ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/229.2011

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-12-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-10-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί προστασίας των διαλελυμένων και ερημωθεισών Ιερών Μονών και των Εκκλησιαστικών Μνημείων. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  «Διαλελυμέναι» καλούνται αι Ιεραί Μοναί, των οποίων η παύσις της νομικής προσωπικότητος ή των οργάνων διοικήσεώς των ή η αφαίρεσις της κυριότητος ή διοικήσεως της περιουσίας των προεβλέφθη καθ’ οιανδήποτε διατύπωσιν μέσω νομοθετικών ή διοικητικών πράξεων του Ελληνικού Κράτους και άνευ συντελέσεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως της περιουσίας των δια της πραγματικής καταβολής αποζημιώσεως
2.  
  «Ερημωθείσαι» καλούνται αι Ιεραί Μοναί, των οποίων, ασχέτως του χρόνου ιδρύσεώς των, εξέλιπε η μοναστική Αδελφότης, ή εις πάσαν δε περίπτωσιν εις τας οποίας άμα τη εκλείψει της Αδελφότητος δεν έχει διωρισθή Ηγουμενοσυμβούλιον κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 374/1947 ή του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν. 590/1977.
Άρθρο 2
1.  
  Παν στοιχείον της κινητής και ακινήτου περιουσίας των διαλελυμένων και ερημωθεισών Ι. Μονών διοικείται και διαχειρίζεται υπό του επιχωρίου Μητροπολίτου ως περιουσία της Ι. Μητροπόλεως, όστις υποχρεούται να το καταγράψη και διαφυλάττη, δικαιούται δε να το αξιοποιή ή να το καταστήση δι’ αποφάσεώς του Μετόχιον ετέρας Ι. Μονής της επαρχίας του.
2.  
  Ο Μητροπολίτης τηρεί και ως προς αυτάς: α) Κτηματικόν Βιβλίον, όπου περιγράφεται παν ακίνητον κατά τα στοιχεία αυτού, β) Δασολόγιον, ως και γ) Αρχείον Τίτλων και Τεκμηρίων Ιδιοκτησίας, με αντίγραφα συμβολαίων, τίτλων ιδιοκτησίας, δικαστικών αποφάσεων, τοπογραφικών διαγραμμάτων και χαρτών, δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων και εν γένει παντός στοιχείου κρατικής ή ιδιωτικής προελεύσεως, ανεξαρτήτως χρόνου εκδόσεως, αποδεικνύοντος την ύπαρξιν κυριότητος ή την άσκησιν νομής παρά των εν λόγω Ι. Μονών επί της περιουσίας των.
3.  
  Προεχόντως δέον να καταγραφή η περιουσία των διαλελυμένων Ι. Μονών δυνάμει του βασιλικού διατάγματος της 25 Σεπτεμβρίου 1833, ως και των λοιπών διαλελυμένων και ερημωθεισών Μονών, και προς τον σκοπόν τούτο αξιοποιούνται, ιδίως, τα αρχεία των κατά τόπον Κτηματικών Υπηρεσιών του Δημοσίου και οι φάκελλοι «Μοναστηριακών» εκ των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Εκ παραλλήλου, είναι δυνατόν ο επιχώριος Μητροπολίτης να προβή εις εφαρμογήν των άρθρων 88 του Ν. 2200/1940 και 7 του Ν. 3800/1957.
4.  
  Εξουσιοδοτείται δια του παρόντος η Δ.Ι.Σ. όπως προβή εις σύστασιν και κανονίση τα καθήκοντα και την λειτουργίαν Κεντρικής Επιτροπής ή/και Περιφερειακών Επιτροπών (παρ’ εκάστη Ιερά Μητροπόλει ή Ιερά Μονή και ως όργανα αυτών) προς καταγραφήν της μοναστηριακής περιουσίας, δι’ ιδιαιτέρας κανονιστικής Αποφάσεως εκδιδόμενης τη προτάσει τη Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο. ή του επιχωρίου Μητροπολίτου αντιστοίχως, και νομίμως δημοσιευομένης. Αι Επιτροπαί σύγκεινται εκ κληρικών ή/και λαϊκών εχόντων καταλλήλους γνώσεις και εμπειρίαν, επί τω τέλει υποβοηθήσεως των Ιερών Μητροπόλεων εις το κατά την παρ. 2 έργον των.
5.  
  Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται εάν η περιουσία των διαλελυμένων ή ερημωθεισών Ιερών Μονών περιήλθεν ήδη καθ’ οιονδήποτε συνταγματικώς νόμιμον τρόπον εις ετέραν Ιεράν Μονήν
6.  
  Κατ’ εξαίρεσιν, δύναται Ιερός Ναός πάσης οποτεδήποτε διαλελυμένης ή ερημωθείσης Ιεράς Μονής (μετά της ανηκούσης αυτή κινητής και ακινήτου περιουσίας), ασχέτως νομικού καθεστώτος λειτουργίας του, εάν έχει τεθή εις την δημόσιαν λατρείαν, να αναγνωρισθή ως Προσκύνημα κατά τας διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 και 2 του Ν. 590/1977.
Άρθρο 3
1.  
  Είναι δυνατή η ανασύστασις διαλελυμένης ή ερημωθείσης Ιεράς Μονής κατά την διαδικασίαν του υπ’ αριθμ. 39/1972 Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος (Α΄ 103) και του άρθρου 39 του Ν. 590/1977, ως ισχύουν.
2.  
  Η κατά τα ανωτέρω ανασύστασις επιτρέπεται και εάν η διαλελυμένη ή ερημωθείσα Ιερά Μονή έχει περιέλθει αναγκαστικώς, δια νομοθετικής ή διοικητικής πράξεως, ή δι’ αποφάσεως του επιχωρίου Μητροπολίτου εις ετέραν Ιεράν Μονήν, μη απαιτουμένης της συναινέσεως της τελευταίας δια την ανασύστασιν
3.  
  Δεν απαιτείται επανίδρυσις εις περίπτωσιν ερημωθείσης Μονής, δια την οποίαν υφίσταται, άνευ ρητής καταργήσεώς της, νομοθετική ή διοικητική πράξις του Ελληνικού Κράτους περί ιδρύσεώς της
4.  
  Εις πάσαν περίπτωσιν (επικειμένης) επαναλειτουργίας Ιεράς Μονής ο επιχώριος Μητροπολίτης δια αποφάσεώς του δύναται να μεταβιβάζη εις το (υπό ίδρυσιν ή) ιδρυθέν νομικόν πρόσωπον αυτής το δικαίωμα διοικήσεως και διαχειρίσεώς της (άχρι επαναλειτουργίας της) διοικουμένης υπό του ιδίου περιουσίας της και παραδίδει κατόπιν της ιδρύσεώς της άπαντα τα εκ των βιβλίων της Ιεράς Μητροπόλεως τηρούμενα αποδεικτικά στοιχεία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της Ιεράς Μονής
5.  
  Ο επιχώριος Μητροπολίτης έχει εξουσίαν και καθήκον προς ανάδειξιν και προστασίαν έναντι παντός τρίτου του Ιερού χαρακτήρος του Ναού και περιβόλου των διαλελυμένων και ερημωθεισών Μονών της επαρχίας του και του περιβάλλοντος χώρου αυτών δια παντός νομίμου μέσου. Ομοίως προστατεύει και άπαντα τα εκκλησιαστικά μνημεία της επαρχίας του κατά την έννοιαν του Ν. 3028/2002, ως εκάστοτε ισχύει.
6.  
  Εξουσιοδοτείται δια του παρόντος η Δ.Ι.Σ. όπως συστήση Συμβούλιον Εκκλησιαστικών Μνημείων της Εκκλησίας της Ελλάδος, Κεντρικόν ή/και Περιφερειακά, δια ιδιαιτέρας κανονιστικής Αποφάσεως, εκδιδόμενης τη προτάσει τη Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο. ή του επιχωρίου Μητροπολίτου αντιστοίχως, και νομίμως δημοσιευομένης με αρμοδιότητα την αναγνώρισιν, καταγραφήν εις σχετικόν τηρούμενον υπ’ αυτού μητρώον ή μητρώα, την εκπόνησιν, επεξεργασίαν και εισήγησιν προς την Δ.Ι.Σ. προγραμμάτων προστασίας, συντηρήσεως και αναδείξεως των εκκλησιαστικών μνημείων της Εκκλησίας της Ελλάδος ως και την γνωμοδότησιν επί παντός ζητήματος σχετιζόμενον προς αυτά.
Άρθρο 4
1.  
  Αι διατάξεις των άρθρων 88 του Ν. 2200/1940 και 7 του Ν. 3800/1957 εφαρμοζόμεναι και επί ακινήτου περιουσίας ανηκούσης εις Ιεράς Μονάς ή προερχομένης εξ αυτών, δια την οποίαν δεν υφίστανται τίτλοι ιδιοκτησίας, συνεπάγονται την εντεύθεν υποχρέωσιν ενημερώσεως, αναλόγως, του Κτηματικού Βιβλίου, Δασολογίου ή Αρχείου Τίτλων και Τεκμηρίων Ιδιοκτησίας δια καταχωρίσεως των σχετικών συμβολαιογραφικών δηλώσεων, διαγραμμάτων κ.λ.π.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός ούτος δημοσιεύεται και δια του επισήμου δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2.  
  Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 6 "Κάλυψις δαπάνης."
1.  
  Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • τας διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1, 7 παρ. 3 εδαφ. 1, 13, 17 παρ. 1, 111 παρ. 1 Συντ. 1975, 17, 105 Συντ. 1952, 19 Συντ. 1927, 17, 109 Συντ. 1911, 17, 103 Συντ. 1864, 12, 103 Συντ. 1844,
 • την διάταξιν του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. και την απόφασιν Ευρ.Δ.Δ.Α. της 9.12.1994 Ι. Μοναί κατά Ελλάδος (10/1993/405/483-484)
 • τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 3, 4 περ. ε, 9, 29 παρ. 2, 42, 39 παρ. 3 εδαφ. 2, 46 παρ. 2 και 62 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 146),
 • τα από 25.9.1833 και υπ’ αριθμ. 1/1833 Β.Δ/τα (ΦΕΚ 1/13.2.1833)
 • τα άρθρα 73 παρ. 1 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153), 88 του Ν. 2200/1940 (ΦΕΚ Α΄ 42) και 7 του Ν. 3800/1957 (ΦΕΚ Α΄ 56),
 • την ανάγκην θεσπίσεως κανονιστικού πλαισίου δια την διάσωσιν της Ιερότητος και του μνημειακού χαρακτήρος των διαλελυμένων και ερημωθεισών Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως και δια την καταγραφήν, διάσωσιν και αξιοποίησιν της περιουσίας των, εν όψει της από πολλού χρόνου εκθέσεώς των εις την εγκατάλειψιν και διαρπαγήν ενίοτε δε και εις την βεβήλωσιν του Ιερού και μνημειακού χαρακτήρος αυτών,
 • την από 5.5.2010 γνωμάτευσιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
 • την από 21.4.2010 πρότασιν της Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο.
 • την από 6.5.2010 απόφασιν της Δ.Ι.Σ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1940/2200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2200 1940
ΝΟΜΟΣ 1957/3800 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3800 1957
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1947/374 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/374 1947
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1833/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1833/1 1833
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία