ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/163.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Λειτουργία - Έδρα - Σφραγίς Γενικά"
1.  
  Η Διεύθυνσις της Εκκλησιαστικής Γενικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως τελεί υπό την εποπτειαν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, υπάγεται εις την Δ.Ι.Σ. και ενεργεί εν ονόματι και δια λογαριασμού Αυτής.
2.  
  Έδρα της Επιθεωρήσεως είναι αι Αθήναι
3.  
  Η σφραγίς της Επιθεωρήσεως έχει ως έμβλημα εις δυο κύκλους τον λογότυπον: ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ και εις το εσωτερικόν το σύμβολον του Σταυρού
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες της Εκκλησιαστικής Οικονομικής"
1.  
  Επιθεωρήσεως.Η Εκκλησιαστική Γενική Οικονομική Επιθεώρησις: Διενεργεί ελέγχους και επιθεωρήσεις, τακτικούς μεν κατ’ έτος επί της χρηματικής Διαχειρίσεως και της Διαχειρίσεως Υλικού του Ν.Π.Δ.Δ. της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκτάκτους δε επί των Διαχειρίσεων των λοιπών Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων (άρθρον 1 παρ. 4 του Ν. 590/ 1977, Καν. 100/1998 άρθρον 16 και 158/2003 άρθρον 31), ως ακολούθως: α) Τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται τη εγκρίσει της Δ.Ι.Σ και μετ’ έκδοσιν εντολής του προϊσταμένου της Διευθύνσεως αυτής, επί των διαχειρίσεων της Υπηρεσίας, τηρούμενης περαιτέρω, της διαδικασίας της παρ. ε του άρθρου 17 του Καν. 158/2003. β) Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται μετ’ αίτησιν του διοικούντος συλλογικού οργάνου του Ν.Π.Δ.Δ. ή του οικείου Αρχιερέως, επί παντός Εκκλησιαστικού Νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της περιφερείας της Μητροπόλεώς του (άρθρα 1 παρ.4, 29 - 31, 35 - 36 και 39 του Ν.590/1977) κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως και εντολής της Δ.Ι.Σ προς την Εκκλησιαστικήν Γενικήν Οικονομικήν Επιθεώρησιν.
Άρθρο 3 "Διενέργεια ελέγχου από τους Εκκλησιαστικούς"
1.  
  Οικονομικούς Επιθεωρητάς Ο έλεγχος διενεργείται από Επιθεωρητάς της Διευθύνσεως ταύτης, καλουμένους Επιθεωρητάς Εκκλησιαστικών Διαχειρίσεων ή Οικονομικούς Επιθεωρητάς της Εκκλησίας και κατόπιν εντολής ελέγχου της Διευθύνσεως της Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως η οποία καθορίζει: α) την χρονικήν διάρκειαν του ελέγχου β) τας ημέρας καταβολής αποζημιώσεως εκτός έδρας, ως και το μέσον μεταφοράς, κατά τα ισχύοντα επί δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. γ) παν έτερον στοιχείον χρήσιμον δια την Επιθεώρησιν. Ασκείται δε: α) Επί των παραστατικών των εισπράξεων και πληρωμών β) Επί των καταχωρίσεων τούτων εις τα οικεία λογιστικά βιβλία γ) Επί των χρηματικών υπολοίπων και αξιογράφων δ) Επί των Προϋπολογισμών καθώς και των Απολογισμών και Ισολογισμών ε) Επί παντός άλλου σχετικού στοιχείου (άρθρον 16 παρ. 4 του αριθμ. 100/1998 Κανονισμού). Δια τους εκτάκτους ελέγχους των λοιπών Εκκλησιαστικών Διαχειρίσεων το πόρισμα του εκτάκτου ελέγχου υποβάλλεται εις τον Προϊστάμενον της Διευθύνσεως, ο οποίος μετά των αναγκαίων διευκρινίσεων αυτού, υποβάλλει τούτο εις το αιτήσαν τον έλεγχον Εκκλησιαστικόν νομικόν πρόσωπον, τον Μακαριώτατον και την Δ.Ι.Σ, δια δε την Τακτικήν Επιθεώρησιν εφαρμόζεται το άρθρον 17 του Καν. 158/2003.
Άρθρο 4 "Δημοσιολογιστικά όργανα και καταλογιστική αρμοδιότης Α) Δημοσιολογιστικά όργανα."
1.  
  Διατάκτης είναι το διοικούν το εκκλησιαστικόν ΝΠΔΔ συλλογικόν όργανον, σύμφωνα με τας ισχυούσας διατάξεις, το οποίον αναλαμβάνει υποχρεώσεις εις βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΝΠ και προσδιορίζει τας απαιτήσεις κατά τούτου βάσει των ισχυουσών διατάξεων, όπως κατά περίπτωσιν, η Ι.Σ.Ι, η Δ.Ι.Σ, το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, το Ηγουμενοσυμβούλιον, το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον, κλπ. κατά τους ορισμούς των νόμων και των Κανονισμών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κύριος διατάκτης του ΝΠΔΔ της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι η Δ.Ι.Σ, των δε λοιπών εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ οριζομένων εις το άρθρον 1 παρ.4 Ν.590/1977, τα κατά τον νόμον τούτον οικεία Συμβούλια (Μητροπολιτικά, Ηγουμενοσυμβούλια κλπ.).
2.  
  Υπόλογος είναι ο διαχειριζόμενος χρήματα, αξίας ή υλικόν των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ (άρθρον 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977), έστω και άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως, καθώς και οιοσδήποτε άλλος θεωρείται εκ του Νόμου δημόσιος υπόλογος σύμφωνα με τας ισχυούσας διατάξεις, (άρθρα 40, 41 του κανονισμού 5/1978 και Ν. 2362/1995).
3.  
  Έλεγχον επί των Εκκλησιαστικών Εκκαθαριστών και Υπολόγων ασκούν τα διοικούντα συλλογικά όργανα και οι κύριοι Διατάκται των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ, οι Εκκλησιαστικοί Οικονομικοί Επιθεωρηταί, οι Επιθεωρηταί Δημοσίων Διαχειρίσεων και το Ελεγκτικόν Συνέδριον, βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Β) Καταλογιστική αρμοδιότης 1) Εφ’ όσον διαπιστωθή έλλειμμα διαχειρίσεως ή παράνομος πληρωμή δαπάνης, θεωρούμενης ως έλλειμμα, αρμοδιότητα χρηματικού καταλογισμού έχουν οι ασκούντες τον έλεγχον (κύριοι Διατάκται των Εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ., οι Εκκλησιαστικοί Επιθεωρηταί, οι Επιθεωρηταί Δημοσίων Διαχειρίσεων και το Ελεγκτικόν Συνέδριον). 2) Ο καταλογισμός ασκείται:.
 1. Επί των εκκαθαριστών, δια την εκκαθάρισιν μη νομίμων δαπανών εκ δόλου ή βαρείας αμελείας αυτών
 2. Επί των Υπολόγων δια τα ελλείμματα εις την διαχείρισίν των
 3. Επί των υπηρεσιακών οργάνων, τα οποία εκ δόλου ή βαρείας αμελείας εξέδωσαν παρανόμους διοικητικάς πράξεις ή συνέπραξαν εις την μη τήρησιν των νομίμων διαδικασιών πραγματοποιήσεως της δαπάνης
 4. Επί των λαβόντων, εφ’ όσον υπέχουν ευθύνην δια την μη τήρησιν των νομίμων διαδικασιών
 5. Επί των αχρεωστήτως λαβόντων εις πάσαν περίπτωσιν αχρεωστήτου πληρωμής.
 6. 3) Έλλειμμα διαχειρίσεως είναι η έλλειψις χρημάτων, αξιών, ενσήμων ή υλικού.
 7. Ως έλλειμμα χρημάτων θεωρείται και πάσα πληρωμή, η οποία:.
Άρθρο 5 "Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Εκκλησιαστικών"
1.  
  ΕπιθεωρητώνΟι Εκκλησιαστικοί Οικονομικοί Επιθεωρηταί ενεργούντες επιθεώρησιν ή άλλην οιανδήποτε εξέτασιν κατόπιν πάντοτε αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., προβαίνουσι και εις ένορκον ή μη εξέτασιν των επί τούτω καλουμένων υπ’ αυτών μαρτύρων, υπαλλήλων ή ιδιωτών ως και, εάν κατά την διάρκειαν του ελέγχου διαπιστώνονται πράξεις και παραλείψεις, δύναται ο ενεργών την Επιθεώρησιν Επιθεωρητής, να θετή εκτός διαχειρίσεως τους υπολόγους, κατόπιν προτάσεως της Οικονομικής Επιθεωρήσεως και, απαραιτήτως, αποφάσεως της Δ.ΙΣ., ως ορίζουν αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις. Οσάκις, κατά την ενέργειαν επιθεωρήσεως, προκύπτη ανάγκη ερεύνης, σχετικής με ζητήματα τεχνικής φύσεως, η Οικονομική Επιθεώρησις απευθύνεται προς την Δ.Ι.Σ. δια έκδοσιν αποφάσεως συμπράξεως τεχνικών υπαλλήλων.
Άρθρο 6
1.  
  Οι Εκκλησιαστικοί Οικονομικοί Επιθεωρηταί, εφ’ όσον ενεργούντες επιθεώρησιν ή άλλην εκτελούντες κατά τον παρόντα Κανονισμόν υπηρεσίαν προέβησαν εκ δόλου ή βαρείας αμελείας σε πράξεις μη προσήκουσας ή παραλείψεις ή εις ανακριβείς εκθέσεις, ασχέτως προς την κατά τους κειμένους νόμους ποινικήν ή πειθαρχικήν ευθύνην αυτών, υπόκεινται και εις αποζημίωσιν έναντι της Εκκλησίας δια πάσαν εξ υπαιτιότητας των προσγενομένην εις το Ν.Π. ζημίαν.
Άρθρο 7
1.  
  1) Οι Εκκλησιαστικοί Οικονομικοί Επιθεωρηταί εφ’όσον κατά την ενέργειαν επιθεωρήσεως οιασδήποτε διαχειρίσεως εκ των εν τω Κανονισμώ διαλαμβανομένων, διαπιστώσουν την ύπαρξιν ελλείμματος προερχομένου εξ ελλείψεως χρημάτων ή υλικού ή αξιών εν γένει, προβαίνουν εις την έκδοσιν ητιολογημένης καταλογιστικής αποφάσεως κατά του υπολόγου και των τυχόν αλληλεγγύως μετ’ αυτού συνευθυνομένων, εάν η εξακριβωθείσα έλλειψις δεν ήθελε αναπληρωθή εντός 48 ωρών συμφώνως προς τας ισχύουσας διατάξεις . 2) Εις έκδοσιν ητιολογημένης, κατά παντός υπολόγου, αποφάσεως δύνανται να προβαίνουν ωσαύτως οι ενεργούντες την Επιθεώρησιν εφ’ όσον κατά την ενέργειαν της επιθεωρήσεως ήθελον διαπιστώσει εκπρόθεσμον κατάθεσιν εις το Ταμείον των, δια λογαριασμόν της διαχειρίσεως ή τρίτων υπ’ αυτού ενεργηθεισών εισπράξεων. Το εν τη περιπτώσει ταύτη εις βάρος του υπολόγου καταλογιζόμενον ποσόν συνίσταται και εις τον τόκον υπερημερίας των εκπροθέσμως κατατεθεισών εισπράξεων, υπολογιζομένων νομίμως από της ημερομηνίας της υποχρεώσεως του υπολόγου προς κατάθεσιν των εισπράξεών του, κατά τας περί αυτού ειδικάς διατάξεις των οικείων νόμων. 3) Αντίγραφον της καταλογιστικής αποφάσεως κοινοποιείται παραχρήμα δι’ οιουδήποτε Δημοσίου, Δημοτικού, ή Κοινοτικού υπαλλήλου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή υπηρέτου εις τον καθ’ ου αυτή, εις την Δ.Ι.Σ., εις την υπηρεσίαν του υπαλλήλου ή Ν.Π., εις την Διεύθυνσιν της Γενικής Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως, εις την Ε.Κ.Υ.Ο., εις τον Διευθυντήν της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. της τελευταίας κατοικίας του ελλειμματίου, όστις επιμελείται της αμέσου βεβαιώσεως του καταλογιζομένου ποσού ως δημοσίου εσόδου και της εισπράξεως αυτού κατά τας διατάξεις του νόμου «Περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων». Κατά των καταλογιστικών αποφάσεων των Εκκλησιαστικών Οικονομικών Επιθεωρητών, δύναται να ασκηθή έφεσις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 8
1.  
  Δια πληρωμάς απορριφθείσας υπό του Εκκλησιαστικού Οικονομικού Επιθεωρητού ως μη στηριζόμενος εις νόμιμον τίτλον καταλογίζονται μετά του υπολόγου και οι αναιτίως λαβόντες τα χρήματα υπάλληλοι ή ιδιώται
Άρθρο 9
1.  
  Πάσα ενέργεια των Οικονομικών Επιθεωρητών, διεξάγεται δια της οικείας Διευθύνσεως της Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως δι’ ης διαβιβάζεται επίσης πάσα προς αυτούς εντολή μετά των απόψεων της Υπηρεσίας. πάντοτε τη εντολή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Αρχής. Η Δ.Ι.Σ., εν ονόματι της οποίας η Επιθεώρησις ενεργεί, και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος είναι αι Ανώταται Εκκλησιαστικαί Αρχαί, οι οποίοι αποφασίζουν δια παν επί της Επιθεωρήσεως θέμα.
Άρθρο 10 "Βασική Διάρθρωσις της Επιθεωρήσεως"
1.  
  Την Εκκλησιαστικήν Οικονομικήν Επιθεώρησιν, δια την οργανωτικήν λειτουργίαν, απαρτίζουν τα κάτωθι τμήματα: Τμήμα Α: Παρακολουθήσεως του έργου Επιθεωρητών, εις ο λειτουργεί και το Γραφείον Διοικητικού. Τμήμα Β: Επεξεργασίας εκθέσεων των Επιθεωρητών. Η αρμοδιότης της Οικονομικής Επιθεωρήσεως ανάγεται εις τα κάτωθι θέματα κατανεμημένα μεταξύ των τμημάτων ως εξής: Τμήμα Α΄: 1) Γραφείον διοικητικής μερίμνης Επιθεωρήσεων Προγραμματισμός τακτικών και εκτάκτων Επιθεωρήσεων, κατεύθυνσις, παρακολούθησις και εποπτεία του έργου των Επιθεωρητών επί του παρ’ αυτών ασκουμένου έργου. Μέριμνα δια την έκδοσιν διαταγών προς ενέργειαν επιθεωρήσεων, εξετάσεων, ερευνών, επί θεμάτων, αφορώντων τας διαχειρίσεις. Παροχή οδηγιών προς τους Επιθεωρητάς δια την πληρεστέραν εκπλήρωσιν του έργου των. Μέριμνα δια την συνεχή επιμόρφωσιν των Επιθεωρητών και των υπαλλήλων της, και συνδρομή εις την οργάνωσιν και εκτέλεσιν προγραμμάτων επιμορφώσεως υπολόγων Εκκλησιαστικών διαχειρίσεων. Γραφείον Διοικητικού: - Συγκέντρωσις και επεξεργασία των απαραιτήτων στοιχείων και εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών αξιολογήσεως του έργου των επιθεωρητών. - Τήρησις ατομικών δελτίων παρακολουθήσεως του έργου των Επιθεωρητών. - Κατάρτισις ετησίου προγράμματος δαπανών επιθεωρήσεως. - Πρωτόκολλον αλληλογραφίας. - Τήρησις ατομικών φακέλλων. - Διεκπεραίωσις εγγράφων. - Θέματα προσωπικής καταστάσεως προσωπικού Επιθεωρήσεως. - Τήρησις αρχείου Δ/νσεως - Τμημάτων - Γραφείων. - Τήρησις εγκυκλίων, θέματα προσωπικής καταστάσεως, τήρησις ατομικών δελτίων παρακολουθήσεως των εντολών. Τήρησις αρχείου εξερχόμενης, κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, δακτυλογράφησις, παραλαβή και αποστολή εγγράφων και εγκυκλίων. Μέριμνα δημοσιεύσεως αποφάσεων. Παραλαβή, διανομή και τήρησις ΦΕΚ. Μέριμνα τηρήσεως αρχείου εγκυκλίων. Διαχωρισμός εγγράφων εις «εισερχόμενα», «επιστρεπτέα» και εις «αρχείον μένοντα», καταχώρησις και διανομή τούτων αρμοδίως, συσχέτισις, ταξιθέτησις αυτών, τήρησις αρχείου εγγράφων, εγκυκλίων, εκθέσεων κατά διαχείρισιν. Παν θέμα αναγόμενον εις την γραμματειακήν εξυπηρέτησιν της Υπηρεσίας. Τμήμα Β΄: Μελέτη και επεξεργασία των εκθέσεων των Επιθεωρητών, εισηγήσεις αρμοδίως εκ της επεξεργασίας των εκθέσεων. Γνωστοποίησις των πορισμάτων αρμοδίως, τήρησις αρχείου εκθέσεων Επιθεωρητών και παντός ετέρου στοιχείου απαραιτήτου δια την παρακολούθησιν του ελεγκτικού έργου, μελέτη και επεξεργασία των πορισματικών εκθέσεων δια τας διενεργηθείσας έρευνας και ανακρίσεις και υποβολή προτάσεων - εισηγήσεων αρμοδίως, μέριμνα και παρακολούθησις των θεμάτων εκ τυχόν καταλογιστικών αποφάσεων προς αποκατάστασιν της ζημίας της Εκκλησίας από πράξεις και παραλείψεις των οργάνων - υπολόγων. Ανακοίνωσις αρμοδίως των πορισμάτων των εκθέσεων, ανακρίσεων κλπ συμπερασμάτων εκ των εκθέσεων των Επιθεωρητών. Η εποπτεία και ο έλεγχος των τμημάτων ανήκει εις τον προϊστάμενον της Διευθύνσεως της Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως.
Άρθρο 11 "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ"
1.  
  Κλάδοι - Θέσεις - Επιθεωρητών Η Εκκλησιαστική Οικονομική Επιθεώρησις έχει τον κλάδον των Οικονομικών Επιθεωρητών της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως και μία θέση (Κανονισμός 125/1999), υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ με επαρκείς γνώσεις λογιστικής και αρτίαν γνώσιν Η/Υ, δια την γραμματειακήν υποστήριξιν της Επιθεωρήσεως. Οι θέσεις των Εκκλησιαστικών Επιθεωρητών ορίζονται σε τρείς κατηγορίας Π.Ε επί βαθμοίς Δ΄-Α΄ και είτε μετατάσσονται εκκλησιαστικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι του Κράτους ή κρατικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, είτε διορίζονται δια διαγωνισμού . Οι Εκκλησιαστικοί Οικονομικοί Επιθεωρηταί και οι υπάλληλοι ακολουθούν το μισθολόγιον των Εκκλησιαστικών υπαλλήλων. Οι Επιθεωρηταί έχουν τας αρμοδιότητας των Επιθεωρητών Δημοσίων Διαχειρίσεων. Ο διορισμός, η πρόσληψις και η προαγωγή κλπ. των εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας ταύτης γίνεται κατά τας διατάξεις του Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων (Καν.5/1978) και συμπληρωματικώς υπό του Υπαλληλικού Κώδικος (Ν.2683/1999) όταν υπάρχει κενόν εις τον Κανονισμόν 5/1978. Παν θέμα μη προβλεπόμενον δια του παρόντος καθορίζεται δι’ αποφάσεως της Δ.Ι.Σ.
Άρθρο 12
1.  
  Δι’ αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., κατόπιν προτάσεως της Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως, και προς αντιμετώπισιν υπηρεσιακών αναγκών δύναται να ανατίθενται καθήκοντα Γραμματέως - βοηθού των Εκκλησιαστικών Οικονομικών Επιθεωρητών εις μόνιμον υπάλληλον της Οικονομικής Επιθεωρήσεως εφ’ όσον κέκτηται πτυχίον ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικού κύκλου.
2.  
  Ο Γραμματεύς - βοηθός του Οικονομικού Επιθεωρητού τελεί υπό την άμεσον εποπτείαν και τον έλεγχον της Διευθύνσεως, επικουρεί τους Εκκλησιαστικούς Οικονομικούς Επιθεωρητάς εις το έργο των, έχει δε ευθύνην εάν προέβη από δόλον ή βαρείαν αμέλειαν εις πράξεις μη προσηκούσας ή παραλείψεις ή ανακριβείς ελεγκτικάς διαπιστώσεις
Άρθρο 13 "Στελέχωσις Υπηρεσίας"
1.  
  Προϊστάμενος - Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως δύναται να τοποθετηθεί εις εκ των μονίμων Εκκλησιαστικών Οικονομικών Επιθεωρητών ο οποίος έχει τα μείζονα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
2.  
  Εις τα τμήματα αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών και δια την μη δημιουργίαν θέσεων και εξόδων, δύναται να τοποθετηθούν υπάλληλοι της Εκκλησίας της Ελλάδος ή κληρικοί έχοντες πτυχίον Α.Ε.Ι, ή Τ.Ε.Ι., συναφές προς το έργον της Επιθεωρήσεως, ή γνώσεις περί των διαδικασιών της Γραμματείας (Καν. 125/1999). Ωσαύτως η ευθύνη των τμημάτων, δια την εύρυθμον λειτουργία των, δύναται να ανατεθή εις τους Εκκλησιαστικούς Οικονομικούς Επιθεωρητάς.
Άρθρο 14
1.  
  Προϊστάμενος - Εκκαθαριστής α) Καθ’ ας περιπτώσεις συντρέχη ανάγκη να ακουσθούν οι απόψεις της υπηρεσίας ή ανάγκη συντονισμού ή εναρμονίσεως και καταμερισμού εργασιών ή ενεργείας επί θεμάτων της Επιθεωρήσεως γενικωτέρας φύσεως, αρμόδιος προς τούτο είναι ο Προϊστάμενος της Διευθύνσεως Γενικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως ή ο κατά βαθμόν ανώτερος. β) Εκκαθαριστής των αποδοχών των Επιθεωρητών και των υπαλλήλων της Εκκλησιαστικής Γενικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως είναι ο Δ/ντής της Διευθύνσεως Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Άρθρο 15 "Αναπλήρωσις Προϊσταμένου"
1.  
  Τον προϊστάμενον της Επιθεωρήσεως, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο αρχαιότερος επιθεωρητής, εκτός αν άλλως ορίζεται υπό της Δ.Ι.Σ.
Άρθρο 16 "Μεταβατικόν Στάδιον"
1.  
  Δια μεταβατικήν περίοδον και μέχρις πλήρους οργανώσεως της υπηρεσίας και της συμπληρώσεως των μονίμων θέσεων, Προϊστάμενος-Δ/ντής της Γενικής Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως διορίζεται δια μίαν τριετίαν επιστήμων εγνωσμένου κύρους και ήθους με εξαιρετικήν δημόσιον προσφοράν, και διοικητικήν ικανότητα, διατελέσας απαραιτήτως ανώτατος προϊστάμενος ελεγκτικών Υπηρεσιών, ή μέλος Δημοσιολογιστικού Δικαστηρίου, ή διοικητής, ή ανώτατος προϊστάμενος κρατικών μονάδων και Οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Η κατά τα ανωτέρω θέσις του προϊσταμένου είναι τιμητική και άμισθος, δύναται δε να πληρωθή και υπό Αρχιερέως με εμπειρίαν εις τα οικονομικά και δημοσιολογιστικά θέματα.
2.  
  Μέχρι της πλήρους και τελικής ολοκληρώσεως της οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας της Διευθύνσεως Γενικής Εκκλησιαστικής οικονομικής Επιθεωρήσεως, αύτη θέλει λειτουργήσει δια της αποσπάσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του κώδικος περί Εκκλησιαστικών υπαλλήλων (5/1978) μέχρι δύο Εκκλησιαστικών υπαλλήλων ή κληρικών πτυχιούχων Α.Ε.Ι, ή Τ.Ε.Ι., δια την γραμματειακήν υποστήριξιν των τμημάτων και των Επιθεωρητών.
3.  
  Η διενέργεια επιθεωρήσεως κατά τα υπό του άρθρου 2 του Κανονισμού καθοριζόμενα δύναται να ανατίθεται και εις μετακλητούς υπαλλήλους έχοντας τα τυπικά προσόντα Α.Ε.Ι., δι’ απ’ ευθείας αναθέσεως έργου υπό της Δ.Ι.Σ., προτάσει της Οικονομικής Επιθεωρήσεως, εις πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ήθους, με εξαιρετικήν διοικητικήν και ελεγκτικήν επιθεωρησιακήν πείραν και πίστιν δια την προαγωγήν των συμφερόντων της Εκκλησίας, υπό την άμεσον εποπτείαν και ευθύνην πάντοτε Εκκλησιαστικού Οικονομικού Επιθεωρητού, όστις είναι και ο τελικός υπόλογος του Ελεγκτικού έργου όστις και συντάσσει την πορισματικήν έκθεσιν.
4.  
  Δια την οριστικήν στελέχωσιν της Επιθεωρήσεως, δια Επιθεωρητών, η Δ/νσις της Επιθεωρήσεως θέλει ακολουθήσει την προβλεπομένην υπό του νόμου και του κανονισμού 5/1978 διαδικασίαν επί τω τέλει διορισμού των Επιθεωρητών, (κατόπιν υποβολής προτάσεως και εγκρίσεως της Δ.Ε Ε.Κ.Υ.Ο και της Δ.Ι.Σ.). Επικουρικώς δύναται να εφαρμοσθούν αι εκάστοτε διατάξεις αι αφορώσαι την κατάστασιν των δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (υπαλληλικός κώδιξ).
5.  
  Ορίζεται ότι η δαπάνη αποζημιώσεως και μετακινήσεως των Εκκλησιαστικών Οικονομικών Επιθεωρητών καταβάλλεται υπό των Διαχειρίσεων των αιτούντων την Επιθεώρησιν συμφώνως και προς τας διατάξεις του Ν. 2685/ 1999.
Άρθρο 17
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον Δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 18
1.  
  Από τας διατάξεις του παρόντος κανονισμού ουδεμία νέα δαπάνη προκαλείται δοθέντος ότι αι θέσεις προβλέπονται από τους Κανονισμούς 100/1998 και 125/1999, ο δε κανονισμός αφορά εις την εσωτερικήν διάρθρωσιν και λειτουργία της Υπηρεσίας, εκδιδόμενος δυνάμει και του άρθρου 31 του 158/2003 Κανονισμού. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τας διατάξεις των άρθρων 42 και 46 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
 • Τας διατάξεις των άρθρων 16, 18, 19, 20, του υπ’ αριθμ. 100/1998 Κανονισμού «Περί συστάσεως Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.)»
 • Τας διατάξεις του άρθρου 15 του 125/1999 «Περί εσωτερικής διαρθρώσεως, λειτουργίας και συστάσεως θέσεων προσωπικού της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών».
 • Την Απόφασιν της Δ.Ι.Σ (εγκύκλιος 2668/1998) δια της οποίας ορίζεται ότι δια το ανεπηρέαστον της Υπηρεσίας η Οικονομική Επιθεώρησις τελεί υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν του Μακαριωτάτου και ενεργεί εν ονόματι και δια λογαριασμόν της Δ.Ι.Σ. καί της εγκρίσεως Αυτής.
 • Τας διατάξεις των άρθρων 4, 8 παρ. 3, 17, 27, 28 και 31 του νέου υπ’ άριθμ. 158/2003 Κανονισμού της Ε.Κ.Υ.Ο.
 • Την από 31.3.2004 γνωμάτευσιν της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας (Ε.Κ.Υ.Ο.).
 • Την από 20.4.2004 εγκριτικήν Απόφασιν της Δ.Ι.Σ.
 • Την από 8.10.2004 Απόφασιν Αυτής
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/5 1978
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΣ 1998/100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/100 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/125 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/125 1999
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
ΝΟΜΟΣ 2003/158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/158 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία