Σύσταση Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Μεταναστών, Προσφύγων και Παλιννοστούντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται Ειδική Συνοδική Επιτροπή υπό την επωνυμία: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ», ως συμβουλευτικό όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος επί θεμάτων ποιμαντικής και διακονικής αντιμετωπίσεως των προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με την παρουσία, διαβίωση, συμβίωση και κοινωνική, πολιτισμική και θρησκευτική ένταξη αλλογενών μεταναστών, αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων, καθώς και ομογενών παλιννοστούντων
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι: η παρακολούθηση, των μεταναστευτικών εισρροών. η έρευνα και μελέτη των κοινωνικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών επιπτώσεων από την μετανάστευση? η υπό το φως της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως αντιμετώπιση των ποιμαντικών προβλημάτων, τα οποία ανακύπτουν από τη συμβίωση αυτοχθόνων και αλλοχθόνων, ομοθρήσκων, ετεροδόξων και αλλοθρήσκων? η αναζήτηση και επεξεργασία των προσφορότερων μεθόδων και στρατηγικών και η πρόταση προς λήψη αντίστοιχων μέτρων, που θα συμβάλλουν στην ειρηνική και δημιουργική ένταξη των αλλοδαπών σε επίπεδο Ιεράς Μητροπόλεως και Ενορίας, στην άρση των εκατέρωθεν αρνητικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων, στην πρόληψη κοινωνικών διενέξεων και την ανακοπή των εκατέρωθεν παρατηρουμένων τάσεων αναπτύξεως φυλετισμού και εθνικισμού.
Άρθρο 3
1.  
  Συγκρότηση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής α. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη και συγκροτείται από ένα εν ενεργεία Μητροπολίτη, ο οποίος και προεδρεύει, και οκτώ (8) μέλη, διαθέτοντα ανάλογη γνώση και εμπειρία. β. Ο Πρόεδρος, τα Μέλη και ο Γραμματεύς διορίζονται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επί τριετεί θητεία, δυνάμενη να ανανεωθεί. Με την αυτή Πράξη διορισμού των τακτικών μελών διορίζονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, που αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή ελλείψεως. γ. Το αξίωμα των μελών είναι τιμητικό και άμισθο. Προκειμένου περί μελών μετακαλουμένων εξ άλλων πόλεων, κληρικών τε και λαϊκών, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή προβλέπει στον οικείο Προϋπολογισμό ειδικό κονδύλιο για την κάλυψη των εξόδων κινήσεως και εφ’όσον παραστεί ανάγκη, και διαμονής των. δ. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή δύναται μετά από αιτιολογημένη απόφαση να συστήσει Υποεπιτροπή Μελέτης Θεμάτων ή Διεκπεραιώσεως συγκεκριμένου Έργου. Δύναται επίσης κατά περίπτωση, και με απόφαση αιτιολογημένη, να προβλέψει ειδική αποζημίωση για τα κληρικά ή λαϊκά μέλη της Υποεπιτροπής. Η αποζημίωση βαρύνει το μνημονευόμενο στο εδάφιο γ΄, του παρόντος άρθρου κονδύλιο. Η αποζημίωση δύναται να καταβάλλεται και καθ’ υπέρβαση του κονδυλίου τούτου κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ. ε. Προς υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Δ.Ι.Σ. δύναται να διορίζει και αριθμό Συμβούλων. Ως Σύμβουλοι επιλέγονται προσωπικότητες αδιαμφισβητήτου κύρους, επιστημονικής καταρτίσεως και εξειδικευμένης γνώσεως, προς τους οποίους η Ειδική Συνοδική Επιτροπή προσφεύγει, για να λάβει την συμβουλευτική απλώς γνώμη τους, οσάκις αυτή κρίνει σκόπιμο πριν από την έκδοση τελικού πορίσματος για το εκάστοτε υπό συζήτηση θέμα. Σε περίπτωση μη αποδοχής της γνώ¬μης, χρειάζεται αιτιολογία. στ. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή συνεργάζεται στενώς με τις Ειδικές Υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου επί θεμάτων μεταναστεύσεως, ασύλου και προσφυγιάς, ήτοι το «Κέντρον Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών» και το «Οικουμενικόν Πρόγραμμα Προσφύγων», τα οποία δύνανται να αναλαμβάνουν και την εφαρμογή των αποφάσεων μετά την έγκριση αυτών υπό της Δ.Ι.Σ. Επίσης, προκειμένου περί θεμάτων που αφορούν στις γυναίκες μετανάστριες, συνεργάζεται και με την Ειδική Επιτροπή Γυναικείων Θεμάτων, με την ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» και με τη Στέγη Κακοποιημένων Γυναικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και με κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς της οργάνωση. ζ. Γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής διορίζεται κληρικός ή λαϊκός, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη γνώση περί τα μεταναστευτικά θέματα και είναι κάτοχος τουλάχιστον μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, ή Γερμανική.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες περί μεταναστών από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ειδικών Ποιμαντικών θεμάτων, έχει ενδεικτικώς τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Παρακολουθεί την εξέλιξη του μεταναστευτικού φαινομένου, καταγράφει τις θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις του πληθυσμού έναντι των μεταναστών και προσφύγων και ενημερώνει σχετικώς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο. β. Μελετά και διερευνά τους συντελούμενους σε τοπικό επίπεδο κοινωνικούς και πολιτισμικούς μετασχηματισμούς και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αντιμετωπίζονται από την Ενορία, τα ζητήματα που αφορούν στη Δεύτερη Γενεά Μεταναστών, τα ποιμαντικά ζητήματα των ομόδοξων μεταναστευτικών πληθυσμών, τα ζητήματα των αλλοθρήσκων θρησκευτικών κοινοτήτων των μεταναστών και προσφύγων. γ. Αξιολογεί υπό το φως της Ορθοδόξου Χριστιανικής Διδασκαλίας τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές μετανάστευσης, προσφυγιάς και ασύλου και εισηγείται συμβουλευτικώς στη Δ.Ι.Σ. για την διατύπωση τεκμηριωμένης Γνώμης, Θέσεων και Προτάσεων προς τις αρμόδιες Αρχές. δ. Με έγκριση της Ιεράς Συνόδου και σε συνεργασία με τις εκάστοτε συναρμόδιες Συνοδικές Επιτροπές και το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών, διοργανώνει Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια, Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης ή Τηλεοπτικές και Ραδιοφωνικές Συζητήσεις για επίκαιρα θέματα της αρμοδιότητάς της. ε. Με έγκριση της Ιεράς Συνόδου προβαίνει σε επιστημονικές εκδόσεις, όπως και σε εκλαϊκευτικά δημοσιεύματα, τα οποία προάγουν τόσο την γνώση των θεμάτων της μετανάστευσης όσο και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα μετανάστευσης, πολυεθνικότητας, πολυπολιτισμικότητας, πολιτιστικής ταυτότητας, ενταξιακής διαδικασίας, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών επιπτώσεων από την μετανάστευση και του συσχετισμού της με την παγκοσμιοποίηση. στ. Με έγκριση της Ιεράς Συνόδου προβαίνει σε ενημερωτικές εκδόσεις για τους μετανάστες, όπως π.χ. Οδηγούς για συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, ενημέρωση για τις θεμελιώδεις αξίες της Ελληνορθόδοξης Κοινωνίας κ.λπ. ζ. Με έγκριση της Ιεράς Συνόδου προγραμματίζει εμπειρικές έρευνες και μελέτες σε θέματα μετανάστευσης, πολυπολιτισμικότητας και «διασπορικής» μεταναστευτικής ταυτότητας.
Άρθρο 5
1.  
  Χώρος εργασιών-Συνεδριάσεις α. Χώρος συναντήσεων, μελέτης και εργασίας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι τα οικεία Γραφεία στο Συνοδικό Μέγαρο ή όπου αλλού εδρεύει. β. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή συνέρχεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, τουλάχιστον μία φορά το μηνός. Τα προς συζήτηση θέματα είτε προτείνονται υπό της Δ.Ι.Σ. είτε επιλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας των μελών αυτής σε προγενέστερη συνεδρία. Σε περίπτωση εκτάκτου ζητήματος, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή δύναται να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως για την εξέτασή του. Μετά τη συζήτηση των θεμάτων συντάσσεται έγγραφη Γνωμοδότηση-Πόρισμα, το οποίο υποβάλλεται προς την Δ.Ι.Σ. προς έγκριση. γ. Προ της συζητήσεως ορισμένου θέματος εν συνεδρία ο Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής δύναται να ορίζει ένα εκ των μελών αυτής ως εισηγητή τούτου, οπότε η συζήτηση διεξάγεται μόλις η Εισήγηση αυτή υποβληθεί εγγράφως προς την Γραμματεία της Επιτροπής. Ο Εισηγητής υποχρεούται να αναπτύξει και προφορικώς την Εισήγηση ενώπιον της Επιτροπής, παρέχοντας περαιτέρω και τις αναγκαίες διευκρινήσεις ή επεξηγήσεις. δ. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον κατά την Συνεδρία παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη αυτής, απαραιτήτως δε και ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε μέλος της Επιτροπής δικαιούται να διατυπώσει εγγράφως τη μειοψηφούσα γνώμη, υποχρεούται όμως να αιτιολογήσει την μειοψηφία του. ε. Μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής που αποχωρεί, εκλείπει ή αδυνατεί να μετέχει των συνεδριάσεων αυτής αντικαθίσταται με απόφαση της Δ.Ι.Σ. Ως την αντικατάστασή του η Επιτροπή δύναται να λειτουργεί κανονικά, εφ’ όσον υπάρχει η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαρτία.
Άρθρο 6 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι: α. Η επιχορήγηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. β. Κάθε άλλη συνδρομή ή επιχορήγηση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό ή κρατικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, όπως και σε περίπτωση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η προβλεπόμενη κάθε φορά ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. Η διαχείριση των πόρων τούτων διεξάγεται υπό της Ε.Κ.Υ.Ο.
Άρθρο 7 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το επίσημο Δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 8 "Τροποποίηση"
1.  
  Ο παρών Κανονισμός δύναται, να τροποποιείται με όμοια Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρόταση τροποποιήσεως αυτού δύναται να υποβάλει και η ιδία η Επιτροπή διά του Προέδρου αυτής προς την Δ.Ι.Σ.
Άρθρο 9 "Κάλυψις δαπάνης"
1.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την από 18.4.2006 Γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Την επιτακτική ανάγκη προλήψεως αναλόγων καταστάσεων στη χώρα μας με την προώθηση μιας ομαλής και δημιουργικής κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής, γλωσσικής και θρησκευτικής ένταξης των μεταναστών·
 • Το γεγονός ότι η κοινωνική και πολιτισμική ένταξη των μεταναστών είναι μια πολυδιάστατη και από τη φύση της αμφίδρομη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει όχι μόνον το κατάλληλο ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο, για το οποίο αρμόδια είναι η Πολιτεία, αλλά και τη βούληση, τη συμμετοχή και την ενσυνείδητη προσπάθεια τόσο της κοινωνίας, στην οποίαν γίνεται η ένταξη όσο και των εντασσόμενων αλλοχθόνων πληθυσμιακών ομάδων, και ότι η βούληση και η προθυμία αυτή δεν μπορεί να υπαγορευθεί και να επιβληθεί με νόμους, εγκυκλίους και διοικητικά μέσα, αλλά προϋποθέτει την συνάντηση και τον διάλογο, που είναι νοητά και δυνατά μόνον σε τοπικό επίπεδο, όπως η γειτονιά, το σχολείο, και ιδιαίτερα η Ενορία, ως ο πιο αποκεντρωμένος οργανικός θεσμός «κοινωνίας»·
 • Ότι ο διάλογος που στοχεύει στην κοινωνική και πολιτισμική ένταξη πρέπει να στηρίζεται σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές και αξίες, όπως η αμοιβαία ανεκτικότητα, η αμοιβαία αναγνώριση, ο αμοιβαίος σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου και της ιδιοπροσωπίας ενός εκάστου, που αποτελούν και βασικές αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας·
 • Ότι τέλος η Εκκλησία, ως εκ της φύσεως της ως «Κοινωνίας» και ως εκ της διδασκαλίας της περί του ανθρωπίνου προσώπου, περί του ξένου, περί της ισότητος μεταξύ των προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής, κοινωνικής, πολιτικής, ιδεολογικής και άλλης διακρίσεως, δεν προσφέρει μόνον την αγαπητική διακονία της προς πάντας αδιακρίτως, αλλά αποτελεί και τον καλύτερο παιδαγωγό αγάπης, κοινωνικής ειρήνης και δικαιοσύνης αναγνωρίζουσα δε και διακρίνουσα στο πολυσύνθετο, πολυεπίπεδο και πολυσχιδές φαινόμενο της μετανάστευσης, της προσφυγιάς και των συνδεομένων με αυτές κοινωνικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών προκλήσεων και προβλημάτων ένα ευδιάκριτο «σημείο των καιρών» (Ματθαίου 16,4), που χρήζει της αναλύσεως και ερμηνείας του υπό το φως του Ευαγγελίου, αναμιμνησκομένη και της Κυριακής Εντολής για την «συναγωγή» του ξένου·
 • Την από 2.5.2006 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
 • Την από 13.10.2006 Απόφασιν Αυτής
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4 εδάφ. ε, η και 10 παράγραφος 5 του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»·
 • Την σταθερά αυξανόμενη παρουσία μεγάλου αριθμού μεταναστών, προσφύγων και παλιννοστούντων στη χώρα μας·.
 • Την διαπιστωμένη αύξηση του αριθμού των μεταναστευτικών οικογενειών και των μεταναστών δεύτερης γενεάς·
 • Την εκτίμηση ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού και επικράτησης της οικονομικής και πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης οι μεταναστευτικές εισροές δεν προβλέπεται να μειωθούν, αντιθέτως η μετανάστευση τείνει να καταστεί συστατικό στοιχείο των ευρωπαϊκών κοινωνιών γενικώς και της ελληνικής κοινωνίας ειδικότερα·
 • Τη διαπίστωση ότι η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μεταναστών, προερχόμενων από 126 και πλέον Εθνότητες, έχει μεταβάλει πολλές Ενορίες και πολλές γειτονιές σε πολυεθνικά, πολυγλωσσικά και πολυθρησκευτικά πληθυσμιακά σύνολα·
 • Την εμπειρία ότι η έλλειψη ενιαίας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και η απουσία κατάλληλων υποδομών και πρόσφορων μέτρων για την οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και θρησκευτική ένταξη των μεταναστών, ιδιαίτερα της λεγόμενης «Δεύτερης Γενεάς», οδηγεί τους μετανάστες σε κοινωνικό αποκλεισμό, γκεττοποίηση και θρησκευτικό και εθνικιστικό φονταμενταλισμό, καλλιεργούν στους αυτόχθονες αισθήματα ξενοφοβίας και ρατσισμού, απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού, δημιουργούν «παράλληλες κοινωνίες» και εγκυμονούν κινδύνους κοινωνικών συγκρούσεων, των οποίων γίναμε μάρτυρες προσφάτως σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. και αλλαχού·
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-11-06 Σύσταση Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Μεταναστών, Προσφύγων και Παλιννοστούντων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/237
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία