Εσωτερικός Κανονισμός του Κλάδου Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας (internet, νideο, CD-RΟΜ, Δισκογραφίας, κασσέτας κ.λπ.) της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.). Ο

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η λειτουργία του Κλάδου Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας (internet, νideο, cd-rοm, δισκογραφίας, κασσέτας, κ.λπ.) της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.), ο οποίος θα καλείται στο εξής για λόγους συντομίας “Κλάδος Διαδικτύου”, και ο οποίος συνεστήθη δια του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 2 "Σκοποί και κύριες δραστηριότητες"
1.  
  Γενικός σκοπός του Κλάδου Διαδικτύου είναι η αξιοποίηση των μέσων που προσφέρονται από τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης προς όφελος της εκκλησιαστικής ενημέρωσης, επικοινωνίας και κατήχησης, σε αναφορά προς το ορθόδοξο ήθος και φρόνημα, την εκκλησιαστική παράδοση και λατρεία και την ανάδειξη των αρχών του Ευαγγελίου και της Ορθοδοξίας. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία του Κλάδου Διαδικτύου υπηρετεί τους σκοπούς της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού, καθώς και τις συναφείς ανάγκες ενημέρωσης και επικοινωνίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (της Ιεράς Συνόδου, του Αρχιεπισκόπου κ.α.) και των λοιπών Κλάδων της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., όπως αυτές ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
2.  
  Προς επίτευξη των ως άνω σκοπών ο Κλάδος Διαδικτύου αξιοποιεί κυρίως τα ακόλουθα μέσα: • Διαδίκτυο (internet). • Επιστολική επικοινωνία και ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (e-mail, newsletters κ.λπ.). • Ηλεκτρονική αναπαραγωγή και αρχειοθέτηση αρχειακού υλικού. • Οπτικο-ακουστικά και λοιπά εκδοτικά μέσα ηλεκτρονικής τεχνολογίας (νideο, cd-rοm, dνd-rοm, δίσκοι, κασσέτες, ψηφιακές εκδόσεις κ.λπ.).
3.  
  Με στόχο την καλύτερη ανάπτυξη, προβολή και τεχνική-διοικητική υποστήριξη των ως άνω κύριων δραστηριοτήτων του, ο Κλάδος Διαδικτύου μπορεί επίσης να αναπτύσσει κάθε άλλη πρόσφορη δραστηριότητα (όπως οργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή εκτάκτων εντύπων εκδόσεων, αναζήτηση χορηγιών και κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων, εκτέλεση ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων, προώθηση διεθνών συνεργασιών κ.λπ.).
Άρθρο 3 "Διευθυντής Κλάδου Διαδικτύου"
1.  
  Ο Κλάδος Διαδικτύου διοικείται από τον Διευθυντή Διαδικτύου, ο οποίος διορίζεται από την Επιτροπή Διοικήσεως (εφεξής Ε.Δ.) της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., κατόπιν προτάσεως του Προέδρου αυτής.
2.  
  Ο Διευθυντής Διαδικτύου ασκεί τη διεύθυνση του Κλάδου Διαδικτύου. Σχεδιάζει, συντονίζει και εποπτεύει τη δραστηριότητα του Κλάδου και έχει την ευθύνη της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπαγομένων εις αυτόν υπηρεσιών, καθώς και πάσης άλλης υπηρεσίας εξαρτημένης υπό του Κλάδου Διαδικτύου, υφισταμένης ή συσταθησομένης. Φροντίζει για τη συνεργασία και την εναρμόνιση των ως άνω υπηρεσιών με τις λοιπές υπηρεσίες της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. και των λοιπών Εκκλησιαστικών Οργανισμών.
3.  
  Στο πλαίσιο της ως ανω γενικής ευθύνης του ο Διευθυντής Διαδικτύου έχει τα εξής ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες:
 1. Παρίσταται (άνευ ψήφου εάν δεν είναι μέλος) εις την Ε.Δ., όπου καλούμενος υπό του Προέδρου εισηγείται και παρέχει εξηγήσεις για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς του.
 2. Έχει την ευθύνη της διαχειρίσεως του Προϋπολογισμού του Κλάδου Διαδικτύου.
 3. Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τον Υπεύθυνο Οικονομικών της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του Κλάδου Διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμό, και εισηγείται την ψήφιση αυτού στην Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. Αποφασίζει για τις έκτακτες δαπάνες του Κλάδου Διαδικτύου.
 4. Ορίζει τις αμοιβές των μη μονίμων υπαλλήλων και συνεργατών του Κλάδου Διαδικτύου.
 5. Εγκρίνει και προσυπογράφει μετά του Υπευθύνου Οικονομικών της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. τις δαπάνες του Κλάδου Διαδικτύου.
 6. Αποφασίζει για την στρατηγική του Κλάδου Διαδικτύου
 7. Ορίζει τους υπευθύνους των Τομέων του Κλάδου Διαδικτύου.
 8. Τοποθετεί το εις αυτούς απασχολούμενο μόνιμο ή με κάθε είδους συνεργασίας υπηρετούν προσωπικό και ορίζει τις αμοιβές των μη μόνιμων υπαλλήλων και συνεργατών του Κλάδου Διαδικτύου, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. Το προσωπικό αυτό μεταθέτει εντός των υπηρεσιών του Κλάδου και καθορίζει τα καθήκοντά του αναλόγως προς τις ανάγκες του Κλάδου.
 9. Φροντίζει για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών δια της συνεχούς παρακολουθήσεως των τεχνολογικών εξελίξεων και της εφαρμογής τους στις υπό του Κλάδου παρεχόμενες υπηρεσίες
 10. Υπογράφει την αλληλογραφία για λογαριασμό του Κλάδου Διαδικτύου
 11. Δύναται να εκπροσωπεί, αυτοπροσώπως ή δια της υπογραφής του, τον Πρόεδρο της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., ενώπιον πάσης νόμιμης Αρχής ή Δικαστηρίου και γενικώς ενώπιον κάθε τρίτου, για ζητήματα του Κλάδου Διαδικτύου κατόπιν ρητής εξουσιοδοτήσεως εκ μέρους του Προέδρου.
Άρθρο 4 "Τομείς Κλάδου Διαδικτύου"
1.  
  Η δραστηριότητα του Κλάδου Διαδικτύου διακρίνεται σε πέντε βασικούς Τομείς: • Τομέας Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. • Τομέας Ψηφιακής Αρχειοθήκης και Ειδικών Παραγωγών. • Τομέας Τεχνικών Υπηρεσιών. • Τομέας Γραμματείας και Διοίκησης.
2.  
  Κατά τη σύσταση του παρόντος Κανονισμού, οι ως άνω τομείς συνιστούν επιμέρους λειτουργικές πλευρές της δραστηριότητας του Κλάδου Διαδικτύου και δεν αποτελούν διακριτές διοικητικές μονάδες. Ανάλογα με την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων και την αντίστοιχη οργανωτική μεγέθυνση του Κλάδου, είναι δυνατή η διοικητική διαίρεση του Κλάδου σε διακριτές διοικητικές μονάδες βάσει των ως άνω λειτουργικών τομέων, με απόφαση του Διευθυντού του Κλάδου Διαδικτύου, και χωρίς να απαιτείται προς τούτο τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού. Οι προϊστάμενοι των Τομέων και οι ειδικές αρμοδιότητές τους, καθώς και τα καθήκοντα του προσωπικού και των συνεργατών του Κλάδου, που υπάγονται σε κάθε Τομέα ορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Διευθυντού του Κλάδου Διαδικτύου, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα κατά το εδάφιο δ’ της παραγρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού.
3.  
  Ο Τομέας Ενημερώσεως και Επικοινωνίας περιλαμβάνει τις εξής ειδικότερες λειτουργίες: i) Γενική ενημέρωση μέσω του διαδικτύου (internet), ii) Γενική ενημέρωση μέσω Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Δελτίων (news-letters κ.λπ.), iii) Διοργάνωση και εποπτεία ειδικών σελίδων δημοσίου διαλόγου μέσω του διαδικτύου (fοrum). Επικεντρώνεται δε σε θέματα Εθνικής και Διεθνούς επικαιρότητας εκκλησιαστικού και πνευματικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και θέματα που αφορούν τα κοινωνικά ζητήματα, την πολιτιστική και καλλιτεχνική κίνηση, τη θεολογία, τις θρησκείες, τις επιστήμες, την ιστορία, τη φιλοσοφία, και άλλα θέματα θρησκευτικού, πνευματικού, ηθικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα μεριμνά για τη δημοσιογραφική προβολή των ανακοινώσεων και της δραστηριότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Προέδρου της Δ.Ι.Σ., των Συνοδικών Επιτροπών, Υπηρεσιών και Οργάνων και των λοιπών Κλάδων της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.
4.  
  Ο Τομέας Ψηφιακής Αρχειοθήκης και Ειδικών Παραγωγών έχει ως κύριο αντικείμενο την ψηφιακή αναπαραγωγή, αρχειοθέτηση, δημοσίευση και εν γένει αξιοποίηση, μέσω του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών παραγωγών, πάσης φύσεως αρχειακού ή ετέρου διαθέσιμου υλικού, εκκλησιαστικού και πνευματικού ενδιαφέροντος, που προέρχεται από τους λοιπούς Κλάδους της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. ή άλλη εκκλησιαστική πηγή, καθώς και από κάθε τρίτον. Μπορεί επίσης να προβαίνει σε νέες διαδικτυακές και άλλης φύσεως παραγωγές εκκλησιαστικού και πνευματικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας προς τούτο το διαδίκτυο και τα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (νideο, cd-rοm, dνd-rοm, δίσκοι, κασσέτες, ψηφιακές εκδόσεις κ.λπ.).
5.  
  Ο Τομέας Τεχνικών Υπηρεσιών μεριμνά για την εξασφάλιση των απαιτουμένων στους λοιπούς Τομείς του Κλάδου Διαδικτύου τεχνικών μέσων (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κ.λπ.), ως και ειδικών τεχνικών συνεργασιών. Ειδικότερα μεριμνά για τον προγραμματισμό των απαιτούμενων προμηθειών υλικού και υπηρεσιών, καθώς και για την ομαλή λειτουργία, τη συντήρηση, τη βελτίωση, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
6.  
  Ο Τομέας Γραμματείας και Διοίκησης έχει ως αντικείμενο τη διοικητική υποστήριξη του Διευθυντή και των λοιπών Τομέων του Κλάδου Διαδικτύου σε ζητήματα, όπως την τήρηση της γραμματείας και των διοικητικών αρχείων της υπηρεσίας, την φροντίδα για την λειτουργία και την καθαριότητα των γραφείων, την εξασφάλιση του μη ηλεκτρονικού εξοπλισμού (γραφική ύλη, αναλώσιμα γραφείου, επίπλωση κ.λπ.), τη βοήθεια σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης, τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του Κλάδου κ.λπ.
7.  
  Η λογιστική παρακολούθηση και υποστήριξη του Κλάδου Διαδικτύου γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.
Άρθρο 5 "Υφιστάμενη λειτουργία του Κλάδου Διαδικτύου"
1.  
  Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού η δραστηριότητα του Κλάδου Διαδικτύου περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες:
 1. Μέριμνα για την λειτουργία και τακτική ενημέρωση των ακολούθων ιστοσελίδων:
 2. i. www.ecclesia.gr:
 3. Η επίσημη Διαδικτυακή Πύλη της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρέχει ενημέρωση δια της αναρτήσεως των Δελτίων Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και ειδήσεων που αφορούν τις δραστηριότητες και το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος στο σύνολό της.
 4. Φιλοξενεί σε ηλεκτρονική μορφή τις περιοδικές εκδόσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 5. Παρέχει ζωντανή μετάδοση του προγράμματος του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος μέσω διαδικτύου.
 6. Παρέχει πληροφορίες για τη Διοικητική Οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Συνόδου.
 7. Αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τις εισηγήσεις, μηνύματα, εγκυκλίους, ανακοινωθέντα, επιστολές και Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου. ii. www.archdiοcese.gr:
 8. Η επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. iii. www.discussiοn.gr:
 9. Ιστοσελίδα «Συζητήσεις».
 10. Φιλοξενεί συζητήσεις και προωθεί το διάλογο μέσω του διαδικτύου για επίκαιρα θέματα και πνευματικούς προβληματισμούς. iν. www.cultura.gr:
 11. Διαδικτυακή επιθεώρηση (μαγκαζίνο) με πρόσβαση στις ιστοσελίδες της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 12. Παρέχει ενημέρωση για τις νεώτερες καταχωρήσεις στις ιστοσελίδες αυτές. ν. www.artοpοs.gr:
 13. Η διαδικτυακή Πολιτιστική Πύλη της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 14. Προσφέρει ενημέρωση σε θέματα που αφορούν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, τη Βυζαντινή Τέχνη και την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση.
 15. Επίσης, παρέχει πρόσβαση στις λοιπές ιστοσελίδες της Εκκλησίας της Ελλάδος που έχουν πολιτιστικό αρχειακό υλικό. νi. www.myriοbiblοs.gr:
 16. Η διαδικτυακή Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 17. Περιλαμβάνει ποικιλία κειμένων (άρθρων, βιβλίων κ.λπ.) και άλλου αρχειακού υλικού (νideο κ.λπ.), σε εννέα γλώσσες. νii. www.eikastikοn.gr:
 18. Η διαδικτυακή Πινακοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 19. Αρχειοθετεί ποικιλία εικαστικών έργων τέχνης. ix. www.musicale.gr:
 20. Η διαδικτυακή Δισκοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 21. Αρχειοθετεί ποικιλία ηχητικών αρχείων (βυζαντινής, κλασικής, παραδοσιακής μουσικής κ.α.). x. www.aula.gr:
 22. Μια διαδικτυακή Αρχειοθήκη με επιλεγμένα ψηφιακά αρχεία διαφόρων μορφών (νideο, pοwer pοint, κ.α.). xi. www.eurοpeanspirit.gr:
 23. Ιστοσελίδα με γενικές πληροφορίες και αρχειακό υλικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρώπη.
 24. Ενημερώνεται σε συνεργασία με την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
 25. Σύνταξη και αποστολή με e-mail του ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Δελτίου (newsletter) «Πρόναος»
 26. Επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο και διεκπεραίωση των θεμάτων της Ιεράς Συνόδου μέσω ηλεκτρονικής επιστολής επικοινωνίας (e-mail)
2.  
  Εκ της ήδη υφισταμένης, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, δραστηριότητας του Κλάδου Διαδικτύου υπάγονται στον Τομέα Ενημερώσεως και Επικοινωνίας οι ακόλουθες λειτουργίες:
 1. Γενική φροντίδα για την λειτουργία και ανανέωση των ιστοσελίδων www.ecclesia.gr, www.archdiοcese.gr, www.discussiοn.gr, www.cultura.gr και www.artοpοs.gr (στο τμήμα που αφορά την επικαιρότητα).
 2. Ενημέρωση του Δελτίου Ειδήσεων της ιστοσελίδας www.ecclesia.gr.
 3. Δημοσίευση στο διαδίκτυο του Δελτίου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων, μετά από συνεργασία με τον Κλάδο Ραδιοφωνίας της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.
 4. Δημοσίευση στο διαδίκτυο των ανακοινώσεων της Ιεράς Συνόδου (Δελτίων Τύπου, Εγκυκλίων κ.λπ.), κατόπιν συνεννοήσεως και αδείας μετά του υπευθύνου για τα θέματα Αυτής.
 5. Δημοσίευση στο διαδίκτυο του προγράμματος του Αρχιεπισκόπου
 6. Ενημέρωση των τμημάτων των ιστοσελίδων που αφορούν τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και ενημέρωση της ιστοσελίδας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (www.archdiοcese.gr).
 7. Δημοσίευση στο διαδίκτυο, σε συνεργασία με τους λοιπούς Κλάδους της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., των ειδήσεων που αφορούν τη δραστηριότητά τους.
 8. Μετάδοση από το διαδίκτυο του προγράμματος του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά από συνεργασία με τον Κλάδο Ραδιοφωνίας της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.
 9. Επιμέλεια και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας www.artοpοs.gr στο τμήμα που αφορά την επικαιρότητα.
 10. Επιμέλεια και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας www.discussiοn.gr.
 11. Σύνταξη και αποστολή του Πληροφοριακού Δελτίου (newsletter) «Πρόναος»
 12. Διαχείριση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων cοntact@ecclesia.gr και archbishοp@ecclesia.gr.
3.  
  Εκ της ήδη υφισταμένης κατά τη σύσταση του παρόντος Κανονισμού δραστηριότητας του Κλάδου Διαδικτύου υπάγονται στον Τομέα Ψηφιακής Αρχειοθήκης και Ειδικών Παραγωγών οι ακόλουθες λειτουργίες:
 1. Γενική φροντίδα για τη λειτουργία και ανανέωση των ιστοσελίδων www.myriοbiblοs.gr, www.eikastikοn.gr, www.musicale.gr, www.aula.gr και www.eurοpeanspirit.gr.
 2. Επιμέλεια και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας www.artοpοs.gr στο τμήμα που αφορά αρχειακό υλικό.
 3. Δημοσίευση κειμένων του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας www.ecclesia.gr.
 4. Ψηφιακή δημοσίευση και ανάρτηση στο διαδίκτυο των περιοδικών Εκδόσεων του Κλάδου Εκδόσεων πάσης φύσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.
 5. Παραγωγή, επιμέλεια και δημοσίευση ψηφιακού υλικού (νideο, repοrts) στην ιστοσελίδα www.aula.gr.
4.  
  Σε σχέση με τις κατά τις παραγρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ως άνω οριζόμενες δραστηριότητες, οι υπηρεσίες του Κλάδου Διαδικτύου συνεργάζονται με τις ακόλουθες υπηρεσίες :.
 1. Με την Συνοδική Επιτροπή επί της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία διαχειρίζεται και ελέγχει την ιστοσελίδα της Ιεράς Συνόδου που αφορά την ίδια (με ηλεκτρονική διεύθυνση http:
 2. Με τον Κλάδο Ραδιοφωνίας της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. για την έγκαιρη παραλαβή και δημοσίευση στο διαδίκτυο του Δελτίου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων που συντάσσεται από τον ίδιο τον Κλάδο Ραδιοφωνίας, και για την ομαλή μετάδοση του προγράμματος του Ραδιοφώνου δια του διαδικτύου.
 3. Με τον Κλάδο Εκδόσεων πάσης φύσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. για την τακτική και έγκαιρη παραλαβή των περιοδικών εκδόσεων αυτού σε ψηφιακή μορφή, και την ανάρτησή τους στον κατάλληλο ιστοχώρο.
5.  
  Η δημιουργία νέων ή η τροποποίηση ή η κατάργηση του τίτλου ή του περιεχομένου ιστοσελίδων της Εκκλησίας της Ελλάδος προϋποθέτει απόφαση της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού του Κλάδου Διαδικτύου (χωρίς να είναι αναγκαία η τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού). Όσες ιστοσελίδες και διευθύνσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δημιουργηθούν ή τροποποιηθούν, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, υπάγονται στον έλεγχο και την ευθύνη του Κλάδου Διαδικτύου της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. Προς τον σκοπό αυτό ο Κλάδος Διαδικτύου τηρεί με ευθύνη του Τομέα Γραμματείας και Διοικήσεως Μητρώο των υφισταμένων και δημιουργουμένων ιστοσελίδων και διευθύνσεων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Άρθρο 6 "Συνεργασίες, Ειδικές Επιτροπές και Προγράμματα"
1.  
  Με απόφαση του Διευθυντού Διαδικτύου ή με Απόφαση της Ε.Δ. της Ε.Μ.ΥΕ.Ε. είναι δυνατόν:.
 1. Να αναπτύσσονται συνεργασίες με εκκλησιαστικούς και άλλους φορείς ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 2. Να συστήνονται Ειδικές Επιτροπές, συμβουλευτικού ή διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, διαρκείς ή έκτακτες, απαρτιζόμενες από κληρικούς ή λαϊκούς, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κλάδου
 3. Να συνιστώνται ομάδες εθελοντικής εργασίας από κληρικούς ή/και λαϊκούς με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τον Κλάδο Διαδικτύου
2.  
  Με πρόταση του Διευθυντού Διαδικτύου και έγκριση της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. ο Κλάδος Διαδικτύου δύναται (και σε συνεργασία με άλλους Κλάδους της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. ή με τρίτους), να προτείνει προς έγκριση στην Δ.Ι.Σ. προτάσεις προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3.  
  Από τη δραστηριότητα του Κλάδου Διαδικτύου είναι δυνατόν να προκύπτουν πάσης φύσεως έσοδα (χορηγίες, επιχορηγήσεις, συνδρομές, έσοδα από διαφημίσεις κ.λπ.), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού 114/1998. Τα έσοδα αυτά υπάγονται στον Προϋπολογισμό του Κλάδου Διαδικτύου, και καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας και ανάπτυξης του Κλάδου.
Άρθρο 7 "Σφραγίδα, Βιβλία και Στοιχεία του Κλάδου Διαδικτύου"
1.  
  Ο Κλάδος Διαδικτύου έχει την προβλεπόμενη υπό του άρθρου 15 του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού σφραγίδα, στην οποία προστίθεται η ένδειξη: «ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ».
2.  
  Ο Κλάδος Διαδικτύου διατηρεί: Αρχείο σχετικών με τη λειτουργία του Κλάδου Διαδικτύου Πρακτικών της Ε.Δ. της Ε.Μ.ΥΕ.Ε., Αρχείο Αποφάσεων του Διευθυντού Διαδικτύου, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων, και Βιβλίο ή αρχείο παραλαβής και παράδοσης. Τα ως άνω Βιβλία και λοιπά στοιχεία τηρούνται με τρόπο σύμφωνο προς τα κατά το άρθρο 12 του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού τηρούμενα από την Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. βιβλία και στοιχεία.
Άρθρο 8 "Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού"
1.  
  Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται δι’ αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού Διαδικτύου και της Επιτροπής Διοικήσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. Κάθε παλαιότερη επί των ιδίων θεμάτων διάταξη Κανονισμού καταργείται.
Άρθρο 9 "Ισχύς του Κανονισμού"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και το επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
Άρθρο 10 "Κάλυψη δαπάνης"
1.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη σε βάρος της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.), το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί, και την οποία αναλαμβάνει η ανωτέρω Υπηρεσία. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Μα?ου 2009 Ο Πρ?εδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Ακριβές ΑντίγραφονΟ Αρχιγραμματε?ς Αρχιμ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΙΣΙΑΚΟΥΛΗΣ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 και 4 τουν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
 • Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού: «Περί Συστάσεως και Οργανώσεως Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.).» (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄/ /10.2.1999).
 • Την υπ’ αριθμ. 7/6.4.2009 απόφαση και την από 8.4.2009 Πρόταση της Επιτροπής Διοικήσεως της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.).
 • Την από 5.5.2009 απόφαση Αυτής
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1998/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/114 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία