ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/241.2013

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-11-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-11-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός Λειτουργίας, Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ανδρέου Πατησίων (οδός Λευκωσίας αρ. 40) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 του υπ’ αριθμ. 42/5.7.1972 Κα­νο­νι­σμού λει­τουρ­γίας του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 159/8.9.1972), τροποποιείται ως εξής: «1Το Εκκλησιαστικόν Μουσείον διοικείται υπό πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου διοριζομένου επί τριετεί θητεία δι’ αποφάσεως του Μητροπολίτου Μυτιλήνης και αποτελουμένου εκ του Μητροπολίτου ως Προέδρου, του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως, και τούτου μη υπάρχοντος, υπό ενός εκ των Ιεροκηρύκων της Ιεράς Μητροπόλεως, ως Αντιπροέδρου, του Εφόρου Αρχαιοτήτων Λέσβου και εκ δύο εκπαιδευτικών λειτουργών των υπηρετούντων εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν ή τα Γυμνάσια της πόλεως, των κεκτημένων κατά το δυνατόν σχετικάς γνώσεις και πείραν εις θέματα αρμοδιότητος του Μουσείου ή ασκούντων λειτούργημα συναφές προς τας αρμοδιότητας τούτου » Άρθρο 2 1.Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύεται επίσης στο Επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Άρθρο 3 Με τον πα­ρόντα Κα­νο­νι­σμό δεν προ­κα­λεί­ται δαπάνη σε βά­ρος του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του Νο­μι­κού Προ­σώ­που της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2-4, 29, 36 παρ. 6, 59 και 67 του Νόμου 590/1977 (ΦΕΚ Α΄ 146),
  • το άρθρον 73 παρ. 1 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153)
  • το γεγονός ότι ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου επί της οδού Λευκωσίας αρ. 40 περιοχής Πατησίων Αθηνών αποτελεί μνημείον μεταβυζαντινών χρόνων του 16ου αιώνος και τόπον μαρτυρίου της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, γόνου της οικογενείας των Μπενιζέλων, έχει αναστηλωθεί από τον Ακαδημαϊκόν Αναστάσιον Ορλάνδον και έχει αγιογραφηθεί υπό του Φωτίου Κόντογλου
  • Την έκπαλαι ύπαρξιν και λειτουργίαν του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου περιοχής Πατησίων Αθηνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος ως τόπος μαρτυρίου της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας έχει καταστεί υπερτοπικής σημασίας Ιερός Ναός μαρτυρουμένης της σημασίας του από το επιτελούμενον πνευματικόν έργον των Εφημερίων του Ι. Ναού με ομάδες νέων, την προσέλευσιν πιστών εκ του λεκανοπεδίου Αττικής, την διάθεσιν περιουσιών δια διαθηκών προς όφελος της χριστιανικής νεότητος της περιοχής, όπου και ο Ιερός Ναός.
  • Την ανάγκην της καλής λειτουργίας του Ιερού Ναού,
  • Την υπ’ αριθμ. 2523/2.10.2013 Απόφασιν και την υπ’ αριθμ. 2581/8.10.2013 Πρότασιν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου,
  • Την από 10.10.2013 Απόφασιν της Δ.Ι.Σ. Ψηφίζομεν τον παρόντα Κανονισμόν Λειτουργίας, Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ανδρέου περιοχής Πατησίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών έχοντα ούτω: Κανονισμός Λειτουργίας, Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ανδρέου περιοχής Πατησίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 1ονΟ επί της οδού Λευκωσίας αρ. 40 περιοχής Πατησίων Αθηνών Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τόπος μαρτυρίου της Αγίας Φιλο­θέης της Αθηναίας, ο οποίος απολαύει της αγάπης και ευσεβείας των κατοίκων των Αθηνών, έχει από ετών καταστεί προσκυνηματικός τόπος και Ιερός χώρος τελέσεως Ιερών Ακολουθιών και αγιαστικών πράξεων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ημών, ανακηρύσσεται Ιερόν Προσκύνημα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και αποτελεί εκκλησιαστικόν Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου, τελούν υπό την άμεσον εποπτεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διοικούμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 2ονΣκοποί Σκοποί του Ιερού Προσκυνήματος είναι: α. Η προ­α­γωγή και ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σις της πά­σης φύ­σεως λει­τουρ­γίας, η συν­τή­ρη­σις, α­να­στή­λω­σις, α­νά­δει­ξις, με­λέτη και δι­ά­σω­σις του Ι­ε­ρού Ναού Α­γίου Αν­δρέου Πα­τη­σίων Α­θη­νών (ο­δός Λευ­κω­σίας αρ. 40) και η οι­κο­νο­μική στή­ρι­ξις αυ­τού εκ των ε­τη­σίων προ­σό­δων του. β. Η ανάπτυξις και ενίσχυσις χριστιανικού πνευματικού, φιλανθρωπικού, πολιτιστικού και ιεραποστολικού έργου προς όφελος των κατοίκων της περιοχής του Προσκυνήματος και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών γ. Η οικονομική ενίσχυσις της χριστιανικής διαπαιδαγωγήσεως της νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (κατασκηνώσεις Ι.Α.Α., Γραφείον Νεότητος Ι.Α.Α. κ.λπ.) δι’ απολήψεως ποσοστού 20% εκ των κατ’ έτος καθαρών εσόδων της διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος. δ. Η εν γένει οικονομική στήριξις εις απόρους ή η χορήγησις υποτροφιών σε απόρους σπουδαστάς. 3ονΠόροι Πόροι του Ιερού Προσκυνήματος είναι: α) Αι πρόσοδοι του Ι. Προσκυνήματος εκ κηρού, αφιερωμάτων, δωρεών κ.λ.π. και εκ της ακινήτου και κινητής περιουσίας αυτού. β) Αι επιχορηγήσεις και αι εν γένει εισφορές των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών. γ) Αι αφιερώσεις και δωρεαί των φιλανθρώπων, οι κληρονομίαι και κληροδοσίαι, ως και πάσα ετέρα προς το Ι. Προσκύνημα προσφορά εις χρήμα ή είδος. δ) Αι λοιπαί πάσης φύσεως επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις. 4ονΔιοίκησις Το Ιερόν Προσκύνημα τελεί υπό την εποπτείαν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διοικείται από τριμελές Διοικητικόν Συμβούλιον, το οποίον συγκροτείται από: α) τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος ως Πρόεδρον, αναπληρούμενον από τον νόμιμο ή τον ειδικώς προς τούτο εντεταλμένο αναπληρωτή του. β) δύο εκ των υπηρετούντων παρά τω Ιερώ Ναώ Αγίου Ανδρέου εφημερίους της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως Συμβούλους, οριζομένους υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών ή τους υπ’ αυτού οριζομένους αναπληρωτάς των, κατά προτίμησιν εκ των εφημερίων του Ι. Προσκυνήματος ή ελλείψει αυτών εξ ετέρων κληρικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ή εξ ιερέων των ενοριών της περιοχής. 5ονΚαθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία