ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Κανονισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/279.2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-12-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-12-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-11-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Κανονισμού 160/2004 “Περί λειτουργίας των Συνοδικών Επιτροπών” (Φ.Ε.Κ. 100/Α΄/ 20.5.2004). Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 13 του Κανονισμού 160/2004 «Περί λειτουργίας των Συνοδικών Επιτροπών» (ΦΕΚ 100/Α΄/20-5-2004) προστίθενται τα εξής εδάφια: «Η αποστολή των εγγράφων υπηρεσιακού, ενημερωτικού ή γενικού χαρακτήρος, όπως (ενδεικτικώς) έγκυκλίων σημειωμάτων, υπηρεσιακών εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων κ.λπ., τα οποία απευθύνονται προς τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ή προς δημοσίας αρχάς και φορείς, δύναται, κατά την κρίσιν του Αρχιγραμματέως, να πραγματοποιήται με ηλεκτρονικόν ταχυδρομείον. Εις την περίπτωσιν αυτήν τα έγγραφα φέρουν την ένδειξιν “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ” και αποστέλλονται με την ευθύνη του γραφείου διεκπεραιώσεως, μετά την υπογραφή των πρωτοτύπων κατά τα ανωτέρω, εις την επίσημον διεύθυνσιν ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Ιερών Μητροπόλεων ή των κατά περίπτωσιν φορέων ή αρχών του δημοσίου. Διά τας περιπτώσεις δια τας οποίας απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η αποστολή εγγράφων ψηφιακώς υπογεγραμμένων, δι’ Αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., προτάσει του Αρχιγραμματέως, ορίζεται το αρμόδιον πρόσωπον το οποίον θα πιστοποιηθή δια τον σκοπόν αυτό. Η διαδικασία πιστοποιήσεως γίνεται μέσω της Αρχής Πιστοποιήσεως του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ο νόμος ορίζει».
Άρθρο 2
1.  
  Από τον παρόντα Κανονισμό δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την δημοσίευσίν του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος “ΕΚΚΛΗΣΙΑ”. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τας διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 4, 29 παρ. 2 εδάφιο 1 του Ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως ετροποποιήθησαν δια του άρθρου 68 παρ. 5 του Ν. 4235/2014.
 • Τας διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 εδάφιο πρώτο του Ν. 3469/2006 εν συνδυασμώ με την υπ’ αριθ. Γ. 39682/ 28.4.2015 Εγκύκλιον του αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως.
 • Την ανάγκη εκσυγχρονήσεως του τρόπου αποστολής της εν γένει αλληλογραφίας της Ιεράς Συνόδου.
 • Το γεγονός ότι δια της παρούσης εξοικονομούνται πόροι εκ των δαπανών ταχυδρομικών τελών.
 • Την από 3.11.2015 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου,