ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/262.2014

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-11-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-11-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και αντικατάσταση του Κανονισμού 215/2010 (ΦΕΚ 191/Α΄/2000) «περ? λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1 "Νομική φύσις και τίτλος"
1.  
  Οι μη ενοριακοί Ναοί, παλαιός και νέος, της «Παναγίας Σουμελά» αφιερωμένοι εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου, οι οποίοι ευρίσκονται εις την Καστανιάν του Νομού Ημαθίας εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης και εντός χώρου παραχωρηθέντος προς χρήσιν υπό του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», αναγνωρίζονται κατά το άρθρον 59 παρ. 1 του Ν. 590/1977 (Α΄ 146) ως Ιερόν Προσκύνημα, ήτοι Ιεροί Ναοί υπερτοπικής και δη πανελληνίας σημασίας, τεθέντες έκπαλαι εις την δημοσίαν λατρείαν, αποτελούν θρησκευτικόν και κοινωφελές αυτοχρηματοδοτούμενον νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τον τίτλον «Πανελλήνιον Ιερόν Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά».
2.  
  Το Πανελλήνιον Ιερόν Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά αποτελεί νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977 (άρθρον 68 παρ. 5.β του Ν. 4235/2014). Από της συστάσεώς του ως ιδρύματος έως της μετατροπής του εις Ιερόν Προσκύνημα (δια του Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος 215/2010) και έκτοτε και μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Κανονισμού το Προσκύνημα απετέλει νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου (Β.Δ. 924/1966, Α΄ 250, Κανονιστική Διάταξις υπ’ αριθμ. 47/1973, Α΄ 58, Κανονισμός 215/2010, Α΄ 191). Καταστατική έδρα του Ιερού Προσκυνήματος ορίζεται η Θεσσαλονίκη.
3.  
  Ως ο «οικείος Μητροπολίτης» κατά την έννοιαν του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 590/1977 (Α΄ 146) νοείται ο Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης, εντός της περιφερείας της οποίας υφίστανται οι ανωτέρω Προσκυνηματικοί Ναοί και έχει την αναφοράν του το Προσκύνημα.
4.  
  Το Ιερόν Προσκύνημα ως νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου εξαιρείται των εκάστοτε διατάξεων περί των φορέων της Γενικής Κυβερνήσεως και του Δημοσίου Τομέως, ως εκάστοτε ορίζονται (άρθρον 68 παρ. 1 του Ν. 4235/2014) εις ό,τι αφορά την οργάνωσιν και διοίκησίν του, την εν γένει περιουσιακήν και λογιστικήν του διαχείρισιν, τους λειτουργούς και το προσωπικόν του και διέπεται εις άπαντα τα ζητήματα οργανώσεως, διοικήσεως, λογιστικής και εν γένει οικονομικής διαχειρίσεως, προστασίας της περιουσίας και των εκκλησιαστικών μνημείων του υπό των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
5.  
  Το Ιερόν Προσκύνημα έχει ιδίαν σφραγίδα, εις την οποίαν είναι χαραγμένη η εικών της Παναγίας Σουμελά και ο τίτλος του Ιερού Προσκυνήματος
Άρθρο 2 "Εποπτεία"
1.  
  Το ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. υπάγεται εις την εποπτείαν της Εκκλησίας της Ελλάδος και την πνευματικήν επιστασίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης, εντός της επαρχίας του οποίου ευρίσκονται οι Ναοί του Ιερού Προσκυνήματος.
Άρθρο 3 "Σκοπός Σκοποί του Ιερού Προσκυνήματος είναι όσοι ορίζονται κατωτέρω, όπως και πας έτερος, ο οποίος κρίνεται υπό της Διοικήσεως αυτού ότι δύναται να συντελέση προς εκπλήρωσιν της αποστολής του, εν συνεργασία μετά της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης:"
1.  
  Η διαφύλαξις της σεπτής και θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Σουμελά, μετακομισθείσης εν Ελλάδι υπό του αειμνήστου Αρχιμανδρίτου Αμβροσίου Σουμελιώτου, κειμήλιον της Παλαιφάτου Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας Σουμελά του αλησμονήτου Πόντου και η οποία παρεχωρήθη υπό του τότε Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εις το Σωματείον «Παναγία Σουμελά» με την σύμφωνον γνώμην και επευλογίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (άρθρον 73 παρ. 1 Ν. 3028/2002).
2.  
  Η φύλαξις των κειμηλίων του Τιμίου Σταυρού και του Ιερού Ευαγγελίου της Παλαιφάτου Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας Σουμελά, τα οποία παρεδόθησαν υπό του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών και τα οποία είχον εναποτεθεί εις το Βυζαντινόν Μουσείον μετά την μεταφορά των από της ιδιαίτερας πατρίδος των Ποντίων. Τα ως άνω κειμήλια, ήτοι η Ιερά Εικών, ο Τίμιος Σταυρός και το Ιερόν Ευαγγέλιον του Οσίου Χριστοφόρου, προερχόμενα εκ της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας Σουμελά, το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως τα ενεπιστεύθη, δια της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης, παραδίδοντας ταύτα προς φύλαξιν εις το Σωματείον «Παναγία Σουμελά», προς υλοποίησιν των στόχων και των σκοπών ανιστορήσεως της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά εν Ελλάδι και παραμονής αυτών εις το εν Ελλάδι Πανελλήνιον Ιερόν Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά (άρθρον 73 παρ. 1 Ν. 3028/2002).
3.  
  Η συμφώνως προς τας θρησκευτικάς, εθνικάς και κοινωνικάς παραδόσεις της Ορθοδοξίας και του Ποντιακού Ελληνισμού συντήρησις των ανωτέρω Ναών, ως και η αγιογράφησις, ψηφιδογράφησις και εν γένει διακόσμησις τούτων, έτι δε και η προαγωγή του έργου του εργαστηρίου ψηφίδας και ψηφιδογραφίας
4.  
  Η διατήρησις του προσκυνηματικού και θρησκευτικού χαρακτήρος του Ιερού Προσκυνήματος και η διαιώνισις των Ποντιακών ηθών και εθίμων
5.  
  Η συντήρησις των κτισμάτων, τα οποία έχουν ανεγερθή πέριξ των Ιερών Ναών υπό του Σωματείου Παναγία Σουμελά, προς χάριν των προσκυνητών, ως και των εν γένει βοηθητικών χώρων, η βελτίωσις, η επέκτασις και επισκευή τούτων, επιπλέον δε και η δημιουργία πάσης αναγκαίας κινητής και ακινήτου υποδομής προς εξυπηρέτησιν των αναγκών του εν λόγω Ιερού Προσκυνήματος, του προσωπικού του, των προσκυνητών, και των προσφερόντων εθελοντικάς υπηρεσίας
6.  
  Η εκτέλεσις κοινωφελών έργων εις την γενικοτέραν περιοχήν του Ιερού Προσκυνήματος, ως οδοποιΐας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, εξυγιάνσεως, εξωραϊσμού κ.λπ., ως και η εκτέλεσις έργων, τα οποία είναι απαραίτητα για την διαρρύθμισιν και βελτίωσιν των χώρων, οι οποίοι περιβάλλουν τους Ιερούς Ναούς και τα προσκτίσματά των.
7.  
  Η ανάπτυξις των θρησκευτικών, αλλά και εθνικών δεσμών μεταξύ όλων των καταγομένων εκ του Πόντου Ορθοδόξων Ελλήνων, οι οποίοι κατοικούν εις την Ελλάδα ή εις το εξωτερικόν, και η μεταξύ των καλλιέργεια του πνεύματος των παραδόσεων και του πολιτισμού του Ποντιακού Ελληνισμού και η δημιουργική προβολή των. Επίσης η ηθική, υλική και οικονομική συμπαράστασις με πνεύμα χριστιανικής αγάπης εις όσους έχουν ανάγκην, καθώς και η χορήγησις υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων εις σπουδαστάς, ή εις όσους προσφέρουν εθελοντικάς υπηρεσίας προς το ανωτέρω Ι. Προσκύνημα και εις το προσωπικόν αυτού.
8.  
  Η δημιουργία πνευματικού κέντρου εις την περιοχήν του Ιερού Προσκυνήματος, και εις την Θεσσαλονίκην, δια την διαιώνισιν της ιστορίας και των θρησκευτικών και εθνικών παραδόσεων και εθίμων του Πόντου. Η επιδίωξις της αναβιώσεως, όπως και εν Πόντω, της θρησκευτικής ατμοσφαίρας δια της τελέσεως πανηγύρεων και ιεροτελεστιών και του εθίμου της πανδήμου προσκυνήσεως της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουμελά κατά τας ημέρας των εορτών του Δεκαπενταυγούστου.
9.  
  Η οργάνωσις Μουσείου δια την συγκέντρωσιν παλαιών εικόνων, ιερών σκευών, ιερατικών αμφίων και άλλων αρχαιολογικής και λαογραφικής αξίας αντικειμένων. Η δημιουργία βιβλιοθήκης, η οποία θα εξυπηρετή τους σκοπούς του Ιερού Προσκυνήματος. Η διατήρησις της βυζαντινής μουσικής, η προκήρυξις βραβείων προς συγγραφήν μελετών, η έκδοσις εργασιών με θέματα, περί των οποίων θα αποφασίζη η διοίκησις του Ιερού Προσκυνήματος.
Άρθρο 4
1.  
  Το «Πανελλήνιον Ιερόν Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά» προς εκτέλεσιν των σκοπών του, την εξασφάλισιν των πόρων του, ως και δια πάσαν ετέραν βασικήν ανάγκην αυτού και λήψιν αναλόγων μέτρων, δύναται να συνεργάζεται μετά παντός δημοσίου και ιδιωτικού φορέως, ιδίως: α) μετά του δωρητού Σωματείου «Παναγία Σουμελά», το οποίον εδρεύει εις Θεσσαλονίκην και ανήγειρε τους Ι. Ναούς της Παναγίας Σουμελά μετά των προσκτισμάτων των και επρότεινε με δωρεά του την ίδρυσιν του ήδη μετατραπέντος εις Ιερόν Προσκύνημα νομικού προσώπου του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος «Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά» (109 Συντ., Β.Δ. 924/1966), και β) μετά του Συμβουλευτικού Σώματος του «Κοινού των Ποντίων», ως εν τοις επομένοις άρθροις περιγράφεται.
Άρθρο 5 "Πόροι Πόροι του Προσκυνήματος είναι:"
1.  
  Τα έσοδα εκ της προσκυνήσεως της Ιεράς και Σεπτής Εικόνος της Παναγίας Σουμελά
2.  
  Αι εισπράξεις εκ δίσκων, κηροπωλήσεων, ιεροπραξιών, ακολουθιών και προσφορών ή αφιερωμάτων των προσκυνητών
3.  
  Αι υπέρ του Προσκυνήματος δωρεαί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι, χορηγίαι πιστών, όπως και τυχόν επιδοτήσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Πολιτείας
4.  
  Άπαντα τα έσοδα εκ της κινητής και ακινήτου περιουσίας του Προσκυνήματος, ως και τα έσοδα, τα οποία προέρχονται από την εν γένει δημιουργικήν δραστηριότητα αυτού
5.  
  Η εκ μέρους του Σωματείου Θεσσαλονίκης «Παναγία Σουμελά», δωρεά χρημάτων και τα έσοδα εκ της παραχωρήσεως προς χρήσιν εκ μέρους του Σωματείου εκτάσεως γης πεντήκοντα στρεμμάτων, όπου ευρίσκονται και οι ως άνω Ι. Ναοί.
Άρθρο 6
1.  
  Το ως άνω Ιερόν Προσκύνημα διοικείται υπό ενδεκαμελούς Διοικούσης Επιτροπής, τα μέλη της οποίας διορίζονται επί θητεία τριών ετών, κατόπιν προτάσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης δι’ αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2.  
  Τα εννέα εκ των ένδεκα μελών της Δ.Ε. του Προσκυνήματος, ορίζονται ως εξής:.
 1. Ο εκάστοτε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης,
 2. Ο εκάστοτε Πρόεδρος του εν Θεσσαλονίκη εδρεύοντος Σωματείου «Παναγία Σουμελά» μετά του αναπληρωτού αυτού,
 3. Εν μέλος, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης μετά του αντιστοίχου αναπληρωματικού κατά προτίμησιν κληρικού, οριζομένου υπό του Σεβ.
 4. Μητροπολίτου,.
 5. Πέντε μέλη μετά των αντιστοίχων αναπληρωτών των, οριζόμενα δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή του Δ.Σ., του Σωματείου «Παναγία Σουμελά»,.
 6. Εν τακτικόν μέλος οριζόμενον μετά του αναπληρωτού αυτού εκ της Κοινότητος Δ.Δ. Καστανιάς, ως εκπρόσωπον του Δήμου Βεροίας.
 7. Εάν εντός ενός μηνός από της κοινοποιήσεως προσκλήσεως του Σεβ.
 8. Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης ή της Δ.Ε. του Προσκυνήματος προς τους φορείς των εδαφίων β, δ και ε της παρούσης παραγράφου επί σκοπώ ορισμού των εκπροσώπων των δεν περιέλθει εις το Ιερόν Προσκύνημα η σχετική απάντησις εκ μέρους των φορέων, η Δ.Ι.Σ. διορίζει τα ελλείποντα μέλη δια αποφάσεώς Της κατόπιν εισηγήσεως της υπαρχούσης Δ.Ε.
3.  
  Δια λόγους ηθικής συμπαραστάσεως προς την Διοίκησιν του Ιερού Προσκυνήματος και όσον ένεστι, ευρυτέρας εκπροσωπήσεως αυτού, δημιουργείται συμβουλευτικόν σώμα, το οποίον ονομάζεται «Το Κοινόν των Ποντίων». Αποτελεί συλλογικόν όργανον, εις το οποίον συμμετέχουν:.
 1. ο εκάστοτε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης,
 2. οι ποντιακής καταγωγής Αρχιερείς, και πρώην υπουργοί και βουλευταί,
 3. οι Ιερείς του Προσκυνήματος,
 4. δέκα προσωπικότητες προτεινόμεναι υπό της Δ.Ε. του Προσκυνήματος,.
 5. οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς όλων των αναγνωρισμένων και ενεργών αμιγώς ποντιακών εκ του καταστατικού αυτών σωματείων του Ελλαδικού χώρου, των οποίων ο σκοπός δεν αντιτίθεται εμμέσως ή αμέσως προς το εθνικόν και ορθόδοξον πνεύμα των Ελλήνων, την λειτουργίαν, τους σκοπούς και τον τρόπον διοικήσεως του ως άνω Προσκυνήματος, όπως περιγράφονται εις τα ανάλογα άρθρα του παρόντος Κανονισμού,
 6. Τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Προσκυνήματος και
 7. Τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου «Παναγία Σουμελά».
4.  
  «Το Κοινόν των Ποντίων» συνέρχεται ανά τριετίαν είτε εις τον χώρον του Ι. Προσκυνήματος είτε εις τα γραφεία του ως άνω Προσκυνήματος εν Θεσσαλονίκη ή όπου η Δ.Ε. αποφασίση και κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης ή της Διοικήσεως του Ι. Προσκυνήματος και εν συνελεύσει εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας και δικαίωμα ενός μόνον σταυρού, δύο μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία ακολούθως καθίστανται μέλη της ενδεκαμελούς Δ.Ε. του Ιερού Προσκυνήματος, υποβάλλει δε προτάσεις σχετικάς προς την ευόδωσιν των σκοπών του Ιερού Προσκυνήματος κατόπιν ενημερώσεώς του εκ μέρους της Διοικήσεως.
5.  
  Απαρτία της συνελεύσεως του «Κοινού των Ποντίων» υπάρχει ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων εις εκάστην συνέλευσιν, τηρούνται δε και σχετικά πρακτικά. Εις την συνέλευσιν αυτήν προεδρεύει ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης και εις περίπτωσιν απουσίας αυτού, ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», ως μέλος της Δ.Ε. του Προσκυνήματος.
Άρθρο 7
1.  
  Εις τας συνεδριάσεις της Δ.Ε. του Ιερού Προσκυνήματος προεδρεύει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης και εις περίπτωσιν απουσίας αυτού ο Πρόεδρος του δωρητού Σωματείου «Παναγία Σουμελά».
2.  
  Τα μέλη της Δ.Ε. συνέρχονται κατόπιν προσκλήσεως του οικείου Μητροπολίτου, την πρώτην Κυριακήν μετά τον διορισμόν των και εκλέγουν μεταξύ των τον Ειδικόν Γραμματέα, τον Ταμίαν, τον Έφορον Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας και τον υπεύθυνον νεολαίας. Η Δ.Ε. συνεδριάζει, εάν παρίστανται επτά τουλάχιστον εκ των μελών αυτού, αι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών. Εις περίπτωσιν ματαιώσεως της συνεδριάσεως λόγω μη απαρτίας η Δ.Ε. συνεδριάζει την επομένην εβδομάδα, την αντίστοιχον ημέραν και ώραν, οπότε θεωρείται ότι ευρίσκεται εν απαρτία και εάν ακόμη παρίστανται μόνον πέντε εκ των μελών αυτής.
3.  
  Τα λαϊκά μέλη της Δ.Ε. κατόπιν της συγκροτήσεώς των εις Σώμα, ορκίζονται ενώπιον του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης ή του Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως εντός του Ι. Ναού και προ της Αγίας Εικόνος της Παναγίας Σουμελά.
4.  
  Η Δ.Ε. του Ιδρύματος συνεδριάζει τακτικώς άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις κρίνεται αναγκαίον, ή όταν ζητηθή εγγράφως υπό πέντε μελών της. Εις εκάστην συνεδρίασιν της Δ.Ε. τηρούνται σχετικά πρακτικά. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας ισχύει η γνώμη της μερίδος, προς ην συμφωνεί η ψήφος του Προέδρου της συνεδριάσεως της Δ.Ε. ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού. Επί προσωπικών ζητημάτων μεταξύ των μελών της Δ.Ε. γίνεται μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.
5.  
  Τα αναπληρωματικά μέλη αναλαμβάνουν καθήκοντα προς αναπλήρωσιν τυχόν κωλυομένων τακτικών μελών ή λόγω παραιτήσεως ή της καθ΄ οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσεως τακτικών μελών
Άρθρο 8
1.  
  Μέλος της Διοικούσης Επιτροπής δύναται να προταθή και να διορισθή εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το εικοστόν τέταρτον έτος της ηλικίας του και είναι ποντιακής καταγωγής, Έλλην πολίτης και Χριστιανός Ορθόδοξος και ο οποίος διακρίνεται δια το φιλοκοινωνικόν και φιλοθρησκευτικόν πνεύμα του δια την φιλοποντιακήν δράσιν του και δια την έμπρακτον συμπαράστασίν του προς το συντελούμενον έργον του Ι. Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά.
2.  
  Δεν δύναται να διορισθή μέλος της Δ.Ε. του Ιερού Προσκυνήματος, άτομον, το οποίον ευρίσκεται εις δικαστικήν διαμάχην μετά του Προσκυνήματος ή μετά του δωρητού Σωματείου «Παναγία Σουμελά» ή μετά της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης, επίσης δεν δύναται να διορισθεί μέλος της Δ.Ε. όποιος αντιτίθεται εις τους σκοπούς, την διοίκησιν και την λειτουργίαν του Ιερού Προσκυνήματος και των ανωτέρω φορέων, όπως ορίζονται δια του παρόντος.
3.  
  Μέλος της Δ.Ε. απουσιάζον αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις μετά τον διορισμόν του, εκπίπτει του αξιώματος του μέλους κατόπιν αποφάσεως της Δ.Ε.
Άρθρο 9
1.  
  Η Δ.Ε. διοικεί το Προσκύνημα και διαχειρίζεται την περιουσίαν αυτού προς εκπλήρωσιν των σκοπών, οι οποίοι καθορίζονται δια του άρθρου 3 του παρόντος.
2.  
  Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης ή ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» ως μέλη της Διοικούσης Επιτροπής εκπροσωπούν το Ι. Προσκύνημα ενώπιον πάσης αρχής, ως και ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου.
3.  
  Ειδικότερον η Δ.Ε. εις το πλαίσιον των αρμοδιοτήτων της προβαίνει εις τας ακόλουθους ενεργείας και εις την λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων και αποφάσεων:.
 1. Η Δ.Ε. εισηγείται προς τον Σεβ.
 2. Μητροπολίτην Βεροίας και Ναούσης δια την πλήρωσιν των κενών θέσεων των κληρικών του Ι. Προσκυνήματος, προτείνουσα και τα κατάλληλα πρόσωπα προς διορισμόν.
 3. Η Δ.Ε. εισηγείται προς τον εν λόγω Σεβ.
 4. Μητροπολίτην προς διορισμόν εκκλησιαστικήν επιτροπήν δια τας ανάγκας και την κανονικήν λειτουργίαν του Ι. Ναού.
 5. Η εκκλησιαστική επιτροπή ουδεμίαν διαχειριστικήν αρμοδιότητα έχει, τα δε πάσης φύσεως έσοδα του Ι. Ναού, εκτός των προερχομένων εκ των «ονομάτων» και των παρακλήσεων, παραδίδονται εις τον ταμίαν της Δ.Ε. και εγγράφονται εις τα διαχειριστικά βιβλία του εν λόγω Ι. Προσκυνήματος.
 6. Η καταμέτρησις των παγκαρίων διενεργείται υπό Επιτροπής αποτελουμένης υπό του Ταμίου του Ιερού Προσκυνήματος, του μέλους της Δ.Ε.? εκπροσώπου της Ι. Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης, ενός εκπροσώπου της αστυνομίας, ενός Ιερέως του Ι. Ναού, εκ της εκκλησιαστικής επιτροπής και ενός εκπροσώπου των εργαζομένων εις το Ι. Προσκύνημα, οριζομένου δι’ αποφάσεως της Δ.Ε.
4.  
  Η Δ.Ε. αποφασίζει δια τον τρόπον και το είδος της επενδύσεως ή της τοποθετήσεως των κεφαλαίων και προσόδων του Ι. Προσκυνήματος και των τιμαλφών ως και δια την αγοράν ή πώλησιν ή υποθήκευσιν ακινήτων, τα οποία προέρχονται εκ δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών ή καθολικού καταπιστεύματος.
5.  
  Η Δ.Ε. αποδέχεται εξ ονόματος του Ιερού Προσκυνήματος πάσαν δωρεάν, κληρονομίαν η κληροδοσίαν ή καθολικόν καταπίστευμα, το προερχόμενον εκ διαφόρων δωρητών. Συντάσσει κτηματολόγιον του Ι. Προσκυνήματος, αντίγραφον του οποίου υποβάλλει εις την Ιεράν Μητρόπολιν Βεροίας και Ναούσης.
6.  
  Η Δ.Ε. δύναται να ανακηρύσση με απόφασίν της Ευεργέτας ή Δωρητάς του Ι. Προσκυνήματος κατά την κρίσιν της, ως και επίτιμα και αρωγά μέλη, απονέμων τα ανάλογα διάσημα.
7.  
  Η Δ.Ε. αποφασίζει και ενεργεί δια λογαριασμόν του Ι. Προσκυνήματος τας απαραιτήτους κατά την κρίσιν της εκάστην φοράν προμηθείας δια τας ανάγκας των Ιερών Ναών προς συντήρησιν της περιουσίας του εν λόγω Ι. Προσκυνήματος, δια τας ανάγκας του προσωπικού του εν γένει ή των διερχομένων προσκυνητών ή όσων διαμένουν προσωρινώς εις τούτο. Αποφασίζει περί του τρόπου διαθέσεως πάντων των πόρων συμφώνως πάντοτε προς τας διατάξεις του παρόντος, εν συνδυασμώ εκάστην φοράν προς τας οιασδήποτε εμφανιζομένας ανάγκας και επιδιώξεις κατά την λειτουργίαν του Ι. Προσκυνήματος, έστω και αν δεν προβλέπονται σχετικώς εις το παρόν. Κατά τον αυτόν τρόπον αποφασίζει και δια την εκτέλεσιν οποιουδήποτε έργου.
8.  
  Η Δ.Ε. αποφασίζει περί του τρόπου διαθέσεως των πάσης φύσεως πόρων προς συντήρησιν του όλου κτιριακού συγκροτήματος του προσκυνήματος, των ξενώνων, των δρόμων, του πρασίνου, δια την καθαριότητα, τας δεξιώσεις, την φιλοξενίαν επισήμων και μη, επισκεπτών, δωρητών, εθελοντών, δια την οργάνωσιν της πανηγύρεως, και άλλων εκδηλώσεων, δια την διατήρησιν και προαγωγήν της Βυζαντινής μουσικής, δια την εκτέλεσιν κοινωφελών έργων, δια την συμπαράστασιν κοινωφελών Ιδρυμάτων ή Σχολών ή Κατασκηνώσεων ή άλλων νομικών προσώπων ή αδελφών Ποντιακών Σωματείων, Οργανώσεων και Ομοσπονδιών, δια την συμπαράστασιν και οικονομικήν βοήθειαν οικογενειών, σπουδαστών και του προσωπικού, ως και δια την χορήγησιν υποτροφιών. Επίσης η Δ.Ε. αποφασίζει δια τον τρόπον και την διάθεσιν των πάσης φύσεως πόρων αυτής προς υλοποίησιν των σκοπών του άρθρου 3 του παρόντος, ως και δια οιονδήποτε άλλον συναφή σκοπόν προς ενίσχυσιν του έργου του Προσκυνήματος.
9.  
  Η Δ.Ε. προβαίνει εις τας απαιτουμένας μελέτας και λαμβάνει μέτρα δια την αρτίαν εκπλήρωσιν των σκοπών του εν λόγω Ι. Προσκυνήματος, ως επίσης δια την αύξησιν των πόρων κα της περιουσίας αυτού, ασκούσα κατά πλήρη αρμοδιότητα πάσαν προς τούτο εξουσίαν, με βάσιν πάντοτε όσα περιγράφονται και ορίζονται δια του παρόντος άρθρου.
10.  
  Εις ειδικάς περιπτώσεις δύναται η Δ.Ε. να διορίζη και ειδικάς εκάστοτε επιτροπάς ορίζουσα εγγράφως τον κύκλον των αρμοδιοτήτων των και τον τρόπον λειτουργίας των, ως και να προσλαμβάνη ειδικούς συμβούλους, μετακλητούς υπαλλήλους και ειδικούς συνεργάτας.
11.  
  Η Δ.Ε. καταρτίζει τον ετήσιον προϋπολογισμόν εντός του μηνός Νοεμβρίου εκάστου έτους και υποβάλει τούτον προς έγκρισιν δια της Ιεράς Μητροπόλεως προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον. Εντός τριών μηνών από της λήξεως του οικονομικού έτους καταρτίζεται και υποβάλλεται ο απολογισμός του προηγουμένου έτους δια της Μητροπόλεως εις την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον προς έγκρισιν. Επί του προϋπολογισμού και απολογισμού το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον δικαιούται να διατυπώση παρατηρήσεις.
12.  
  Οι πόροι του εν λόγω Ιερού Προσκυνήματος κατατίθενται σε οποιονδήποτε υπό του νόμου αναγνωρισμένην Τράπεζαν. Η Δ.Ε. δια αποφάσεως αυτής καθορίζει εν ποσόν, το οποίον κρατεί ο Ταμίας δια τας αμέσους ανάγκας υπό μορφήν παγίας προκαταβολής.
13.  
  Η Δ.Ε. έχει το τεκμήριον αρμοδιότητος, ώστε να αποφασίζη δια παν θέμα προκύπτον και αφορών εις το άνω Ι. Προσκύνημα, έστω και αν δεν προβλέπεται σχετικώς δια του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 10
1.  
  Παρά τη Δ.Ε. του Ι. Προσκυνήματος συνιστάται Εκτελεστική Γραμματεία. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης, ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» και ο Ειδικός Γραμματεύς απαρτίζουν την Εκτελεστικήν Γραμματεία της Δ.Ε.
2.  
  Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μετά του Προέδρου του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» ως μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας:
 1. καταρτίζουν την ημερησίαν διάταξιν των συνεδριάσεων της Δ.Ε. κατόπιν εισηγήσεως του Ειδικού Γραμματέως και συγκαλούν την Δ.Ε. εκτάκτως, εφ’ όσον υπάρχη ανάγκη, συμφώνως προς τα ανωτέρω.
 2. φροντίζουν δια την εκτέλεσιν των αποφάσεων της Δ.Ε.
 3. Υπογράφουν από κοινού, μετά του Ειδικού Γραμματέως, τα εντάλματα πληρωμών, τα εντάλματα προπληρωμών, τα επιταγάς, ως και παν έτερον σχετικόν έγγραφον, το οποίον αφορά εις την διαχείρισιν και την εν γένει δραστηριότητα του Προσκυνήματος
 4. αποφασίζουν δια επείγοντα θέματα και δια αντιστοίχους δαπάνας και φέρουν το θέμα εις την αμέσως επόμενην συνεδρίασιν της Δ.Ε.
 5. Εάν η Δ.Ε. δεν συμφωνεί με την ληφθείσαν απόφασιν, το θέμα παραπέμπεται προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς.
Άρθρο 11
1.  
  Τα ειδικότερα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα της Δ.Ε., του Ταμία, του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας και του υπευθύνου Νεολαίας ορίζονται δι’ αποφάσεως της Δ.Ε.
2.  
  Ο Ειδικός Γραμματεύς επιβλέπει την σύνταξιν των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Ι. Προσκυνήματος, ο δε Ταμίας τηρεί άπαντα τα κατά νόμον απαιτούμενα βιβλία.
3.  
  Ο Ειδικός Γραμματεύς μετά του Ταμίου εισηγούνται προς την Δ.Ε. την διαχείρισιν και αξιοποίησιν των τιμαλφών και των λοιπών αφιερωμάτων. Τα τιμαλφή είτε εκποιούνται υπό τριμελούς επιτροπής οριζομένης υπό της Δ.Ε. είτε, εφ’ όσον χαρακτηρισθούν ότι έχουν ιδιαιτέραν σημασίαν ή καλλιτεχνικήν αξίαν, καταγράφονται και φυλάσσονται ή προβάλλονται αναλόγως.
Άρθρο 12
1.  
  Το Ι. Προσκύνημα απολαύει των ευεργετημάτων, ατελειών, διευκολύνσεων, απαλλαγών που ισχύουν κάθε φορά δια τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977.
Άρθρο 13 "Α) Αι θέσεις διακονίας, υπηρεσίας και εργασίας εις το Ι. Προσκύνημα είναι:"
1.  
  Μία θέσις Διευθυντού
2.  
  Δύο θέσεις Ιερέων
3.  
  Μία θέσις Ιεροδιακόνου. Β) Προσωπικό με σύμβασιν:.
4.  
  Τρεις θέσεις Ιεροψαλτών
5.  
  Πέντε θέσεις εργατοτεχνιτών
6.  
  Τρεις θέσεις Νεοκόρων ? καθαριστών των Ιερών Ναών
7.  
  Τρεις θέσεις καθαριστριών
8.  
  Τρεις θέσεις φυλάκων
9.  
  Δύο θέσεις φροντιστών – διαχειριστών. Γ) Το Ιερόν Προσκύνημα δύναται να προσλαμβάνη προσωπικόν με σχέσιν εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου προς κάλυψιν εποχικών – παροδικών αναγκών του Ι. Προσκυνήματος δι’ αποφάσεως της Δ.Ε. Δ) Εις τους Ι. Ναούς του Ι. Προσκυνήματος δύναται να δημιουργηθή και να υπάρξη με κοινήν απόφασιν της Δ.Ε. του Ι. Προσκυνήματος και του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης Συνοδεία Ιερομονάχων. Η διακονία αυτών εις το Ι. Προσκύνημα αναστέλλεται ή διακόπτεται εάν η Δ.Ε. του Ι. Προσκυνήματος αποφασίση αναλόγως δι’ επτά ψήφων τουλάχιστον.
Άρθρο 14
1.  
  Εις τους χώρους των υφισταμένων ξενώνων δεν επιτρέπεται η παραμονή προσκυνητών πέραν των επτά ημερών, εκτός των κληρικών ή μοναχών, εκτός εάν η Δ.Ε. αποφασίσει άλλως.
2.  
  Απαγορεύεται εις οποιονδήποτε η πώλησις πάσης φύσεως αντικείμενων με παραστάσεις, εικόνας και τοπίων της «Παναγίας Σουμελά» ή με ένδειξιν «Παναγία Σουμελά», ή με ένδειξιν «Σουμελιώτισα», άνευ αδείας της Δ.Ε. του Προσκυνήματος.
3.  
  Απαγορεύεται ο ενταφιασμός εις τον χώρον του Προσκυνήματος οιουδήποτε, πλην των ευεργετών, μεγάλων δωρητών ή μελών της Δ.Ε., οι οποίοι προσέφεραν σοβαράς υπηρεσίας κατά την κρίσιν της Δ.Ε. του Προσκυνήματος.
4.  
  Απαγορεύεται η μετακίνησις και η έξοδος των κειμηλίων της Σεπτής Εικόνος του Σταυρού και του Ευαγγελίου εκ του Κουβουκλίου Φυλάξεως αυτών άνευ αποφάσεως της Δ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ειδικοί Κανόνες Εσωτερικής Οργανώσεως και Διαχειρίσεως
Άρθρο 15
1.  
  Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι να εξασφαλίση την εύρυθμον και διαφανή λειτουργίαν του Ιερού Προσκυνήματος. Ειδικότερον το παρόν Κεφάλαιον αποβλέπει εις τον καθορισμόν και εξειδίκευσιν: α. των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής. β. των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Γραμματείας. γ. των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Ιερέων και του προσωπικού. δ. των όσων αφορούν την οικονομικήν διαχείρισιν. ε. των γενικών διατάξεων για την πλήρωσιν θέσεων, προσλήψεων, αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και την εξασφάλισιν ορθοδόξου θρησκευτικού και ελληνοπρεπούς κλίματος, όπως και την διαιώνισιν των ηθών, των εθίμων, της παραδόσεως και των πατροπαραδότων ηθών και εθίμων.
Άρθρο 16 "Αποφάσεις της Δ.Ε."
1.  
  Αι αποφάσεις της Δ.Ε. είναι αμέσως εκτελεσταί.
2.  
  Η Δ.Ε. με απόφασή της προγραμματίζει την παρουσία μελών της εις τον Ιερόν χώρον του Προσκυνήματος κυρίως κατά τα Σαββατοκύριακα και τας μεγάλας εορτάς και αργίας δια την παρακολούθησιν, τον έλεγχον και την καθοδήγησιν των εκτελουμένων εργασιών και του προσωπικού και γενικότερον δια την υπεύθυνον επίβλεψιν καλής λειτουργίας του Προσκυνήματος.
3.  
  Επίσης προγραμματίζει την παρουσίαν μελών της δια την εφαρμογήν των αποφάσεων της Δ.Ε., όπως και την ξενάγησιν, την φιλοξενίαν των προσκυνητών ή τυχόν επισήμων εκπροσώπων φορέων και υπηρεσιών και την παράθεσιν τραπέζης, όπου είναι δυνατόν και κρίνεται αναγκαίον.
4.  
  Η Δ.Ε. αποφασίζει κατά την κρίσιν της δια την παροχήν οικονομικών ενισχύσεων, ειδών ιματισμού, διανομήν λαδιού, τροφίμων και άλλων αντικειμένων, όπως και υποτροφιών εις μαθητάς, σπουδαστάς, φοιτητάς έχοντας ιδίαν αντίληψιν, όσον αφορά τα πρόσωπα, το επίπεδον και την βαθμίδα σπουδών.
5.  
  Η Δ.Ε. δια την συντήρησιν των υπαρχόντων κτισμάτων όπως και την ανέγερσιν νέων δύναται να προσλαμβάνη προσωπικόν (μηχανικούς, τεχνίτας, εργάτας) και να εκτελή δι’ αυτεπιστασίας τα παραπάνω έργα.
6.  
  Η Δ.Ε. δύναται δια τα έργα συντηρήσεως και επισκευών, όπως και δια νέα έργα να συνεργάζηται με εξωτερικούς συνεργάτας ή εργολάβους, οι οποίοι θα εκτελούν μέρος του έργου, εφ’ όσον το υπόλοιπον έργον εκτελείται δι’ αυτεπιστασίας υπό του Ιερού Προσκυνήματος.
7.  
  Τα ποσά δια τας προμηθείας και αναθέσεις έργων, τα οποία γίνονται δι’ απ’ ευθείας αναθέσεως, προχείρου διαγωνισμού ή τακτικού διαγωνισμού, είναι αντίστοιχα με τα ποσά, τα οποία ισχύουν δια τους φορείς του Δημοσίου
8.  
  Τα έργα, αι προμήθειαι και αι εργασίαι, αι οποίαι αφορούν κυρίως τους Ιερούς Ναούς, εκκλησιαστικά είδη, αγιογραφίας και ψηφιδωτά και θεωρούνται από την Δ.Ε. ως μοναδικά ή έχοντα καλλιτεχνικήν σημασίαν, υλοποιούνται δι’ απ’ ευθείας αναθέσεως κατόπιν αποφάσεως της Δ.Ε.
9.  
  Η Δ.Ε. δι’ αποφάσεώς της δύναται να αναθέτη την υπογραφήν συμφωνητικών εις μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Ιερού Προσκυνήματος.
10.  
  Η Δ.Ε. δι’ αποφάσεώς της δύναται να απονέμη κατά την κρίσιν της, αναμνηστικά και αντικείμενα δημοσίων σχέσεων και εκκλησιαστικά άμφια, σκεύη και είδη εις πρόσωπα και φορείς.
11.  
  Τα μέλη της Δ.Ε. του Προσκυνήματος, τα οποία μετακινούνται δυνάμει αποφάσεώς της εντός και εκτός έδρας και ενεργούν δια ζητήματα του Ιερού Προσκυνήματος δικαιούνται αποζημιώσεως των εξόδων κινήσεως και ημερησίας αποζημιώσεως, το ύψος των οποίων καθορίζει η Δ.Ε. δι’ αποφάσεώς της.
12.  
  Τα μέλη της Δ.Ε. ενημερώνονται και έχουν δικαίωμα προσβάσεως εις άπαντα τα θέματα, τα οποία αφορούν τας δραστηριότητες και την λειτουργίαν της Δ.Ε.
13.  
  Η Δ.Ε. προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικόν του Προσκυνήματος, ασκεί δε και καθήκοντα Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Άρθρο 17
1.  
  Η Εκτελεστική Γραμματεία του Προσκυνήματος: α. επιμελείται και επιβλέπει την εκτέλεσιν των αποφάσεων της Δ.Ε., εποπτεύει, καθοδηγεί και ελέγχει το προσωπικόν του Ι. Προσκυνήματος, β. συντάσσει τον προϋπολογισμόν και τον απολογισμόν εκάστου έτους και εισηγείται αυτούς προς την Δ.Ε., γ. παρακολουθεί τυχόν υπέρβασιν των κατ’ άρθρον και κεφάλαιον προβλεπομένων εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού και εισηγείται εγκαίρως την αναμόρφωσίν των προς την Δ.Ε. προς έγκρισιν. Η απόφασις της Δ.Ε. όσον αφορά την αναμόρφωσιν του προϋπολογισμού είναι αμέσως εκτελεστή, δ. καθοδηγεί και εποπτεύει δια την ευσυνείδητον και ανελλιπή εκτέλεσιν των καθηκόντων των εφημερίων, των ιεροψαλτών των νεωκόρων και των επιτρόπων δια την ικανοποιητικήν θεραπείαν των θρησκευτικών και πνευματικών αναγκών των προσκυνητών, ε. υποβάλλει ετησίως έκθεσιν πεπραγμένων, ως απολογισμόν εις την Δ.Ε. με σχετικάς παρατηρήσεις και προτάσεις και την κοινοποιεί προς την Ιεράν Μητρόπολιν, στ. οργανώνει εθνικάς, θρησκευτικάς, φιλανθρωπικάς, και καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις εν συνεργασία με φορείς, ποντιακά και πολιτιστικά σωματεία, ομοσπονδίας και εισηγείται προς την Δ.Ε. το πρόγραμμα των θρησκευτικών και λοιπών εκδηλώσεων του Δεκαπενταυγούστου, του συναπαντήματος ποντικής νεολαίας και πάσης ετέρας εκδηλώσεως και δραστηριότητος εν συνεργασία με το Δ.Σ. του Σωματείου Παναγία Σουμελά, ζ. παρακολουθεί την σύνταξιν και καταχώρησιν των πράξεων της Δ.Ε., του Κοινού των Ποντίων, φυλάσσει την σφραγίδα του Ιερού Προσκυνήματος, παρακολουθεί την αλληλογραφίαν των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, η. προβαίνει κατά την κρίσιν της εις σύστασιν επιτροπών παραλαβής, καλής εκτελέσεως και παρακολουθήσεως, από μέλη της Δ.Ε. με δυνατότητα συμμετοχής υπαλλήλων του Προσκυνήματος, όπως και ειδικών συμβούλων και ορισμένων προς τούτο εξωτερικών συνεργατών. Η Ε.Γ. δύναται να βεβαιοί με υπογραφήν των μελών της, την παραλαβήν και καλήν εκτέλεσιν έργων, εργασιών και προμήθειαν ειδών.
Άρθρο 18
1.  
  Έκαστον μήνα συντάσσεται υπό του ταμίου πίναξ εσόδων και εξόδων του Προσκυνήματος, συνοδευόμενος υπό γραμματίων εισπράξεως των εσόδων και την κίνησιν των βιβλιαρίων της Τραπέζης και υπό ενταλμάτων με τα δικαιολογητικά (τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών) και υποβάλλεται προς ενημέρωσιν και έγκρισιν υπό της Δ.Ε.
2.  
  Η έγκρισις των εσόδων και κυρίως των εξόδων υπό της Δ.Ε. δι’ αποφάσεώς της, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, η οποία εγγράφεται εις τα πρακτικά, αποτελεί εκ παραλλήλου και βεβαίωσιν καλής εκτελέσεως και βεβαίωσιν παραλαβής, εργασιών και ειδών.
3.  
  Τα γραμμάτια εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμής πρέπει να είναι πάντοτε θεωρημένα υπό εντεταλμένων προς τούτο μελών της Ε.Γ. και ουδέποτε γίνονται πληρωμαί, εάν προηγουμένως δεν υπογραφούν δεόντως τα εντάλματα πληρωμής, συνοδευόμενα από τιμολόγια κ.λπ. δικαιολογητικά, τα οποία κρίνει η Δ.Ε.
4.  
  Ο ταμίας παρακολουθεί την τακτική τήρησιν του βιβλίου ταμείου, του βιβλίου τιμαλφών, σκευών και επίπλων, απλού βιβλίου αποθήκης, όπως και του βιβλίου κτηματολογίου και αποθήκης και εισηγείται την σύνταξιν πρωτοκόλλου καταστροφής διαφόρων ειδών, προς την Δ.Ε., η οποία συγκροτεί προς τούτο ανάλογον Επιτροπήν. Εις το βιβλίον αποθήκης καταγράφονται τα έπιπλα, τα σκεύη, ο εξοπλισμός και τα εκκλησιαστικά αντικείμενα. Έκαστον έτος διαγράφονται όσα εξ αυτών έχουν καταστραφεί και εγγράφονται όσα νέα έχουν εισαχθεί εις το Προσκύνημα.
5.  
  Τα έσοδα του Προσκυνήματος κατατίθενται εις Πιστωτικά Ιδρύματα, τα οποία επιλέγει η Δ.Ε. δι’ αποφάσεώς της.
6.  
  Ο ταμίας φροντίζει δια την απόδοσιν των φόρων, οι οποίοι παρεκρατήθησαν δίδων αναλόγους εντολάς εις το λογιστήριον
7.  
  Δι’ αποφάσεως της Δ.Ε. ή της Ε.Γ. δύναται να εγκρίνηται η έκδοσις ενταλμάτων προπληρωμής, όταν η Δ.Ε. ή η Ε.Γ. του Προσκυνήματος κρίνουν ότι δεν δύναται να ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία πραγματοποιήσεως δαπανών. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται επ’ ονόματι υπαλλήλου του Ιερού Προσκυνήματος ή μέλους της Δ.Ε, κατά τα ειδικότερον καθοριζόμενα εκάστοτε δι’ αποφάσεως της Δ.Ε.
Άρθρο 19
1.  
  Ο Ηγούμενος και οι Ιερείς του Προσκυνήματος τηρούν τας αποφάσεις και τας οδηγίας της Δ.Ε. και της Εκτελεστικής Γραμματείας και μεριμνούν:.
 1. δια την ευπρέπειαν και την καθαριότητα του Ι. Ναού.
 2. την τήρησιν του τυπικού της ορθοδόξου Εκκλησίας
 3. την εξασφάλισιν κλίματος ευλαβείας και κατανύξεως,
 4. την εφαρμογήν των σχετικών με το τελετουργικόν οδηγιών και του προγράμματος λειτουργίας του Προσκυνήματος ως προς τα μυστήρια, τας Ιεράς Τελετάς και Ακολουθίας, και την συμμετοχήν των υποχρεωτικώς εις το πρόγραμμα τούτο, τηρούντες κλίμα αρμονικής συνεννοήσεως με το προσωπικόν και τους προσκυνητάς
2.  
  Ο Ηγούμενος και οι Ιερείς κατά την διάρκειαν της διακονίας των όπως αυτή προκύπτει από το πρόγραμμα, παραμένουν εις το Προσκύνημα. Πάσα αποχώρησις, μεταβολή ή αλλαγή εις το πρόγραμμα γίνεται μετά ενημέρωσιν και εντολήν της Εκτελεστικής Γραμματείας της Δ.Ε.
3.  
  Ο Ηγούμενος και οι Ιερείς δια παν θέμα, το οποίον αφορά την λειτουργίαν του Ιερού Προσκυνήματος, αλληλογραφούν με την Δ.Ε. και εισηγούνται δια θέματα, τα οποία έχουν σχέσιν προς το εκκλησιαστικόν και πνευματικόν έργον του Ιερού Προσκυνήματος, υποβάλλουν δε ετήσιαν έκθεσιν πεπραγμένων εις την Δ.Ε.
4.  
  Αι εισπράξεις εκ των ιεροπραξιών κατανέμονται δυνάμει αποφάσεως της Δ.Ε. ως εξής: Α. Εκ των Μυστηρίων των γάμων και των βαπτίσεων λαμβάνουν ως χορηγία: α. ο Ηγούμενος ή οι Ιερείς ποσοστόν 15%, β. ο Ιεροψάλτης ποσοστόν 10%, γ. ο νεωκόρος ποσοστόν 6%. Το υπόλοιπον ποσόν εισάγεται εις το ταμείον του Ιερού Προσκυνήματος. Β. Εκ των Λειτουργιών λαμβάνουν ως έκτακτον χορηγίαν: α. ο Ιερεύς ποσοστόν 40%, β. ο Ιεροψάλτης ποσοστόν 20%, γ. ο νεωκόρος ποσοστόν 10%. Το υπόλοιπον ποσόν εισάγεται εις το ταμείο του Ιερού Προσκυνήματος. Γ. Εκ των Παρακλήσεων και των «ονομάτων» λαμβάνουν έκτακτον χορηγίαν: α. ο λειτουργός Ιερεύς, β. ο Ιεροψάλτης, γ. ο νεωκόρος. Το ύψος του εισπραττομένου ποσού δια τας ιεροπραξίας και παρακλήσεις καθορίζεται δι’ αποφάσεως της Δ.Ε.
5.  
  Ο Ηγούμενος ή ο Ιερέας μετέχουν εις την καταμέτρησιν του παγκαρίου υποχρεωτικώς και υπογράφουν το πρωτόκολλον καταμετρήσεως. Ο Ιερεύς, ο ταμίας και ο Διευθυντής του Ι. Προσκυνήματος καταμετρούν το κυτίον των ονομάτων και καταρτίζουν σχετικόν πρακτικόν καταμετρήσεως του ευρευθέντος ποσού, το οποίο κατανέμεται δι’ αποφάσεως της Δ.Ε.
6.  
  Οι Ιεροψάλται εφαρμόζουν και τηρούν τας αποφάσεις και τας οδηγίας της Δ.Ε., αποδίδουν τον δέοντα σεβασμόν προς τον Ηγούμενον και τους Ιερείς.
7.  
  Παραμένουν εις τον Ναό τις ώρες των Ιεροτελεστιών και φροντίζουν με ευλάβεια για την ευκρινή απόδοση των ιερών κειμένων και των ύμνων, βάσει της βυζαντινής μουσικής
8.  
  Οι νεωκόροι υπακούουν με σεβασμόν εις τας οδηγίες του Εφημερίου και του Διευθυντού
9.  
  Οι νεωκόροι φροντίζουν υπευθύνως δια την καθαριότητα του Ιερού Ναού, την εξυπηρέτησιν του εκκλησιάσματος, των προσκυνητών και των φιλοξενουμένων. Επίσης φροντίζουν δια την καλήν και αθόρυβον εκτέλεσιν των καθηκόντων των κατά την διάρκειαν των Ιεροτελεστιών και την περισυλλογήν των καυσιδίων και την εναποθήκευσιν του προσφερομένου ελαίου.
10.  
  Οι νεωκόροι μεριμνούν καθηκόντως δια την ασφάλειαν του Ναού, των επίπλων, των ιερών αντικειμένων και της Σεπτής Εικόνος. Είναι δε παρόντες, όταν οι Ναοί του Προσκυνήματος είναι ανοικτοί και μεριμνούν δια το άνοιγμα και το κλείδωμα των Ναών. Κατά τας ώρας, τας οποίας δεν απασχολούνται εις τους Ιερούς Ναούς του Προσκυνήματος απασχολούνται κατά τας υποδείξεις του Διευθυντού.
Άρθρο 20
1.  
  Ο Διευθυντής του Ιερού Προσκυνήματος αποτελεί όργανο επιφορτισμένον με την εκτέλεσιν των αποφάσεων της Δ.Ε. και ασκεί τας αρμοδιότητες του, κατά τας διδομένας εις αυτόν εντολάς και τας διατάξεις του παρόντος.
2.  
  Ο Διευθυντής:
 1. διευθύνει και ελέγχει το προσωπικόν τόσο εις την έδραν του Ιερού Προσκυνήματος όσο και εις το Ιερόν Προσκύνημα
 2. παρευρίσκεται εις τας συνεδριάσεις της Δ.Ε. άνευ ψήφου και εισηγείται δια παν θέμα προφορικώς ή γραπτώς, παραλαμβάνει την αλληλογραφίαν και την θέτει υπ’ όψιν της Δ.Ε.
 3. τηρεί το βιβλίον πρωτοκόλλου, τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων, φακέλους αρχείου, βιβλίον τιμητικών διακρίσεων, εισηγείται τας εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητος των υπαλλήλων, διεκπεραιοί υποθέσεις διορισμών, αδειών, προαγωγής, ποινών, απολύσεων και λοιπών μεταβολών προσωπικού υπογράφων εις τα αντίστοιχα έγγραφα
3.  
  Δια πάσαν έκτακτον περίπτωσιν προμηθειών, και επειγουσών θεμάτων απαιτείται να έχει εκδοθεί προηγουμένως απόφασις της Εκτελεστικής Γραμματείας προ πάσης ενεργείας του Διευθυντού, ο οποίος εν συνεχεία ενημερώνει απολογιστικώς την Δ.Ε., η οποία και αποφασίζει περί της εγκρίσεως της πράξεως.
Άρθρο 21
1.  
  Είναι δυνατόν να καταβάλωνται εις τον Ηγούμενον, τους Ιερείς, τον Διευθυντήν και το λοιπόν προσωπικόν του προσκυνήματος επιδόματα ή αποζημιώσεις κατόπιν αποφάσεως της Δ.Ε., όπως και να χορηγηθή ατόκον βοήθημα, το οποίον εξοφλείται με αναλόγους μηνιαίας δόσεις παρακρατούμενας από τας αντιστοίχους αποδοχάς.
2.  
  Οι Ιερείς και το προσωπικόν, οι οποίοι παραμένουν εις το Ιερόν Προσκύνημα φιλοξενούνται δωρεάν, απαγορεύεται όμως η φιλοξενία συγγενών, ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας πέραν των δύο ημερών, η οποία δύναται να παρατείνεται δυνάμει αποφάσεως της Δ.Ε. έως πέντε ημέρας. Η παραπάνω απαγόρευσις δεν ισχύει δια τας οικογενείας των εγγάμων.
3.  
  Η Δ.Ε. δύναται να επιβάλη εις πάσαν περίπτωσιν, εκτός των κληρικών, εις το προσωπικόν τας ακολούθους ποινάς: α. Σύστασις, παρατήρησις, β. επίπληξις, γ. χρηματικόν πρόστιμον, δ. απόλυσις. Δια την άσκησιν πειθαρχικής εξουσίας επί των θρησκευτικών λειτουργών του Προσκυνήματος αρμόδιος είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ενημερώσεώς του υπό της Δ.Ε. του Ι. Προσκυνήματος.
4.  
  Προ πάσης αποφάσεως περί ποινής καλείται εγγράφως ο υπάλληλος να απολογηθή και, ειδικώς δια την ποινήν της απολύσεως, διενεργείται προηγουμένως οπωσδήποτε Ε.Δ.Ε.
5.  
  Ηθικαί αμοιβαί, έπαινος ή εύφημος μνεία απονέμονται δυνάμει αποφάσεως της Δ.Ε.
6.  
  Εις τον Ηγούμενον, τους Ιερείς, τον Διευθυντήν, και το λοιπόν προσωπικόν, όταν κινούνται δια τας ανάγκας της υπηρεσίας των και του Ιερού Προσκυνήματος, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερησία αποζημίωσις, το ύψος των οποίων καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως της Δ.Ε.
7.  
  Λόγω του γεγονότος ότι μεταξύ Βεροίας και Ιερού Προσκυνήματος δεν υπάρχει συγκοινωνιακή σύνδεσις καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα, εις τους Ιερείς, το προσωπικόν, τα μέλη των επιτροπών και τους εθελοντάς, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίας
8.  
  Δια τας ανάγκας του Προσκυνήματος επιτρέπεται η χρήσις ταξί δια την μετάβασιν μεταξύ της έδρας του Προσκυνήματος και της Καστανιάς Ημαθίας, όπου και ο χώρος του Προσκυνήματος, όπως και η καταβολή οδοιπορικών εξόδων εις τα μέλη επιτροπών, εις εθελοντάς και φιλοξενουμένους, οι οποίοι μετακινούνται εκ διαφόρων περιοχών προς το Προσκύνημα και αντιθέτως και προσφέρουν υπηρεσίας προς το Ιερόν Προσκύνημα κατόπιν αποφάσεως της Δ.Ε.
Άρθρο 22
1.  
  Ο παρών Κανονισμός υπόκειται σε τροποποίηση των διατάξεών του, εφ’ όσον παρουσιαστεί σχετικώς ανάγκη κατά την κρίσιν της Δ.Ε. Την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, επιβλέπει η Εκτελεστική Γραμματεία της Δ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τελικαί και μεταβατικαί διατάξεις
Άρθρο 23
1.  
  Η περιουσιακή και λογιστική διαχείρισις του Πανελληνίου Ιδρύματος και ήδη (από της ενάρξεως ισχύος του Κανονισμού 215/2010, ΦΕΚ Α΄ 191/8.11.2010) Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος ως εξαιρουμένη εκ των διατάξεων του λογιστικού των ν.π.δ.δ. (Ν.Δ. 496/1974) από της ενάρξεως ισχύος του άρθρου 57 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ Α΄ 50/24.4.1986) ακολουθεί τους ειδικούς κανόνες διαχειρίσεως του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος από της ψηφίσεώς των δυνάμει της από 8.8.2011/118ης αποφάσεως της Δ.Ε. του Ιερού Προσκυνήματος και η νομιμότης και κανονικότης της κρίνεται βάσει αυτών. Αι μέχρι τούδε γενόμεναι δαπάναι του ΝΠΔΔ Πανελλήνιο Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» δια των υποβληθέντων απολογισμών και παραστατικών στοιχείων ηλεγμέναι και εγκεκριμέναι υπό της ΔΙΣ έχουν καλώς και δεν υπόκειται εις εκ νέου έγκρισιν.
Άρθρο 24
1.  
  Η κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Κανονισμού τελούσα εν θητεία και νομίμως διορισθείσα υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος Παναγία Σουμελά, συνεχίζει και μετά την δημοσίευσιν αυτού να ασκεί τα καθήκοντά της, μέχρι της λήξεως της θητείας της
Άρθρο 25 "Ισχύς του Κανονισμού"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του επισήμου Δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος
2.  
  Ο Κανονισμός 215/2010 (ΦΕΚ Α΄ 191) παύει να ισχύει από της δημοσιεύσεως του παρόντος
3.  
  Η έκδοσις του παρόντος Κανονισμού ερείδεται, πλην άλλων, εις την βούλησιν του δωρητού, ήτοι του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», το οποίο διέθεσε κατά χρήσιν την ακίνητον περιουσίαν του δια την ανέγερσιν των δύο Ιερών Ναών του Προσκυνήματος, τους οποίους και ανήγειρε και διεκόσμησε ιδίοις εξόδοις, διέθεσε τα παραχωρηθέντα Ιερά Κειμήλια της Παλαιφάτου Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας Σουμελά και συνήνεσε επί της ιδρύσεως του Ιερού Προσκυνήματος δια του Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 215/2010. Η τροποποίησις του παρόντος Κανονισμού ή η κατ’ άλλον τρόπον μελλοντική εισαγωγή οποιωνδήποτε τροποποιήσεων επί της οργανώσεως, διοικήσεως, διαχειρίσεως, λειτουργίας των δύο Ιερών Ναών και του Ι. Προσκυνήματος εν γένει, τελούν υπό την επιφύλαξιν των ορισμών των διατάξεων των άρθρων 9 και 11 Ε.Σ.Δ.Α., 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., 5, 12, 13, 109 Συντ., αι οποίαι προστατεύουν το δικαίωμα αυτοδιοικήσεως του Ιερού Προσκυνήματος και του δωρητού Σωματείου και εγγυώνται εις υπερνομοθετικόν επίπεδον τον σεβασμόν της βουλήσεως του δωρητού Σωματείου.
Άρθρο 26 "Κάλυψις δαπάνης"
1.  
  Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος της Εκκλησίας της Ελλάδος ή του κρατικού προϋπολογισμού ή του Ιερού Προσκυνήματος. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τα άρθρα 3 παρ. 1, 12, 13 παρ. 1, 17 παρ. 1, 109 Συντάγματος.
 • Την από 4.9.2014 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Εγκρίνει και ψηφίζει, εις αντικατάστασιν του Κανονισμού 215/2010 (Α΄ 191), τον υπ’ αριθμ. 262/2014 Κανονισμόν, έχοντα ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 262/2014 «Περί λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης»
 • Τα άρθρα 9 και 11 της Ε.Σ.Δ.Α. και 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.
 • Τα άρθρα 1 παρ. 4, 4 περίπτ. ε΄, 29 παρ. 2 εδαφ. στ΄ και 59 παρ. 1-2 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
 • Το άρθρον 68 παρ. 1 υποπαρ. 3 του Ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
 • Το Π.Δ. 353/1997 (Α΄ 239).
 • Το Β.Δ. 924/1966 (Α΄ 250).
 • Το γεγονός της έκπαλαι θέσεως των μη ενοριακών Ιερών Ναών της «Παναγίας Σουμελά» εν Καστανιά Νομού Ημαθίας εις την δημοσίαν λατρείαν και της προσκτήσεως πανελληνίας σημασίας αυτών.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 604/3.9.2014 πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονος περί τροποποιήσεως και αντικαταστάσεως του Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος υπ’ αριθ. 215/2010 (ΦΕΚ Α΄ 191).
 • Τις από 18.2.2014 αποφάσεις και σύμφωνον γνώμην των Διοικητικών Συμβουλίων του Ιδρύματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1986/1591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1591 1986
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
ΝΟΜΟΣ 2010/215 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/215 2010
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2014/4235 2014
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου. 1997/353 1997
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/924 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/924 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία