ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1/14.05.1991

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-05-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-05-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-05-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1991/1/14.05.1991

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παράταση προθεσµιών των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 66 του ν. 1541 /1985 «Αγροτικές Συνεταιριστιχες Οργανώσεις» (ΦΕΚ. 68 Α) 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συνταγµατος . 2. Την πρόταση του υπουργικού συµβουλίου από την οποία συνάνγεται η συνδροµη των προῦποθέσεων εκδοσης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τη ρύθµιση του παρακάτω θέµατος, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Το δευτερο εδάφιο της παρ. 6 του αρθρου 66 του ν. 1541 /1985 (ΦΕΚ 68 Α) όπως τροποποιηθηκε χαιισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι προθεσµιες των παραγράφων 1 χαι 3 του άρθρου αυτού παρατείνονται µέχρι την 31.12.199}». 'Άρθρο 2 . 4 Η ισχύς αυτής της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία θα χυρωθεί µε νόµο χατά το άρθρο Φ& παρ. Ή του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Το ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Οι ΑΝ'ΠΠΡΟΕΔΡΟ| ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ς ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Γ'1ΑΛΑ|0ΚΡΑΣΣΑΣ, Μ|.ΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ, ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κοΝτο. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ; ΩΑΝΝΗΣ ΒΑ=ΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ, . ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ, ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ΝΧΑΗΛ ΘΕΟΔΟΡΑΚΗΣ ΄“Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του νόµου αυτούαρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επί µερους διατάξεις.... Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. ΄ Αθήνα, 8 Μαΐου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο νΥΩΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Μιχ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .. Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγαλη Σφραγίδα του: Κράτους: | 14 Μαΐου: 19091 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1946 3. Τα αρχεία των δηµόσιων υπηρεσιών, που µικροφωτογραφούνται, (2) κατατίθενται στα Γ.Α.Κ.. Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που φήφισε η Βουλής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Γενικά “Άρθρο 1 Αρχείο και αρχειακό υλικό 1. Αρχείο, κατά την έννοια του νόµου αυτού, είναι το σύνολο των µαρτυριών και των εγγράφων. αδιακρίτως χρονολογίας, σχήµατος χαι ύλης, που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα του. Κράτους, δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών ή νοµικών ή φυσικών προσώπων ή οµάδων φυσικών προσώπων. 2. Το αρχειακό υλικό περιλαµβάνει πρωτότυπα ή αντίγραφα οποιασδήποτε ύλης ή τεχνικής, ιδίως: α) Μεµονωµενα έγγραφα, χειρ8γραφα, κατάστιχα, κώδικες και συλλογές αυτών. β) Αποµνηµονευματα και ηµερολογια Ὑ{) Αλληλογραφία επίσηµη και ιδιωτική δηµόσιων προσώπων. δ) Έντυπα προπαγανδιστικά, εκκλήσεις, προκηρύξεις, αφισες ε) Αρχεία καταχωρισµένα σε Η / Υ µε οποιαδηποτε µορφή, σύµφωνα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας. στ) Οποιοδήποτε υλικό σε ηχητικές και οπτικές αποτυπώσεις µε ιστορική και πολιτιστική αξία. 3. Η οποιαδήποτε εξαγωγή από τη Χώρα αρχείων κατά τις έννοιες του παρόντος νόµου δηλώνεται στα Γ.Α.Κ.. Τα δηλωθέντα αρχεία, τα οποία χαρακτηρίζονται από την Εφορεία των [Γ.Α.Κ. ως εθνικής σηµασίας, απαγορεύεται να εξαχθουν από τη Χωρα Οι παραβατες της παραπανω€ιαταξης τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστηµο µέχρι 2 εκατοµµυρίων δραχµών. “Άρθρο 2 Δηµόσια αρχεία 1. Δηµόσια αρχεία χαρακτηρίζονται, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα αρχεία, που βρίσκονται στην χατοχή δηµόσιων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που εµπίπτουν στο δηµόσιο τοµέα, οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ληιαρχείων, συµβολαιογραφείων, υποθηχκοφυλαχείων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ιδρυµάτων του απόδηµου ελλχηνισµού και λοιπών υπηρεσιών χκατά την έννοια του άρθρου 51 του ν.]1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 19043/1991. . 2. Τα δηµόσια αρχεία διακρίνονται στις ακόλουθες χκατηγορίες: α) Στα ανενεργά αρχεία, που περιλαµβάνουν το υλικό που δεν έχει πια υπηρεσιακή χρησιµότητα και έχει υποστεί τη διαδικασία της εκχκαθάρισης σύμφωνα µε τις χείµενες διατάξεις. Το υλικό αυτό εισάγεται στα Γ.Α.Κ. ή φυλάσσεται στον οικείο φορεα, έως ότου δηµιουργηθούν οι προύποθέσεις της παραλαβης του από την αρχειακή υπηρεσία. β) Στα ηµιενεργά αρχεια, που περιλαµβανουν τα έγγραφα, των οποίων έχει λήξει ο χρόνος υπηρεσιακής χρησιµότητας χαι στα οποία πρέπει να τινει εκκαθάριση. γ) Στα τρεχοντα αρχεία, που περιλαµβάνουν τα έγγραφα που έχουν ακόµα υπηρεσιακή χρησιµότητα. 8) Στα αρχεία διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιµότητας, που, παρά την παλαιότητά τους, εξακολουθούν να έχουν υπηρεσιακή χρησιµότητα. Τα αρχεία της κατηγορίας αυτής, που απαιτείται να διατηρούνται στο διηνεκές, δύναται να κατατίθενται στα Γ.Α.Κ. µε ειδικό πρωτόκολλο. Η υπηρεσία των Γ.Α.Κ., η οποία αναλαµβάνει τη φύλαξη του αρχειακού υλικού αυτής της κατηγορίας, υποχρεούται να το θέτει στη διάθεση της ενδιαφερόµενης υπηρεσίας σε πρώτη ζήτηση και στο κοινό µετην επιφύλαξη των διατάξεων τουν.]15990/]1 986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Αρ“ . Α Ε “Άρθρο 3 Εκκλησιαστικά αρχεία α) Εκκλησιαστικά αρχεία χαρακτηρίζονται τα αρχεία των ορθόδοξων εκκλησιαστικών αρχών, ιδρυµάτων, ναών και µονών. ς εκκκλησιαστικά αρχεία νοούνται και τα αρχεία άλλων δογµάτων ή θρησκειών. β) Οι εχκλησιαστικοί φορείς ή οι χάτοχοι εκκλησιαστικών αρχείων οφειλουν να τα τηρούν σε καλή ταξη και πατασταση και να γνωστοποιούν την ὑπαρξή τους µε µορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το οποίο εντάσσεται στο εθνικό ευρετήριο αρχείων των Γ.Α.Κ.. {) ΤαΓ.Α.Κ. υποχρεούνται να παρέχουν χάθε βοήθεια για την επιτέλεση του παραπάνω σκοπού. Η παροχή του αρχειακού υλικού των εχκλησιαστικών φορέων στους µελετητές γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη των κατόχων του. “Άρθρο 4 Ιδιωτικά αρχεία 1. Ιδιωτικά αρχεία χαρακτηρίζονται, ιδίως: α) Τα αρχεία ιδιωτικού περιεχοµένου βυζαντινής περιόδου. β) Τα αρχεία των προσώπων που άσκησαν ανώτατα λειτουργήµατα της πολιτείας και της εκκλησίας και των προσώπων που διακρίθηκαν στις επιστήµες, τα γράµµατα, τις τέχνες, την ευποιία, την εθνική ή οποιαδήποτε άλλη δράση, καθώς και τα αρχεία άλλων φυσικών προσώπων, που το περιεχόµενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ) Τα αρχεία των πολιτικών κοµµάτων χαι των συνδικαλιστικών οργανώσεων. δ) Τα αρχεία των νοµικών προσωπων ιδιωτικού δικαΐου, όπως συλλογων, συνεταιρισµών, ιδρυµάτων εν γένει και οµάδων φυσικών προσώπων. ε) Τα αρχεία. εµπορικών οίκων, επιχειρησεων, τραπεζων κ.λπ.. 2. Τα αρχεία της παρ. 1 υπαγονται στην εποπτεία των Γ.Α.Κ., συµφωνα µε το άρθρο 40 και οι χάτοχοι ή οι κχλχηρονόµοι τους υποχρεούνται να τα δηλωνουν στα Γ.Α. 3. Εφ' όσον τα Γ.Α.Κ. χληθούν από τους κατόχους ή χληρονόμους ιδιωτικών αρχείων να τα παραλάβουν, αρµοδιος αρχειακός υπαλληλος µεριµνά για την παραλαβη .τους, συντάσσοντας σχετιιο πρωτόΧχολλο. “Άρθρο 5 Οπτικοακουστικά αρχεία ΄ Οπτικοακουστικά αρχεία χαρακτηρίζονται οι µαρτυρίες σε ηχητικές και σε χινούµενες ή στατικές οπτικές αποτυπώσεις. “Άρθρο 6 ' Αρχεία χαρτών και σχεδίων Αρχεία χαρτών και σχεδίων χαραχτη΄ρίζονται ιδίως οι µαρτυρίες οπτικές,. γραµµικές αποτυπώσεις και απεικονίσεις σε χάρτες, σχέδια, τοπογραφικά και υδρογραφαα διαγράµµάτα και σχέδια, µακέτες, αεροφωτογραφιες, ιχνογραφήµατα, χαλκογραφίες, λιθογραφιες, Έύλογραφίες. “Άρθρο 7 Δηµόσια έγγραφα Δηµοσια έγγραφα κατά την έννοια του νόµου αυτού χαρακτηρίζονται τα έγγραφα που εκδόθηκαν ή προέρχοντα, ιδίως: . α) Από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες, τα µέλη των αυτοκρατορι. κχών δυναστειών χαι τους υπαλληλους του βυζαντινού χράτους. β) Απότις διοικητικές αρχές των ξενοκρατούµενων ελληνικών περιοχών, τις χοινοτικές και θρησκευτικές αρχες, τους νοταρίους, χαντζιλιέρηδες και µνήµονες. Υ) Από τις διάφορες αρχές που συγκροτήθηκαν χατά την επανάσταση και τους αµέσως µετά από αυτή χρόνους. δ) Από τους βασιλείς των Ελλήνων, τα µέλη των βασιλικών δυναστειών χαι γενικά των αναχτορικών υπηρεσιών. . ε) Από οποιαδήποτε αρχή αυτόνοµων ελληνικών πολιτειών, όπως π.χ. της Ιονίου, της Κρητικής, της Ηγεµονίας της Σάµου. στ) Από τις εκκλησιαστικές αρχές. ζ Από τις αρχές της νοµοθετικής, εκτελεστιχης χαι δικαστικής εξουσίας του χράτους. ή) Από τις δηµοσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαιου και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοικησης θ) Από τους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. ή Από τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που τελούν υπό την εποπτεία του χράτους και ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα. ια) Από συµβολαιογράφους χαι υποθηκοφυλακεία. ι1β) Από ληξιαρχεία. Από τις ελληνικές κοινότητες και τα ιδρύµατα του εξωτερικού, όπως εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικα, εκκλησιαστικά, πολιτιστικά. ι6) Από τα δηµόσια εχπαιδευτικα ιδρύµατα της χώρας, όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης. ιε) Από τους διεθνεις οργανισµους ιστ) Από υπηρεσίες ξένων χρατών εγπατεστημενες στην ελληνιχη επικράτεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Οργάνωση και σκοπός των Γ.Α.Κ. “Άρθρο 8 Η αρχειακή οργάνωση της χώραξ . >- 1. Τα ήδη υφιστάµενα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιάτορικά Αρχεία, Τοπικά Ιστορικά Αρχεία κχαι Μόνιµα Τοπικά Ιστορικά Αρχεία της χώρας υπάγονται σε ενιαία υπηρεσία µε τίτλο: Γενικά Αρχεία του Κράτους ((Γ.Α.Κ.). 2. Τα Γ.Α.Κ. αποτελούν αυτοτελή δηµοσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνιχης Παιδειας και Θρησκευµάτων. 3, Τα Γ.Α.Κ. συγχροτουνται από την Κεντρική Υπηρεσια και τις περιφερειακες υπηρεσίες. .Σκοπός των Γενικών Αρχείων του Κράτους . Ο σκοπός της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. είναι: * α) Η εποπτεία, διάσωση, συγχκέντρωση, συντήρηση, καταγραφη, µις χκροφωτογράφηση, ταξινόµηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της χώρας και η διάθεση προς µελέτη όλων των δηµόσιων χαι ιδίωτικών αρχεϊων, εγγράφων χαι χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονοµιά του ελληγνικού έθνους χαι σε ότι έχει σχέση µε τη διουκητική, οικονοµική και κοινωνική ζωή του ελληνικού χρατους β) Η επισημανση και απογραφή των εχοντων ιστορικό ενδιαφέρον δηµόσιων αρχείων, η επιλογή και τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους χαι η προετοιµασία για τη διάθεση στους µελετητές. ) Η συνεργασία µε τις αρχές της Εκκλησίας, των“εκκλησιαστικών και µοναστηριακών ιδρυµατων΄ και άλλων θρησκευτικών φορέων για τη διάσωση του αρχειακού υλικού. δ) Η συνεργασία µε τους κατόχους ιδιωτικών αρχειων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον. ε) Η εποπτεία των ειδικών αρχείων του άρθρου 39. στ) Η έκδοση δηµοσιευµάτων (περιοδιχων και αυτοτελών) που εξυπηρετούν τη γνώσή των ιστορικών πηγών της χώρας. Ο Η συμµετοχη σε ερευνητικα προγραμµατα σε συνεργασία µε αλλους επιστηµονικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. η) Ο εµπλουτισµος µε αγορά ή αποδοχη δωρεας αρχειακού υλικού από τους χατόχους τους και οµοιοτύπων αρχειακού υλικού που νται σε ξένα χράτη ή οργανισµούς. . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Κεντρική Υπηρεσία “Άρθρο 10 Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) των Γ.Α.Κ. λειτουργεί ως διεύθυνση και διαρθρώνεται ως ακολούθως: α) Τµήµα Γενικού Ενυρετηρίου.. β) Τµήµα΄Σύγχρονων: Αρχείων. . Τµήµα Οργάνωσης και Μελετών. . δ) Τµήµα Γραµµατείας και Λογιστηρίου. ιε) Τµήµα Συντήρησης χαι Αναπαραγώωγής. στ) Γραφείο Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου. “Άρθρο 11 4 Τµήµα Γενικού Ευρετηρίου Οι αρµοδιοτητες του τµήµατος είναι οι ακόλουθες: α) Η περιγραφή, ταξινοµηση, αρχειοθετηση κι ευρετηριαση των σύγχρονων ανενεργων αρχείων, που έχουν εισαχθεί και θα εισάγονται εφεξης στα Γ.Α.Κ. από τις υπηρεσίες του δηµοσιου τοµέα, όπως και των εν γένει αρχειαχων συλλογών των Γ.Α.Κ.. β) Η΄ καταγραφη και η ευρετηριαση των ειδικών αρχείων. τ) Η επισηµανση, συγκέντρωση και χαταγραφη αρχειων και χειρογράφων, που ανήκουν σε ιδιώτικούς φορείς και σε φυσικά προσωπα και η συγκρότηση και ενηµέρωση του εθνικού ευρετηρίόυ αρχείων. 5) Η ξιαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών, που παραδίδονται ως παραχαταθήκη στα Γ.Α.Κ. καθώς χαι η περιγραφή, ταξινόµηση και ευρετηριαση τους. ε) Η συγχκέντρωση, ιατατραφη και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών χκαι οπτικοακουστικών αρχείων. στ) Η συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των µικροφωτογραφιών, φωτοτυπικών χαι φωτογραφιών από τα έγγραφα και χειρόγραφα, που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. ή σε άλλους οργανισµούς. ΄“Άρθρο 12 Τμημα Συτχρονων Αρχείων . Οι αρµοδιοτητες του τµηµατος είναι οι ακόλουθες: α) Η επισηµανση απογραφη των αρχειων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα χαι η εποπτεία των ενεργών αρχείων για. την πρόληψη απωλειών χαι χαταστροφών δηµόσιων εγγράφων. β) Η παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δηµόσιων υπηρεσιών και η µέριµνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στα Γ.Α.Κ.. Η µέριµνα για την έκδοση προεδριχων διαταγµατων κατα το άρθρο 41, παρ. 2. δ) Η συνεργασια µε τους υπαλληλους - συνδέσµους, που ορίζουν οι αρµόδιες υπηρεσιες παραγωγής εγγράφων, για την απροσκοπτη εκτέλεση του έργου, που προσδιορίζεται στις περιπτωσεις α' και ' του παρόντος αρθρου “Άρθρο 13 | Τµήµα Οργάνωσης και Μελετών Οι αρµοδιότητες του τµήµατος είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση των ελληνικών και διεθνών εξελίξεων της αρχειονοµίας και η τεκµηριωµένη εισήγηση για την εφαρµογή τους κατά την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.. β) Η µέριµνα για την αναθεώρηση και την προσαρµογή των χριτηρίων και των προτύπων, άτα οποία βασίζεται η ορθολογική λειτουργία των Γ.Α.Κ. και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων. Υ{) Η συστηµατική συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων; εκθέσεων, αναφορών, ειδικών ερευνών, για την εκτίµηση και αξιολογηση του έργου των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.. ) Η µέριµνα της εγχαταστασης, οργανωσης, λειτουργίας, εκµετάλ- λευσης και ελέγχου των απαραίτητων συστηµατων ηλεκτρονικής επεξεργασιας (πληροφορικής) για την περαιτερω αξιοποΐηση των αρχεια. κών συλλογων των Γ.Α.Κ. χαι γενικότερα για την υποστήριξη των λειτουργιών των Γ.Α.Κ.. ε) Η τεχνικη επιµέλεια της αρχειοθέτησης αρχειων Η/Υ σε συνεργασία µε τα τµήµατα Γενικού Ευρετηριου και Συγχρόνων Αρχείων.. στ) Η κατάρτιση προγραµµάτων αρχειαχης εκπαιδευσης και µετεχπαιδευσης προσωπικού των Γ.Α.Κ. σε χεντρικό ή περιφερειακό επιπεδο και η µέριµνα για' την εκτέλεσή τους. ζ Η φροντίδα για τη µετάβαση Ελλήνων αρχειακών υπαλλήλων σε αρχεια ξένων χωρων και τη φιλοξενια στην Ελλάδα αλλοδαπών αρχειακών, με σκοπό την ανταλλαγη γνωσεων χκαι πληροφδριων για θέµατα , σχετικά µε τα αρχεία και την αρχειακή επιστήµη. η) Η ανάπτυξη των πολιτιστικών χαι εκπαιδευτικάών, ξραστηριοτήτων των Γ.Α.Κ..0) Η επιµέλεια για τα δηµοσιεύµατα των Γ.Α.Κ.. “Άρθρο 14 ΄ Τµήµα Γραµµατείας και Λογιστηρίου Οι αρµοδιότητες του τµήµατος είναι οι ακόλουθες: α) Η τήρηση µ1τρώου των υπαλλήλων των Γ.Α.Κ.. Η τήρηση τό% αρχείου υπηρεσιακών εγγράφων της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. και έκδοση αντιγράφων αυτών. ) Η λήψη παντός µέτρου διοικητικής µέριµνας που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία των Γ.Α.Κ.. δ) Η εισήγηση για την χατάρτιση χαι παρακολούθηση της εκτέλεσης του προύπολογισµού δαπανών χαι η διεξαγωγή της λογιστικής εργασίας δαπανών που αφορούν την Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., στα πλαίσια του γενικού προθπολογισµού, τακτικού χαι επενδυσεων του Υπουργείου Εθνι.κής Παιδείας και Θρησκευµ.ατων ε) Η προµήθεια χαι διαχείριση παντός είδους υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας. στ). Κάθε άλλο θέµα οικονοµικής διαχείρισης που αφορά την Κεντρική Υπηρεσία. “Άρθρο 15 Τµήµα Συντήρησης και. Αναπαραγωγής Οι αρµοδιότητες του τµήµατος είναι οι ακόλουθες: α) Η µέριµνα για την προστασία, τον χκαθαρισµό, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση όλου του αρχειακού υλικού που συγκεντρωνεται στα Γ. β) Η µέριµνα για τη χημικο-βιολογιχη έρευνα και η αναζητηση µεθόδων και υλικών για την αποτελεσµατιχη συντήρηση των εγγράφων, χειρογράφων, κ. λπ.. Υ) Η στάχωση των εγγραφων, χειρογραφων χαι βιβλιων δ) Η λειτουργια εργαστηρίου µικροφωτογράφησης, φωτογράφησης και φωτοαντιγράφησης των εγγράφων και χειρογράφων που βρίσκο. νται στα Γ.Α.Κ.σε δηµοσιους, εκκλησιαστιχους και ιδιωτικούς φορείς. Άρθρο 16 Γραφείο Βιβλιοθήκης και Αναγνωστήρίου Οι αρµοδιοτητες του γραφείου είναι οι ακόλουθες: α) Η παροχή του αρχειακού υλικόύ στους µελετητές. β) Η καθοδήγγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχεια.κές τους αναζητήσεις και η φροντίδα για την εύρυθµη λειτουργία του αναγνωστηρίου. Η παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την χαλύτερη χρήση των χειρογράφων και των παλαιών εφθαρµένων ιστορικών εγγράφων. δ) Η φροντίδα για τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης µε δηµοσιεύµατα που αφορούν την επιστηµονική έρευνα και µελέτη, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Περιφερειακές υπηρεσίες “Άρθρο 17 Ορισµός των περιφερειακών υπηρεσιών 1.Οι περιφερειακές υπηρεσιες διακρίνονται σε Αρχεία του Νοµού µε εδρα την πρωτεύουσα του νοµού αποκάλούµενα στο εξής «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νοµού ........ » και σε Αρχεία µε έδρα πόλη εκτός της πρωτεύουσας του Νοµού µε την ένδειξη «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο ......» (όνοµα πόλης). 2.Οιαρµοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών ανάγονται σε όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το σκοπό της υπηρεσίας, όπως αυτός πε ριγράφεται στο άρθρο 9, καθώς και σε εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 14 του παρόντος νόµου. 3.Σε δήµο ή κοινότητα που διαθέτει αξιόλογο αρχειακό υλικό δύναται να συγκροτηθεί τοπική αρχειακή συλλογή υπό την εποπτεία της υπηρεσίας των Αρχείων του νοµού. Η ίδρυση τοπικής αρχειάκής συλλος ΐς πραγµατοποιειται µε αποφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων μετα από εισήγηση της Εφορειας των Γ.Α.Κ.. Η φύλαξη και επιµέλεια της τοπικής αρχειακής συλλογης ανατίθεται από την Εφορεία των Γ.Α.Κ. σε ἁµισθο επιµελητή, ο οποίος ορίζεται µετά από πβρόταση του προϊσταµένου των Αρχείων του νοµού και τη σύµφωνη γνώµη της τοπικής δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής. 4.Με απόφαση του Υπουργου Εθνιιης Παιδείας και Θρησκευματων, δύναται σε κάθε περιφερειακή υπηρεσία των Γ.Α.Κ. να συνιστάται επιτροπή για την υποβοήθηση του σκοπού της επισήµανσης και εµπλουτισµού µε αρχειακό υλικό των Γ.Α.Κ., κατά τις έννοιες του παρόντος νό. µε αρχ µου. . 18 Μετονοµασία λειτουργούντων Αρχείων .4Με τον παρόντα νόµο µετονοµάζονται τα λειτουργούντα Αρχεία της χώρας ως εξής: 1.Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης σε «Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Κρητης» µε έδρα τα Χανιά. 2.Το Ιστορικό Αρχείο Δωδεκανήσου συγχωνεύεται µε το Λασγραφιχο Αρχείο Δωδεκανήσου και µετονοµάζεται σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Δωδεκανήσουν µε έδρα τη Ρόδο. . 3. Το Ιστορικό Αρχείο Σάµου σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Σάµου»ν µε έδρα την Πρωτεύουσα της Σάµου. 4.Το Ιστορικό Αρχείο Λευκάδος σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Λευκάδος» µε έδρα την πόλη της Λευκάδος. 5.Το Ιστορικό Αρχείο Ζακύνθου σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ζακύνθου» µε έδρα την πόλη της Ζακύνθου. 6.Το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλληνίας συγχωνεύεται µε το Ιστορικό Αρχείο Κεφαλληνίας και µετονοµάζεται σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεια Νοµού Κεφαλληνίας» µε έδρα το Αργοστολι 7.Το Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας συγχωνεύεται µε το Αρχείο της Ιονίου Γερουσίας χαι µετονοµάζεται σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Κερκύρας» µε έδρα την πόλη της Κερκύρας. &. Το Τοπικό Αρχείο Πατρών σε «.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Αχαΐας» µε έδρα την Πάτρα. 9.Το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Ευβοιας σε «Γ.Α. Κ. - - Αρχεία Νοµού Ενβοίας» µε έδρα τη Χαλκίδα. 10.Το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Λαµ.ιας σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Φθιώτιδος» µε έδρα τη Λαµία. 11.Το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλίας σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Μαγνησίας» µε έδρα το Βόλο. 12.Το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Αλεξανδρουπόλεως σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Έβρου» µε έδρα την Αλεξανδρούπολη. 13.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Σπάρτης σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Λακωνίας» µε έδρα τη Σπάρτη. 14.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Ναυπλίου σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Αργολίδος» µε έδρα το Ναύπλιο. 15.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο “Άρτας σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού 'Άρτας» µε έδρα την “Άρτα. 16.Το Μόνιµο Τοπικό Αρχείο Βέρροιας σε «Γ. Α.Κ.- - Αρχεία Νοµού Ηµαθίας» µε έδρα τη Βέρροια. 17.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Κοζάνης» µε έδρα την Κοζάνη, 18.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Χίου σε «Γ.Α. Κ - Αρχεία Νοµού Χίου» µε έδρα την πόλη της Χίου. 19.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων» µε έδρα την Ερµούπολη Σύρου. 20.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Μυτιλήνης σε - Αρ- χεία Νοµού Λεσβου» µε έδρα τη Μυτιλήνη. ο 2]. Το ιστορικό Αρχείο Κυθήρων σε «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχειο Κυθήρων» µε έδρα τα Κυθηρα 22. Το ιστορικό Αρχείο σε «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο µε έδρα την Υδρα ο 23.Το ιστορικό Αρχείο Παξών σε «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχειο Παξών» µε έδρα τους Παξούς. ' 24. Το Ιστορικό Αρχείο Ιθάκης σε «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχειο µε έδρα την Ιθάχκη,. 25.Το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Λεωνιδίου σε «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Λεωνιδίου» µε έδρα το Λεωνίδιο, 26.Το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Αιγίνης σε «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Αιγίνης» µε έδρα την Αίγινα. 27.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Αιγίου σε «Γ. Α Κ. - Τοπικό Αρχείο Αιγίουν µε΄ έδρα το 28.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχειο Γορτυνίας σε «Γ Α.Κ. - Το. πικό Αρχείο Δηµητσάνας» µε έδρα τη Δηµητσάνα. - * 29.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Μεσολογγίου σε «Γ.Α. Κ Αρχεία Νοµού Αιτωλοακαρνανίας» µε έδρα την Ιερά Πολη του Μεσο.λογ(ίου. 30.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Παραµυθιάς σε «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Παραµυθιάς» µε έδρα την Παραµυθιά. . . 31. Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Αγιάς σε «Γ.Α.Κ. -- Τοπικό Αρχείο Αγιάς» µε έδρα την Αγιά. 32.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Νάξου σε «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Νάξουν µε έδρα τη Νάξο. ΄ 33.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Λίµνης Ευβοίας σε »Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Λίµνης» µε έδρα τη Λίµνη Ενβοίας. ΄ 34.Το Μόνιµο Τοφικό Ιστορικό Αρχείο Ψαρών σε «Τοπική Αρχειακή Συλλογή Ψαρών» µε έδρα τα Ψαρά. | τ 35.Το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας ονοµάζεται ειδικώς «Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας» µε έδρα τη Θεσσαλονίχκη και αρµοδιότητα το Νοµό Θεσσαλονίκης. Ε 36.Το Μόνιµο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Σπετσών σε «Γ.Α.Κ. - οπικό Αρχείο Σπετσών» µε έδρα .τις Σπέτσες. ΄ 37.Το Ηπειρωτικό Αρχείο που λειτούυργέεί ως Τµήµα της Ζωσιµαΐας Δηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης ανεξαρτητοποιείται απ' αυτήν και µε-. ο τονοµάζεται σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ιωαννίνων» µε έδρα τα Ιωάννινα χαι λειτουργεί ως περιφερειακή υπηρεσία των Γ.Α.Κ., κατά τις έννοιες του παρόντος νόµου. ο ΄ ' “Άρθρο 19 ' Ίδρυση νέων Αρχείων 1.Στις έδρες των νοµών, όπου δεν λειτουργούν Αρχεία της κατηγγορίας του άρθρου. 1 8, ιδρύονται, µε τον παρόντα νόµο, Αρχεία, µε την ονοµασία «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού ...» 2.Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών, Εσωτερικών. και Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων, είναι δυνατό να ιδρύονται νέξες περιφερειακές υπηρεσίες των [Γ.Α.Κ. ή να µετατρέπόονται τοπικές. αρχειακές συλλογές σε Γ.Α.Κ. - Τοπικά Αρχεία και νά συνιστώνται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις που θα προστίθενται στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις. ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Προσωπικό των Γ. Α. Κ. ΄“Άρθρο 20 Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων 1. α) Προϊστάµενος της Κεντρικής Υπηρέσίας των Γ.Α.Κ. ορίζεται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Αρχειονόµων µε βαθµό Α΄' µε τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 22 και επί πλέον κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος µε επαρκή γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών. Ο προϊστάµενος των Γ.Α.Κ. φέρει τον τίτλο «Διευθυντής των Γ.Α.Κ.». . β) Ο προϊστάµενος της Κεντρικής Υπηρεσίας επιλέγεται µεταξύ των αρχειονόµων που υπηρετούν. ς προϊστάµενος µπορεί να επιλεγεί και ιδιώτης που έχει τουλάχιστον τα προσόντα της προηγούµενης περιπτώεπί τριετή θητεία µε σύµβαση ιδιωτικού δικαΐου. ) Ο προϊστάµενος συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων των Γ.Α.Κ. µε σκοπό τον προγραµµατισµό και το σχεδιασµό ενεργειών που αποβλέπουν στην χκάλυψη των αναγχών του αρχειακού συστήµατος της χώρας και στη βελτίωση της λειτουργικότητας χαι αποδοτικότητάς του. Για το σκοπό αυτόν δύναται να επισκέπτεται περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. για επιτόπια έρευνα και εξέταση των προβλχηµάτων που τυχόν προκύπτουν. Στις επισκέψεις αυτές µπορεί να συµµετέχει χαι ο προϊστάµενος της Κέντρικής Υπηρεσίας του γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αρµόδιος για τα Γ.Α.Κ.. Επίσης, αντικροσωπεύει στο διεθνή χώρο ταΓ.Α.Κ. για εθνικά και κρατικά αρχειακά θέµατα. 2. α) Οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων Γενικού. Ευρετηρίου και Συγχρόνων Αρχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και οι προϊστάµενοι των πε ριφερειακών υπηρεσιών προέρχονται από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόων. . “ β) Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατείας και Λογιστηρίου ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικών. {) Προϊστάµενος του Τµήµατος Συντήρησης και Αναπαραγωγής ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Συντηρητών. 5) Προϊστάµενος του Τµήµατός Διοικητικής Οργάνωσης τών ορίζεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Αρχειονόµων ή Πληροφορικής. .3. Ο Διευθυντής των Γ.Α.Κ. χαι οι προϊστάµενοι των τµηµάτων τής Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.. ορίζονται από το αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο µετά από γνώµη της Εφορείας των Γ.Α.Κ.. ' 4. α) Οιπροϊστάµενοι των περιφερειακών υπηρεσιών υποβάλλουν στο τέλος Δεκεµβρίου κάθε έτους έκθεση πεπραγµένων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και στα [Γ.Α.Κ.. .: β) Ο Διευθυντής των Γ.Α.Κ. υποβάλλει το πρώτο δίµηνο κάθε έτους έκθεση πεπραγµένων του προηγούµενου έτους για το σύνολο των αρχειακών υπηρεσιών της χώρας, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων χαι την χοινοποιεί στην Εφορεία των Γ.Α.Κ.. 5. Οιπροϊστάµενοι των οργανικών µονάδων των Γ.Α.Κ. δικαιούνται του επιδόµατος που προβλέπεται από το άρθρο 12 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 ' 21Θέσεις προσώπικού 1. Οι θέσεις και ο αριθµός του µόνιµου προσωπικού χκατά κλάδους ορίζονται ως εξής: . α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαϊδευσης. (ΠΕ) θέσεις αα) Κλάδος ΠΕ Αρχειονόµων 170 ββ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός . 10 Ό Κλάδος ΠΕ. Συντηρητών αρχειακού υλικού και βιβλίων ΄ ΄ 37 δδ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής .. 2 εε) Κλάδος ΠΕ Χηµικών 5 β) .Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) αα) Κλάδος ΤΕ Ταξινόµων . 80 ββ) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ν 40 Υ Κλάδος ΤΕ Συντηρητών αρχειακού υλικού και βιβλίων β ο ο 70 δδ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής . . 8 ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) αα) Κλάδος ΔΕ Ταξινόµων 50 ββ) Κλάδος ΑΕ Διοικητικός - Λοσγιστικός 50 Υ Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων 50 5δ) Κλάδος ΔΑΕ Προσωπικού Η/Υ … ο 50 δ) Κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) αα) Κλάδος ΥΕ Επιµελητών 10 ββ) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (προσωρινός) 1 2. Για τις ανάγκες της υπηρεσίας είναι δυνατό να προαλαµβάνεται προσωπικό των κλάδων ΥΕ χαθαριότητας (θέσεις 50) και ΥΕ Εργατών µε σύµβασή ιδιωτικού δικαίου (θέσεις 50) σύµφωνα µε το ν. 1735/ 1987 (ΦΕΚ 195 Α) και το ν. 1943/1991. 3. Η πλήρωση των χενών θέσεων γίνεται σταδιακά µέσα σε πέντε (5) χρόνια, µε διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις χείµενες διατάξεις, ανάλογα µε τις προβλεπόµενες πιστώσεις που εγγράφονται στον προύπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρήσκευµάτων. 4. Εισαγωγικός βαθµός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο Γ' και χαταληκτικός ο Α΄ χαι της κατηγορίας ΥΕ εισαγωγικός βαθµός είναι ο Δ΄ χαι καταληκτικός ο Γ'. Οι θέσεις όλων των βαθµών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε κάθε κατηγορία είναι οργανικά ενιαίες. ο ο “Άρθρο 22 Προσόντα χλάδου ΠΕ Αρχειονόµων Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται: πτυχίο σχο. λής αρχειονοµίας Α.Ε.]. της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότη. τας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο φιλοσοφικής ή νοµικού τµήµατος της νοµικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής, µε ετήσια τουλάχιστο µετεκπαίδευση σε θέµατα αρχειονοµίας χαι επαρκή γνώση µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Κάτ΄ εξαίρεση πτυχιούχοι φιλοσοφικής ή νοµικού νοµικής σχολής, που δεν έχουν µετεκπαιδευτεί σε ειδική σχολή αρχειανοµίας, αλλά έχουν τριετή αρχειακή υπηρεσία ή µετεκπαίδευση σε θέµατα µεσαιωνικής ή νεότερης ιστορίας, δύναται να επιλεγούν σε θέση αρχέιονόµου µετά απόά γνώµη της Εφορείας των Γ.Α.Κ., σχετικά µε την κώλάλληλότητά τους,κατά την οποία θα ληφθει υπ οφη και η γνώση µιας τουλαχιστον ξένης γλώσσας. ΄ “Άρθρο 23 Προσοντα κλάδου ΠΕ Συντηρητων αρχειακου υλικού και βιβλίων Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται: πτυχίο ανώτατης σχολής συντήρησης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπης µε ειδίχευση στον τοµέα συντήρησης χαρτιου, παπύρου, περγαµηνής, 'χειρογράφου και βιβλίου και η επαρκής γνώση µιας ξενης γλώσσας. .. . “Άρθρο 24 … Προσόντα κλάδου ΠΕ Χηµικώνγ Προσοντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθμο οριζονται πτυχίο του τµήµατος χηµείας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχιο σχολής της αλλοδαπής µε µετεκπαίδευση στην παθολογία του χαρτιού και επαρκής γνώση µιας ξένης γλώσσας. “Άρθρο 25 Προσόντα χλ…άδου ΤΕ Ταξινόµων - Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται: πτυχίο Τ.Ε.Ι. (σχολής του αυτού ή σχετικού προς τον κλάδο αντικειµένου) ή ισότηης σχολής της αλλοδαπής και επαρκής γνώση µιας ξένης γλώσσας. “Άρθρο 26 Προσόντα χλάδου ΤΕ Συντηρητών αρχειακού υλικού βιβλίων Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται: πτυχίο σχολης συντηρησης Τ.Ε.Ι. ή ισότιµης σχολης της αλλοδαπης κὰι επαρκής γνώση µιάς ξένης γλώσσας. “Άρθρο 27 Προσόντα κλάδου ΔΕ Ταξινόµων Προσόντα, διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζοντάις απολυτήριος τίτλος λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή ισότιµου σχο. λείου και επαρκής γνώση µιας ξένης γλώσσας. “Άρθρο 28 , Προσόντα κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων--Στενογράφων Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται τα απαιτούΟύµενα από το άρθρο 16 του π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α΄), επί πλέον δε άριστη γνώση χειρισµού Η /Υ. “Άρθρο 29 Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό των χλάδων ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός, ΤΕ Πλχηροφορικής. ΑΕ Διοικητικός - Λογιστικός, ΔΕ Προσωπικού Η /Υ, ΥΕ Επιµελητών, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών χκαθορίζονται τα οριζόµενα στο π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α΄),. “Άρθρο 30 Προσωπικό ειδικών προσόντων Στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, στα Αρχείά των Νοµών Ιωαννίνων, Κοζάνης, ΗΠµαθίας, Ροδόπης, Ξάνθης, Ηρακλείου και Δωδεχκανήσου χαι στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., µία (1) τουλάχιστο θέση του χλάδου ΠΕ Αρχειονόµων καλύπτεται από αρχειονόµο που, εκτός των προσόντων που προβλέπονται στο άρθρο 22, έχει επαρκείς γνώσεις της τουρκικής γλώσσας και οθωµανικής παλαιογραφίας. Στα Αρχεία των Νοµών Κερκύρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, στα Τοπικά Ιστορικά Αρχεία Ιθάκης και Κυθήρων και στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. µία (1) τουλάχιστο θέση του κλάδου ΠΕ Αρχειονόµων καλύπτεται από …αρχ€ξδνόµο που, εκτός των προσόντων που προβλέπονται * ρων. στο άρθρο 22, έχει επαρκείς γνώσεις ιταλιχης γλωσσας και λατινικης παλαιογραφίας. 'Αρθρο 31 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην υπηρεσία των Γ. Α. Κ. Για την αντιµετώπιση πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. δύναται να αποσπκώνται εκπαιδευτικοί χάθε βαθµίδας της δηµόσιας εχπαιδευσης, ύστερα από εισηγηση της Εφορειας των Γ.Α.Κ., η “οποία χρίνει και αξιολογεί τα προσόντα των υποφήφίων για απόσπαση. “Άρθρο 32 Κατάταξη προσωπικού 1. Οι θέσεις των κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Διευθυντών, των ΠΕ Γραµµατέων, ΠΕ Αρχειοφυλάκων, ΠΕ Διοικητικών, ΔΕ Ταξινόµων, ΑΕ Αρχειοφυλάκων, ΔΕ Επιµελητών, ΑΕ Γραµµατέων, ΔΕ Δαχτυλογραφων, ΥΕ Κλ'΄ητηρων και ΥΕ Καθαριστριών µετατρέπονται σε θεσεις των υπό του παρόντος προβλεπόµενων χλάδων, στις οποίες κατατάσσονται αυτοδικαίως µε το βαθµό που κατέχουν οι υπηρετούντες υπαλληλοι, ως ακολούθως: α) Στον κλάδο Αρχειονόµων ο διευθυντής των Γ Α.Κ., ο διευθυντής του Ιστοριπου Αρχείου Μακεδονίας, ο διευθυντής του Αρχειου Ιονίου Γερουσίας καθώς και οι υπάλληλοι των χλάδων ΠΕ Γραµµατέων και ΠΕ Αρχειοφυλάκων. β) Στον χλάδο ΠΕ Διοικητικου οι υπαλληλοι του χλάδου ΠΕ Διοικητικού. {) Στον κλάδο ΔΕ Ταξινόµων οι υπαλληλοι των χλάδων ΔΕ Ταξινόµων, ΔΕ Αρχειοφυλάκων, ΔΕ Γραµµατέων χκαι ΔΕ Επιµελητών. δ) Στον χλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων. ε) Στον κλάδο ΥΕ Επιµελητών οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Κλητήστ) Στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Καθαριστριων 2. Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετούντες στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας υπάλληλοι επί συµβάσει ιδιωτικού δικαΐου, δύο (2) Αρχειοφύλακες και ένας (1) Ταξινόµος, µε ειδικές γνώσεις βαλκανικών γλωσσών και βαλκανικής ιστορίας διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό αυτό (ν. 1476/1984, ΦΕΚ 136 Α΄“). “Άρθρο 33 Ειδικοί. συνεργάτες 1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικων και Εθναης Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδονται ύστερα από γνώµη της Εφορειας των Γ.Α.Κ., δύναται να ανατίθεται σε Α.Ε.Ι. και κέντρα ερευνών του εσωτερικού χαι εξωτερικου ή σε ιδιώτες, Ελληνες ή αλλοδαπούς, η διενεργεια µελετών, ερευνών ή άλλων εργασιων µέσα στα πλαίσια του αντικειµένου των Γ.Α.Κ. για την αντιµετώπιση ειδικών αναγκών τους. Τα πορίσµατα των εργασιών, που ανατίθενται στους ειδικούς συνεργάτες, πρέπει να δηµοσιεύονται από τις υπηρεσίες των Γ.Α.Κ:. 2. Στις αποφάσεις οριζεται η αµοιβη που θα καταβληθεί και οι όροι εκτέλεσης του ανατιθεμενον έργου. “Άρθρο 34 Ειδικά θέµατα 1. Το σύνολο των θέσεων του προσωπιχου των Γ.Α.Κ. κατανεµεται στην Κεντρική Υπηρεσία χαι τις περιφερειακές υπηρεσίες µε αποφασεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων ' . 2. Αρµόδιο για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ., είναι το. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Διοικητικού Προάωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργειου - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συλλογικά “Όργανα ΄“Άρθρο 35 Εφορεία των Γενικών Αρχειων του Κρατους ο .1. Στην υπηρεσία των Γ.Α.Κ. λειτουργεί συλλογικό όργανο µε τον τίτλο «Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους». 2. Η σύνθεση της Εφορείας είναι εννεαµελής και αποτελείται από οκτώ (8) µέλη, τα οποία έχουν αποδεδειγµένα ασχοληθεί µε θέµατα αρχείων και έχουν δηµοσιεύσει αρχειακές έρευνες και µελέτες ή έρευνες και μελέτες της µεσαιωνικής χαι νεότερης ελληνικής ιστορίας χαι από τον προϊστάµενο της αρµόδιας για τα Γ.Α.Κ. υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµατων Η διάρχκεια της θητείας των µελών της Εφορείας ' είναι τριετής. 3. Στις συνεδριάσεις της Εφορείας µετέχει και ο διευθυντής των Γ.Α.Κ. ή ο νόµιµος αναπληρωτής του ως εισηγητής χωρίς φήφο. .4. Γραµµατέας της Εφορείας, µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης, υπάλληλος των.Γ.Α.Κ. κατηγορίας ΠΕ. ΤΕ ή ΔΕ. . 5δ. Η Εφορεία συγχκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε την οποία ορίζεται και Ο πρόεδρος αυτής, καθώς χαι ο αναπληρωτής του. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η διάρκειά της θητείας των µελών της. ΄ ΄ 6. Η αντικατάσταση µέλους, ή του γραµµατέα της Εφορείας και του αναπληρωτή του, ενώ διαρκεί η θητεία τους, επιτρέπεται µόνο µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού. ς εύλογη αιτία αντικατάστασης θεωρείται χαι η αδικαιολόγητη απουσία από τρεις (3) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις της Εφορείας. Το µέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου µέλους, διανύει το υπόλοιπο µέρος της θητείας αυτού που αντικαθιστά. -- ->“Άρθρο 36 Αρµοδιοτητες και λειτουργία της Εφορειας των Γ Α. Κ. . 1. Οι «ρµοδιότητες της Εφορειας είναι οι εξης . α) Αποφασιζει για την αγορα αρχείων χαι αρχειακού υλικού που διενεργείται από τα Γ.Α. β) Αποφασιζει τη χορητηση ή µη, αδειών µελετης, µεταγραφής, φωτογράφησης κ.λπ. αρχείων και αρχειακού υλικού, που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. και στα πάσης φύσεως και µορφής λοιπά αρχεια της χώρας. 7} Αποφασίζει για τα δηµοσιεύµατα και τις πάσης φύσεως εκδόσεις των Γ.Α.Κ.. δ) Μελετά τις γενικότερες επιστηµονικές χατευθύνσεις των Γ.Α.Κ. και καθορίζει τους βασικούς άξονες της πολιτικής τους.. ε) Παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες για τον τρόπο επιλογής, ταξινόµησης και χκαταγραφής των υπηρεσιακών αρχείων, που έχουν ιστορικό ενδιαφέρον. στ) Γνωµοδοτεί για την ίδρυση νέων αρχειακων υπηρεσιών. ζ Γνωµοδοτεί για το επιστηµονικό έργο του προσωπικού των Γ.Α.Κ.. η) Γνωµοδοτεί για τις αποσπάσεις προσωπιχου στα Γ.Α. Κ θ) Γνωµοδοτεί για κάθε θέµα για το οποίο ζητείται η γνώµη της από τον Υπουργο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων ή Σε περίπτωση που γνωµοδοτεί για έγγραφα που έχουν σχέση µε το εθνικό συµφέρον και άπτονται της εξωτεριχης πολιτικής, τότε υποχρεωτικά θα καλείται και θα συμμετεχει εχπροσωπος οριζόµενος από το Υπουργείο Εξωτερικών. 2. Λειτουργία της Εφορείας των Γ.Α.Κ.. α) Η Εφορεια συγκαλείται µε πρόσκληση του προεδρουΉτης, στην οποία αναγραφονται και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.. Η ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Εφορείας χαταρτίζεται από τον πρόεδρο της Εφορείας µε τη συνεργασία του διευθυντή των Γ.Α.Κ από τη συνεδρίαση. Σε κατ΄επε΄ιτουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται την προηγουµενη της συνεδρίασης. . β) Η Εφορεια συνεδριαζει τακτικά µία φορά τουλαχιστον το µηνα και ενδιάµεσα κατά την κρίση του προεδρου της. ) Η Εφορεία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριαζει νόµιµα όταν είναι παροντα στη συνεδριαση τουλάχιστον πέντε (5) από τα µέλη της. δ) Οι απόφάσεις της Εφορείας, λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρόντων µελών. ε) Η Εφόρεία µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της µη µέλη της για να ενηµερωθει επί συγκεχριµενου ειδικού θεµατος στ) Οι απόφασεις και εισηγήσεις της Εφορείας είναι ειδικά αιτιολογηµένες και διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο, τα παρόντα µέλη και το γραµµατέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ο΄νοματα των µελών που πήραν µέρος στη συνεδρίαση και γίνεται ειδική µνεία για απουσία ή κώλυµα µέλους. Στα πρακτικά χαταχωρούΗ π.ρόσχληση επιδίδεται στα µέλη τρεις (4) τουλάχιστον ημέρεξ πριν.νται και οι γνώµες των µελών που µειοφηφούν. ὢ Η Εφορεία µπορεί να αλληλογραφεί δια του προέδρου της απεύθείας µε κάθε υπηρεσία ή αρχή του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, καθώς και µε ιδιώτες. Η γραµµατειακή εξυπηρέτηση της Εφορείας γίνεται από τις διοικητικές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ... η) Ο προεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας της Εφορείας δικαιούνται αµοιβής σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάζεις περί αµοιβης µελών συλλογικών οργάνων. ΄ 8) προβλεπεται για τον προεδρο, ισχύει και για τον αναπληρωτη του, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή χωλύεται ο πρόεδρος. ) Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, που αναφέρονται στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. ια) Ο πρόεδρος της Εφορείας υποβάλλει κατά το πρώτο δίµηνο του έτους έχκθεση πεπραγµένων του προηγούµενου έτους στο Υπουργείο .Εθνικής Παιδείας: και Θρησκευµάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: 'Άλλες διατάξεις΄ ' “Άρθρο 37 Αρχεία χαταργούµενων δηµόσιων, εκκλησιαστικών και ιδιωτικών φορέων Τα αρχεία καταργούµενων δηµόσιων, εκκλησιαστικών και ιδιώτικχών φορέων εισάγονται, εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά, στα Γ.Α.Κ.. “Άρθρο 38 . Παέαέαεαθήχη αρχειακού υλικού 1. α«) Φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικοί φορείς, χάτοχοι αρχειακού υλικού µπορούν να το καταθέτουν στα Γ.Α.Κ. διατηρώντας το δικαίωµα της ανάληψής του όποτε θελήσουν. .β)'Κατά την κατάθεση και την ανάληψη συντάσσεται λεπτομερες πρακτικό. 2. Προκειµενου για πολύτιµα έ έγγραφα και χειρογραφα, που βρισκονται στις υπηρεσίες του δηµοσιου τομεα, που διαθέτουν αρχεία, των οποίων η διαφυλαξη και συντηρηση κρίνεται πληµµελής και ή µελέτη .δυσχερής από τα αρµόδια όργανα των Γ.Α.Κ., ο Υπουργος Εθνικης Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να αποφασισει, µετά από πρόταση .της Εφορεια.ς των Γ.Α.Κ., τη μεταφορα και παρακαταθηκη τους στα Γ.Α.Κ. για όσο χρίνεται αναγκαίο.Ειδικά Αρχεία 1. Μετά από εισήγηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., µε χοινή απόφαση των Υπουργων Προεδριας της Κυβέρνησης, Εθνικης Παιδείας και Θρης σκευµάτων και του αρµόδιου καθ' ύλην υπουργου, οριζονται Ειδικά Ιστορικά Αρχεία σε δηµόσιες υπηρεσίες, ὁργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία τού Δηµοσιου, τράπεζες, οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κατά την έννοια του άρθρου 51 του ν. Ι89ξ/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α?, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 1943/1991. Ειδικά Αρχεία κατά την έννοια του αρθρου αυτού, εννοούνται και οι . ήδη λειτουργουσες αρχειακές υπηρεσίες που εχουν συσταθεί σε δηµόσιες ΄ υπηρεσίες. 2. Σκοπός των Ειδικών Αρχείων είναι η' χαταγραφη, αρχειοθετηση, συντήρηση, φύλαξη και διάθεση στους ερευνητές των εγγράφων και χειρογράφων, που αναφέρονται στη λειτουργξα και εξέλιξη των παραπάνω φορέων, σύµφωνα µε το πνεύµα του παρόντος νόµου. 3. Για τη λειτουργία και εµπλουτισµο των Ειδικών Ιστορικων Αρ“Χείων διατίθεται το αναγκαίο προσωπικό από τον οικείο φορέα. * “Άρθρο 40 ΄ Εθνικό Ενρετήριο Αρχείων ΤαΓ.Α.κ. να καταρτιζουν κάι να θέτουν στη διαθεση των µελετητών καταλόγους των αρχειακων συλλογών των οποίων έχουν την επιµέλεια µε τη µορφή Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.). Για την απρόσκοπτη συγκρότηση και εν?µξ.Βωση του Ε.Ε.Α.τα επιστηµονικά ιδρύµατα, σωµατεία και ιδιώτες χκάτοχοι αρχειακών συλλογών οφείλουν να τα δηλώνουν στα Γ.Α.Κ..Εκκαθάριση αρχείων 1. Οι υπηρεσϊες του δηµόσιου“τοµέα υποχρεούνται να προβαίνουν στην περιοδική ετήσια εκκαθάριση των αρχειων τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη. της Εφορείας των Γ.Α.Κ. καθορίζονται τα χριτήρια επιλογής εγγράφων ιστορικού ενδιαφέροντος και ο τρόπος αποχωρισµού, καταγραφής κχαι ταξινόµησης των εγγράφων που πρέπει να παραδοθούν στα Γ.Α.Κ. µετά τη λήξη της υπηρεσιακής τους χρησιµότητας. 3. Τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να παρέχουν τεχνική χαι επιστηµονική βοήθεια στις υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής ΄Αμυνας, Εξωτερικών και Δηµοσιας Τάξης σε θέµατα εκκαθάρισης και καλής τήρησης των αρχείων τους. “Άρθρο 42 Μελέτη αρχειακού υλικού 1. Τα αρχεία της αρµοδιότηταξ των Γ.Α.Κ. διατίθενται για µελέτη . όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν.1599/1 986 και υποχρεωτικά µε την πάροδο 30 ετών. 2. Τα αρχεία και οι συλλογές που δωρήθηκαν στα Γ.Α.Κ. παρέχονται στους ερευνητές σύµφωνα µε τους όρους του δωρητή, άλλως υπάγονται στις γενικές ή ειδικές διατάξεις του άρθρου αυτού. 3. Τα φωτοαντιγραφικά και µικροφωτογραφικά αντίγραφα εγγράφων που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. παρέχονται για µελέτη µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλα τα πρωτότυπα έγγραφα χαι χειρόγραφά. 4. Αν, χατά την κρίση του διευθυντή των Γ.Α.Κ., είναι ενδεχόµενο να βλάπτεται το εθνικό συμφέρον, η διάθεση για µελέτη επιτρέπεται µόνο µετά από προηγούµενη έγκριση που λάµβάνεται κατά απολυτη πλειοφηφία των µελών της Εφορείας των Γ.Α.Κ.. δ. Το προσωπικό που έχει αναλάβει την επισήµανση, την ταξινόµηση και τη φύλαξη των αρχείων που δεν είναι ακόµα προσιτά στην έρευνα και στο χκοινό, σύµφωνα µε την έννοια των παραπάνω παραγράφων, δεσµεύετάι µε το επαγγελµατικό απόρρητο. 'Άρθρο 43 . Μελέτη αρχειακού υλικού ιδιωτικών αρχείων 1. Με απόφαση του, χατά τις διατάξεις που το διέπουν, οργάνου διοίκησης ιαθενος από τα, χκατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παροντος νόµου, νοµιµως συνεστηµένα και λειτουργούντα ιδιωτικά αρχεία, και τηρουµένων οπωσδήποτε των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1599/ 1986, είναι δυνατό να διατίθενται τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία, που ανηχουν στα ιδιωτικά αυτά αρχεία. για µελέτη προς προώθηση ερευνητικών σκοπών. 2. Ως προς τη διαδικασία χαιν τις λοιπές. προύποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1590/1986. ΄“Άρθρο 44 Μικροφωτογράφηση--Φωτοαντιγράφηση--Φωτογράφηση 1. Για την. προστασία των παλαιών ή εφθαρµένων πρωτότυπων εγγράφων και χειρογραφων, που βρίσκονται στην Κεντριχη Υπηρεσία και τις περιφερειακές υπηρεσιες τους, τα Γ.Α.Κ. υποχρεουνται να φωτογραφησουν. φωτοαντιγραφησουν, μικροφωτογραφησουν ή γενικα αναπαραγουν µε τα σύγχρονα μεσα και να παρέχουν στους ερευνητες µόνο τα οµοιότυπα. Την ίδια υποχρέωση εχουν τα [Γ.Α.Κ. και για αντίστοιχα εγτραφα και χειρόγραφά που παραµενουν στις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα. . *“ 2. Η επιλογή και προτεραιότητα αρχείων και αρχειακού υλικού για φωτοαντιγραφησ φωτογράφηση, µικροφωτογράφηση καθώς και αναπαραγωγή αποφασίζεται από τους προϊσταµένους της Κεντρικής Υπη' ρεσίας χαι των περιφερειακών υπηρεσιών. “Άρθρο 45 Διάθεση δηµοσιευµάτων Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων χαι µετά γνώµη της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθορίζεται κάθε φορά ο τρόπος και η τιµή διάθεσης των αντιτύπων των δηµοσιευµάτων των Γ.Α.Κ... ο ο “Άρθρο 46 Εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 1. Στο άρθρο 2 του ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α) επιφέρονται οι εξής τροποποιησεις α) Στην παραγραφο 2 διαγράφεται η φράση «χαι ο χκαθορισµός της σειράς επιτυχίας τους». β) Οι παράγραφοι 3, +, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 127 71/1988 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Ά. Ο υποφήφιος για να αποκτήσει δικαίωµα επιλογής σε σχολή ή … τµηµα σχολής, για την οποία έχει οριστει ως ειδικό µάθηµα ένα ή περισσότερα µαθήµατα, πρέπει να συγκεντρώνει στο χάθε ειδικό µαθηµα χωςριστα τη βαθµολογική βάση που ορίζεται στο µισό του ανώτατου βαθµού αξιολόγησης». «ή.α. Για τον χαθορισµό της σειράς επιτυχίας µεταξύ των εισαγοµένων, λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά: ) η συνολικη βαθµολογια, τ) η βαθµολοτια στο βασικό µαθημα και ) ή σειρά προτιμησης σχολών.ή τµηµάτων στο µηχανογραφικό τους δελτίο». ' β. Οι υποφήφιοι που συγκεντρώνουν την ίδια συνολική βαθµολογία µε τον τελευταίο εισαγόµενο εισάγονται ως υπεράριθµου. «δ. Συνολική βαθµολογία του υποψφηφίου είναι το δεκαπλάσιο του αθροίσµατος των παρακάτω γινοµένων: α. Της βαθµολογίας κάθε µαθήµατος γενικής αξιολόγησης στις γενικές εξετάσεις επί το συντελεστή µηδέν και ενενΐγντα πέντε εκατοστά (0.95),. β. Της βαθμολογιας ενός τουλαχιστον µαθήµατος γενικής αξιολόγησης στις γενικές εξετάσεις, που έχει χαθοριστεί ως βασικο για κάθε σχολή ή τµήµα σχολής, επί το συντελεστή ένα και δέκα πέντε εκατοστά γ. Της βαθµολογίας των ειδικών µαθηµάτων, όπου απαιτούνται. επί το συντελεστή δύο (2),. “Όταν τα ειδικά µαθήµατα είναι δύο ή περισσότερα, υπολογίζεται ο µέσος όρος της βαθµόλογίας των ειδικών µαθηµάτων επί το συντελεστή δύο δ. Του διπλάσιου του µέσου όρου της βαθµολογίας των δοκιµασιών, όπου απαιτούνται, ύστερα από προηγούµενη αναγωγή τους στη βαθµολογιχη κλίµακα των µαθηµάτων γενικης αξιολοτησης, επί το συντελεστή δύο (2). . «6. Κατά τόυς υπολογισµους τια την εξαγωγη της συνολιχης βαθµολογίας τα γινόµενα και οι µέσοι όροι εκφράζονται µε προσέγγιση χιλιοστού. Σε περίπτωση που η συνολική βαθµολογία είναι δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. “Όταν το δεκαδικό µέρος είναι 0,δ, η στρογγυλοποΐηση γίνεται στον αµέσως επόµενο ακέραιο». Το εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.17 71 /1988 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «7.α) Η βαθµολογία του υποφηφίου στα µαΘήµατα γενικής αξιολόγησης ή ειδικά µαθήµατα κατά την πρώτη και µόνο συµµετοχή του στις γενικές εξετάσεις ισχύει χαι 7για την εισαγωγή του κατά τα αµέσως επόµενα δύο (2) ακαδηµαιχα έτη, εκτός από τη βαθµολογία σε ένα τουλαχιστο µάθηµα, στο οποίο ο υποφηφιος πρέπει να επαναλάβει την εξέταση του στις γενικές εξετάσεις του έτους που ζητάει επιλογη Σε χάθε περίπτωση Χαµβάνονται υπόφη οι νέοι ΄* Η Στο άρθρο 2 του ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α) επιφέρεται η εξής τροποποΐηση: Στο τέλος της παραγραφου 1 προστίθεται η περιοδος «Άν η διεξαγωγή των γενικών εξετάσεων σε ένα ή περισσότερα εξεταστικά κέντρα και η ολοκλήρωση της εξεταστιχης διαδικασίας µέχρι και την περάτωση της βαθµολογίας είναι ή καταστεί αδύνατη για αντικειµενικούς λογους, οι εξετάσεις στα συγκεκριµένα κέντρα επαναλαµβάνονται για τα αντίστοιχα µαθήµατα µεαποφάσεις του Υπουργου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που λαµβάνονται µετά από γνώµη της Φέεκ. 68 ] . Κεντρικής Επιτροπή΄ξ Γενικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Γ.Ε.). Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισµός τώων ηµεροµηνιών διεξαγωγής των εξετάσεων γίνεται µε όµοιες αποφάσεις του ίδιου Υπουργού και οι επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται επί θεµάτων που οριζονται από την Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων». ΠΙ. Η χκατάταξη των σχολών και των τµηµάτων σε οµάδες για υπο.ψηφίους που συµµετέχουν στις γενικές εξετάσεις χαταργείται. Με απο.φάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, χκάθε σχολή ή τµήµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κατατάσσεται σε δέσµη, ορίζεται το ανώτατο όριο τόυ αριθµού σχολών ή τµηµάτων για τα οποία µπορεί να δηλώσει προτίµηση ο χάθε υποψήφιος και καθορίζονται τα αντιστοιχα µαθηµατα γενικης αξιολόγησης, ειδικά µαθηματα ή δοκιµασϊες, στα οποία απαιτείται να εξετασθεί χατά τις γενικές εξετάσεις. ' ΙΝ. Η δυνατότητα που παρέχεται, µε τη διάταξη της παρ. 2 του θρου 2 του ν. 1361 και του άρθρου 15 του ν. 1824/1988, να εισάγονται στα Τ.Ε.Ι. απόφοιτοι από τα τµήµατα ειδικότητας των τεχνικών - επαγγελµατικών λυχείων, ναυτικών λυχκείων ή από κλάδους προεπαγγελµατικής χατάρτισης των ενιαίων πολυκλαδικών λυχείων, µέχρι και το σχολικό έτος 1990 - 1901 , εξακολουθεί να ισχύει και µετά το σχολικό αυτό έτος, Για τους υποψήφίους της κατηγορίας αυτής τα τµήµατα των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ΄ιδρυµατων και των ανώτερων τεχνικών και επαγγελµάτικών σχολών, κατατάσσονται µε αίοφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε ομαδες σχολών, ανάλογα µε τις κατευθύνσεις σπουδών. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται τα µαθηματα της τελευταίας τάξης των τεχνικών - επαγγελµατικών λυκείων ή ναυτικών λυχκείων, που λαµβάνονται υπόψφη για την εισαγωγή των υποφηφίων, τα τυχόν ειδικά µαθΐµατα που απαιτούνται για ορισµένες σχολές, καθώς και οι οµάδες σχολών, για τις οποίες µπορούν να είναι υποφψήφιοι, ανάλογα µε την ειδικότητα που παρακολούθησαν στο λύκειο, Υν. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του ἁρθρου 2 του ν. 1865/89 (ΦΕΚ 210 Α) για τη µετεγγραφή ισοβαθµούντων ισχύουν και για το ακαδηµαϊχό έτος 1990--199]. Τα διχαιολογητ΄ιχά των φοιτητών της κατηγορίας αυτής είναι αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 4 της αριθµ. (ΦΕΚ 729 Β΄) υπουργικής απόφασης. ο ν1. Κυρουται και έχει ισχύ νόµου από τότε που ισχυσε η έχουσα το αυτό περιεχόµενο Φ 151 /Β3/1124/12.3.199] απόφαση του Υπουρ. γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύθηχκε στο υπ' αριθµ..ΦΕΚ 147 Β/12.3.91. ςο-ν πρώτο εδάφιό της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου“3 τουν. 1351 /1983, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 1771/+088, αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) Τυφλοί - κώφάλαλοι - πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία και δρεπανοχυτταρ…η ή µιχροδρεπανοκυτταριχη αναιµία, ως και πάσχοντες. από συγγενή υδροχεφαλια µε µόνιµη τεχνητή παροχετευση του εγχεφαλονωτιαιου υγρού (εξιυπή, συνοδευοµενη και από άλλες διαµαρτίες, όπως αραχνοειδής χύστη µε φαινοµενα επιληπτικης χρισης Η πά- : θηση, όσων ανήκουν στις κατηγορίες αυτές πιστοποιειται από την τοβαθµια υγειονοµική επιτροπή τόυ νοµού, µετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού μελους διδακτικού επιστηµονιιου προσωπικού οποιουδηποτε Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ». … “Άρθρο 1. Καταργουνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του π.δ.392 / 1990 «Οργάνωση και Λειτουργία Αυκείων» (ΦΕΚ 155 Α΄), οι διατάξεις του π.δ. 393 /1 990 «Οργάνωση χαι λειτουργία Γυµνασίων» (ΦΕΚ 156 Α΄), οι διατάξεις του π.δ. 390/1990 «Οργάνωση και Λειτουργία Δηµοτικών Σχολείωών» (ΦΕΚ 154 Α) και οι διατάξεις του π.δ. 387/ 1990 «Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων» (ΦΕΚ 153Α΄): 2. Για τα θέµάτα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις των καταργούµενων π.δ. της προητούµενης παραγράφου εξακολουθούν να ισχύθουν χαι θεωρουνται ότι ουδέποτε έπανυσαν ισχύουσες οι προ της ενάρξεως της ισχύος των ως άνω προεδρικών διαταγµάτων ρυθµίσεις. 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέ- µατα πουαφορούν στην εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. 4. Οι διατάξεις του ν.1566/1985, µε τις οποίες παρέχεται εξουσιο. τδότηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εξακολουθούν να ισχύ-.. ουν. “Άρθρο 48 Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 1268/1 982 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξης «14. Το πτυχίο χορηγείται µέσα σε δύο µΐνες το αργότερο από την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή, υπογράφεται δε από τον πρύτανη, τον πρόεδρο και το γραµµατέα του οικείου τµήµ.ατος. Μετά την παρελευση της παραπάνω προθεσμιας των δύο µηνών, το πτυχίο χορηγείται µε µόνη την υπογραφη του πρύτανη και σε περιπτωση κωλυµατος η απουσιας τούτου το πτυχιο υπογραφεται από τον αντιπρυτανη ακαδηµαικων υποθέσεων και προσωπικου ». . “Άρθρο 49 Οι προσληφθεντες µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» και «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ», σύµφωνα α) µε το άρθρο 2 του 057 /1 980 σε χενές οργανικές θέσεις χαι µε το χεφ. Β' του ν.9903/1979, όπως τρόποποτήθηκε από τις σχετικές διατά' ξεις του ν. 1735/1987, προς αντιµετώπιση άµεσων χαι επιτακτικών αναγκών των νοσοκομείων, νοµίµως προσελήφθησαν χαι παραµένουν στην υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 154Ο/1985 άρθρο 27 τουν. 1579/1985 και άρθρο 37 του ν. 1759/ 1988 µέχρι της εκδόσεως του οργανισµού τους. “Άρθρο 50 Η εισατωγη µαθητων στις Σχολές Υπαξιωµατικών των. Ενόπλων Δυνάµεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 56 Α'), όπως χαθιερώθηκε µε το άρθρο 11 του ν.1911/1990 «Έισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθµιση στρατολογικών θεµατων και άλλες διαταξεις» (ΦΕΚ 166 Α΄), θα αρχίσει να εφαρµόζεται από το ακαδηµαϊκό έτος 1992 - 1993 “Άρθρο 51 Κατ' εξαΐρεση των χείµενων διατάξεων, στην επετηρίδα διοριστέων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στον κλάδο ΠΕΑ Φυσικών της ειδικότητας Βιολόγων προτάσσεται εκπαιδευτικός, κάτοχος πτυχίου βιολογίας, εγγεγραµµενη στην επετηρίδα, χήρα δολοφονηθέντος χκαθηγητού Α.Ε.]., σε περίπτωση δε διορισµού της τοποθετειται στα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αθηνων ή Ανατολικής Αττικής. “Άρθρο 52 Η θητεία των διευθυντών χαι υποδιευθυντών χάθε είδους σχολείων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών σχολικων εργαστηριακών χέντρων (Σ.Ε.Κ. ) και των υπευθύνων τµηµάτων των Σ.Ε.Κ.,. καθώς και των προϊσταµένων των τµηµάτων των διευθύνσεων πρωτοβαθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, παρατείνεται µέχρι 31.8.1992. “Άρθρο 53 Στο τελος της παραγραφου 6 του άρθρου 5 του β.δ/τος 685/1972 «περί χαθορισµου των όρων ιδρυσεως, οργανώσεως χαι λειτουργίας των ιδιωτικών µέσων και κατωτέρων επαγγελµατικών σχολών» (ΦΕΚ 196 Α) προστιθεται εδάφιο ως εξής: . ΄ «Κατ' εξαΐρεση, άδειες, που χορηγήθηκαν για το σχολικό έτος 1990--199] και δηµοσιευθηχαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως µετά την 1η Οχτωβριου 1990 χαι µέχρι 30 Οκτωβρίου 1990, ισχύουν τια το σχολιχο έτος, για το οποίο εκδόθηκαν». . “Άρθρο 54 Κατα το αχαδηµααο έτος 902 η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πραγµατοποιείται στις Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. και Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., η λειτουργια των οποιων παρατείνεται και για το έτος αυτό και διέπεται από τις χείµενες γι' αυτές διαταξεις Άρθρο 55 Το πρώτο εδαφιο περίπτωσης β΄ της παφαχράφου 6 του άρθρου 113 του ν. (ΦΕΚ 101 ΑΥ αντικαθιστψαι ως εξής: «β. Από.τους. οργανισµούς τοπιχης αυτοδιοιχησης διατίθεται το 129>των 2/3 της επιχορήγησης της περιπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1980 προς αυτούς, για αµοιβή καθαριστριών,λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και επισκευή ή συντήρηση σχολικχών χτιρίων». . . . 56 Στο τέλος του άρθρου. 66 του ν.1566/1 985 προστίθεται παράγραφος 8, η οποία έχει ως εξής: «Στα γραφεία του συντονιστή: και των συµβούλων εκπαίδευσης του εξωτερικού δύναται να αποσπώνται και διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργειου Εθνικης Παιδείας και Θρησχευματων για καθαρώς δισικητικά έργα. Η απόσπαση αυτή γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνι- ΄ κής Παιδειας και Θρησχευµατων για ένα σχολικο έτος, που µπορεί να ανανεώνεται µέχρι πέντε, κατά ανώτατο όριο, σχολικά έτη. Ο αριθµός των αποσπωμενων διοικητιχων υπαλληλων δεν δύναται να υπερβαινει τους πέντε για το γραφείο συντονιστή και τους δύο για κάθε γραφείο συµβούλου εκπαίδευσης. Ο συνολικός αριθµός, πάντως, των αποσπασµένων δεν θα υπερβαΐνει τους δεχκαπέντε κονοµικών θεµάτων, που προβλέπονται µε τις διατάξεις του παρόντος αρθρου για τους αποσπωμενους εκπαιδευτιχους, ισχυουν και για τους αποσπώµενους διοικητικούς υπαλλήλόυς.» 'Άρθρο 57 1.Οι έκτακτες δαπάνες, που δηµιουργήθηκαν χατά τη διενέργεια των γενικών εξετάσεων του έτους 1990 για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση λόγω περιορισµού του αριθµού των εξεταστικών χέντρων χαι αναφέρονται στη µεταφορά, σίτιση και διαµονή σε ξενοδοχεία κ.λπ. των υποφηφίων των χέντρων αυτών, πληρώνονται µε απόφαση του οικείου νοµάρχη σε βάρος των σχετικών πιστώσεων του φορέα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των νοµαρχιακών προυπολογισμων 2.Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της από 4 Ιουλίου 1900 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ 84/1990 τ.Α΄) οι εκπαιδευτικοί, οι διοικητικοί υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής: Παιδείας και Θρησκευµάτων και των περιφερειακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, οι επιστάτες χαι οι καθαρίστριες των σχολείων, που απασχολήθηκαν κατά το µήνα Ιούλιο 1990 σε εργασίες που έχουν σχέση µε τη διενέργεια των γενικών εξετάσεων, τη βαθµολόγηση των γραπτών δοχιμίων και γενικά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων αυτών, θα λάβουν για κάθε Σαβ βατο και κάθε Κυριακή απασχόλησής τους προσθετη αποζημιωσ'η ίση προς το 75%% του ] /30 των συνολικών | μηνιαιων τακτικών αποδοχών τους. Η εκκαθάριση της αποζηµίωσης αυτής θα γίνει από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών των: δικαιούχων µε τακτικό ένταλµα πληρωµής σε βάρος της οικείας πίστωσης των νοµαρχιακών προύπολογισµών. “Άρθρο 58 Η παράγραφος 10 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α' 13.7.1990) αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 10.Για τα Υπουργεια Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. χκαι Εξωτερικών µπορεί να ορίζεται µε προεδρικά διατάγµατα της παρ. 1 ότι η θέση γενικού διευθυντη καλύπτεται µε ανάθεση καθηκόντων από µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή από σύµβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή από εκπαιδευτικό λειτουργο µε βαθµό Α΄ της πρωτοβαθµιας ή δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης, που έχει υπερεικοσαετή υπηρεσία, αν όµως είναι χάτοχος διδακτορικόύ διπλώµατος αρκεί υπερδεκαετης υπηρεσία, ή ανώτερο υπάλληλο του Διπλωματικου Σωµατος αντιστοίχως». '΄Αρθρο 59 Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, εχκδοθείσες κατ' εφαρµογή των άρθρων 25 χκαι 90 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167.Α΄), µε τις οποίες έχουν προκηρυχθεί θέσεις συµβούλων χαι µονίµων ή µε θητεία παρέδρων, καθώς και ειδικών επιστηµόνων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καταργούνται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, εκτός από τις περιπτώσεις εχείνες, για τις οποίες µέχριτη δηµοσίευση του νόµου αυτού έχει διατυπωθεί η γνώµη του οικείου, κατά το άρθρο 90 παρ. 3 του ν. 1566/1985, συλλογικού οργάνου. “Άρθρο 60 Το εδάφιο )της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1771 / 1988 χαταργείται. Οι αθλητές, που εισΐχθησαν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 19891900 και 1990--1991, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου δ', εγγράφονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. χαι παρακολουθούν το ίδιο πρό(15). Οι ρυθµίσεις των οι-: , γραµµα σπουδών των άλλων αθλητων, που 2ύµφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1771/1988. … “Άρθρο 61 ΄ . Εύνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) ο 1.Ιδρυεται Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, που αποτελείν.π.ι.δ. και εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας χαι Τεχνολογίας του Υπουργειου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Σκοπός του Ε.Κ.Τ. είναι η ανάπτυξη του εθνικού πληροφοριακού συστηµατος για την έρευνα χαι τεχνολογία. 2.Το κάθε είδους προσωπικό της. Μοναδας Τεχμηριωσης και του Προγράµµατος Ε.Κ.Τ. του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Ε.Ι.Ε από τις δηµοσιεύσεως του νόµου αυτού μεταφέρεται αυτοδίκαια και υπηρετει στο Ε.Κ.Τ., διατηρώντας το ίδιο νοµικό καθεστώς. Κατά τον ίδιο τρόπο μεταφερονται στο Ε.Κ.Τ. ο εξοπλισµός και το αποκλειστικό διχαιωµα χρήσης των χώρων που σήµερα χαταλαµβάνουν οί πιο πάνω αναφερόµενες μοναδες, µε την καταβολη ευλογης αποζηµίωσης. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου και µέχρι τέλους τόυ-οικονοµικού έτους 199], οι χάθε είδους δαπάνες του Ε.Κ.Τ. εντέλλονται σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριµένου προύπολογισµού του Ε. του Υπουργείου βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 3.Το Ε.Κ.Τ. επιχορηγείται από τον Τακτικό Προύπολογισµό και τον Προυπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουρτειου Βιοµήχανίας, Ενεργειας και Τεχνολογιας Έσοδα του Ε.Κ.Τ. είναι επίσης τα προερχόµενα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και την πωληση προϊόντων, οι ειδικές εισφορές και χρηματοδοτησεκ από φορείς του δημοσιου ή ιδιωτικού τοµέα ή διεθνείς οργανισµούς και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία τόυ Κέντρου. 4.Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργου Βιοµηχανίας, Ενέργειας χαι Τεχνολογίας, ρυθµλζονται-όλα τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Τ.., καταργουµένων όλων των σχετικών διατάξεων του π.δ. 226/ 1989, «Οργανισμος του Ε.Ι.Ε.», ότως επίσης οι προύποθέσεις, οι όρου τα αρµόδια όργανα και γενικά η διάδικασία για την πραγµατοποΐηση της ένταξης του προσωπικού σε σύνιστώµενες µε το προεδρικό διάταγµα κατηγορίες και βαθµίδες προσωπικού. ΄ 'Άρθρο 62 * 1.Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η αριθµ. Α2/ 253 /19-3--90 υνπουργική απόφαση «Λειτουργια Ανωτέρων Εχχκληλησιαστικών Σχολών», που δημοσιευτηκε στο υπ' αριθµ. 248 ΦΕΚ/ Β/ 6.4.90 Αρ. Α2/253, που έχει ως εξης Λειτουργία Ανωτέρων εκκλησιαστικών σχολώνΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΄ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 64 . Τελικές διατάξεις. 1.Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού χαταργείται ο αν. 2027/ 1929 (ΦΕΚ 448 Α'), όπως τροποποιήθηκε, καθώς και κάθε γενιχή ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις ρυθμισεις του νόµου αυτού. 2: Με προεδρικά διατάγµατα ή χοινές αποφασεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων και τυχόν άλλου συναρµοδιου υπουργού ρυθµιζονται οι αναγκαΐες λεπτοµέρειες της εφαρμογης του νόµου αυτού που τυχόν ήθελαν προχυφει - 65 Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δημοσιευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παροντος στην Εφηµερίδα της ' Κυβερνήσεως-χαι την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
  • Τις διατάξεις του π.δ. 1025 «περί μεταφ…οράς του τύπου των σχολείων της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, οργανώσεως αυτών και συµπληρώσεως των διατάξεων του π.δ. 292 /1977, (ΦΕΚ Α΄ 344).
  • Τις διατάξεις του αρθρου 69 παρ. 3 τουν. 1566/1985 «Δοµη καν λειτουργία της. πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιας εκπαιδεύσεως χαι άλλες διατάξεις», από τις οποίες προκύπτει ότι βούληση του νοµοθέ & ήταν να συνεχιαθεί η λειτουργία των ανωτέρω εκχλησιαστιχων σχολών . στις εκκλησιαστικες Παιδαγωγιχες Ακαδήµίες, που έπανυσαν να λειτουργούν από το αχαδηµαϊκό ἓ έτος 1989-1990, µε το ήδη ισχύον νο. µοθετικό καθεστως, για τις ανώτερες εχκλησιαστ…ες σχολες
  • Το γεγονός ότι έγινε επιφύλαξη να ρυθµιστεί κατά τρόπο οριστικό µε την ενιαία νοµοθεσία για την εκκλησιαστική εκπαίδευση χαι το ζή-. τηµα της οργανώσεως χαι λειτουργίας χαι των ανωτέρω εκχκλησιαστικχών σχολών.
  • Το γε»γονος ότι κρίνεται σκόπηκη η προσωρινή ρύθµιση των ανωτέρω θεµάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση λειτουργίας των δύο ανωτέρω εχκλησιαστικων σχολών Θεασαλονίκης χάι Βελλάς, οι οποίες διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή,.
  • Το τεγονός ότι έπαυσαν ήδη οι εργασίες της Βουλής και υπάρχει ανάγχη να γίνει η προσωρινή αυτή ρύθµιση, ώστε να παρασχεθεί η.δυνατότητα λειτουργίας των σχολών αυτών, από του εποµένου ακαδημαικού έτους 1900-199], αποφασίζουµε: Από το ακαδηµαϊκό έτος 1990-199], οι χαταργηµένες εχκλησια' ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ)στικές παιδαγωγικές Ακαδηµίες Θεσσαλονίκης και Βελλάς, µπορεί να λειτουργήσουν ως Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, Θεσσαλονίκης και Βελλάς, αντιστοίχως. Κατά τη διαρκεια της λειτουργίας τους, και μεχρι την έναρξη ισχύος του ειδικού νόµου για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, οι σχολές αυτές διέπονται για όλα τα ζητήµατα από τις αντίστοιχες διατάξεις, που εφαρµόζονται για την Ανώτερη Εχχλησιαστικη Σχολή Αθηνων Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολων αυτών. η οργανική σύνθεσητου εκπαιδευτικού προσωπικού, των οποίων είναι αντίστοιχη της Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, θα διατεθούν µε απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ειδικοί Πάρεδροι του Παιδαγωγιχου Ινστιτούτου του Π.Α/τος 468/1989. Οι ανάγκες των σχολών αυτών σε διοι>ιητικο και βοηθητικό προσωπικό, η οργανική του οποίου είναι αντίστοιχη της Ανωτέρας Εκχλησιαστικης Σχολης Αθηνών, θα χαλυφθούν, µέχρι την εναρξη ισχύος του ειδικού νόµου για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, µε απόσπαση από τη δευτεροβάθµια ή την εχκλησιαστική εκπαίδευση, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις χείµενες διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφημεριδα της Κυβερνησεως και να χυρωθει µε νόµο. 19/3/1990Ο νΠΟγΡΓΟκ ΄ Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ»
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-05-14 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1991/1/14.05.1991
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/69
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/292 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/292 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία