ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/181/2008

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-02-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 123/1999 Κανονισμού “Περί συστάσεως θέσεων Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων παρά τη Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας της Ελλάδος.”

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του υπ’ αριθμ. 123/1999 Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: 1 Συνιστώνται παρά τη Ιερά Συνόδω τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων επί Εκκλησιαστικών εν γένει ζητημάτων Οι Σύμβουλοι επικουρούν τον Πρόεδρον καί την Ιεράν Σύνοδον κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των, ιδίως εισηγούμενοι θέματα προς αντιμετώπισιν και εκφέροντες γνώμην πρώτον επί εκκλησιαστικών νομικών ζητημάτων και του δικαστικού χειρισμού υποθέσεων (υπό τον τίτλον του Ειδικού Νομικού Συμβούλου), δεύτερον επί αντικειμένων ενδιαφέροντος της Αρχιγραμματείας (υπό τον τίτλον του Ειδικού Γραμματέως επί της Αρχιγραμματείας) και τρίτον επί ποιμαντικών προβλημάτων του κοινωνικού περιβάλλοντος, της προβολής της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ως και της ασκήσεως συγχρόνου ποιμαντικής και παροχής παιδείας διά των εκδόσεων και των εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημερώσεως (υπό τον τίτλον του Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου Επικοινωνίας, Ενημερώσεως και Παιδείας), διεκπεραιούν, συναφώς δε, ειδικώς ανατιθεμένας αποστολάς εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, συντονίζουν και εποπτεύουν την λειτουργίαν των υπηρεσιών και οργάνων Αυτής εις τον τομέα αρμοδιότητος Αυτής και συμμετέχουν εις Επιτροπάς συνιστωμένας υπό της Ιεράς Συνόδου δια την μελέτην και αντιμετώπισιν εκκλησιαστικών θεμάτων Οι ως άνω Ειδικοί Σύμβουλοι εποπτεύονται υπό του Προέδρου και προς διευκόλυνσιν της αποστολής των έχουν ακώλυτον πρόσβασιν και ενημέρωσιν ως προς την πορείαν των σχετικών υποθέσεων και τα τηρούμενα και διακινούμενα έγγαφα και στοιχεία παρά των Υπηρεσιών και Γραφείων της Ιεράς Συνόδου, εκτός αν αντιθέτως ορίζεται υπό του Προέδρου της Δ.Ι.Σ. Εις τας θέσεις αυτάς διορίζονται Καθηγηταί της Θεολογικής Σχολής ή Νομικών Μαθημάτων Τμήματος Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν ειδικήν επιστημονικήν ενασχόλησιν με τα ζητήματα της Εκκλησίας, ή κληρικοί ή λαϊκοί με ειδικήν πείραν και γνώσιν.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του υπ’ αριθμ. 123/1999 Κανονισμού αντικαθίσταται ως κατωτέρω:«.
3.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
4.  
  Εκ των διατάξεων του Κανονισμού τούτου προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή
 • Τας διατάξεις του άρθρου 4 περίπτ. ε΄ και 9 παράγρ. 2 και 4 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. 146/τ.Α΄/1977).
 • Την ανάγκην παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικών και οργανωτικών προς την Ιεράν Σύνοδον και τον Πρόεδρον Αυτής υπό εξειδικευμένων κληρικών ή λαϊκών εμπειρογνωμόνων επί ζητημάτων οργανώσεως και λειτουργίας των Γραφείων της Δ.Ι.Σ., ως και ασκήσεως ποιμαντικής, παροχής παιδείας και πληροφορήσεως προς το ποίμνιον μέσω των κλάδων εκδόσεων και ενημερώσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Την ανάγκην νομικής επεξεργασίας, ιδίως προληπτικώς, των αγομένων ενώπιον της Ιεράς Συνόδου θεμάτων, ως και νομικής κατοχυρώσεως των Αποφάσεων των εν γένει οργάνων Αυτής και της παροχής εξειδικευμένων συμβουλών και κατευθύνσεως του δικαστικού χειρισμού υποθέσεων.
 • Τας διατάξεις του υπ’ αριθμ. 123/1999 Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος: «Περί συστάσεως θέσεων Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων παρά τη Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ. 145/τ.Α΄/12.7.1999)».
 • Την από 29.2.2008 Απόφασιν Αυτής. ΨΗΦΙΖΕΙΤον υπ’ αριθμ. 181/2008 Κανονισμόν έχοντα ούτω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 181/2008. Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 123/1999 Κανονισμού: “περί συστάσεως θέσεων Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων παρά τη Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας της Ελλάδος”.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1999/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/123 1999
ΝΟΜΟΣ 2008/181 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/181 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία