Περί Εφημερίων και Διακόνων. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εφημέριος καλείται Κληρικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, με βαθμό Πρεσβυτέρου, κανονικώς χειροτονημένος και εξαρτημένος κανονικώς εκ του επιχωρίου Μητροπολίτου, ο οποίος καλύπτει τις λατρευτικές, τις ποιμαντικές και τις προνοιακές ανάγκες της ενορίας, εντασσόμενος σε μία από τις ειδικότερες κατηγορίες, τις οποίες προβλέπει το άρθρο 1 του Κανονισμού υπ’ αριθμ. 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 1/5.1.1980).
2.  
  Η ενορία, ως βασική μονάδα κανονικής οργανώσεως του εκκλησιαστικού βίου, λογίζεται ως προς τις νομικές σχέσεις της ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ιδρύεται δε όπως ορίζει το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1 του προμνησθέντος Κανονισμού υπ’ αριθμ. 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». Η ενορία διοικείται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού υπ’ αριθμ. 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών».
3.  
  Κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής της ενορίας αποτελεί ο ενοριακός Ιερός Ναός, οριζόμενος με απόφαση του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου (άρθρο 36 παρ. 4 του Ν. 590/1977).
4.  
  Η ενορία έχει σαφώς καθορισμένη εδαφική περιφέρεια, τα όρια της οποίας καθορίζονται από το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο (άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 590/1977) τηρουμένων, ως προς τον αριθμό των ενοριτών, την ίδρυση νέας ενορίας ή τη συγχώνευση υφισταμένων όμορων ενοριών, των διατάξεων του άρθρου 3 του Κανονισμού υπ’ αριθμ. 8/1979.
5.  
  Σε κάθε ενορία τηρείται με μέριμνα του Εφημερίου ή των Εφημερίων κατάλογος των ενοριτών
Άρθρο 2
1.  
  Οι Εφημέριοι των ενοριακών Ιερών Ναών, διακρινόμενοι σε τακτικούς και προσωρινούς, μεριμνούν για τη λατρευτική και την πνευματική ζωή των ενοριτών και για όλα τα ζητήματα, τα οποία αφορούν στην πνευματική, την προνοιακή και την υλική ζωή της ενορίας
2.  
  Τα του βαθμολογίου, της μισθοδοσίας και της συνταξιοδοτήσεως των Εφημερίων των ενοριακών Ιερών Ναών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις (άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 590/1977).
3.  
  Οι κενές οργανικές εφημεριακές θέσεις πληρούνται μονίμως μεν με εγγάμους Πρεσβυτέρους (τακτικοί Εφημέριοι), προσωρινώς δε και με αγάμους (προσωρινοί Εφημέριοι), κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Έγγαμοι Εφημέριοι υπηρετούντες προσωρινώς πέραν της πενταετίας στην αυτή οργανική εφημεριακή θέση καθίστανται αυτοδικαίως τακτικοί.
4.  
  Χειροτονίες άνευ αναφοράς σε συγκεκριμένη ενορία, απαγορεύονται απολύτως κατά τους όρους των Ιερών Κανόνων, ως απολελυμένες
Άρθρο 3
1.  
  Οι υφιστάμενες και λειτουργούσες ενορίες διατηρούνται. Σε κάθε ενορία υφίσταται μία τουλάχιστον οργανική θέση Εφημερίου.
2.  
  Σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, σε κάθε ενορία υφίσταται μία οργανική θέση Εφημερίου ανά δύο χιλιάδες οικογένειες και δεν υπερβαίνουν τους πέντε τακτικούς Εφημέριους ανά ενορία.
3.  
  Σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, σε κάθε ενορία υφίσταται μία οργανική θέση Εφημερίου ανά χίλιες οικογένειες.
4.  
  Σε πόλεις με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους, σε κάθε ενορία υφίσταται μία οργανική θέση Εφημερίου ανά πεντακόσιες οικογένειες.
5.  
  Σε πόλεις με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους και σε νησιά, όπου το ένα τρίτο τουλάχιστον του πληθυσμού είναι αλλοδαποί ή αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι, με απόφαση της Δ.Ι.Σ. μετά από σχετική γνωμοδότηση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, σε ενορία άνω των τετρακοσίων οικογενειών μπορεί να διορισθεί και δεύτερος Εφημέριος.
6.  
  Σε Ο.Τ.Α. που αποτελούν κοινώς γνωστά κέντρα παραθερισμού και έχουν τουλάχιστον τετρακόσιες μόνιμες οικογένειες, με απόφαση της Δ.Ι.Σ., μετά από σχετική γνωμοδότηση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, μπορεί να διορισθεί και δεύτερος Εφημέριος.
7.  
  Για την εφαρμογή των παραγράφων 2-5 του παρόντος άρθρου ο αριθμός των οικογενειών ορίζεται, αφού διαιρεθεί διά του 4 ο αριθμός των Ορθοδόξων Χριστιανών της συγκεκριμένης κάθε φορά ενορίας
Άρθρο 4
1.  
  Οι τακτικοί Εφημέριοι διορίζονται με απόφαση του οικείου Μητροπολίτου κατά την διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτή οι εφημεριακές θέσεις στους Μητροπολιτικούς Ιερούς Ναούς, στις οποίες διορίζονται οι Εφημέριοι από τους οικείους Μητροπολίτες χωρίς προηγουμένη προκήρυξη.
2.  
  Εντός μηνός από της χηρείας εφημεριακής θέσεως, ο οικείος Μητροπολίτης με προκήρυξη του, η οποία αναγινώσκεται στον ενοριακό Ιερό Ναό, όπου υφίσταται η θέση αυτή, και δημοσιεύεται στο περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ ή και στον τοπικό τύπο με δαπάνη του Ναού, καλεί τους βουλόμενους και έχοντες τα απαιτούμενα κανονικά και νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στοιχεία μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της προκηρύξεως στο περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ, προκειμένου να καταλάβουν την κενή οργανική θέση Εφημερίου
3.  
  Εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, εξακολουθεί να ισχύει η δημοσιευθείσα προκήρυξη για δυο ακόμη μήνες
4.  
  Στην κενή οργανική θέση και μέχρι την πλήρωση της, κατά τον παρόντα Κανονισμό, με τακτικό Εφημέριο, ο οικείος Μητροπολίτης τοποθετεί προσωρινό Εφημέριο
Άρθρο 5 "Δικαιολογητικά για την κατάληψη εφημεριακής θέσεως"
1.  
  Ο υποψήφιος Εφημέριος οφείλει να υποβάλει στον οικείο Μητροπολίτη, μέσα στη ρητώς αναφερόμενη στην προκήρυξη της εφημεριακής θέσεως προθεσμία, έγραφη αίτησή του συνοδευόμενη από: α) Απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό νόμιμης απαλλαγής από κάθε στρατιωτική υποχρέωση, εμφαίνον και τους λόγους της νόμιμης απαλλαγής. β) Επικυρωμένο Τίτλο των σπουδών του. γ) Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος περί της ιθαγένειας και του έτους της γεννήσεως του. δ) Βεβαίωση της αρμόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής, ότι τόσο ο υποψήφιος όσο και η σύζυγος του έχουν τελέσει πρώτο γάμο. ε) Κανονική συμμαρτυρία Πνευματικού κατά τον παραδεδομένο τύπο. στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ζ) Έγγραφη και ενυπόγραφη δήλωση - συγκατάθεση της συζύγου του. η) Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής κατά το Νόμο, για την υγεία και αρτιμέλεια του υποψηφίου Εφημερίου. θ) Υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου Εφημερίου, ότι ούτε διώκεται για αξιόποινη πράξη, ούτε εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. ι) Η οικεία Ιερά Μητρόπολη, ως έχουσα έννομο συμφέρον, ζητεί με δικές της ενέργειες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την αρμόδια υπηρεσία.
Άρθρο 6
1.  
  Τα μορφωτικά προσόντα των Εφημερίων καθορίζουν τον διορισμό τους σε ενορίες:
 1. Σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 40.000 κατοίκων, οι πτυχιούχοι οποιασδήποτε Πανεπιστημιακής Σχολής.
 2. Σε πόλεις με πληθυσμό έως 40.000 κατοίκους, όσοι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα μισά τουλάχιστον υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου οποιασδήποτε Πανεπιστημιακής Σχολής, οι πτυχιούχοι Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής τριετούς φοιτήσεως, οι πτυχιούχοι οποιουδήποτε Τ.Ε.Ι. και οι απόφοιτοι μεταλυκειακής εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως (παλαιά Δ΄ τάξη Εκκλησιαστικού Λυκείου, Εκκλησιαστικό Ι.Ε.Κ. κ.λπ.).
 3. Σε κωμοπόλεις με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, και οι απόφοιτοι Μέσης Εκκλησιαστικής Σχολής ή, γενικώς Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως.
 4. Σε χωριά με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, και οι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως.
 5. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η έννοια της πόλεως δεν ταυτίζεται προς εκείνη του Δήμου.
2.  
  Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος, επιτρέπεται ο διορισμός Εφημερίων της αμέσως κατώτερης κατηγορίας σε εφημεριακές θέσεις της αμέσως ανώτερης, εφ’ όσον μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκηρύξεως και την παρέλευση απράκτων των τασσομένων προθεσμιών, δεν εμφανίσθηκαν υποψήφιοι της ανώτερης αυτής κατηγορίας
Άρθρο 7
1.  
  Ο οικείος Μητροπολίτης, εντός δεκαπέντε ημερών μετά την παρέλευση της προθεσμίας, που ορίζεται με το άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, αφού διενεργήσει έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Εφημέριους με Πράξη του, η οποία κοινοποιείται νομίμως προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Η Πράξη αναγινώσκεται στον ενοριακό Ιερό Ναό, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων αυτού, καθώς και στην ιστοσελίδα, εάν υπάρχει, του ενοριακού Ιερού Ναού στο διαδίκτυο. Στον οικείο Μητροπολίτη επιστρέφεται αποδεικτικό από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο πιστοποιεί ότι έγιναν οι ανωτέρω ενέργειες.
2.  
  Εντός δεκαπέντε ημερών μετά την πρώτη ημέρα της κατά την διάταξη της προηγουμένης παραγράφου αναρτήσεως, δικαιούνται τόσον οι Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι, όσο και οποιοσδήποτε ενορίτης να υποβάλουν στον οικείο Μητροπολίτη εγγράφως και ενυπογράφως, οποιαδήποτε αιτιολογημένη πληροφορία ή ένσταση, για κάποιον από τους υποψηφίους. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο οικείος Μητροπολίτης αποφαίνεται επί των υποψηφίων, επιλέγει έναν και κοινοποιεί νομίμως την απόφαση του στο οικείο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να προβεί παραχρήμα στην ανάρτηση της αποφάσεως επί δεκαπέντε ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων του ενοριακού Ιερού Ναού, καθώς και στην ιστοσελίδα του, εάν υπάρχει, στο διαδίκτυο.
3.  
  Κατά της αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) εντός δεκαημέρου από της τελευταίας ημέρας της αναρτήσεως της αποφάσεως σύμφωνα με τη διάταξη της προηγουμένης παραγράφου. Η προσφυγή ασκείται από οποιονδήποτε από τους συνυποψηφίους ή τους ενορίτες με έγγραφο απευθυνόμενο προς τον οικείο Μητροπολίτη, ο οποίος υποχρεούται εντός μιας εβδομάδος να το διαβιβάσει με όλον τον σχηματισθέντα από την αρχή της διαδικασίας φάκελο στη Δ.Ι.Σ., προκειμένου να κρίνει την προσφυγή, κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων.
4.  
  Πριν από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την εκπνοή των συναφών προθεσμιών απαγορεύεται η χειροτονία του υποψηφίου
5.  
  Εάν ο επιλεγείς ως Εφημέριος από τον οικείο Μητροπολίτη, δεν προσέλθει αδικαιολογήτως κατά την ορισθείσα ημέρα για να χειροτονηθεί, θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την εκλογή. Αν δε δεν παράσχει ικανοποιητικές εξηγήσεις, είναι απαράδεκτη η υποψηφιότητα του και για οποιαδήποτε άλλη προκήρυξη εφημεριακής θέσεως.
6.  
  Ο μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας χειροτονούμενος, διορίζεται υπό του οικείου Μητροπολίτου εις την προκηρυχθείσα οργανική θέση
Άρθρο 8
1.  
  Ο Εφημέριος καθίσταται στην ενορία του και ενεργεί πάντοτε κατ’ αναφορά προς τον οικείο Μητροπολίτη στην άσκηση της λειτουργικής, της πνευματικής και της γενικότερης ποιμαντικής διακονίας σε όλους τους τομείς του εφημεριακού έργου, συμφώνως προς τους Ιερούς Κανόνες και τις οδηγίες του Μητροπολίτου
2.  
  Ο Εφημέριος λειτουργεί μέσα στα όρια της ενορίας, κατά τους Ιερούς Κανόνες, ως εξαίρετο υπόδειγμα για την πνευματική ζωή των πιστών και οφείλει να αποφεύγει ενέργεια ή παράλειψη, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τον σκανδαλισμό των πιστών και διδάσκει με το λόγο και τα έργα όλους τους πιστούς. Ειδικότερα:.
 1. Τελεί απαρεγκλίτως και κατά την καθιερωμένη εκκλησιαστική τάξη τη Θεία Λειτουργία και όλα τα άλλα Ιερά Μυστήρια, τις παραδεδομένες ή άλλες τεταγμένες ακολουθίες του εορταστικού κύκλου της Εκκλησίας και κάθε άλλη ιεροπραξία για τον αγιασμό των πιστών, ασκεί δε την πνευματική πατρότητα μόνο μετά από ανάθεση με Ενταλτήριο Γράμμα του οικείου Μητροπολίτου
 2. Μεριμνά για τις γενικότερες πνευματικές ή υλικές ανάγκες της ενορίας, για την υποστήριξη των αναξιοπαθούντων μελών της με οργανωμένες πρωτοβουλίες φιλανθρωπίας και κοινωνικής πρόνοιας και συνεργάζεται με τα άλλα ευαγή Ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως
 3. Οργανώνει το γραφείο της ενορίας, φροντίζει για τις ποικίλες υποθέσεις της, συντάσσει και συμπληρώνει τον κατάλογο των ενοριτών, τηρεί με συνέπεια τα Βιβλία Πρωτοκόλλου, Πράξεων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, Βαπτίσεων, Γάμων, Πιστοποιητικών αγαμίας και Κτηματολογίου, ενημερώνει όλους τους φακέλους του αρχείου και μεριμνά για τα ιερά κειμήλια και για τα άλλα κινητά και ακίνητα πράγματα της ενορίας
3.  
  Ο Εφημέριος οφείλει να φέρει την καθιερωμένη για τους Ορθοδόξους κληρικούς περιβολή και αμφίεση, να αποφεύγει δε κάθε αυθαίρετη μεταβολή ή την αποβολή της, να κατοικεί μονίμως μέσα στα όρια της ενορίας του και μόνο μετά από έγκριση του οικείου Μητροπολίτου έξω από αυτά. Τις εξαιρέσεις εκτιμά και γι’ αυτές αποφασίζει ο οικείος Μητροπολίτης. Επιπροσθέτως, να εξέρχεται από τα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως για περισσότερες της μίας ημέρες με άδεια του οικείου Μητροπολίτου, να ασκεί τα εφημεριακά καθήκοντα ως αυτά επιμερίζονται μεταξύ των Εφημερίων, εφ’ όσον υπάρχουν πλείονες του ενός, συμφώνως προς τις οδηγίες του οικείου Μητροπολίτου, τόσο στη λειτουργική ζωή και στη διοίκηση της ενορίας, όσο και στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών ενοριακών ή άλλων Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως και τέλος να μη συμμετέχει σε ξένες προς την αποστολή της Εκκλησίας οργανώσεις, να μην αναλαμβάνει κοσμικές φροντίδες, οι οποίες θα μπορούσαν να διαταράξουν την ενότητα των ενοριτών στην κοινωνία της πίστεως και στο σύνδεσμο της αγάπης.
Άρθρο 9
1.  
  Ο Εφημέριος έχει όλα τα απορρέοντα από το λειτούργημα του και την ενοριακή του θέση δικαιώματα, τα οποία ορίζονται από τους Ιερούς Κανόνες και τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν.590/1977) και αναφέρονται ειδικότερα:.
 1. Στην ισοβιότητα του εκκλησιαστικού του λειτουργήματος
 2. Στη μονιμότητα της ενοριακής του θέσεως, εκτός από τις ρητώς προβλεπόμενες νόμιμες ή κανονικές εξαιρέσεις
 3. Στη μισθοδοσία, την κοινωνική ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση για την άσκηση του λειτουργήματος
 4. Στη χορήγηση των νομίμων μηνιαίων αδειών, συνεκτιμωμένων των ειδικών αναγκών των εορταστικών κύκλων και των εφημεριακών κενών.
 5. Επίσης, των αναρρωτικών αδειών και των αδειών λόγω σπουδών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 παρ. 9 του Ν. 590/1977.
 6. Στη δωσιδικία συμφώνως προς τους Ιερούς Κανόνες και τη σχετική νομοθεσία
2.  
  Τα δικαιώματα των Εφημερίων, των Ιεροκηρύκων, των Διακόνων και των λαϊκών εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως προς τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη, τη μισθοδοσία, την ασφάλιση, την αξιολόγηση, τις προαγωγές και τις αποδοχές καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Πολιτείας, εφόσον δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 10
1.  
  Η μόρφωση και η επιμόρφωση των Εφημερίων καλύπτεται από τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τις Θεολογικές Σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ή και από άλλες Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές και περιορισμένους από τα Ι.Ε.Κ. «Εκκλησιαστικής και Πολιτιστικής Κατάρτισης».
2.  
  Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και οι Ιερές Μητροπόλεις μπορούν να ιδρύουν ειδικές Επιμορφωτικές Σχολές ή Φροντιστήρια για την ειδική κατάρτιση και την ποιμαντική επιμόρφωση των Κληρικών. Η ίδρυση των Επιμορφωτικών Σχολών αποφασίζεται από την Δ.Ι.Σ. για να καλύψει τις ανάγκες των Κληρικών μίας Ιεράς Μητροπόλεως ή και μίας ομάδας όμορων Ιερών Μητροπόλεων, τα δε επιμορφωτικά προγράμματα προσαρμόζονται στις ειδικότερες ανάγκες κάθε κατηγορίας Κληρικών και οργανώνονται σε διαφορετικούς κύκλους κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου. Το Πιστοποιητικό Ποιμαντικής Επιμορφώσεως συνεκτιμάται στην αξιολόγηση των Εφημερίων και στην προαγωγή τους, εντάσσεται δε στον Κύκλο της Διά Βίου Μαθήσεως.
3.  
  Οι διακρινόμενοι για την προσφορά τους Κληρικοί στη λειτουργική ζωή, την ποιμαντική διακονία, την πνευματική πρόοδο και τη φιλανθρωπική δράση της ενορίας τιμώνται από τον οικείο Μητροπολίτη με τις καθιερωμένες εκκλησιαστικές ή τιμητικές διακρίσεις, συμφώνως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 142/1999 «Περί απονομής Εκκλησιαστικών Οφφικίων εν τη Εκκλησία της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 300/30.12.1999).
Άρθρο 11
1.  
  Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους συντάσσεται έκθεση αξιολογήσεως του Εφημερίου. Ο τύπος της εν λόγω εκθέσεως ορίζεται με απόφαση της Δ.Ι.Σ. Στο πρώτο μέρος αυτής, ο Εφημέριος αναπτύσσει την εφημεριακή του διακονία. Στο δεύτερο μέρος αξιολογείται από τον Αρχιερατικό Επίτροπο της περιφερείας του και στο τρίτο από τον Πρωτοσύγκελλο ή τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, της κρίσεως των ανωτέρω θεωρούμενης υπό του οικείου Μητροπολίτου. Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση του Εφημερίου ενεργείται κατά τα κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Όταν ο Εφημέριος συμπληρώσει τον νόμιμο χρόνο για να κριθεί και προαχθεί βαθμολογικώς, το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, ενεργώντας ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους Εφημέριους, διενεργεί την κρίση βάσει όλων των εκθέσεων αξιολογήσεως του κρινόμενου, οι οποίες συνετάγησαν κατά τα έτη μετά την τελευταία του κρίση
3.  
  Κατά την κρίση προαγωγής του Εφημερίου, το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο οφείλει να λάβει υπ’ όψιν του τα εξής κριτήρια:
 1. Απόδοση στα γενικά εφημεριακά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται από τους Ιερούς Κανόνες, τους Κανονισμούς και τις Εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου και του οικείου Μητροπολίτου
 2. Απόδοση στα ειδικά εφημεριακά καθήκοντα, τα οποία του αναθέτει ο οικείος Μητροπολίτης, όπως του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, του υπευθύνου νεότητος, του υπευθύνου φιλανθρωπικού έργου κ.α. Στην περίπτωση αυτή αξιολογείται επιπλέον στην Έκθεση Αξιολογήσεως (τέταρτο μέρος) και από τον Γενικό Υπεύθυνο της αντίστοιχης Ειδικής Ποιμαντικής Δραστηριότητας.
 3. Τυχόν πειθαρχικές ποινές
 4. Επιμόρφωση από πιστοποιημένους φορείς
4.  
  Κατά της αποφάσεως του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου για την περί βαθμολογικής προαγωγής ή μη του Εφημερίου κρίση του, δικαιούται ο Εφημέριος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Δ.Ι.Σ., η οποία εκδικάζεται μετά από σχετική γνωμοδότηση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων.
Άρθρο 12
1.  
  Τακτικός Εφημέριος μετατίθεται:
 1. Ύστερα από αίτησή του
 2. Με απόφαση της Δ.Ι.Σ., υστέρα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Μητροπολίτου, εφ’ όσον η περαιτέρω παραμονή του Εφημερίου στην ενορία αποβαίνει ασύμφορος για την πνευματική της ζωή.
 3. Ο συνολικός αριθμός των με αυτή τη διαδικασία μετατιθέμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος τους τρείς κατά Ιερά Μητρόπολη, στη δε Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών τους δέκα.
 4. Λόγω ποινής επιβαλλομένης τελεσιδίκως υπό του Συνοδικού Δικαστηρίου κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στον Νόμο περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων (άρθρο 37 παρ. 7 του Ν. 590/1977).
2.  
  Αμοιβαία μετάθεση τακτικών Εφημερίων που έχουν τα ίδια προσόντα μεταξύ δυο ενοριών της αυτής Μητροπόλεως συντελείται με τη συγκατάθεση των μετατιθεμένων και Πράξη του οικείου Μητροπολίτου
Άρθρο 13 "Απόσπαση τακτικών Εφημερίων"
1.  
  Απόσπαση τακτικού Εφημερίου σε άλλη κενή οργανική θέση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των τριών μηνών συνεχώς ή διακεκομμένους μέσα στο ίδιο έτος, εκτός αν η απόσπαση γίνεται υστέρα από αίτηση του ή με τη συγκατάθεση του (άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 590/1977).
Άρθρο 14
1.  
  Οι Εφημέριοι μπορούν να αποχωρούν της υπηρεσίας υστέρα από αίτησή τους μετά τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους, ως και 35ετη πλήρη εφημεριακή υπηρεσία, ή και σε προγενέστερο χρόνο, εφ’ όσον υφίσταται ανικανότητα προς εκτέλεση των εφημεριακών τους καθηκόντων λόγω νόσου πνευματικής ή σωματικής, η οποία πιστοποιείται αρμοδίως σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται αναλογικώς επί των πολιτικών δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων. Η πιστοποίηση αυτή προκαλείται είτε με αίτηση του Εφημερίου, είτε με ενέργεια του οικείου Μητροπολίτου, προς την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.
2.  
  Μετά την κατά τα ανωτέρω διαπίστωση της ανικανότητας, ο οικείος Μητροπολίτης διορίζει προσωρινό Εφημέριο μέχρι την πλήρωση της θέσεως κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Ως προς την αφυπηρέτηση των Εφημερίων των Κοιμητηρίων εφαρμόζεται ειδικότερα το άρθρο 14 παρ. 9 του Κανονισμού 8/1979.
Άρθρο 15 "Παύση Εφημερίων"
1.  
  Ο Εφημέριος, πλην των περιπτώσεων αφυπηρετήσεως που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, παύεται από της θέσεως του: α) Λόγω ποινής, σύμφωνα με τον Νόμο περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων. β) Εάν επιδείξει συμπεριφορά αντίθετη προς τις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις, όπως εάν εγκαταλείψει τη θέση του χωρίς άδεια πέραν των 30 ημερών αδικαιολογήτως, ή εάν δεν συμμορφωθεί προς νομίμως γενομένη απόσπαση. Ουσιώδη τύπο της σχετικής Πράξεως του Μητροπολίτου αποτελεί στις περιπτώσεις αυτές η προηγουμένη κλήση του Εφημερίου να απολογηθεί ή να παράσχει εξηγήσεις. γ) Εάν Εφημέριος ως εκπαιδευτικός, ο οποίος ασκεί εφημεριακά καθήκοντα, μετατεθεί σε άλλη εκπαιδευτική περιέρεια με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση των εφημεριακών του καθηκόντων.
Άρθρο 16
1.  
  Ο Οικείος Μητροπολίτης δεν δικαιούται να χορηγήσει Απολυτήριον Γράμμα προς τον Εφημέριο, προκειμένου αυτός να εγκατασταθεί στην περιφέρεια άλλης Ιεράς Μητροπόλεως, εάν προηγουμένως δεν έχει την έγγραφη συγκατάθεση του Μητροπολίτου του τόπου της νέας εγκαταστάσεως του Κληρικού (άρθρο 56 παρ. 6 του Ν. 590/1977).
2.  
  Τυχόν απόλυσις Εφημερίου χωρίς την συγκατάθεση του Αρχιερέως του τόπου στον οποίο ο Κληρικός θα εγκατασταθεί είναι άκυρος
3.  
  Προκειμένου περί προσωρινού Εφημερίου, αγάμου Κληρικού, απαιτείται και βεβαίωση περί της μελλούσης εγγραφής αυτού στο Μοναχολόγιον της Μονής στην οποία πρόκειται να εγγραφεί
Άρθρο 17
1.  
  Συνταξιούχοι πρώην δημόσιοι ή ιδιωτικοί κ.λπ. υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τα κανονικά και νόμιμα προσόντα και δεν υπερέβησαν το 70ό έτος της ηλικίας τους, εφ’ όσον είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, μπορούν να χειροτονηθούν και να τοποθετηθούν σε κενές εφημεριακές θέσεις, κωμοπόλεων ή χωρίων, με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, κατά την τελευταία απογραφή. Ως προς τη μισθοδοσία των ανωτέρω εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας. Πρό της χειροτονίας τους υποχρεούνται αυτοί να παρακολουθήσουν ταχύρρυθμη εκκλησιαστική επιμόρφωση σε πιστοποιημένο φορέα.
2.  
  Οι υπηρετούντες ως εκπαιδευτικοί είτε στη δημόσια είτε στην ιδιωτική Εκπαίδευση, εφ’ όσον έχουν τα απαιτούμενα κανονικά και νόμιμα προσόντα, μπορούν να χειροτονηθούν ως Εφημέριοι σε κενές εφημεριακές θέσεις, τηρουμένων των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί καταστάσεως των πολιτικών δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων
Άρθρο 18 "Πλήρωση ειδικών εφημεριακών θέσεων"
1.  
  Ο διορισμός Εφημερίων σε Ιερούς Ναούς Κοιμητηρίων ή Φιλανθρωπικών, Εκπαιδευτικών, Σωφρονιστικών κ.λπ. Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, διενεργείται από τον οικείο Μητροπολίτη, μετά από πρόταση της Διοικήσεως των ενδιαφερομένων Ο.Τ.Α. ή Ιδρυμάτων, μεταξύ όσων έχουν τα απαιτούμενα από τον παρόντα Κανονισμό προσόντα Κληρικών για την πόλη, όπου οι Ιεροί Ναοί ευρίσκονται, αξιολογούνται δε κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 19
1.  
  Ασχέτως του αριθμού οικογενειών μιας ενορίας, εφ’ όσον οι πνευματικές ανάγκες της απαιτούν τον διορισμό Κληρικού καταλλήλου για το κήρυγμα, την εξομολόγηση, την κατηχητική διακονία και τα παρόμοια, μπορεί ο οικείος Μητροπολίτης να διορίζει, ως προσωρινό Εφημέριο και Ιεροκήρυκα, κληρικό κατάλληλο από όσους Ιερομόναχους είναι εγγεγραμμένοι στα Μοναχολόγια των Ιερών Μονών της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Αυτός εντασσόμενος σε μισθολογική κατηγορία βάσει των προσόντων του, μπορεί να ασκεί τα ως άνω καθήκοντα σε περισσότερες από μία έως και δέκα ενορίες. Ο διοριζόμενος ως προσωρινός Εφημέριος και Ιεροκήρυκας, περιορίζεται αποκλειστικώς στα ανωτέρω πνευματικά καθήκοντα χωρίς καμία ανάμειξη στα καθήκοντα και δικαιώματα των τακτικών Εφημερίων. Αυτονόητο είναι ότι ο διοριζόμενος ως προσωρινός Εφημέριος και Ιεροκήρυκας, δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της ενορίας ή των ενοριών, όπου διακονεί.
2.  
  Ως προσωρινοί Εφημέριοι είναι δυνατόν να διορίζονται επίσης Ιερομόναχοι, υπό τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου, και στις περιπτώσεις των αρθρ. 4 παρ. 4 και αρθρ. 14 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού.
3.  
  Εκλιπόντων των πνευματικών αναγκών του διορισμού των προσωρινών κατά τα ανωτέρω Εφημερίων, ο οικείος και διορίσας αυτούς Μητροπολίτης δύναται να ανακαλέσει τον διορισμόν αυτών
Άρθρο 20
1.  
  Οργανικές θέσεις Διακόνων σε ενοριακούς Ιερούς Ναούς υφίστανται σύμφωνα με τα αρχικώς προβλεπόμενα από το Ν.Δ. 1398/1973, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
2.  
  Επιτρέπεται χειροτονία εγγάμου ως Διακόνου για την κάλυψη κενής οργανικής θέσεως. Άγαμοι χειροτονούνται για την κάλυψη τελετουργικών αναγκών της Ιεράς Μονής, στο μοναχολόγιο της οποίας είναι εγγεγραμμένοι ως μοναχοί. Επ’ αυτών (Ιεροδιάκονοι) εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν τα ισχύοντα επί προσωρινών Εφημερίων. Η κατά παράβαση της παρούσας διατάξεως τελούμενη χειροτονία είναι αντικανονική ως απολελυμένη.
3.  
  Ο διορισμός των Διακόνων διενεργείται με απόφαση του οικείου Μητροπολίτου, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογίαν των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 7 του παρόντος Κανονισμού
4.  
  Τα του βαθμολογίου, της μισθοδοσίας, της ασφαλίσεως και της συνταξιοδοτήσεως των Διακόνων των ενοριακών Ιερών Ναών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 21
1.  
  Οργανικές θέσεις Ιεροκηρύκων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις υφίστανται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 25 του προμνησθέντος Ν. 817/1978.
2.  
  Στις θέσεις αυτές διορίζονται με απόφαση του οικείου Μητροπολίτου άγαμοι Κληρικοί, απόφοιτοι Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής. Ως προς τη μισθοδοσία, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση αυτών εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διάταξεις.
Άρθρο 22 "Ειδική διάταξη"
1.  
  Οι λαϊκοί εκκλησιαστικοί υπάλληλοι, οι κατέχοντες θέσεις εκ μετατροπής οργανικών διακονικών θέσεων και, κατά τις κείμενες διατάξεις, μισθοδοτούμενοι υπό του Δημοσίου υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού 5/1978 «Περί Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 48/3.4.1978), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Νόμου 1476/1984 (Φ.Ε.Κ. 136 Α΄).
Άρθρο 23 "Κατάργηση αντιθέτων διατάξεων"
1.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη Κανονισμού, η οποία αντίκειται στον παρόντα Κανονισμό καταργείται
Άρθρο 24 "Έναρξη ισχύος του Κανονισμού"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 6, 37 παρ. 2 και 38 παρ. 2 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. 146/Α΄/31.5.1977).
 • Την απόφαση της Δ.Ι.Σ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012.
 • Το γεγονός ότι εκ του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/5 1978
ΝΟΜΟΣ 1978/817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/817 1978
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1999/142 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/142 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1398 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία