ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/1/12.09.1996

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός νέας προθεσμίας για τη διαβίβαση και επικύρωση των καταστάσεων του άρθρου εβδόμου του Νόμου 1879/1990 κατά τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 1996.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο μόνο 1. Για τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 1996, οι καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο έβδομο παρ. α του Νόμου 1879/1990 «Κύρωση της 126 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 παρ. 13 του Π.Δ. 92/1994 διαβιβάζονται από τον Πλοίαρχο του πλοίου στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 1996. 2.Οι ενστάσεις που προβλέπονται από την παρ. 8 του άρθρου 27 του Π.Δ. 92/1994 ασκούνται μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου 1996, η δε απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου που προβλέπεται από την παρ. 9 του ίδιου άρθρου εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 1996. 3.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 28 του Π.Δ. 92/1994. Η ισχύς αυτής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
  • Το Προεδρικό Διάταγμα 268/1996 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής» (ΦΕΚ Α 194).
  • Τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου παρ. α του Νόμου 1879/1990 «Κύρωση της 126 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α38).
  • Τις προθεσμίες του άρθρου 27 του Π.Δ. 92/1994 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ Α 69).
  • Την εξαιρετικά επείγουσα, έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη να καταστεί δυνατή η ψηφοφορία των ναυτικών βάσει των ειδικών εκλογικών καταλόγων της παρ. 13 του άρθρου 27 του Π.Δ. 92/1994 κατά τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 1996, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Κύρωση .της 126 Διεθνσύς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση ΄ στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». 1990/1879 1990
Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 1994/92 1994
«Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» 1996/268 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία