ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/265.2015

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-02-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-02-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-02-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζει τα εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ Αριθμ. 264/2015 Περί της αξιολογήσεως των εκκλησιαστικών υπαλλήλων Α΄ Αξιολόγησις των λαϊκών εκκλησιαστικών υπαλλήλων 1.Όλοι οι τακτικοί και οι επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου λαϊκοί εκκλησιαστικοί υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977, υπόκεινται κατ’ έτος σε αξιολόγηση του κατά το παρελθόν έτος έργου, της επιδόσεως και των λοιπών ουσιαστικών προσόντων αυτών. 2.Μέχρι της συντάξεως ειδικού δια τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους εντύπου Εκθέσεως Αξιολογήσεως, εφαρμόζονται τα υποδείγματα και οι κανόνες του Π.Δ. 1992, ως ειδικότερα ορίζονται στην παρούσα. 3.Την αξιολόγηση ενεργεί ένας αξιολογητής, ο προϊστάμενος εκάστου Ν.Π.Δ.Δ., ήτοι: 1)Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις, ο Αρχιεπίσκοπος, ο οικείος Μητροπολίτης η ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού. 2)Στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Αρχιγραμματεύς Αυτής. 3)Στην Αποστολική Διακονία, στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, και στα λοιπά εκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ., οι Γενικοί Διευθυντές αυτών. 4.Ειδικές κανονιστικές διατάξεις, οι όποιες ορίζουν διαφορετικά τους προϊσταμένους των εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. δεν θίγονται από την παρούσα και υπερισχύουν του προηγουμένου άρθρου. 5.Βαθμολογίες 9-10 άνευ πραγματικής αιτιολογήσεως, θά λογίζονται ώς 8 από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια- ομοίως, βαθμολογίες κάτω του 4 άνευ πραγματικής αιτιολογήσεως, θα λογίζοναι ως 4. Ειδική Επιτροπή Αξιολογήσεως δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσης. 6.Τυχόν ενστάσεις διατυπώνονται, υποβάλλονται στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια και κρίνονται σύμφωνα με τά άρθρα 19, 22 και 23 του Π.Δ. 318/1992. Β΄ Αξιολόγησις των κληρικών εκκλησιαστικών υπαλλήλων 1.Οι κληρικοί μετακλητοί υπάλληλοι, εάν μεν είναι τακτικοί υπάλληλοι, αξιολογούνται σύμφωνα με την παράγραφο Α΄ τής παρούσης, εάν δε είναι απεσπασμένοι επί θητεία, αξιολογούνται υπό της προϊσταμένης αυτών εκκλησιαστικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 230/2012 «Περί Εφημερίων και Διακόνων» και της υπ’ αριθμ. 2932/2012 Εγκυκλίου τής Ιεράς Συνόδου. 2.Οι Ιεροκήρυκες του Ν. 817/1978 και του Ν. 1811/1988 αξιολογούνται επί τη βάσει του Κανονισμού 230/2012 «Περί Εφημερίων και Διακόνων» και της υπ’ αριθμ. 2932/2012 ’Εγκυκλίου τής Ιερός Συνόδου, καθότι δεν είναι υπάλληλοι διοικητικής φύσεως, άλλα επιτελούν ποιμαντικό και πνευματικό έργο. Οί εκθέσεις αξιολογήσεως των Ιεροκηρύκων του Ν. 1811/1988 διαβιβάζονται υποχρεωτικώς στην Ιερά Σύνοδο, όπου φυλάσσεται και ο υπηρεσιακός φάκελος αυτών. Γ΄ Μεταβατικές διατάξεις 1.Η Αξιολόγηση των Εφημερίων και Διακόνων πραγματοποιείται κατά τους όρους και το Έντυπο τής ’Εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 2034/ 16.10.2012. 2.Η προθεσμία για την αξιολόγηση των εκκλησιαστικά) υπαλλήλων παρατείνεται για το τρέχον έτος έως την 31.3.2015. 3.Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Το άρθρο 42 παρ. 2 του Ν. 590/1977.
  • Τα άρθρα 1 παρ. 2 και 62 παρ. 3 και 4 του Κανονισμού 5/1978 «Περί Κωδικός Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α΄/1978).
  • Το άρθρο 20 παρ. 1 και 5 του Ν. 1476/1984, το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 2819/2000, το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3194/2003, το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 3255/2004, το άρθρο 23 του Ν. 3475/2006, το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3027/2002, το άρθρο 30 του Ν. 3577/2007 και το άρθρο 42 του Ν. 3848/2010.
  • Το άρθρο 22 του Κανονισμού 230/2012 «Περί Εφημερίων και Διακόνων» (Φ.Ε.Κ. 73/τ.Α΄/2012).
  • Την από 3.2.2015 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
  • Το γεγονός ότι εκ της παρούσης αποφάσεως δεν προκαλείται δαπάνη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-02-24
Τροποποίηση Τύπος
A/2015/25
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/5 1978
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3475 2006
ΝΟΜΟΣ 2007/3577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/3577 2007
Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κα­νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. 2010/3848 2010
ΝΟΜΟΣ 2012/230 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/230 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία