ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/215.2010

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-11-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-11-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-10-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Εκκλησιαστικού Προσκυνήματος «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι μη ενοριακοί Ναοί, παλαιός και νέος, της «Παναγίας Σουμελά» αφιερωμένοι εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου, οι οποίοι ευρίσκονται εις την Καστανιάν του Νομού Ημαθίας εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης και εντός χώρου παραχωρηθέντος προς χρήσιν υπό του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», αναγνωρίζονται κατά το άρθρο 59 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) ως Ιερόν Προσκύνημα, ήτοι Ιεροί Ναοί υπερτοπικής και δη πανελληνίας σημασίας, τεθέντες έκπαλαι εις την δημοσίαν λατρείαν, και αποτελούν Εκκλησιαστικόν Προσκύνημα, θρησκευτικόν και κοινωφελές νομικόν πρόσωπον υπό τον τίτλον «Πανελλήνιον Ιερόν Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά».
2.  
  Παραμένει η κατά το Β.Δ. 924/1966 (Α΄ 250) και την Κανονιστικήν Διάταξιν της Εκκλησίας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 47/1973 (Α΄ 58) νομική αυτού μορφή ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και η έδρα του νομικού προσώπου εις Θεσσαλονίκην.
3.  
  Το Ιερόν Προσκύνημα έχει ιδίαν σφραγίδα, εις την οποίαν είναι χαραγμένη η εικών της Παναγίας Σουμελά και ο τίτλος του Ιερού Προσκυνήματος
Άρθρο 2 "Εποπτεία"
1.  
  Το ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. υπάγεται εις την εποπτείαν της Εκκλησίας της Ελλάδος και την πνευματικήν επιστασίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης, εντός της επαρχίας του οποίου ευρίσκεται το Ιερόν Προσκύνημα.
Άρθρο 3 "Σκοποί του Ιερού Προσκυνήματος είναι όσοι ορίζονται κατωτέρω, όπως και πας έτερος, ο οποίος κρίνεται υπό της Διοικήσεως αυτού ότι δύναται να συντελέση προς εκπλήρωσιν της αποστολής του, εν συνεργασία μετά της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης:"
1.  
  Η διαφύλαξις της σεπτής και θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Σουμελά, μετακομισθείσης εν Ελλάδι υπό του αειμνήστου Αρχιμανδρίτου Αμβροσίου Σουμελιώτου, κειμήλιον της Παλαιφάτου Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας Σουμελά του αλησμονήτου Πόντου και η οποία παρεχωρήθη υπό του τότε Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εις το Σωματείον «Παναγία Σουμελά» με την σύμφωνον γνώμην και επευλογίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
2.  
  Η φύλαξις των κειμηλίων του Τιμίου Σταυρού και του Ιερού Ευαγγελίου της Παλαιφάτου Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας Σουμελά, τα οποία παρεχωρήθησαν υπό του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών και τα οποία είχον εναποτεθεί εις το Βυζαντινόν Μουσείον μετά την μεταφορά των από της ιδιαίτερας πατρίδος των Ποντίων. Τα ως άνω κειμήλια ήτοι η Ιερά Εικών, ο Τίμιος Σταυρός και το Ιερόν Ευαγγέλιον του Οσίου Χριστοφόρου, προερχόμενα εκ της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας Σουμελά, το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως τα ενεπιστεύθη, δια της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης, παραδίδοντας ταύτα προς φύλαξιν εις το Σωματείον «Παναγία Σουμελά», προς υλοποίησιν των στόχων και των σκοπών ανιστορήσεως της Ιεράς Μονής ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ εν Ελλάδι και παραμονής των, εις την εν Ελλάδι Ιεράν Μονήν της Παναγίας Σουμελά.
3.  
  Η συμφώνως προς τας θρησκευτικάς, εθνικάς και κοινωνικάς παραδόσεις της Ορθοδοξίας και του Ποντιακού Ελληνισμού συντήρησις των ανωτέρω Ναών, ως και η αγιογράφησις και διακόσμησις τούτων
4.  
  Η διατήρησις του προσκυνηματικού και θρησκευτικού χαρακτήρος του Ιερού Προσκυνήματος και η διαιώνισις των Ποντιακών ηθών και εθίμων
5.  
  Η συντήρησις των κτισμάτων, τα οποία έχουν ανεγερθή πέριξ των Ιερών Ναών υπό του Σωματείου Παναγία Σουμελά, προς χάριν των προσκυνητών, ως και των εν γένει βοηθητικών χώρων, η βελτίωσις, η επέκτασις και επισκευή τούτων, επιπλέον δε και η δημιουργία πάσης αναγκαίας κινητής και ακινήτου υποδομής προς εξυπηρέτησιν των αναγκών του εν λόγω Ιερού Προσκυνήματος, του προσωπικού του, των προσκυνητών, και των προσφερόντων εθελοντικάς υπηρεσίας
6.  
  Η εκτέλεσις κοινωφελών έργων εις την γενικοτέραν περιοχήν του Ιερού Προσκυνήματος, ως οδοποιΐας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, εξυγιάνσεως, εξωραϊσμού κ.λπ., ως και η εκτέλεσις έργων, τα οποία είναι απαραίτητα για την διαρρύθμισιν και βελτίωσιν των χώρων, οι οποίοι περιβάλλουν τους Ιερούς Ναούς και τα προσκτίσματά των.
7.  
  Η ανάπτυξις των θρησκευτικών, αλλά και εθνικών δεσμών μεταξύ όλων των καταγομένων εκ του Πόντου Ορθοδόξων Ελλήνων, οι οποίοι κατοικούν εις την Ελλάδα ή εις το εξωτερικόν, και η μεταξύ των καλλιέργεια του πνεύματος των παραδόσεων και του πολιτισμού του Ποντιακού Ελληνισμού και η δημιουργική προβολή των. Επίσης η ηθική, υλική και οικονομική συμπαράστασις με πνεύμα χριστιανικής αγάπης εις όσους έχουν ανάγκην, καθώς και η χορήγησις υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων εις σπουδαστάς, ή εις όσους προσφέρουν εθελοντικάς υπηρεσίας προς το ανωτέρω Ι. Προσκύνημα και εις το προσωπικόν αυτού.
8.  
  Η δημιουργία πνευματικού κέντρου εις την περιοχήν του Ιερού Προσκυνήματος, και εις την Θεσσαλονίκην, δια την διαιώνισιν της ιστορίας και των θρησκευτικών και εθνικών παραδόσεων και εθίμων του Πόντου. Η επιδίωξις της αναβιώσεως, όπως και εν Πόντω, της θρησκευτικής ατμοσφαίρας δια της τελέσεως πανηγύρεων και ιεροτελεστιών και του εθίμου της πανδήμου προσκυνήσεως της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουμελά κατά τας ημέρας των εορτών του Δεκαπενταυγούστου.
9.  
  Η οργάνωσις Μουσείου δια την συγκέντρωσιν παλαιών εικόνων, ιερών σκευών, ιερατικών αμφίων και άλλων αρχαιολογικής και λαογραφικής αξίας αντικειμένων. Η δημιουργία βιβλιοθήκης, η οποία θα εξυπηρετή τους σκοπούς του Ιερού Προσκυνήματος. Η διατήρησις της βυζαντινής μουσικής, η προκήρυξις βραβείων προς συγγραφήν μελετών, η έκδοσις εργασιών με θέματα, περί των οποίων θα αποφασίζη η διοίκησις του Ιερού Προσκυνήματος.
Άρθρο 4
1.  
  Το «Πανελλήνιον Ιερόν Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά» προς εκτέλεσιν των σκοπών του, την εξασφάλισιν των πόρων του, ως και δια πάσαν ετέραν βασικήν ανάγκην αυτού και λήψιν αναλόγων μέτρων, δύναται να συνεργάζεται μετά παντός δημοσίου και ιδιωτικού φορέως, ιδίως: α) μετά του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», το οποίον εδρεύει εις Θεσσαλονίκην και ανήγειρε τους Ι. Ναούς της Παναγίας Σουμελά μετά των προσκτισμάτων των και επρότεινε με δωρεά του την ίδρυσιν του εν λόγω νομικού προσώπου (Β.Δ. 924/1966), και β) μετά του Συμβουλευτικού Σώματος του «Κοινού των Ποντίων», ως εν τοις επομένοις άρθροις περιγράφεται.
Άρθρο 5 "Πόροι του Προσκυνήματος είναι:"
1.  
  Τα έσοδα εκ της προσκυνήσεως της Ιεράς και Σεπτής Εικόνος της Παναγίας Σουμελά
2.  
  Αι εισπράξεις εκ δίσκων, κηροπωλήσεων, ιεροπραξιών, ακολουθιών και προσφορών ή αφιερωμάτων των προσκυνητών
3.  
  Αι υπέρ του Προσκυνήματος δωρεαί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι, χορηγίαι πιστών, όπως και τυχόν επιδοτήσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Πολιτείας
4.  
  Άπαντα τα έσοδα εκ της κινητής και ακινήτου περιουσίας του Προσκυνήματος, ως και τα έσοδα, τα οποία προέρχονται από την εν γένει δημιουργικήν δραστηριότητα αυτού
5.  
  Η εκ μέρους του Σωματείου Θεσσαλονίκης «Παναγία Σουμελά», δωρεά χρημάτων και τα έσοδα εκ της παραχωρήσεως προς χρήσιν εκ μέρους του Σωματείου εκτάσεως γης πεντήκοντα στρεμμάτων, όπου ευρίσκονται και οι ως άνω Ι. Ναοί.
Άρθρο 6
1.  
  Το ως άνω Εκκλησιαστικόν Προσκύνημα διοικείται υπό ενδεκαμελούς Διοικούσης Επιτροπής, τα μέλη της οποίας διορίζονται επί θητεία τριών ετών, κατόπιν προτάσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης δι’ αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2.  
  Τα εννέα εκ των ένδεκα μελών της Δ.Ε. του Προσκυνήματος, ορίζονται ως εξής:.
 1. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης,
 2. Ο Πρόεδρος του εν Θεσσαλονίκη εδρεύοντος Σωματείου «Παναγία Σουμελά» μετά του αναπληρωτού αυτού,
 3. Εν μέλος, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης μετά του αντιστοίχου αναπληρωματικού κατά προτίμησιν κληρικού, οριζομένου υπό του Σεβ.
 4. Μητροπολίτου,.
 5. Πέντε μέλη μετά των αντιστοίχων αναπληρωτών των, οριζόμενα δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή του Δ.Σ., του Σωματείου «Παναγία Σουμελά»,.
 6. Εν τακτικόν μέλος οριζόμενον μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του συμβουλίου κοινότητος Δ.Δ. Καστανιάς, ως εκπρόσωπον του Δήμου Βεροίας.
3.  
  Δια λόγους ηθικής συμπαραστάσεως προς την Διοίκησιν του Ιερού Προσκυνήματος και όσον ένεστι, ευρυτέρας εκπροσωπήσεως αυτού, δημιουργείται συμβουλευτικόν σώμα, το οποίον ονομάζεται «Το Κοινόν των Ποντίων». Αποτελεί συλλογικόν όργανον, εις το οποίον συμμετέχουν:.
 1. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης,
 2. οι ποντιακής καταγωγής Αρχιερείς, και πρώην υπουργοί και βουλευταί,
 3. οι ιερείς του Προσκυνήματος,
 4. δέκα προσωπικότητες προτεινόμεναι υπό της Διοικήσεως του Προσκυνήματος,
 5. οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς όλων των αναγνωρισμένων και ενεργών αμιγώς ποντιακών εκ του καταστατικού αυτών σωματείων του Ελλαδικού χώρου, των οποίων ο σκοπός δεν αντιτίθεται εμμέσως ή αμέσως προς το εθνικόν και ορθόδοξον πνεύμα των Ελλήνων, την λειτουργίαν, τους σκοπούς και τον τρόπον διοικήσεως του ως άνω Προσκυνήματος, όπως περιγράφονται εις τα ανάλογα άρθρα του παρόντος Κανονισμού,
 6. Τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Προσκυνήματος και
 7. Τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου «Παναγία Σουμελά».
4.  
  «Το Κοινόν των Ποντίων» συνέρχεται ανά τριετίαν είτε εις τον χώρον του Ι. Προσκυνήματος είτε εις τα γραφεία του ως άνω Προσκυνήματος εν Θεσσαλονίκη ή όπου η Δ.Ε. αποφασίση και κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης ή της Διοικήσεως του Ι. Προσκυνήματος και εν συνελεύσει εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας και δικαίωμα ενός μόνον σταυρού, δύο μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία ακολούθως καθίστανται μέλη της ενδεκαμελούς Δ.Ε. του Ιερού Προσκυνήματος, υποβάλλει δε προτάσεις σχετικάς προς την ευόδωσιν των σκοπών του Ιερού Προσκυνήματος κατόπιν ενημερώσεώς του εκ μέρους της Διοικήσεως.
5.  
  Απαρτία της συνελεύσεως του «Κοινού των Ποντίων» υπάρχει ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων εις εκάστην συνέλευσιν, τηρούνται δε και σχετικά πρακτικά. Εις την συνέλευσιν αυτήν προεδρεύει ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης και εις περίπτωσιν απουσίας αυτού, ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», ως μέλος της Δ.Ε. του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 7
1.  
  Εις τας συνεδριάσεις της Δ.Ε. του Ιερού Προσκυνήματος προεδρεύει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης και εις περίπτωσιν απουσίας αυτού ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά».
2.  
  Τα μέλη της Δ.Ε. συνέρχονται κατόπιν προσκλήσεως του οικείου Μητροπολίτου, την πρώτην Κυριακήν μετά τον διορισμόν των και εκλέγουν μεταξύ των τον Ειδικόν Γραμματέα, τον Ταμίαν, τον Έφορον Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας και τον υπεύθυνον νεολαίας. Η Δ.Ε. συνεδριάζει, εάν παρίστανται επτά τουλάχιστον εκ των μελών αυτού, αι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών. Εις περίπτωσιν ματαιώσεως της συνεδριάσεως λόγω μη απαρτίας η Δ.Ε. συνεδριάζει την επομένην εβδομάδα, την αντίστοιχον ημέραν και ώραν, οπότε θεωρείται ότι ευρίσκεται εν απαρτία και εάν ακόμη παρίστανται μόνον πέντε εκ των μελών αυτής.
3.  
  Τα λαϊκά μέλη της Δ.Ε. κατόπιν της συγκροτήσεώς των εις Σώμα, ορκίζονται ενώπιον του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης ή του Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως εντός του Ι. Ναού και προ της Αγίας Εικόνος της Παναγίας Σουμελά.
4.  
  Η Δ.Ε. του Ιδρύματος συνεδριάζει τακτικώς άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις κρίνεται αναγκαίον, ή όταν ζητηθή εγγράφως υπό πέντε μελών της. Εις εκάστην συνεδρίασιν της Δ.Ε. τηρούνται σχετικά πρακτικά. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας ισχύει η γνώμη της μερίδος, προς ην συμφωνεί η ψήφος του προέδρου της συνεδριάσεως της Δ.Ε. ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού. Επί προσωπικών ζητημάτων μεταξύ των μελών της Δ.Ε. γίνεται μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.
5.  
  Τα αναπληρωματικά μέλη αναλαμβάνουν καθήκοντα προς αναπλήρωσιν τυχόν κωλυομένων τακτικών μελών ή λόγω παραιτήσεως ή της καθ΄ οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσεως τακτικών μελών
Άρθρο 8
1.  
  Μέλος της Διοικούσης Επιτροπής δύναται να προταθή και να διορισθή εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το εικοστόν τέταρτον έτος της ηλικίας του και είναι ποντιακής καταγωγής, Έλλην πολίτης και Χριστιανός Ορθόδοξος και ο οποίος διακρίνεται δια το φιλοκοινωνικόν και φιλοθρησκευτικόν πνεύμα του δια την φιλοποντιακήν δράσιν του και δια την έμπρακτον συμπαράστασίν του προς το συντελούμενον έργον του Ι. Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά.
2.  
  Δεν δύναται να διορισθή μέλος της Δ.Ε. του Ιερού Προσκυνήματος, άτομον το οποίον ευρίσκεται εις δικαστικήν διαμάχην μετά του Προσκυνήματος, επίσης δεν δύναται να διορισθεί μέλος της Δ.Ε. όποιος έχει καταδικασθεί δια κακουργηματικήν πράξιν ή όστις αντιτίθεται εις τους σκοπούς και την λειτουργίαν του Ιερού Προσκυνήματος, όπως ορίζονται δια του παρόντος.
3.  
  Μέλος της Δ.Ε. απουσιάζον αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις μετά τον διορισμόν του, εκπίπτει του αξιώματος του μέλους κατόπιν αποφάσεως της Δ.Ε.
Άρθρο 9
1.  
  Η Δ.Ε. διοικεί το ως άνω ΝΠΔΔ και διαχειρίζεται την περιουσίαν αυτού προς εκπλήρωσιν των σκοπών, οι οποίοι καθορίζονται δια του άρθρου 3 του παρόντος. Ειδικότερον η Δ.Ε. εις το πλαίσιον των αρμοδιοτήτων της προβαίνει εις τας ακόλουθους ενεργείας και εις την λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων και αποφάσεων:.
 1. Η Δ.Ε. εισηγείται προς τον Σεβ.
 2. Μητροπολίτην Βεροίας και Ναούσης δια την πλήρωσιν των κενών θέσεων των κληρικών του Ι. Προσκυνήματος, προτείνουσα και τα κατάλληλα πρόσωπα προς διορισμόν.
 3. Η Δ.Ε. εισηγείται προς τον εν λόγω Σεβ.
 4. Μητροπολίτην προς διορισμόν εκκλησιαστικήν επιτροπήν δια τας ανάγκας και την κανονικήν λειτουργίαν του Ι. Ναού.
 5. Η εκκλησιαστική επιτροπή ουδεμίαν διαχειριστικήν αρμοδιότητα έχει, τα δε πάσης φύσεως έσοδα του Ι. Ναού παραδίδονται εις τον ταμίαν της Δ.Ε. και εγγράφονται εις τα διαχειριστικά βιβλία του εν λόγω Ι. Προσκυνήματος.
 6. Η καταμέτρησις των παγκαρίων διενεργείται υπό επιτροπής αποτελουμένης υπό του Ταμίου του Ιερού Προσκυνήματος, του μέλους της Δ.Ε.- εκπροσώπου της Ι. Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης, ενός εκπροσώπου της αστυνομίας, ενός Ιερέως του Ι. Ναού, εκ της εκκλησιαστικής επιτροπής και ενός εκπροσώπου των εργαζομένων εις το Ι. Προσκύνημα.
2.  
  Η Δ.Ε. αποφασίζει δια τον τρόπον και το είδος της επενδύσεως ή της τοποθετήσεως των κεφαλαίων και προσόδων του Ι. Προσκυνήματος και των τιμαλφών ως και δια την αγοράν ή πώλησιν ή υποθήκευσιν ακινήτων, τα οποία προέρχονται εκ δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών ή καθολικού καταπιστεύματος.
3.  
  Η Δ.Ε. αποδέχεται εξ ονόματος του Ιερού Προσκυνήματος πάσαν δωρεάν, κληρονομίαν η κληροδοσίαν ή καθολικόν καταπίστευμα, το προερχόμενον εκ διαφόρων δωρητών. Συντάσσει κτηματολόγιον του Ι. Προσκυνήματος, αντίγραφον του οποίου υποβάλλει εις την Ιεράν Μητρόπολιν Βεροίας και Ναούσης.
4.  
  Η Δ.Ε. δύναται να ανακηρύσση με απόφασίν της Ευεργέτας ή Δωρητάς του Ι. Προσκυνήματος κατά την κρίσιν της, ως και επίτιμα και αρωγά μέλη, απονέμων τα ανάλογα διάσημα.
5.  
  Η Δ.Ε. αποφασίζει και ενεργεί δια λογαριασμόν του Ι. Προσκυνήματος τας απαραιτήτους κατά την κρίσιν της εκάστην φοράν προμηθείας δια τας ανάγκας των Ιερών Ναών προς συντήρησιν της περιουσίας του εν λόγω Ι. Προσκυνήματος, δια τας ανάγκας του προσωπικού του εν γένει ή των διερχομένων προσκυνητών ή όσων διαμένουν προσωρινώς εις τούτο. Αποφασίζει περί του τρόπου διαθέσεως πάντων των πόρων συμφώνως πάντοτε προς τας διατάξεις του παρόντος, εν συνδυασμώ εκάστην φοράν προς τας οιασδήποτε εμφανιζομένας ανάγκας και επιδιώξεις κατά την λειτουργίαν του Ι. Προσκυνήματος, έστω και αν δεν προβλέπονται σχετικώς εις το παρόν. Κατά τον αυτόν τρόπον αποφασίζει και δια την εκτέλεσιν οποιουδήποτε έργου.
6.  
  Η Δ.Ε. αποφασίζει περί του τρόπου διαθέσεως των πάσης φύσεως πόρων προς συντήρησιν του όλου κτιριακού συγκροτήματος του προσκυνήματος, των ξενώνων, των δρόμων, του πρασίνου, δια την καθαριότητα, τας δεξιώσεις, την φιλοξενίαν επισήμων και μη, επισκεπτών, δωρητών, εθελοντών, δια την οργάνωσιν της πανηγύρεως, και άλλων εκδηλώσεων δια την διατήρησιν και προαγωγήν της Βυζαντινής μουσικής, δια την εκτέλεσιν κοινωφελών έργων, δια την συμπαράστασιν κοινωφελών Ιδρυμάτων ή Σχολών ή Κατασκηνώσεων ή άλλων νομικών προσώπων ή αδελφών Ποντιακών Σωματείων, Οργανώσεων και Ομοσπονδιών, δια την συμπαράστασιν και οικονομικήν βοήθειαν οικογενειών, σπουδαστών και του προσωπικού, ως και δια την χορήγησιν υποτροφιών. Επίσης η Δ.Ε. αποφασίζει δια τον τρόπον και την διάθεσιν των πάσης φύσεως πόρων αυτής προς υλοποίησιν των σκοπών του άρθρου 3 του παρόντος, ως και δια οιονδήποτε άλλον συναφή σκοπόν προς ενίσχυσιν του έργου του Προσκυνήματος.
7.  
  Η Δ.Ε. προβαίνει εις τας απαιτουμένας μελέτας και λαμβάνει μέτρα δια την αρτίαν εκπλήρωσιν των σκοπών του εν λόγω Ι. Προσκυνήματος, ως επίσης δια την αύξησιν των πόρων κα της περιουσίας αυτού, ασκούσα κατά πλήρη αρμοδιότητα πάσαν προς τούτο εξουσίαν, με βάσιν πάντοτε όσα περιγράφονται και ορίζονται δια του παρόντος άρθρου.
8.  
  Εις ειδικάς περιπτώσεις δύναται η Δ.Ε. να διορίζη και ειδικάς εκάστοτε επιτροπάς ορίζουσα εγγράφως τον κύκλον των αρμοδιοτήτων των και τον τρόπον λειτουργίας των, ως και να προσλαμβάνη ειδικούς συμβούλους, μετακλητούς υπαλλήλους και ειδικούς συνεργάτας.
9.  
  Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης ή ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» ως μέλη της Διοικούσης Επιτροπής εκπροσωπούν το ως άνω ΝΠΔΔ ενώπιον πάσης αρχής, ως και ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου
10.  
  Η Δ.Ε. καταρτίζει τον ετήσιον προϋπολογισμόν εντός του μηνός Νοεμβρίου εκάστου έτους και υποβάλει τούτον προς έγκρισιν δια της Ιεράς Μητροπόλεως προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον. Εντός τριών μηνών από της λήξεως του οικονομικού έτους καταρτίζεται και υποβάλλεται ο απολογισμός του προηγουμένου έτους δια της Μητροπόλεως εις την Διαρκήν Ιερά Σύνοδο προς έγκρισιν. Επί του προϋπολογισμού και απολογισμού το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον δικαιούται να διατυπώση παρατηρήσεις.
11.  
  Οι πόροι του εν λόγω Ιερού Προσκυνήματος κατατίθενται σε οποιονδήποτε υπό του νόμου αναγνωρισμένην Τράπεζαν. Η Δ.Ε. δια αποφάσεως αυτής καθορίζει εν ποσόν, το οποίον κρατεί ο Ταμίας δια τας αμέσους ανάγκας υπό μορφήν παγίας προκαταβολής.
12.  
  Η Δ.Ε. δι’ εσωτερικού κανονισμού, τον οποίον θα καταρτίζη δι’ αποφάσεώς της δύναται να καθορίση και εξειδικεύση θέματα όσον αφορά την διαχείρισιν του υλικού, την απογραφήν, τον τρόπον εισπράξεως και τον τρόπον πληρωμής και πάσαν λεπτομέρειαν όσον αφορά εις την διοίκησιν και λειτουργίαν του παρόντος Ι. Προσκυνήματος.
13.  
  Η Δ.Ε. αποφασίζει δια παν θέμα προκύπτον και αφορών εις το άνω Ι. Προσκύνημα, έστω και αν δεν προβλέπεται σχετικώς δια του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 10
1.  
  Παρά τη Δ.Ε. του ως άνω Εκκλησιαστικού Προσκυνήματος συνιστάται Εκτελεστική Γραμματεία. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης, ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» και ο Ειδικός Γραμματεύς απαρτίζουν την Εκτελεστικήν Γραμματεία της Δ.Ε.
2.  
  Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μετά του Προέδρου του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» ως μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας:
 1. καταρτίζουν την ημερησίαν διάταξιν των συνεδριάσεων της Δ.Ε. κατόπιν εισηγήσεως του Ειδικού Γραμματέως και συγκαλούν την Δ.Ε. εκτάκτως, εφ’ όσον υπάρχη ανάγκη, συμφώνως προς τα ανωτέρω.
 2. φροντίζουν δια την εκτέλεσιν των αποφάσεων της Δ.Ε.
 3. υπογράφουν μετά του Ειδικού Γραμματέως τα εντάλματα πληρωμών, ως και παν έτερον σχετικόν έγγραφον, το οποίον αφορά εις την διαχείρισιν και την εν γένει δραστηριότητα του Προσκυνήματος
 4. αποφασίζουν δια επείγοντα θέματα και δια αντιστοίχους δαπάνας και φέρουν το θέμα εις την αμέσως επόμενην συνεδρίασιν της Δ.Ε. Εάν η Δ.Ε. δεν συμφωνεί με την ληφθείσαν απόφασιν, το θέμα παραπέμπεται προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς.
Άρθρο 11
1.  
  Τα ειδικότερα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα της Δ.Ε., του Ταμία, του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας και του υπευθύνου Νεολαίας ορίζονται δι’ αποφάσεως της Δ.Ε.
2.  
  Ο Ειδικός Γραμματεύς επιβλέπει την σύνταξιν των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Ι. Προσκυνήματος, ο δε Ταμίας τηρεί άπαντα τα κατά νόμον απαιτούμενα βιβλία.
3.  
  Ο Ειδικός Γραμματεύς μετά του Ταμίου εισηγούνται προς την Δ.Ε. την διαχείρισιν και αξιοποίησιν των τιμαλφών και των λοιπών αφιερωμάτων. Τα τιμαλφή είτε εκποιούνται υπό τριμελούς επιτροπής οριζομένης υπό της Δ.Ε. είτε, εφ’ όσον χαρακτηρισθούν ότι έχουν ιδιαιτέραν σημασίαν ή καλλιτεχνικήν αξίαν, καταγράφονται και φυλάσσονται ή προβάλλονται αναλόγως.
Άρθρο 12
1.  
  Το εν λόγω Ι. Προσκύνημα ως εκκλησιαστικόν νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, θρησκευτικού και κοινωφελούς σκοπού, μη επιχορηγούμενον υπό του κρατικού προϋπολογισμού, εξαιρείται των διατάξεων περί λογιστικού των ΝΠΔΔ (ν.δ. 496/1974) κατά το άρθρον 57 του Ν. 1591/1986 (Α΄ 50). Το ως άνω ΝΠΔΔ απολαύει των ευεργετημάτων, ατελειών, διευκολύνσεων, απαλλαγών που ισχύουν κάθε φορά δια τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και τα ΝΠΔΔ.
Άρθρο 13 "Α) Αι θέσεις διακονίας, υπηρεσίας και εργασίας εις το Ι. Προσκύνημα είναι:"
1.  
  Μία θέσις Ηγουμένου
2.  
  Δύο θέσεις Ιερέων
3.  
  Μία θέσις Ιεροδιακόνου. Β) Προσωπικό με σύμβασιν: 1 Μία θέσις Διευθυντού. 2 Τρεις θέσεις υπαλλήλων Γραφείου – Γραμματείας –Λογιστηρίου. 3 Τρεις θέσεις Ιεροψαλτών. 4 Τρεις θέσεις εργατοτεχνιτών. 5 Τρεις θέσεις Νεοκόρων - καθαριστών του Ιερού Ναού. 6 Τρεις θέσεις καθαριστριών. 7 Δύο θέσεις φυλάκων. Γ) Το ως άνω ΝΠΔΔ δύναται να προσλαμβάνη προσωπικόν με σχέσιν εργασίας ιδιωτικού δικαίου προς κάλυψιν των εκτάκτων αναγκών κυρίως κατά την περίοδον από 15 Απριλίου έως 15 Νοεμβρίου δι’ αποφάσεως της Δ.Ε. Δ) Δια του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας, τον οποίον θα αποφασίση η Δ.Ε., θα καθορισθούν ειδικότερον αι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και αι πρόσθεται αμοιβαί του προσωπικού, εις τα πλαίσια των αναγκών του Ι. Προσκυνήματος. Εις τους Ι. Ναούς του Ι. Προσκυνήματος δύναται να δημιουργηθή και να υπάρξη με κοινήν απόφασιν της Δ.Ε. του Ι. Προσκυνήματος και της Ιεράς Μητροπόλεως μικρά Συνοδεία έως πέντε Ιερομονάχων. Η παρουσία αυτών εις το Προσκύνημα αναστέλλεται ή διακόπτεται εάν η Δ.Ε. του Ι. Προσκυνήματος αποφασίση αναλόγως δι’ επτά ψήφων τουλάχιστον.
Άρθρο 14
1.  
  Εις τους χώρους των υφισταμένων ξενώνων δεν επιτρέπεται η παραμονή προσκυνητών πέραν των επτά ημερών, εκτός των κληρικών
2.  
  Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η πώλησις πάσης φύσεως αντικείμενων με παραστάσεις, εικόνας και τοπίων της «Παναγίας Σουμελά» ή με ένδειξιν «Παναγία Σουμελά», ή με ένδειξιν «Σουμελιώτισα», άνευ αδείας της Δ.Ε. του ως άνω ΝΠΔΔ.
3.  
  Απαγορεύεται ο ενταφιασμός εις τον χώρον του Προσκυνήματος οιουδήποτε, πλην των ευεργετών, μεγάλων δωρητών ή μελών της Δ.Ε. οι οποίοι προσέφεραν σοβαράς υπηρεσίας.
4.  
  Απαγορεύεται η μετακίνησις και η έξοδος των κειμηλίων της Σεπτής Εικόνος του Σταυρού και του Ευαγγελίου εκ του Κουβουκλίου Φυλάξεως αυτών άνευ αποφάσεως της Δ.Ε.
5.  
  Απαγορεύεται η μετακίνησις και η έξοδος εκ του Προσκυνήματος των ανωτέρω κειμηλίων άνευ κοινής αποφάσεως της Δ.Ε. του Ι. Προσκυνήματος και της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης.
Άρθρο 15
1.  
  Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του «Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος «Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά» θεωρείται ότι έληξε με την δημοσίευσιν του παρόντος, εξακολουθεί όμως εκτελούν τα καθήκοντα αυτού έως του διορισμού της νέας Δ.Ε. υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Άρθρο 16
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και το επίσημον Δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος
2.  
  Η Κανονιστική Διάταξις 47/1973 παύει να ισχύη, καθ’ ο μέρος είναι αντίθετος προς τον παρόντα Κανονισμόν ή ρυθμίζει άλλως ζητήματα ρυθμιζόμενα δια του παρόντος
Άρθρο 17 "Κάλυψις δαπάνης"
1.  
  Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος της Εκκλησίας της Ελλάδος ή του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Εκκλησιαστικού Προσκυνήματος. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την από 8.10.2010 Έγκρισιν Αυτής
 • Την από 11.3.2010 Γνωμάτευσιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Την από 11.3.2010 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
 • Τα άρθρα 3, 12, 13, 17 και 109 του Συντάγματος.
 • Τας διατάξεις των άρθρων 1 παραγρ.4, 4 εδάφ. ε, 45 παραγρ. 5 και 59 παρ.1 και 2 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 146/31.5.1977).
 • Τας διατάξεις των άρθρων 13 παρ.5 περ. α΄ και παρ.6 περ. α΄ του Κανονισμού 8/1979 «Περί Ιερών και Ενοριών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 1/5.1.1980).
 • Το Β.Δ.924/1966 (ΦΕΚ Α΄250/14.11.1966).
 • Την υπ’ αριθμ. 47/1973 Κανονιστικήν Διάταξιν της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Διοικήσεως, λειτουργίας και Διαχειρίσεως του (Πανελληνίου) Ιερού Ιδρύματος ‘‘Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά’’» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 58/14.3.1973).
 • Το γεγονός της έκπαλαι θέσεως των μη ενοριακών Ι.Ναών της «Παναγίας Σουμελά» εις την Καστανιάν Νομού Ημαθίας του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» εις την δημοσίαν λατρείαν και της προσκτήσεως πανελληνίας σημασίας των εν λόγω Ι. Ναών.
 • Την υπ’ αριθμ. 85/10.3.2010 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης Παντελεήμονος.
 • Την γνώμην των Διοικητικών Συμβουλίων του Ιδρύματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1973/47 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/47 1973
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/8 1979
ΝΟΜΟΣ 1986/1591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1591 1986
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/924 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/924 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία