ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/139.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύστασις"
1.  
  Συνιστάται Ειδική Συνοδική Επιτροπή υπό την επωνυμίαν «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ», η οποία αποτελεί συμβουλευτικόν όργανον της Εκκλησίας σε θέματα Θείας Λατρείας
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι η επί τη βάσει της λειτουργικής παραδόσεως και των συγχρόνων πνευματικών αναγκών της Εκκλησίας μελέτη και προώθησις των κατά περίπτωσιν ληπτέων μέτρων, άτινα θα συντελέσουν εις την «εν Πνεύματι και αληθεία» (Ιωάν. 4, 24) τέλεσιν της Θείας Λατρείας και εις την συνειδητήν εις αυτήν συμμετοχήν των πιστών σήμερα.
Άρθρο 3
1.  
  Συγκρότησις της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής. α. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη και συγκροτείται: από ένα εν ενεργεία Μητροπολίτην, ο οποίος και προεδρεύει, και οκτώ μέλη, διαθέτοντα ανάλογον γνώσιν και πείραν. β. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επί τριετεί θητεία, δυναμένη ίνα ανανεωθή. Με την αυτήν Πράξιν διορισμού των τακτικών μελών ορίζονται και τρία αναπληρωματικά μέλη, ώστε να αναπληρούν τα τακτικά μέλη εις περίπτωσιν κωλύματος. γ. Το αξίωμα των μελών είναι τιμητικόν και άμισθον. Προκειμένου περί μελών μετακαλουμένων εξ άλλων πόλεων ή λαϊκών ή κληρικών μελών συσταθησομένων Υποεπιτροπών, δύναται η Ειδική Συνοδική Επιτροπή να προβλέπη ειδικήν αποζημίωσιν κατά την σύνταξιν του οικείου Προϋπολογισμού ή την καθ’ υπέρβασιν του Προϋπολογισμού απόδοσιν κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ. δ. Προς επιβοήθησιν του έργου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, κατά την διάρκειαν της θητείας αυτής, η Δ.Ι.Σ. δύναται να διορίζη και αριθμόν Συμβούλων. Ως Σύμβουλοι επιλέγονται προσωπικότητες αδιαμφισβήτου κύρους, επιστημονικής καταρτίσεως και εξειδικευμένης γνώσεως, προς τους οποίους η Επιτροπή προσφεύγει συμβουλευτικούς, όταν αυτή κρίνη τούτο σκόπιμον προ της εκδόσεως τελικού πορίσματος δια το εκάστοτε υπό συζήτησιν θέμα. ε. Γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής διορίζεται ο Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου ή έτερος κληρικός ή λαϊκός διαθέτων τα απαραίτητα προσόντα, ήτοι: επιστημονικήν. ε. Γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής διορίζεται ο Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου ή έτερος κληρικός ή λαϊκός διαθέτων τα απαραίτητα προσόντα, ήτοι: επιστημονικήν κατάρτισιν και ειδικήν πείραν περί το αντικείμενον της Επιτροπής. Ο Γραμματεύς διορίζεται υπό της Δ.Ι.Σ., κατόπιν προτάσεως του Μακαριωτάτου Προέδρου.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Επιτροπή έχει τας κατωτέρω αρμοδιότητας: α.Προσδιορίζει και μελετά συγκεκριμένα προβλήματα της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας σήμερον και γνωματεύει επ’ αυτών, ώστε να έχη η Ιερά Σύνοδος υπεύθυνον και τεκμηριωμένην ενημέρωσιν κατά τη λήψιν των ενδεικνυομένων αποφάσεων. β. Με έγκρισιν της Ιεράς Συνόδου και εν συνεργασία με τας λοιπάς Συνοδικάς Επιτροπάς, τας Ιεράς Μητροπόλεις, τας Ιεράς Μονάς και πάντα άλλον φορέα, διοργανώνει διαφόρους εκδηλώσεις, όπως: Συνέδρια, Ημερίδας, Σεμινάρια κ.λπ., ή προβαίνει εις θεολογικάς εκδόσεις, εκλαϊκευτικά δημοσιεύματα, παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, αξιοποίησιν των δυνατοτήτων του διαδικτύου (Ιnternet) κ.λπ., τόσον δια την εκπαίδευσιν και επιμόρφωσιν του Ιερού Κλήρου επί λειτουργικών θεμάτων, όσον και δια την καλλιέργειαν της λειτουργικής αγωγής των πιστών. γ. Με εγκρισιν της Ιεράς Συνόδου και εν συνεργασία ιδιαιτέρως με τας Ορθοδόξους Θεολογικάς Σχολάς, προγραμματίζει επιστημονικάς έρευνας, προτείνει την χορήγησιν υποτροφιών λειτουργικών σπουδών εν Ελλάδι και εν τω Εξωτερικώ, αποστέλλει εκπροσώπους αυτής εις λειτουργικά και αλλά παρεμφερή συνέδρια και γενικώς αναλαμβάνει πάσαν πρωτοβουλίαν, ήτις θα συντέλεση εις την ανάπτυξιν του ενδιαφέροντος δια την σπουδήν της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας ημών και την ανάδειξιν και προβολήν του γνησίου ορθοδόξου λειτουργικού ήθους.
Άρθρο 5
1.  
  Χώρος εργασιών - Συνεδριάσεις. α. Έδρα και τόπος συνεδριών της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι τα οικεία Γραφεία εις το Συνοδικόν Μέγαρον. β. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή συνέρχεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, τουλάχιστον άπαξ του μηνός (και εν επειγούση περιπτώσει κατόπιν προφορικής προσκλήσεως). Τα προς συζήτησιν θέματα, είτε προτείνονται υπό της Δ.Ι.Σ, είτε επιλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας των μελών αυτής εις προγενεστέραν Συνεδρίαν. Εις περίπτωσιν εκτάκτου ζητήματος, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή δύναται να επιληφθή αυτεπαγγέλτως δια την εξέτασίν του. Μετά την συζήτησιν των θεμάτων συντάσσεται έγγραφος Γνωμοδότησις Πόρισμα, το οποίον υποβάλλεται εις την Ιεράν Σύνοδον προς έγκρισιν. γ. Προ της συζητήσεως ωρισμένου θέματος εν συνεδρία ο Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής δύναται να ορίζη ένα εκ των μελών αυτής ως εισηγητήν τούτου, οπότε η συζήτησις διεξάγεται άμα τη εγγράφω υποβολή της εν λόγω Εισηγήσεως προς την γραμματείαν της Επιτροπής. Ο Εισηγητής καλείται να αναπτύξη και προφορικώς την εισήγησιν αυτού ενώπιον της Επιτροπής παρέχων περαιτέρω και τας αναγκαίας διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις. δ. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή θεωρείται ως εν απαρτία ευρισκομένη, εφ’ όσον κατά την Συνεδρίαν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη αυτής, απαραιτήτως δε ο Πρόεδρος. Αι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει. Έκαστον μέλος της Επιτροπής δικαιούται να διατυπώση ητιολογημένην μειοψηφίαν αυτού. ε. Μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής αποχωρούν, εκλείπον ή αδυνατούν να μετέχη των συνεδριάσεων αυτής αντικαθίσταται δι’ αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. Μέχρι δε της αντικαταστάσεως αυτού η Επιτροπή δύναται να λειτουργή κανονικώς, εφ’ όσον υπάρχη ή κατά το προηγούμενον εδάφιον απαρτία.
Άρθρο 6 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι: α. Η επιχορήγησις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. β. Πασά άλλη συνδρομή ή επιχορήγησις από φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, ιδιωτικόν ή κρατικόν φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η δε διαχείρισις τούτων διεξάγεται υπό της Ε.Κ.Υ.Ο.
Άρθρο 7
1.  
  Ισχύς. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το επίσημον δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Άρθρο 8 "Τροποποίησις"
1.  
  Ο παρών Κανονισμός δύναται ίνα τροποποιήται δι’ ομοίας αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρότασιν τροποποιήσεως αυτού δύναται να υποβάλη και η ιδία η Επιτροπή δια του Προέδρου αυτής.
Άρθρο 9 "Δαπάνη"
1.  
  Από τάς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τας διατάξεις των άρθρων 4 εδαφ. ε~ και η’, και 10, παραγρ. 5 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»,
 • Την κεντρικήν θέσιν την οποίαν κατέχει η Θεία Λατρεία εις την πνευματικήν ζωήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
 • Το πολλαχόθεν διατυπούμενον αίτημα της λειτουργικής αναγεννήσεως, με την έννοιαν της ανάγκης υπευθύνου αντιμετωπίσεως των πολλών προβλημάτων, άτινα εμφανίζονται εις το χώρον της θείας Λατρείας σήμερον και της λήψεως παντός ενδεικνυομένου μέτρου, το οποίον θα συντέλεση γενικώς εις την αναζωπύρησιν της λειτουργικής ζωής.
 • Την εν τω πλαισίω της λειτουργικής μορφώσεως και αγωγής του Ιερού Κλήρου και του πιστού Λαού ανάγκην μελέτης, προβολής και αξιοποιήσεως της λειτουργικής παραδόσεως της Εκκλησίας, εν όψει μάλιστα του αυξανομένου ενδιαφέροντος, το οποίον παρατηρείται δια την Ορθόδοξον Λατρείαν μεταξύ των ετεροδόξων.
 • Την ανάγκην όπως συσταθή Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη υπό κληρικών και λαϊκών εξειδικευμένων εις τα θέματα Θείας Λατρείας, προκειμένου να έχη η Ιερά Σύνοδος υπευθύνους και τεκμηριωμένας εισηγήσεις κατά την λήψιν των απαιτουμένων δια πάσαν περίπτωσιν μέτρων.
 • Την από 27.9.1999 Γνώμην της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου.
 • Την από 29.9.1999 Απόφασιν του Α.Υ.Σ.Ε.
 • Την από 11.10.1999 Απόφασιν Αυτής.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία