ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/17.07.1990

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 51, 63, 65, 66 και 67 του Ν. 1541/1985 κΑγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ Α΄ 68).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος. 2.Την … περίπτωση που προκύπτει από το γεγονός ότι το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο δεν µπορεί να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών χαθώς και την οµαλή λειτουργία των Αγροτικών ΣΜταιρι…ων Οργανώσεων. 3.Την ανάγκη άµεσης του νοµικού αυτού πλαωίου, η οπόία εµφανίζεται απρόβλεπτη, επειδή η αντιµετώπισή της κατέοτη ως τώρα αδύνατη λόγω των αλλεπάλληλων βουλευτικών εκλαγών και των ιδιαίτερα πιεστικών προθεσµιών χκαι συνθηκών υπό τις οποίες λειτούργησε η Βουλή µεταξύ των ών αυτών. 4.Τη δυσχέρεια να φηφιστεί έγκαιρα ο σχετικός νόµος από τη Βουλή λόύγω του ιδιαίτερα περιορισµένου χρόνου που µεσολαβεί ως την 5.6.1990, αφετηρία λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης και των αντικροσώπων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Ορ-ανώσ- ων, µε πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο 1 1 Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 154ι/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5 της ΠΥΣ 17/2.1.1987 (Α 2) που κυρώθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 1697 /101“7 (Α 57), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικώς η ΚΕΟΣΟΕ µπορεί να έχει ως µέλη της και πρωτοβάθµιους αγροτικούς συνεταιρισµούς που έχουν ως χκύρια δραστηριότητα την παραγωγή αµπελουργικών προϊόντων και η ΣΥΚΙΥ Ή µποριί να έχει µι΄λη της και πρωτοβαθµωυς αγροτικούς συνεταιρισµούς που ιχουν ως κχύρια τάτητα την παραγωγή σύκων και ξηρών χκαρπών». 2.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 63 του Ν. 1541/ 1985 χαταργείται. 3.Τα εδάφια 2, 3, 4, 5 και 6 της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 1541/1985 αντικαθίατανται ως εξής: «Πρωτοβάθµιοι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί που ήταν µέλη της ΚΕΟ. ΣΟΕ ή της ΣΥΚΙΚΗΣ κατά τη δηµοσίευση του Ν. 1541 χαι απώλεσαν την ιδιότητα του µέλους λέγω προσαρµογής των καταστατικών της ΚΕΟΣΟΕ και της ΣΥΚΙΚΗΣ που µετατράπηκαν σε Κεντρικές Κλαδικές Ενώσεις, επανακτούν την ιδιότητα του µέλους της αντίστοιχΧης Κεντρικής Κλαδικής “Ένωσης». 4.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Ν. 1641/1985, όπως τροπκοποιήθηκε µε το άρθρο 34 παρ. 13 και 14 του Ν. 1845/1989, αντικαθίσταται ώως εξής: «Όι προθεσµίες των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού παρατείνονται µέ. χρι 31.12.1990,. &. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 1541 /1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι την εφαρµογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου η «ΕΠΣΕ. εκλέγει διοικητικό και εποπτικό συµβούλιο καθώς και αντιπροσώπους, ταυτάχρονα µε τις άλλες δευτεροβάθµιες αγροτικές συνεταιριστικές ορώσεις». “Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσης Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από της δηµοσιεύσεώς της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία