Περί συστάσεως, διοικήσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυ­μίαν: «Διεθνής Ακαδημία Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ” της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης».

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Σύστασις Ιδρύματος"
1.  
  Συνιστάται εις την Ιεράν Μητρόπολιν Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης πνευματικόν, θρησκευτικόν καθίδρυμα κοινωφελούς σκοπού υπό την επωνυμίαν: «Διεθνής Ακαδημία Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών “Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος”», διεπόμενον υπό των δια­τάξεων του παρόντος Κανονισμού και λειτουργούν ως εξηρτημένη υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης, ιδίας διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον αυτής
Article 2 "Έδρα της Ακαδημίας"
1.  
  Έδρα της Ακαδημίας ορίζεται ο Δήμος Λαγκαδά και συγκεκριμένα η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Πέντε Βρύ­σεων. Η Ακαδημία δύναται, με απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύη παραρτήματα εις όλην την Ελλάδα, τα οποία θα λειτουργούν δυνάμει κανονισμού καταρτιζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εν συνεργασία με τον εκάστοτε Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην, καθώς και εν συνεργασία με χώρας του εξωτερικού.
Article 3 "Σκοπός της λειτουργίας της Διεθνούς Ακαδημίας Θεο­λογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών “Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος” είναι:"
1.  
  Η παροχή πάσης φύσεως εκπαιδεύσεως και επαγγελματικής καταρτίσεως εις τους τομείς των εκκλησιαστικών, θεολογικών, φιλοσοφικών και ανθρωπιστικών σπουδών
2.  
  Η εκμάθησις της ελληνικής γλώσσης εις σπουδαστάς ξένων χωρών, οι οποίοι θα γίνονται δεκτοί κατόπιν συστάσεως ομοδόξων Πατριαρχείων και Εκκλησιών
3.  
  Η διεθνής προβολή της ελληνικής παιδείας εν γένει, αλλά και της ελληνικής γλώσσης και της διδασκαλίας αυτής
4.  
  Η επιμόρφωσις του δυναμικού της Ιεράς Μητροπόλεως, ιερέων και διακόνων, καθώς επίσης και κληρικών άλλων Μητροπόλεων, εφόσον τούτο τυγχάνει της εγκρίσεως των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών των επαρχιών από όπου προέρχονται
5.  
  Η διοργάνωσις καταλλήλων εκδηλώσεων δια την προβολήν των στοιχείων της Ορθοδόξου Λειτουργικής και Αρχιτεκτονικής Παραδόσεως
6.  
  Η ενίσχυσις του έργου της Ορθοδόξου Ιεραποστολής
Article 4 "Η επίτευξις του σκοπού της Ακαδημίας θα επιδιωχθεί εν συνεργασία:"
1.  
  Με το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως, την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και με άλλα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και Αυτοκεφάλους Ορθοδόξους Εκκλησίας
2.  
  Με τας Θεολογικάς Σχολάς της Ελλάδος και άλλων χωρών του εξωτερικού
3.  
  Με τας Ανωτάτας Εκκλησιαστικάς Ακαδημίας της Ελλάδος, καθώς επίσης και με τας Θεολογικάς Ακαδημίας ομοδόξων χωρών του εξωτερικού
4.  
  Με την Θεολογικήν Ακαδημίαν των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Ούζγκοροντ της Ουκρανίας
5.  
  Με πρόσωπα, επιστήμονας, εταιρείας, φορείς και οργανισμούς δια την προώθησιν και ενίσχυσιν των προγραμμάτων της Ακαδημίας. αλλά επιπροσθέτως και:.
6.  
  Με την δημιουργίαν Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Επαγγελματικής Καταρτίσεως θεολόγων, κληρικών και ιδιωτών, με στόχον την ποιοτικήν εξειδίκευσίν των
7.  
  Με την παρουσίασιν θέσεων και πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ενημερωτικών φυλλαδίων, δελτίων τύπου, δικτυακών τόπων και άλλων ενεργειών δημοσιότητος, καθώς και την παροχήν υπηρεσιών εις το διαδίκτυον
8.  
  Με την διαρκή έρευναν και παρακολούθησιν των εξελίξεων αι οποίαι σχετίζονται με τας θεολογικάς, εκκλησιαστικάς, φιλοσοφικάς και ανθρωπιστικάς επιστήμας
9.  
  Με την συγκρότησιν βάσεων δεδομένων περί των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας κυρίως όσον αφορά εις τας νεωτέρας θεωρητικάς εξελίξεις εις τας θεολογικάς, εκκλησιαστικάς, φιλοσοφικάς και ανθρωπιστικάς επιστήμας παγκοσμίως
Article 5 "Δια την επίτευξιν του ως άνω σκοπού, η Ακαδημία ενδεικτικά δύναται:"
1.  
  Να ιδρύη εταιρείαν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, συμβεβλημένην με άλλας Μητροπόλεις, Ιεράς Μονάς, Θεολογικάς Ακαδημίας, Πανεπιστημιακάς Σχολάς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η οποία θα διέπεται από το άρθρον 741 Ε.Π.Α.Κ. Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι, δια συμφωνίας, θα δύνανται να ιδρύουν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος εταιρείαν με Νομικόν Πρόσωπον το οποίον θα διέπεται από το άρθρο 741 Ε.Π.Α.Κ.
2.  
  Να αναλαμβάνη μόνη της ή εν συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς ή δημοσίους φορείς την εκτέλεσιν προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς και κάθε άλλου Διεθνούς Οργανισμού, Διεθνούς ή Εθνικής Μη Κυβερνητικής Οργανώσεως, κρατικού ή ιδιωτικού φορέως, της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.
3.  
  Να συνεργάζεται ή και να συνεταιρίζεται με τους ως άνω φορείς ακόμη και με την σύναψιν προγραμματικών συμβάσεων
4.  
  Να προωθή την οργάνωσιν, προβολήν και συμμετοχήν της εις διεθνείς συναντήσεις, ημερίδας και φόρα εν συνεργασία και με άλλους παρεμφερείς οργανισμούς
5.  
  Να παρέχη συντονιστικάς υπηρεσίας όσον αφορά εις τον προσδιορισμόν και υποστήριξιν διακρατικών επιστημονικών προτάσεων και σχεδίων με άλλους οργανισμούς
6.  
  Να αναλαμβάνη την εκτέλεσιν προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας
7.  
  Να δέχεται δωρεάς, χορηγίας, οικονομικάς ενισχύσεις ακόμη και διαφημιστικάς καταχωρήσεις εις τα έντυπά της
8.  
  Να συνάπτη δανειακάς συμβάσεις με τραπεζικούς οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής
9.  
  Να χορηγή υποτροφίας εις ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επιστήμονας, να διοργανώνη σεμινάρια, εκθέσεις και κάθε είδους επιστημονικάς ή ενημερωτικάς εκδηλώσεις
10.  
  Να ιδρύη και να συνδέεται με «τράπεζες δεδομένων»
Article 6 "Δια την πραγματοποίησιν των σκοπών της Ακαδημίας, θα επιδιωχθή η συγκρότησις περιουσίας η οποία θα προέλθη από:"
1.  
  εισφοράς Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Μονών, κ.λπ.,.
2.  
  δωρεάς από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως,
3.  
  εισφοράς νέων μελών,
4.  
  δωρεάς, κληρονομίας, κληροδοσίας ή χορηγίας από τρίτα πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και κάθε άλλο νόμιμον έσοδον το οποίον γίνεται αποδεκτόν με απόφασιν του Δ.Σ.,.
5.  
  επιχορηγήσεις, συνεισφοράς κ.λπ. της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,.
6.  
  ποσά τα οποία εισπράτονται από τρίτους που προσφεύγουν εις τας υπηρεσίας της Ακαδημίας,
7.  
  δωρεάς, δημοσιεύσεις, έσοδα εκδηλώσεων, εκδόσεων κ.τ.λ.,.
8.  
  εκμετάλλευσιν περιουσιακών στοιχείων της Ακαδημίας,
9.  
  έσοδα από πώλησιν εκδόσεων μελετητικού ή ερευνητικού έργου,
10.  
  έσοδα από είσπραξιν διδάκτρων των σπουδαστών
Article 7 "Όργανα του Ιδρύματος"
1.  
  Η Ακαδημία συγκροτείται εκ των κάτωθι οργάνων: Α. Το Διοικητικόν Συμβούλιον (Δ.Σ.) Β. Το Επιστημονικόν Συμβούλιον (Ε.Σ.).
Article 8
1.  
  Η Ακαδημία διοικείται υπό τριμελούς (3/μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον ορίζεται ως εξής: - α) Πρόεδρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, αναπληρούμενος υπό του νομίμου αναπληρωτού του και β) δύο (2) μέλη, κληρικοί ή λαϊκοί, έχοντες διδακτορικόν δίπλωμα Θεολογικής ή άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής
2.  
  Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μίαν φοράν καθ’ έκαστον μήνα και εκτάκτως, όταν συντρέχη λόγος.
3.  
  Το Δ.Σ. ευρίσκεται εις απαρτίαν, όταν παρίστανται τα 2/3 των μελών του, και αποφασίζει με απλήν πλειοψηφίαν των παρόντων μελών. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4.  
  Το Δ.Σ. είναι επίσης αρμόδιον να θεσπίζη, με πλειοψηφίαν των 2/3 των μελών του εσωτερικόν κανονισμόν δια θέματα λειτουργίας του τα οποία δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικόν.
5.  
  Αποφασίζει επί παντός ετέρου θέματος το οποίον δεν διαλαμβάνεται εις τον παρόντα Κανονισμόν
6.  
  Εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμόν λειτουργίας των υπηρεσιών και των παραρτημάτων του Ιδρύματος
Article 9
1.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κατευθύνει και εποπτεύει τας εργασίας του ιδρύματος.
2.  
  Διοικεί αμφότερα τα σώματα (Δ.Σ. και Ε.Σ.), ελέγχη και διευθύνη τας εργασίας αυτών, δια την εκτέλεσιν των υπό του παρόντος Κανονισμού οριζομένων.
3.  
  Εκπροσωπεί νομίμως το ίδρυμα εις πάσαν συναλλαγήν μετά παντός Φυσικού ή Νομικού Προσώπου και ενώπιον πάσης Αρχής
4.  
  Υπογράφει απάσας τας πράξεις τας αφορώσας εις το προσωπικόν, καθώς και τας πάσης φύσεως συμβάσεις και παν δέον έγγραφον
Article 10
1.  
  Το Επιστημονικόν Συμβούλιον αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Πρόεδρος του Ε.Σ. ορίζεται ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ή άλλος κληρικός της Μητροπόλεως, εφόσον είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή ανήκει εις το διδακτικόν προσωπικόν Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
2.  
  Τα υπόλοιπα (4) μέλη του, τα οποία διορίζονται από το Δ.Σ. με πλειοψηφίαν των 2/3 των μελών του, πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή να διακρίνονται δια την θεολογικήν και φιλοσοφικήν των κατάρτισιν.
3.  
  Έργον του Ε.Σ. θα είναι η παροχή επιστημονικών συμβουλών, δια την επίτευξιν των σκοπών της Ακαδημίας.
Article 11
1.  
  Κατά την αρχήν εκάστου έτους συντάσσεται πρϋπολογισμός και απολογισμός του Ιδρύματος οι οποίοι εγκρίνονται από το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον
2.  
  Η διαχείρισις των εσόδων και εξόδων γίνεται από εντεταλμένον υπάλληλον της Ιεράς Μητροπόλεως
Article 12 "Δικαίωμα Σπουδών"
1.  
  Οι σπουδασταί της Ακαδημίας δύνανται να είναι: α. Κληρικοί υπηρετούντες εις την Ιεράν Μητρόπολιν Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης ή εις άλλας Μητροπόλεις, με την ευλογίαν των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών. β. Απόφοιτοι Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σχολών. γ. Απόφοιτοι Θεολογικών Ακαδημιών του εξωτερικού. δ. Απόφοιτοι Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. ε. Πτυχιούχοι Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών του εσωτερικού, καθώς και χωρών του εξωτερικού. Οι σπουδασταί της Ακαδημίας δύνανται να μετέχουν εις εκπαιδευτικά προγράμματα Ακαδημιών του εξωτερικού, με τας οποίας συνάπτει σχέσεις συνεργασίας η Ακαδημία και να λαμβάνουν υπ’ αυτών τίτλους μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, συμφώνως προς τα εκεί οριζόμενα.
Article 13 "Διάρκεια Σπουδών"
1.  
  Σκοπός της Ακαδημίας είναι να παρέχη θεολογικήν και φιλοσοφικήν κατάρτισιν, ως διηνεκή προσφοράν μέσα από την δεοντολογίαν της «δια βίου μαθήσεως», η οποία προβλέπει την ουσιαστικήν και καταλυτικήν αύξησιν της συμμετοχής ενηλίκων εις την γενικήν εκπαίδευσιν καθώς και την αύξησιν της συμμετοχής των εις την συνεχιζομένην επαγγελματικήν κατάρτισιν. Δια τας Μεταπτυχιακάς και Διδακτορικάς Σπουδάς ισχύει ο,τι ισχύει εις τας Ανωτάτας Σχολάς της Διεθνούς Πανεπιστημιακής Κοινότητος, συμφώνως προς το πρόγραμμα σπουδών των Ακαδημιών του εξωτερικού, εν συνεργασία με τας οποίας θα πραγματοποιούν τας συγκεκριμένας σπουδάς. Η διάρκεια φοιτήσεως εις τας μεταπτυχιακάς σπουδάς ορίζεται από 2 έως 3 έτη. Ειδικώς δια τους σπουδαστάς του εξωτερικού ισχύουν τα κάτωθι: α. Τριετής φοίτησις, η οποία προβλέπει την εκμάθησιν της ελληνικής γλώσσης και παραλλήλως την ολοκλήρωσιν των μεταπτυχιακών σπουδών. β. Διετής φοίτησις δια την εκμάθησιν μόνον της ελληνικής γλώσσης, εις επίπεδον διδακτικής επαρκείας και ικανότητος, εν συνεργασία με το Σχολείον Ελληνικής Γλώσσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). γ. Η διάρκεια φοιτήσεως εις τας Διδακτορικάς Σπουδάς ορίζεται από 3 έως 6 έτη, αναλόγως προς τα οριζόμενα από την εποπτεύουσαν Ανωτάτην Σχολήν του εξωτερικού.
Article 14 "Διδακτικόν και Διοικητικόν Προσωπικόν"
1.  
  Κατά βάσιν η απασχόλησις του προσωπικού, διδακτικού και διοικητικού, εντάσσεται εις το πλαίσιον της εθελοντικής προσφοράς των ενδιαφερομένων. Δύναται όμως το Διοικητικόν Συμβούλιον, αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων και των προσφερομένων υπηρεσιών, να παρέχη επίδομα συμβολής εις την εύρυθμον λειτουργίαν της Ακαδημίας, καθοριζόμενον εκ των ωρών διδασκαλίας και του είδους της εκπαιδευτικής εργασίας ή των διοικητικών υπηρεσιών που το προσωπικόν αυτό θα προσφέρει.
Article 15 "Σφραγίς του Ιδρύματος"
1.  
  Η σφραγίς του Ιδρύματος είναι στρογγύλη, φέρει δε εις το κέντρο αυτής τας μορφάς των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και πέριξ αυτής αναγράφεται, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρας, η επωνυμία «Διεθνής Ακαδημία Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών “Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος”»
Article 16
1.  
  Η Ακαδημία διαλύεται ή καταργείται με απόφασιν της Δ.Ι.Σ. επί της σχετικής προτάσεως - αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου, όταν δεν εκπληρώνει τους σκοπούς αυτής και καθίσταται ανέφικτος η λειτουργία της. Εις κάθε περίπτωσιν διαλύσεως ή καταργήσεώς της, η χρήσις, κάρπωσις και κυριότητα της πάσης φύσεως περιουσιακών της στοιχείων, τα οποία είχον παραχωρηθεί ή δωρηθεί εις την Ακαδημίαν ή είχον αγορασθεί από αυτής ανήκουν εις την Ιεράν Μητρόπολιν Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης και εις την Ιεράν Μονήν Πέντε Βρύσεων.
2.  
  Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται υπό της Ιεράς Συνόδου, προτάσει του οικείου Μητροπολίτου, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως - αιτήσεως του Δ.Σ. της Ακαδημίας.
Article 17 "Ισχύς του παρόντος Κανονισμού"
1.  
  Ο παρόν Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός ούτος δημοσιεύεται και εις το επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Article 18 "Κάλυψις δαπάνης"
1.  
  Η σύστασις Ιδρύματος δια του παρόντος Κανονισμού, λειτουργούντος εις ακίνητον Ιεράς Μονής της Ιεράς Μητροπόλεως και τη συνδρομή εθελοντών συνεργατών, ουδεμίαν δαπάνην προκαλεί εις βάρος του Προϋπολογισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, η δε δαπάνη μισθοδοσίας του μελλοντικού προσωπικού θα προέλθη και θα προσδιορισθή υπο των κανονιστικών πράξεων της διαδικασίας προσλήψεως του αναγκαίου προσωπικού. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 146).
 • Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας τας απορρεούσας εκ των Ευαγγελικών Επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των Νόμων του Κράτους προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα, και δη την μετεκπαίδευσιν του Ιερού Κλήρου και των στελεχών του ευρυτέρου πνευματικού και ποιμαντικού της έργου.
 • Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανάγκας εκπαιδεύσεως και επαγγελματικής καταρτίσεως εις τους τομείς των εκκλησιαστικών, θεολογικών, φιλοσοφικών και ανθρωπιστικών σπουδών.
 • Του υπό διαμόρφωσιν, κτιριακού συγκροτήματος 700 τ.μ. επί ιδιοκτήτου εκτάσεως 20.000 τ.μ., της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος - Πέντε Βρύσεων του Δήμου Λαγκαδά.
 • Την υπ’ αριθμ. 2/3.2.2011 Πράξιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/3.2.2011 Πράξιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννου.
 • Την υπ’ αριθμ. 22/8.2.2011 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Την από 15.3.2011 Απόφασιν Αυτής
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Title Ref.Number Date