ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/253.2014

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-03-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-03-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και κωδικοποίηση του υπ’ αριθμ. 241/2013 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί Λειτουργίας, Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ανδρέου Πατησίων (οδός Λευκωσίας αρ. 40) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ον
1.  
  Ο επί της οδού Λευκωσίας αρ. 40 περιοχής Πατησίων Αθηνών Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τόπος μαρτυρίου της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, ο οποίος απολαύει της αγάπης και ευσεβείας των κατοίκων των Αθηνών, έχει από ετών καταστεί προσκυνηματικός τόπος και Ιερός χώρος τελέσεως Ιερών Ακολουθιών και αγιαστικών πράξεων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ημών, ανακηρύσσεται Ιερόν Προσκύνημα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και αποτελεί εκκλησιαστικόν Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου, τελούν υπό την άμεσον εποπτεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διοικούμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 2ον "Σκοποί"
1.  
  Σκοποί του Ιερού Προσκυνήματος είναι: α. Η προαγωγή και εξυπηρέτησις της πάσης φύσεως λειτουργίας, η συντήρησις, αναστήλωσις, ανάδειξις, μελέτη και διάσωσις του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Πατησίων Αθηνών (οδός Λευκωσίας αρ. 40) και η οικονομική στήριξις αυτού εκ των ετησίων προσόδων του. β. Η οικονομική ενίσχυσις των κατηχητικών σχολείων και της νεότητος του Ιερού Προσκυνήματος, η εν γένει ανάπτυξις και ενίσχυσις χριστιανικού πνευματικού, φιλανθρωπικού, πολιτιστικού και ιεραποστολικού έργου προς όφελος των κατοίκων της περιοχής του Προσκυνήματος και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. γ. Η οικονομική ενίσχυσις της χριστιανικής διαπαιδαγωγήσεως της νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (κατασκηνώσεις Ι.Α.Α., Γραφείον Νεότητος Ι.Α.Α. κ.λπ.) δι’ απολήψεως ποσοστού 20% εκ των κατ’ έτος καθαρών εσόδων της διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος. δ. Η εν γένει οικονομική στήριξις εις απόρους ή η χορήγησις υποτροφιών σε απόρους σπουδαστάς.
Άρθρο 3ον "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιερού Προσκυνήματος είναι: α) Αι πρόσοδοι του Ι. Προσκυνήματος εκ κηρού, αφιερωμάτων, δωρεών κ.λπ. και εκ της ακινήτου και κινητής περιουσίας αυτού. β) Αι επιχορηγήσεις και αι εν γένει εισφορές των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών. γ) Αι αφιερώσεις και δωρεαί των φιλανθρώπων, οι κληρονομίαι και κληροδοσίαι, ως και πάσα ετέρα προς το Ι. Προσκύνημα προσφορά εις χρήμα ή είδος. δ) Αι λοιπαί πάσης φύσεως επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις.
Άρθρο 4ον "Διοίκησις"
1.  
  Το Ιερόν Προσκύνημα τελεί υπό την εποπτείαν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διοικείται από πενταμελές Διοικητικόν Συμβούλιον, το οποίον συγκροτείται από: α) Τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος ως Πρόεδρον, αναπληρούμενον από τον νόμιμο ή τον ειδικώς προς τούτο εντεταλμένο αναπληρωτή του. β) Δύο εκ των υπηρετούντων παρά τω Ιερώ Ναώ Αγίου Ανδρέου εφημερίων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως Συμβούλων, οριζομένων υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών ή τους υπ’ αυτού οριζομένους αναπληρωτάς των (κατά προτίμησιν εκ των εφημερίων του Ι. Προσκυνήματος ή, ελλείψει αυτών, είτε εξ ετέρων κληρικών της Ι.Α.Α. είτε εκ λαϊκών χριστιανών ορθοδόξων κατοίκων της περιοχής της έδρας του Προσκυνήματος διακρινομένων δια την ευσέβειάν των). Εν περιπτώσει ελλείψεως επαρκούς αριθμού εφημερίων υπηρετούντων παρά τω Ιερώ Προσκυνήματι ορίζονται υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών είτε κληρικοί της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είτε λαϊκοί κάτοικοι της περιοχής της έδρας του Προσκυνήματος προς συμπλήρωσιν του αριθμού των τακτικών μελών επί τριετεί θητεία. γ) Δύο λαϊκών χριστιανών ορθοδόξων κατοίκων της περιοχής της έδρας του Προσκυνήματος διακρινομένων δια την ευσέβειάν των μετά των αναπληρωτών τους προτεινομένων υπό των εφημερίων του Ιερού Προσκυνήματος και οριζομένων υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών επί τριετεί θητεία.
Άρθρο 5ον "Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί το Ιερόν Προσκύνημα και μεριμνά δια την εκπλήρωσιν των σκοπών του. Είναι αρμόδιον δια την εν γένει διαχείρισιν απασών των υποθέσεων του Ιερού Προσκυνήματος, την οποίαν διεξάγει αυτοτελώς, ώστε να μη συγχέεται με ετέρας υπηρεσίας ή διαχειρίσεις ευαγών Ιδρυμάτων ή Κληροδοτημάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ειδικώτερον:.
 1. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμόν και Απολογισμόν εσόδων και εξόδων, τους οποίους υποβάλλει εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών προς τελικήν έγκρισιν
 2. Αποδέχεται ή απορρίπτει κληρονομίας, κληροδοσίας, δωρεάς ή ετέρας εισφοράς υπό όρον ή μη
 3. Αποφασίζει δια την σύναψιν παντός είδους συμβάσεων, αποφασίζει περί των εσόδων και δαπανών του Προσκυνήματος, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικόν του Προσκυνήματος
 4. Λαμβάνει πάσαν δυνατήν μέριμναν δια την συντήρησιν, ανάδειξιν, μελέτην, διάσωσιν του μνημείου του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου
 5. Λαμβάνει αποφάσεις περί την διεξαγωγήν του λατρευτικού έργου, την εσωτερικήν οργάνωσιν της διοικήσεως και διαχειρίσεως και την εν γένει λειτουργίαν και του Προσκυνήματος, και τας πάσης φύσεως χριστιανικάς, φιλανθρωπικάς, φιλοκοινωνικάς, μορφωτικάς και πολιτιστικάς δραστηριότητές του και συνεργασίας του μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων
 6. Αποφασίζει επί παντός ετέρου θέματος, μη προβλεπομένου ειδικώς υπό του παρόντος Κανονισμού
2.  
  Αι αποφάσεις λαμβάνονται παρόντων τουλάχιστον τριών Μελών τακτικών ή των αναπληρωτών των
Άρθρο 6ον "Καθήκοντα του Προέδρου"
1.  
  Ο Μακ. Πρόεδρος, εκτός από των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων του, ενεργεί και τα κατωτέρω οριζόμενα: α) Εκπροσωπεί το Ι. Προσκύνημα ενώπιον απάντων των αρχών ή εκχωρεί εγγράφως κατά περίπτωσιν το δικαίωμα τούτο εις έτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις πρόσωπον εκτός αυτού. β) Προσκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον και διευθύνει τας συνεδριάσεις του. γ) Υπογράφει άπαντα τα εξερχόμενα έγγραφα. δ) Μεριμνά δια την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος ή ο εντελλόμενος υπ’ αυτού υπογράφει απάσας τας πράξεις και τα έγγραφα, αι οποίαι αφορούν εις το προσωπικόν, τα χρηματικά εντάλματα, τας πάσης φύσεως συμβάσεις, ως και πάντα τα έγγραφα του Ιερού Προσκυνήματος. Οι κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τυχόν πράξεις και έγγραφα του Προέδρου ή του εντελλομένου υπ’ αυτού εγκρίνονται κατά την αμέσως προσεχή συνεδρίασιν του Δ.Σ. του Ι. Προσκυνήματος.
Άρθρο 7ον "Καθήκοντα του Γραμματέως"
1.  
  Ο Γραμματεύς συντάσσει τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και φυλάσσει το βιβλίον των Πρακτικών. Τηρεί το βιβλίον Πρωτοκόλλου της αλληλογραφίας, το Αρχείον του Ι. Προσκυνήματος και φυλάσσει την σφραγίδα αυτού. Συντάσσει ετησίως την Έκθεσιν πεπραγμένων του Ι. Προσκυνήματος. Γραμματέας και Εισηγητής ορίζεται υπό του Προέδρου δια του παρόντος εις εκ των εφημερίων του Προσκυνήματος και δύναται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8ον
1.  
  Καθήκοντα του Ταμίου α. Ο Ταμίας, οριζόμενος από το Διοικητικόν Συμβούλιον του Προσκυνήματος, εισπράττει τα έσοδα του Ιδρύματος και υπογράφει τις αποδείξεις. Ο Ταμίας δύναται να είναι και Σύμβουλος – μέλος του Δ.Σ. του Ι. Προσκυνήματος. Επίσης ενεργεί τας πληρωμάς, αφού προηγουμένως εκδοθή το ανάλογον χρηματικόν Ένταλμα Πληρωμής, το οποίον υπογράφεται προηγουμένως είτε από τον Προεδρο είτε από ειδικώς εξουσιοδοτημένον Συμβουλο. Τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του Προσκυνήματος, φυλάσσει ταύτα, ως και τα παραστατικά των Εισπράξεων και των Πληρωμών. Συντάσσει τον Προϋπολογισμόν και τον Απολογισμόν, τους οποίους υποβάλλει εγκαίρως προς έγκρισιν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον δια τα περαιτέρω νόμιμα. Κρατεί το βιβλίον ταμείου, εις το οποίον καταχωρίζονται με χρονολογικήν σειράν και με την αναγκαίαν λογιστικήν τάξιν τα Έσοδα και τα Έξοδα, τα οποία πραγματοποιούνται κατά την χρονικήν διάρκειαν εκάστης οικονομικής χρήσεως. Τηρεί το στέλεχος διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεως και το στέλεχος διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμών, τα οποία κατ’ έτος αριθμούνται και θεωρούνται από την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών. β. Το Ι. Προσκύνημα χρησιμοποιεί τα εξής Λογιστικά βιβλία: Βιβλίον Ταμείου εσόδων και εξόδων. Γραμμάτια Εισπράξεως. Εντάλματα πληρωμών. Βιβλίον Αφιερωμάτων - Τιμαλφών. Βιβλίον Κτηματολογίου. γ. Τα χρήματα του Ι. Προσκυνήματος, είτε αυτά προέρχονται από τα δικά του έσοδα είτε από ετέρας πηγάς, κατατίθενται σε λογαριασμόν ταμιευτηρίου ή όψεως, εις λογαριασμούς επί προθεσμία ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εις ένα ή πλείονα υποκαταστήματα των τραπεζών ή εις έτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επ’ ονόματι του Ι. Προσκυνήματος. Οι βεβαιούμενοι τόκοι καταχωρίζονται ως έσοδον.
Άρθρο 9ον "Προσωπικόν του Προσκυνήματος"
1.  
  Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Προσκυνήματος έχει την αρμοδιότητα προσλήψεως και απολύσεως του αναγκαιούντος δια τας ανάγκας, δράσεις και λειτουργίας του Προσκυνήματος προσωπικού του, όπως ιδίως ψαλτών, νεωκόρων, καθηγητών και δασκάλων διαφόρων μαθημάτων, κοινωνικών λειτουργών, μαγείρων κ.λπ. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι επίσης αρμόδιον δια την αποδοχήν των πάσης φύσεως υπηρεσιών παντός εθελοντού, ο οποίος αποδέχεται τους σκοπούς του Προσκυνήματος και αι οποίαι υπηρεσίαι διευθύνονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Προσκυνήματος και των εντεταλμένων συνεργατών του.
Άρθρο 10ον "Σφραγίς"
1.  
  Το Προσκύνημα έχει δική του κυκλικήν σφραγίδα, η οποία γύρωθεν φέρει τα εξής: «Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Ιερόν Προσκύνημα Άγιος Ανδρέας» και εις το κέντρον την εικόνα του Αγίου Ανδρέου
Άρθρο 11ον "Εορτή"
1.  
  Το Ιερόν Προσκύνημα εορτάζει πανδήμως: α) την 30ήν Νοεμβρίου, εορτή Αγίου Ανδρέου, και β) την 19ην Φεβρουαρίου, εορτήν κοιμήσεως Αγίας Φιλοθέης (κτητόρισσας του Προσκυνήματος)
Άρθρο 12ον "Κάλυψις δαπάνης"
1.  
  Δια του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται οικονομική δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Άρθρο 13ον
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δημοσιεύεται επίσης και εις το επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2-4, 29, 36 παρ. 6, 59 και 67 του Νόμου 590/1977 (ΦΕΚ Α΄ 146),
 • το άρθρον 73 παρ. 1 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153),
 • το γεγονός ότι ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου επί της οδού Λευκωσίας αρ. 40 περιοχής Πατησίων Αθηνών αποτελεί μνημείον μεταβυζαντινών χρόνων του 16ου αιώνος και τόπον μαρτυρίου της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, γόνου της οικογενείας των Μπενιζέλων, έχει αναστηλωθεί από τον Ακαδημαϊκόν Αναστάσιον Ορλάνδον και έχει αγιογραφηθεί υπό του Φωτίου Κόντογλου.
 • Την έκπαλαι ύπαρξιν και λειτουργίαν του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου περιοχής Πατησίων Αθηνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος ως τόπος μαρτυρίου της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας έχει καταστεί υπερτοπικής σημασίας Ιερός Ναός μαρτυρουμένης της σημασίας του από το επιτελούμενον πνευματικόν έργον των Εφημερίων του Ι. Ναού με ομάδες νέων, την προσέλευσιν πιστών εκ του λεκανοπεδίου Αττικής, την διάθεσιν περιουσιών δια διαθηκών προς όφελος της χριστιανικής νεότητος της περιοχής, όπου και ο Ιερός Ναός.
 • Την ανάγκην της καλής λειτουργίας του Ιερού Ναού,
 • Την υπ’ αριθμ. 364/30.1.2014 Απόφασιν και την υπ’ αριθμ. 364/2014/30.1.2014 Πρότασιν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου,
 • Την υπ’ αριθμ. 10/2014 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
 • Την από 5.2.2014 Απόφασιν της Δ.Ι.Σ. Καταργούμεν τον Κανονισμόν 241/2013 (ΦΕΚ 237/Α΄/2013) «Κανονισμός Λειτουργίας, Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ανδρέου περιοχής Πατησίων (οδός Λευκωσίας αρ. 40) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» και αντικαθιστούμεν αυτόν υπό του επομένου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 253/2014 «Περί λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ανδρέου περιοχής Πατησίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
ΝΟΜΟΣ 2013/241 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/241 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία