ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/220/2010

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-11-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-11-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-08-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί αντικαταστάσεως του υπ’ αριθμ. 147/2001 Κανονισμού «Περί Συστάσεως και Λειτουργίας Νομικής Υπηρεσίας παρά τη Εκκλησία της Ελλάδος» (Α΄ 66).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Άρθρο 1
1.  
  Η συσταθείσα δια του άρθρου 1 του υπ’ αριθμ. 147/2001 Κανονισμού (Α΄ 66) Νομική Υπηρεσία (Ν.Υ.) της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος διατηρείται και αποτελεί υπηρεσίαν υπαγομένην εις την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον, η λειτουργία της οποίας διέπεται πλέον υπό του παρόντος Κανονισμού.
2.  
  Αποστολή της Νομικής Υπηρεσίας είναι η παροχή πάσης φύσεως νομικών και δικηγορικών υπηρεσιών προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος και τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου επί τω τέλει διασφαλίσεως των εννόμων συμφερόντων αυτών εις τας πάσης φύσεως δραστηριότητας και συναλλα-γάς αυτών
Άρθρο 2 "Όργανα της Νομικής Υπηρεσίας"
1.  
  Η Νομική Υπηρεσία σύγκειται εκ: α) της Διοικούσης Επιτροπής, β) του Νομικού Γραφείου, το οποίον περιλαμβάνει τον Προϊστάμενον και τους Δικηγόρους αυτού, γ) του Ειδικού Νομικού Συμβούλου και δ) των συνιστώμενων Νομικών Συμβουλίων
Άρθρο 3
1.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) της Νομικής Υπηρεσίας συγκροτείται δι’ Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εκ τριών εν ενεργεία Μητροπολιτών οριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών επί πενταετεί θητεία, δυναμένη να ανανεούται.
2.  
  Της Διοικούσης Επιτροπής προεδρεύει ο έχων τα πρεσβεία Μητροπολίτης
3.  
  Γραμματεύς της Επιτροπής ορίζεται ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, με αναπληρωτήν οριζόμενον υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
4.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας:
 1. εισηγείται προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον την σύστασιν Νομικών Συμβουλίων, τον διορισμόν και την παύσιν του Προέδρου και των Μελών παρ’ εκάστω Συμβουλίω
 2. υποβάλλει πρότασιν προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον δια τον διορισμόν και την παύσιν των μελών της Νομικής Υπηρεσίας
 3. διατυπώνει σύμφωνον γνώμην προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον ως προς το σχέδιον του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας
 4. διατυπώνει πρότασιν προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον περί τροποποιήσεως του παρόντος Κανονισμού,
 5. εποπτεύει, ως ιεραρχικώς προϊσταμένη αρχή, δια την εύρυθμον λειτουργίαν της Νομικής Υπηρεσίας, λαμβάνουσα όλα τα απαραίτητα προς τούτο μέτρα
5.  
  Η Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, εις δε τας συνεδριάσεις δύναται να παρίστανται, άνευ ψήφου και οσάκις καλούνται υπό του Προέδρου, τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 5
1.  
  Συνιστάται θέσις Προϊσταμένου Νομικού Γραφείου, εις ην διορίζεται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με αρίστην επιστημονικήν κατάρτισιν και δικαστηριακήν εμπειρίαν
2.  
  Ο Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου ιεραρχικώς υπάγεται εις την Διοικούσαν Επιτροπήν και έχει τας εξής αρμοδιότητας:
 1. Προΐσταται του Νομικού Γραφείου και υπό την ιδιότητά του αυτήν παρακολουθεί τους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας εις το έργον των, αναθέτει εις αυτούς τον χειρισμόν των νομικών υποθέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος,
 2. Συντονίζει και κατευθύνει τους ανωτέρω δικηγόρους και τους εξωτερικούς συνεργάτας - δικηγόρους κατά τον χειρισμόν των εις αυτούς ανατεθεισών υποθέσεων, ελέγχει την πορείαν των υποθέσεων και εποπτεύει την ομαλήν διεξαγωγήν των εργασιών του Νομικού Γραφείου, αξιολογεί την απόδοσιν και ικανότητα των υπό την ευθύνην αυτού απασχολουμένων δικηγόρων του Νομικού Γραφείου, εισηγούμενος σχετικώς προς την Διοικούσαν Επιτροπήν
 3. Εισηγείται προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον την άσκησιν ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος δια την προστασίαν των δικαιωμάτων Αυτής και εις επειγούσας περιπτώσεις ασκεί ή εντέλλεται την άσκησίν των, εκζητών αμελλητί την έγκρισιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
 4. Εκπροσωπεί την Εκκλησίαν της Ελλάδος και τα λοιπά Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ενώπιον παντός εθνικού ή διεθνούς Δικαστηρίου ή διαιτησιών και πάσης Διοικητικής ανεξαρτήτου ή μη αρχής αυτοπροσώπως
 5. Εισηγείται προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον την έκδοσιν γενικής ή ειδικής εξουσιοδοτήσεως προς τα μέλη του Νομικού Γραφείου προς υποστήριξιν υποθέσεων της Εκκλησίας ενώπιον εθνικού ή διεθνούς Δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής
 6. Εισηγείται προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον την ανάθεσιν χειρισμού συγκεκριμένων υποθέσεων, ιδία εκείνων αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαιτέρας δυσχέρειας ή έχουν σημαντικόν αντικείμενον, εις δικηγόρους ή δικηγορικός εταιρείας εκτός του Νομικού Γραφείου κατόπιν προηγουμένης ειδικής συμφωνίας μετ’ αυτών περί της δικηγορικής αμοιβής, επικυρουμένης δια της Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί αναθέσεως της εντολής
 7. Συντάσσει ετησίως έκθεσιν, η οποία διαβιβάζεται δια της Διοικούσης Επιτροπής προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον περί της πορείας και των αποτελεσμάτων των δια την Εκκλησίαν δικών
Άρθρο 6
1.  
  Συνιστάται θέσις Ειδικού Νομικού Σύμβουλου (Ε.Ν.Σ.), εις ην διορίζεται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου νομικών σπουδών, με επιστημονικήν εξειδίκευσιν και ενασχόλησιν ως και δικαστηριακήν εμπειρίαν περί το διοικητικόν και εκκλησιαστικόν δίκαιον.
2.  
  Ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος ιεραρχικώς υπάγεται εις την Διοικούσαν Επιτροπήν και αι αρμοδιότητες αυτού έχουν ως εξής:
 1. Γνωμοδοτεί και παρέχει νομικός σύμβουλος επί νομικών ζητημάτων φερομένων, δια του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου είτε δια του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, υπό της Ιεράς Συνόδου και των λοιπών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος ή των πάσης φύσεως Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων
 2. Εισηγείται προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον την παραπομπήν προς μελέτην νομικών ζητημάτων, τα οποία χρήζουν, κατά την κρίσιν του - λόγω σπουδαιότητος ή δυσχέρειας - ειδικής μελέτης και αντιμετωπίσεως εις το κατά το άρθρον 9 νομικόν συμβούλιον ή εις εξωτερικόν εμπειρογνώμονα
 3. Εκπροσωπεί κατόπιν εντολής της Διοικούσης Επιτροπής ή της Ιεράς Συνόδου την Εκκλησίαν της Ελλάδος εις συνέδρια, ομάδας εργασίας και νομοπαρασκευαστικός ή ελεγκτικός επίτροπος ή ενώπιον αρχών και οργάνων του (ευρύτερου) δημοσίου τομέως επί εκκλησιαστικών νομικών ζητημάτων
 4. Εκπονεί νομικάς μελέτας, νομικόν έλεγχον σχεδίων υπηρεσιακών εγγράφων και πράξεων, επιστολών και ενεργειών, συντάσσει σχέδια κανονισμών και εγκυκλίων, εισηγήσεις και αναφοράς, επεξεργάζεται σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων, όταν του ζητηθή υπό της Ιεράς Συνόδου ή του Αρχιγραμματέως ή της Διοικούσης Επιτροπής
 5. Συντάσσει ετησίως έκθεσιν πεπραγμένων του προς την Διοικούσαν Επιτροπήν, η οποία διαβιβάζεται προς έγκρισιν εις την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον
Άρθρο 7
1.  
  Εις το Νομικόν Γραφείον συνιστώνται τρεις (3) οργανικαί θέσεις δικηγόρων, μία (1) οργανική θέσις ασκουμένου δικηγόρου και μία (1) θέσις Γραμματέως Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οιουδήποτε κλάδου ή ΔΕ, βαθμοίς Δ΄ -Διευθυντού ή Δ - Α
2.  
  Οι δικηγόροι παρέχουν τας υπηρεσίας των συμφώνως προς τας οδηγίας του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου καθ’ όλας τας εργασίμους ημέρας, αλλά και πέραν αυτών οποτεδήποτε, εφ’ όσον παραστή σχετικώς ανάγκη
3.  
  Η πλήρωσις ως άνω θέσεων δύναται να διενεργηθή και υπό την διαδικασίαν της αποσπάσεως υπηρετούντος δικηγόρου ή νομικού εκ φορέων του δημοσίου τομέως κατά την ισχύουσαν νομοθεσίαν και υπό την αυτήν έννομον σχέσιν
Άρθρο 8
1.  
  Τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας αναλαμβάνουν να τηρούν ως εμπιστευτικά όσα περιέρχονται εις γνώσιν των κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των
2.  
  Τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας (άρθρα 5-7) προσλαμβάνονται Αποφάσει της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, συνδέονται μετά της Εκκλησίας της Ελλάδος με σχέσιν εμμίσθου εντολής επί παγία αντιμισθία, η οποία περιβάλλεται τον έγγραφον τύπον και λύεται δια παραιτήσεως ή καταγγελίας ένεκα σπουδαίου λόγου. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η επίδειξις αναρμόστου συμπεριφοράς, οιαδήποτε ενέργεια θίγουσα το κύρος της Εκκλησίας, ή επιστημονική ανεπάρκεια, ή πλημμελής εκτέλεσις των καθηκόντων και η εκ δόλου πρόκλησις ζημίας κατά της Εκκλησίας της Ελλάδος. Την καταγγελί-αν ενεργεί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δι’ Αποφάσεώς Της κατόπιν προτάσεως της Διοικούσης Επιτροπής.
3.  
  Εν περιπτώσει κενώσεως της θέσεως ή ελλείψεως ή απουσίας του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου τα οικεία καθήκοντα ασκεί ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος άνευ ιδιαιτέρας αμοιβής
4.  
  Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δι’ Αποφάσεως Αυτής καθορίζει τας αποδοχάς και επιδόματα εκάστου των μελών της Νομικής Υπηρεσίας εις το πλαίσιον των συγκριτικών αμοιβών της αγοράς
5.  
  Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος ο παρά τη Ιερά Συνόδω υπηρετών Ειδικός Νομικός Σύμβουλος διέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος και τοποθετείται εις την οργανικήν θέσιν του άρθρου 6
Άρθρο 9 "Νομικά Συμβούλια"
1.  
  Δι’ εισηγήσεως του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου ή του Ειδικού Νομικού Συμβούλου ή της Διοικούσης Επιτροπής ή και αυτεπαγγέλτως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δύναται να συνιστά ένα ή πλείονα Νομικά Συμβούλια υπό νομομαθών (καθηγητών νομικών μαθημάτων εις πανεπιστημιακά ιδρύματα ή εξειδικευμένων νομικών) δια την μελέτην και διατύπωσιν γνωμοδοτήσεων επί συγκεκριμένων νομικών ζητημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικαί και μεταβατικαί διατάξεις
Άρθρο 10
1.  
  Ο παρών Κανονισμός διέπει τας σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των μελών της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου, εφαρμοζόμενος παραλλήλως προς τον Κώδικα περί Δικηγόρων και την λοιπήν σχετικήν νομοθεσίαν
2.  
  Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διορίζει και παύει τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας, εγκρίνει τον Κανονισμόν Εσωτερικής Λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας και την τροποποίησιν του παρόντος Κανονισμού. Παν έτερον ζήτημα, αφορών εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν της Νομικής Υπηρεσίας και μη καθοριζόμενον δια του παρόντος Κανονισμού ή του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας, ρυθμίζεται δι’ Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου μετά σύμφωνον γνώμην της Διοικούσης Επιτροπής.
3.  
  Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δι’ Αποφάσεώς Της εγκρίνει πίνακα ανωτάτων δικηγορικών αμοιβών, ο οποίος αποτελεί όριον αμοιβής:
 1. Δια τας συμφωνίας επί υποθέσεων της Νομικής Υπηρεσίας μετά των εξωτερικών - συνεργατών δικηγόρων.
 2. Δια τας ανάγκας του παρόντος Κανονισμού εξωτερικοί συνεργάται θεωρούνται όσοι δικηγόροι δεν είναι μέλη της Νομικής Υπηρεσίας του παρόντος (άρθρα 5-7),.
 3. Δια τας ανατιθεμένας υφ’ ετέρων υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος υποθέσεις Αυτής εις εξωτερικούς δικηγόρους,
 4. Προκειμένης της αμοιβής των μελών της Νομικής Υπηρεσίας εις όσας περιπτώσεις η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφασίζει την δαπάναις της Εκκλησίας της Ελλάδος ανάθεσιν εις αυτά της παροχής δικηγορικών ή εν γένει νομικών υπηρεσιών προς τρίτα πρόσωπα.
 5. Η από 27.8.2008 Απόφασις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί ανωτάτων ορίων δικηγορικών αμοιβών των συνεργατών δικηγόρων της Εκκλησίας της Ελλάδος παραμένει εν ισχύι (υπολογιζόμενου ως επί πλέον του αναλογούντος φόρου κατ’ άρθρον 22 παρ. 1 περ. ε΄Ν. 2859/2000) μέχρι αντικαταστάσεώς της κατά την παρούσαν παράγραφον.
4.  
  Καταργούνται αι διατάξεις του υπ’ αριθμ. 147/2001 Κανονισμού ως και πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Κανονισμόν. Η κατεχόμενη υπό του Ειδικού Νομικού Συμβούλου οργανική θέσις του άρθρου 1 παρ. 1Κανονισμού 123/1999 (Α΄ 145), ως συνεπληρώθη δια του άρθρου μόνου του Κανονισμού 181/2008 (Α΄ 47) καταργείται από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 11 "Έναρξις ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός δημοσιεύεται και δια του επισήμου Δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Άρθρο 12 "Κάλυψις δαπάνης"
1.  
  Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τας διατάξεις του άρθρου 9 παραγρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146),
 • Την διάταξιν του άρθρου 1 παρ. 2 του υπ’ αριθμ. 3/1977 Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί αρμοδιοτήτων, συνθέσεως και λειτουργίας του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 273),
 • Την ανάγκην νομικής προστασίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων και Οργανισμών Αυτής, ως και νομικής κατοχυρώσεως των αποφάσεων των εν γένει οργάνων Αυτής δια της συγκροτήσεως Νομικής Υπηρεσίας,
 • Την ανάγκην εξορθολογισμοΰ της οργανώσεως και περιστολής των δαπανών της διαδικασίας νομικής υποστηρίξεως των ανωτέρω Νομικών Προσώπων.
 • Την από 26.8.2010 Απόφασιν Αυτής
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1999/1ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/1ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ123 1999
ΝΟΜΟΣ 2001/147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/147 2001
ΝΟΜΟΣ 2008/181 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/181 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία