ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/260.2014

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-11-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-11-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακήρυξη ως Προσκυνηματικού, λειτουργίας και διαχειρίσεως του Ιερού Ναού Αγίου Ευγενίου Ρωμανίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Ιερός Ναός Αγίου Ευγενίου Ρωμανίας του Δήμου Μαρωνείας – ef="http://legislation.di.uoa.gr/entity/gpe/93250739" target="_blank">Σαπών Νομού Ροδόπης, περιβεβλημένος δια του σεβασμού και της ευλαβείας των Χριστιανών ολοκλήρου της Επαρχίας και των απανταχού Ποντίων, ανεγερθείς προκειμένου να καταστή προσκυνηματικόν κέντρον πανελληνίου και παμποντιακής σπουδαιότητος και σημασίας, και τεθειμένος έκπαλαι εις την δημόσιαν λατρείαν, αποτελεί Ιερόν Προσκύνημα, συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 59 του Ν. 590/1977 και κατά τας νομικάς αυτού σχέσεις αποτελεί Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου.
Άρθρο 2
1.  
  Το ιερόν προσκύνημα έχει ιδίαν κυκλικήν σφραγίδα φέρουσα εις δύο κύκλους την επιγραφήν: “Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής’’ (εις τον εσωτερικόν) και ‘’Ιερον Προσκύνημα Αγίου Ευγενίου Ρωμανίας’’ (εις τον εξωτερικόν), εις δε το μέσον την εικόνα του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζουντίου
Άρθρο 3
1.  
  Σκοποί του Προσκυνήματος είναι: α) Η αποπεράτωσις, ο εξωραϊσμός και ο εξοπλισμός του Ιερού Ναού, β) Η ανέγερσις των υπό της σχετικής μελέτης προβλεπομένων κτισμάτων, γ) Η κατασκευή περιτοιχίσεων και η διαμόρφωσις του περιβάλλοντος χώρου, δ) Η λειτουργία του Ιερού Προσκυνήματος ως παμποντιακού και πανελληνίου προσκυνηματικού κέντρου, περιλαμβάνοντος αρχονταρίκι, ξενώνας, αίθουσας εκδηλώσεων και τα απαραίτητα βοηθητικά κτίσματα, ε) Η συμβολή εις το πνευματικόν, φιλανθρωπικόν και κοινωνικόν έργον της Ιεράς Μητροπόλεως
Άρθρο 4
1.  
  Το Ιερόν Προσκύνημα τελεί υπό την άμεσον εποπτείαν και τον έλεγχον της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής και διοικείται υπό πενταμελούς (5/μελούς) Διοικούσης Επιτροπής (εφ’ εξής Δ.Ε.), αποτελουμένης:.
 1. Εκ του εκάστοτε Μητροπολίτου ως Προέδρου, αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού,
 2. Εκ δύο Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής,
 3. Εκ δύο λαϊκών, ως μελών.
 4. Τα μέλη ταύτα μετά των αναπληρωματικών αυτών επιλέγονται υπό του οικείου Μητροπολίτου και διορίζονται δια Πράξεων αυτού με θητείαν τριών ετών, δυναμένην να ανανεωθεί.
2.  
  Η Δ.Ε. κατά την πρώτην αυτής συνεδρίαν συγκροτείται εις σώμα, εκλέγουσα εκ των μελών αυτής τον Γραμματέα και τον Ταμία. Η Δ.Ε. συνεδριάζει συγκαλουμένη υπό του Προέδρου κατά την κρίσιν αυτού και κατά τας εκάστοτε ανάγκας. Το αξίωμα των μελών της Δ.Ε. είναι τιμητικόν και άμισθον.
3.  
  Η Δ.Ε. ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένων απαραιτήτως του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού και δύο τουλάχιστον εκ των μελών αυτής. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, υπερισχυούσης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου.
Άρθρο 5
1.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή έχει τας εξής αρμοδιότητας: α) Διοικεί και διαχειρίζεται την εν γένει περιουσίαν του Προσκυνήματος. β) Μεριμνά δια την εύρυθμον λειτουργίαν του Προσκυνήματος. γ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν του Προσκυνήματος, οι οποίοι εγκρίνονται υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. δ) Αποφασίζει δια την πρόσληψιν και την αποζημίωσιν του αναγκαίου προσωπικού. ε) Μεριμνά δια την αξιοποίησιν της κινητής και ακινήτου περιουσίας. στ) Ενεργεί τα δέοντα δια την πραγμάτωσιν των σκοπών του Ιερού Προσκυνήματος. στ) Αποφασίζει επί παντός προκύπτοντος ζητήματος μη προβλεπομένου υπό του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 6
1.  
  Ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής εκπροσωπεί νομίμως το Ιερόν Προσκύνημα εις πάσαν σχέσιν μετά παντός φυσικού η νομικού προσώπου, οργανισμού, ιδρύματος, τραπεζών, κ.λπ., ως και ενώπιον πάσης διοικητικής, εκκλησιαστικής και οποιασδήποτε άλλης Αρχής και των Δικαστηρίων παντός βαθμού.
2.  
  Ο Πρόεδρος υπογράφει όλας τας πράξεις, αι οποίαι αφορούν εις το προσωπικόν, τα χρηματικά εντάλματα, παντός είδους τραπεζικάς συναλλαγάς και τας πάσης φύσεως συμβάσεις, ως και παν έτερον έγγραφον
3.  
  Δια συμβάσεις συνεπαγομένας την εκ μέρους του Ιερού Προσκυνήματος εκποίησιν κινητών η ακινήτων, την ανάληψιν εμπραγμάτου βάρους και εγγυητικής ευθύνης απαιτείται ειδική απόφασις της Διοικούσης Επιτροπής, εγκρινομένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου
4.  
  Τον Πρόεδρον απόντα η κωλυόμενον αναπληροί ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού μόνον κατά τας μη εχούσας οικονομικόν η συναλλακτικόν χαρακτήρα πράξεις. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο αναπληρωτής επίσης κωλύεται ή απουσιάζει, τον Πρόεδρον αναπληροί μόνον κατά τας μη εχούσας οικονομικόν ή συναλλακτικόν χαρακτήρα πράξεις, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής, δι’ αποφάσεως αυτής. Δια την διενέργειαν πράξεων οικονομικού ή συναλλακτικού χαρακτήρος εκ μέρους του νομίμου αναπληρωτού του Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής, απαιτείται ειδική απόφασις της Διοικούσης Επιτροπής και ειδικόν συμβολαιογραφικόν πληρεξούσιον του Προέδρου.
5.  
  Ο Γραμματεύς τηρεί το Βιβλίον Πρωτοκόλλου και τηρεί και υπογράφει μετά του Προέδρου το Βιβλίον Πρακτικών της Διοικούσης Επιτροπής
6.  
  Ο Ταμίας τηρεί τα αναφερόμενα εις το άρθρον 10 του παρόντος κανονισμού υπό στοιχεία γ, δ, ε, στ και ζ Βιβλία
7.  
  Ο εκάστοτε Εφημέριος του Ιερού Προσκυνήματος τηρεί τα βιβλία των τελουμένων εις το Ιερόν Προσκύνημα Μυστηρίων
Άρθρο 7
1.  
  Πόροι του Ιερού Προσκυνήματος είναι:
 1. Αι εισπράξεις εκ κηροπωλήσεως, δίσκων, κυτίων, ιεροτελεστιών, εισφορών και αφιερωμάτων
 2. Αι δωρεαί, προσφοραί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι και λοιπαί πάσης φύσεως αφιερώσεις και εισφοραί πιστών
 3. Αι πρόσοδοι εκ της κινητής και ακινήτου περιουσίας αυτού
 4. Αι πάσης φύσεως εισπράξεις των τυχόν προσκτηθησομένων εξωκκλησίων, μετοχίων η ανεγερθησομένων παρεκκλησίων
 5. Αι τυχόν επιχορηγήσεις εξ οιουδήποτε φορέως
2.  
  Αι εισπράξεις των πόρων του Ιερού Προσκυνήματος ενεργούνται διά διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεως τεθεωρημένων υπό της ιεράς Μητροπόλεως και αι πληρωμαί δι’ ειδικών ενταλμάτων εις τα οποία επισυνάπτονται άπαντα τα νόμιμα δικαιολογητικά
3.  
  Η διαχείρισις γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις αι οποίαι ισχύουν δια τους Ενοριακούς Ναούς
Άρθρο 8
1.  
  Τα έσοδα του Ιερού Προσκυνήματος διατίθενται: α) Δια την αποπεράτωσιν, τον εξωραϊσμόν, τον εξοπλισμόν και την επισκευήν του Ιερού Προσκυνήματος και των παραρτημάτων αυτού, των εξωκκλησίων, πα-ρεκκλησίων και μετοχίων αυτού. β) Δια την μισθοδοσίαν του αναγκαίου προσωπικού του Ιερού Προσκυνήματος. γ) Δια την καταβολήν των νομίμων υποχρεώσεων αυτού. δ) Δια την πραγμάτωσιν των εν τω άρθρω 3 παρ. β, γ, δ καί ε του παρόντος σκοπών. ε) Δια το Συνοδικόν Μέγαρον ποσοστόν πέντε επί τοις εκατό (5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων αυτού.
Άρθρο 9
1.  
  Δια την λειτουργίαν του Ιερού Προσκυνήματος συνιστώνται αι κάτωθι θέσεις: α) Μία θέσις Εφημερίου, διοριζομένου κατά την διαδικασίαν του νόμου. Κατά την κρίσιν του Προέδρου και τας ανάγκας του Ιερού Προσκυνήματος δύναται να αποσπασθή ως Εφημέριος του ως άνω Προσκυνήματος Κληρικός εκ των υπηρετούντων παρά τη Ιερά Μητροπόλει η να ορίζεται εκ περιτροπής εφημερία των υπηρετούντων εις γειτονικάς Ενορίας Ιερέων. β) Δύο θέσεις ιεροψαλτών και γ) μία θέσις νεωκόρου.
Άρθρο 10
1.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή τηρεί και εποπτεύει δια του Ταμίου και του Γραμματέως τα ως κάτωθι διαχειριστικά Βιβλία:
 1. Βιβλίον Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας
 2. Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων της Διοικούσης Επιτροπής
 3. Βιβλίον Εσόδων και Εξόδων
 4. Στέλεχος διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεως
 5. Στέλεχος διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής
 6. Βιβλίον τιμαλφών και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων
 7. Βιβλίον Κτηματολογίου, εις το οποίον καταγράφονται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Προσκυνήματος ως ορίζεται δια του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 8. Βιβλία των τελουμένων εν τω Ιερώ Ναώ ιερών Μυστηρίων
2.  
  Τα λογιστικά και ταμειακά Βιβλία του Ιερού Προσκυνήματος, ως και τα Βιβλία Πρακτικών, αριθμούνται κατά φύλλον και θεωρούνται εις το τέλος και προ της χρήσεως αυτών υπό του εκάστοτε Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής ως Προέδρου αυτού
Άρθρο 11
1.  
  Κατάργησις του Προσκυνήματος ή τροποποίησις του παρόντος Κανονισμού γίνεται δι’ αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Δ.Ε., εγκρινομένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και της Διαρκούς Συνόδου, της Συνοδικής ταύτης αποφάσεως δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του περιοδικού “ΕΚΚΛΗΣΙΑ’’.
2.  
  Εις περίπτωσιν καταργήσεως του Ιερού Προσκυνήματος άπασα η κινητή και ακίνητος περιουσία αυτού, μετά από εξόφλησιν των εν γένει υποχρεώσεων τούτου, περιέρχεται εις το Νομικόν Πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής
Άρθρο 12
1.  
  Ζητήματα τα οποία δεν προβλέπονται υπό του παρόντος Κανονισμού ρυθμίζονται δι’ αποφάσεων της Διοικούσης Επιτροπής
Άρθρο 13
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το επίσημον Δελτίον “ΕΚΚΛΗΣΙΑ’’
Άρθρο 14
1.  
  Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ουδεμία δαπάνη προκαλείται εις βάρος του προϋπολογισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τα άρθρα 1 παρ. 4 και 59 παρ. 1 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146).
 • Τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν από τας Ευαγγελικάς επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους νόμους του Κράτους.
 • Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής.
 • Την υπ’ αριθμ. 52/18.6.2014 Πράξιν και την υπ’ αριθμ. 1228/19.6.2014 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμονος.
 • Την από 28.8.2014 Γνωμοδότησιν του Νομικού Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Την από 2.9.2014 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία