ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/159.2004

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί διαφυλάξεως των κινητών πραγμάτων του εκδημήσαντος Μητροπολίτου των ευρισκομένων εις τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως ή την ιδιωτικήν κατοικίαν του, ως και των κινητών εν γένει πραγμάτων της Μητροπόλεως. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του Περιοδικού ΕΚΚΛΗΣΙΑ, έκαστος των εν ενεργεία Μητροπολιτών οφείλει να μεριμνήση δια την σύνταξιν καταστάσεως όλων των κινητών πραγμάτων, τα οποία ευρίσκονται εις τα γραφεία της Μητροπόλεως του και των κινητών πραγμάτων, τα οποία ευρίσκονται μεν εις την οικίαν του, πλην όμως ανήκουν εις την Ιεράν Μητρόπολιν, είτε διότι προσεφέρθησαν εις αυτήν υπό τρίτων, είτε προωρίσθησαν προς τούτο υπό του ιδίου του επιχωρίου Αρχιερέως. Η κατάστασις αυτή συντάσσεται υπό Τριμελούς Επιτροπής, Πρόεδρος της οποίας είναι ο Μητροπολίτης, Μέλη δε αυτής ο Πρωτοσύγκελλος ή ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και εν εκ των μελών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, οριζόμενον υπό του Μητροπολίτου.
2.  
  Η κατά την προηγουμένην παράγραφον συνταχθησομένη κατάστασις πρέπει να ενημερώνεται κατά μήνα Δεκέμβριον εκάστου έτους, με την αναγραφήν εις αυτήν κινητών πραγμάτων, τα οποία απεκτήθησαν υπό της Ιεράς Μητροπόλεως κατά την διάρκειαν του διαρρεύσαντος έτους, και την εκ ταύτης διαγραφήν πραγμάτων, τα οποία δεν ανήκουν πλέον, εξ οιουδήποτε λόγου, εις αυτήν
3.  
  Η κατά την παράγραφον 1 κατάστασις, ως και αι κατά την παράγραφον 2 πράξεις ενημερώσεως αυτής συντάσσονται εις δύο πρωτότυπα, εκ των οποίων το ένα καταχωρίζεται εις το πρωτόκολλον της Ιεράς Μητροπόλεως και φυλάσσεται παρ αυτή, το έτερον δε αποστέλλεται εις την Αρχιγραμματείαν της Ιεράς Συνόδου, καταχωρίζεται εις το πρωτόκολλον αυτής και φυλάσσεται παρ αυτή
Άρθρο 2
1.  
  Ο Πρωτοσύγκελλος ή ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως, ευθύς ως πληροφορηθή την εις Κυριον εκδημίαν του Μητροπολίτου οφείλει να προβή αμελλητί εις τας αναγκαίας ενεργείας δια την κατά τας διατάξεις του Κωδικος Πολιτικής Δικονομίας (αρθ. 826 επομ.) σφράγισιν των χώρων της Ιεράς Μητροπόλεως, εις τούς οποίους ευρίσκονται κινητά πράγματα πάσης φύσεως και χρήματα ανήκοντα εις τον εκδημήσαντα, τα οποία, εν ανάγκη, συγκεντρώνονται εις ένα χώρον, τη επιμελεία του Πρωτοσυγκέλλου ή του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, ο οποίος υπογράφει και την κατά το άρθρον 830 του Κωδικος Πολιτικής Δικονομίας έκθεσιν. Σφράγισις ενεργείται και εις την εκτός της Ιεράς Μητροπόλεως ευρισκομένην, τυχόν, κατοικίαν του εκδημήσαντος, κυρίαν ή και δευτερεύουσαν, κατά τας αυτάς ως άνω διατάξεις, αι οποίαι τυγχάνουν εν προκειμένω εφαρμογής.
Άρθρο 3
1.  
  Ευθύς ως αναλάβη τη διοίκησιν της Ιεράς Μητροπόλεως ο κατά το άρθρον 23 του Ν. 590/77 διοριζόμενος Τοποτηρητής οφείλει να προβή εις αποσφράγισιν των σφραγισθέντων χώρων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 831 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου να διενεργηθή απογραφή, κατά το άρθρον 832 του αυτού Κώδικος, πάντων των πάσης φύσεως κινητών, τα οποία ήθελον ευρεθή εις τούς σφραγισθέντας χώρους. Το πρωτότυπον της πράξεως αποσφραγίσεως και απογραφής παραμένει εις το αρχείον της Ιεράς Μητροπόλεως, κεκυρωμένον δε αντίγραφον τούτου αποστέλλεται, τη επιμελεία του Ειρηνοδίκου, εις την Αρχιγραμματείαν της Ιεράς Συνόδου καταχωρούμενον εις το πρωτόκολλον εισερχομένων. Όλα τα κινητά πράγματα, τα οποία αναγράφονται εις την έκθεσιν απογραφής τελούν υπό την υπεύθυνον παραφυλακήν του Τοποτηρητού, δια πράξεως του Ειρηνοδίκου, κατά το άρθρον 833 του αυτού Κώδικος, και παραδίδονται εις τον νέον Μητροπολίτην, άμα τη ενθρονίσει του, ο οποίος οφείλει να προβή εις τας δεούσας ενεργείας δια την περιέλευσιν των κινητών τούτων πραγμάτων εις τούς κατά τας κειμένας διατάξεις δικαιούχους αυτών, τηρουμένων πάντως των νομίμων διαδικασιών.
2.  
  Ευθύς ως αναλάβη τα καθήκοντά του, ο Τοποτηρητής οφείλει να ερευνήση εάν τα κατά το άρθρον 1 του παρόντος αντικείμενα, ως ταύτα αναγράφονται εις τας κατά το αυτό άρθρον καταστάσεις, ευρίσκωνται ή όχι εις την κατοχήν της Ιεράς Μητροπόλεως και να συντάξη περί τούτου σχετικήν βεβαίωσιν εις διπλούν η κατά το άρθρον 1 Επιτροπή, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 2 του παρόντος ως προς την διαφύλαξιν της βεβαιώσεως
Άρθρο 4
1.  
  Αι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων έχουν εφαρμογήν και εν περιπτώσει εκδημίας του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
Άρθρο 5
1.  
  Αι περί κληρονομίας των Αρχιερέων κείμεναι διατάξεις δεν θίγονται δια του παρόντος
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του Κανονισμού τούτου έρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Περιοδικόν ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Άρθρο 7
1.  
  Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις τα Νομικά Πρόσωπα των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί
 • Τας διατάξεις της παργράφου 2 του άρθρου 29, του Νόμου 590/1977 Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
 • Την ανάγκην διασφαλίσεως της ομαλής λειτουργίας της χηρευσάσης Μητροπόλεως μέχρις ενθρονίσεως του νέου Αρχιερέως.
 • Την από 13.1.2004 Απόφασιν Αυτής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία