ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/1/29.08.1996

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)"
1.  
  Στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου γενικά, χορηγείται κατά μήνα από 1 ης Ιουλίου 1996 Επίδομα Κοινωνικής Αλλεγγύησης (Ε.Κ.Α.Σ.).
2.  
  Το ανωτέρω επίδομα δικαιούνται οι από Ίδιο δικαίωμα ή από μεταβίβαση συνταξιούχοι και βοηθηματούχοι εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
 1. Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους κατά την 1 Ιουλίου 1996.
 2. Ειδικά για τα πρόσωπα των υποπεριπτώσεων αα και ββ της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979 ΦΕΚ 292 Α) τα οποία λαμβάνουν σύνταξη ή βοήθημα από ίδιο δικαίωμα δεν απαιτείται η συμπλήρωση του αναφερομένου στο προηγούμενο εδάφιο ορίου ηλικίας.
 3. Το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από συντάξεις, κύριες και επικουρικές συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων ή βοηθημάτων, καθώς και από απασχόληση δεν έχει υπερβεί κατά το έτος 1995 το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) δραχμών.
 4. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα κατά το ίδιο ως άνω έτος δεν έχει υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) δραχμών.
 5. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν έχει υπερβεί κατά το έτος 1995 το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) δραχμών.
3.  
  Το επίδομα της παραγράφου 1 ανέρχεται σε:
 1. Δραχμές έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες (11.400) για όσους λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη (κύρια και επικουρική) ή βοήθημα μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.
 2. Δραχμές οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (8.550) για όσους λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη ή βοήθημα από εκατό χιλιάδες μία (100.001) μέχρι εκατόν τέσσερις χιλιάδες (104.000) δραχμές.
 3. Δραχμές πέντε χιλιάδες επτακόσιες (5.700) για όσους λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη ή βοήθημα από εκατόν τέσσερις χιλιάδες μία (104.001) μέχρι εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) δραχμές και.
 4. Δραχμές δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (2.850) για όσους λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη ή βοήθημα από εκατόν επτά χιλιάδες μία (107.001) μέχρι εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχμές.
 5. Με τον όρο σύνταξη νοείται εκτός της κύριας σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και τα τυχόν καταβαλλόμενα μερίσματα καθώς και οι επικουρικές συντάξεις.
4.  
  Το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται και σ εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την 1 Ιουλίου 1996 εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτή το ΕΚΑΣ αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Άρθρο 2
1.  
  Για την αναγνώριση του δικαιώματος του Ε.Κ.Α.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ορίζονται αρμόδιες οι διευθύνσεις συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στις οποίες οι συνταξιούχοι ή βοηθηματούχοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Αίτηση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται ο φορέας ή οι φορείς συνταξιοδότησης.
 2. Οι συνταξιούχοι ή βοηθηματούχοι που λαμβάνουν σύνταξη ή βοήθημα από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, επιλέγουν με την ίδια δήλωση τον φορέα κύρια ασφάλισης, ο οποίος θα καταβάλλει το Ε.Κ.Α.Σ.
 3. Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας που να βεβαιώνει την ημερομηνία γεννήσεώς τους ή φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας
 4. Αποκόμματα επιταγών κυρίων συντάξεων ή βοηθημάτων ενός εκ των δύο μηνών που προηγούνται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση ή σημειώματα τραπεζών των ιδίων μηνών σε περίπτωση που οι συντάξεις ή τα βοηθήματα πληρώνονται μέσω τραπέζης και βεβαιώσεις των επικουρικών τους ταμείων
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας για τα εισοδήματα του έτους 1995 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ στην περίπτωση που δεν είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος.
 6. Στην ίδια δήλωση θα δηλώνονται τα συνολικά ειοοδήμτα του έτους 1995 από απασχόληση και συντάξεις ή βοηθήματα, καθώς και το συνολικό ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.
2.  
  Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκε από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κατά το προηγούμενο έτος δεν λαμβάνεται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
3.  
  Στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αλλά λαμβάνουν ποσό μηνιαίων συντάξεων - κυρίων και επικουρικών -ή βοηθημάτων χωρίς τυχόν αναδρομικά ποσά κατά τον ένα εκ των δύο μηνών που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης, το οποίο υπερβαίνει τις εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχμές, δεν καταβάλλεται το επίδομα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος. Το επίδομα δεν καταβάλλεται επίσης σε όσους λαμβάνουν σύνταξη ή χορηγία ως αιρετά όργανα της πολιτείας, σε όσους λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2320/1995 (ΦΕΚ 133 Α) καθώς και σε όσους διαμένουν στην αλλοδαπή.
4.  
  Όπου στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος νόμου αναφέρεται ο όρος κύρια σύνταξη ή βοήθημα νοείται το ποσό που αναγράφεται ως συνολικό ακαθάριστο ποσό στην επιταγή της σύνταξης ή του βοηθήματος, αντίστοιχα
5.  
  Σε περίπτωση αναστολής ή χωριστής καταβολής των συνταξιοδοτικών μεριδίων το ΕΚΑΣ χορηγείται στα πρόσωπα στα οποία καταβάλλεται σύνταξη ή βοήθημα, σύμφωνα με τις κλιμακώσεις της παρ. 3 και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
6.  
  Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ενδίκων μέσων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται ευθέως με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ.
7.  
  Ο συνταξιούχος που αποκτά αναδρομικά δικαίωμα σύνταξης ή βοηθήματος δικαιούται ΕΚΑΣ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και τις κλιμακώσεις της παρ. 3 του άρθρου 1, από την πρώτη του μήνα που εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση. Σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου, το ΕΚΑΣ δεν καταβάλλεται στις τρίμηνες ή εξάμηνες αποδοχές. Μετά τη λήξη των τριμήνων ή εξαμήνων κατά περίπτωση συντάξεων το ΕΚΑΣ χορηγείται στο πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η σύνταξη ή το βοήθημα μετά το θάνατο του συνταξιούχου ή του βοηθηματούχου, αντίστοιχα, εφόσον συντρέχουν σ αυτό οι προϋποθέσεις, της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
8.  
  Στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου καταβάλλεται επιπλέον ένα επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως δώρο Χριστουγέννων και από μισό επίδομα ως δώρο Πάσχα και ως επίδομα αδείας
9.  
  Το ΕΚΑΣ δεν ενσωματώνεται στη σύνταξη ή το βοήθημα αλλά εμφανίζεται, στις επιταγές των συντάξεων με τις οποίες συγκαταβάλλεται, σε ξεχωριστή στήλη και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της ΑΤΑ και των ποσοστιαίων αυξήσεων που χορηγήθηκαν μετά την κατάργησή της, σε εφαρμογή των νόμων περί εισοδηματικής πολιτικής
10.  
  Το ΕΚΑΣ δεν υπόκειται σε εισφορά για υγειονομική περίθαλψη ούτε στην ειδική εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α).
11.  
  Θέματα που ενδεχομένως θα ανακύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και θέματα που σχετίζονται με την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης του ΕΚΑΣ δύνανται να ρυθμίζονται είτε με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών είτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά περίπτωση
12.  
  Το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται μέχρι 31 Αυγούστου 1997 με τις προϋποθέσεις του προηγουμένου άρθρου, ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή στο ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης ή βοηθήματος. Για το εφεξής χρονικό διάστημα και σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από 1 Σεπτεμβρίου 1997 τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος θα αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας. Με όμοια απόφαση θα αναπροσαρμόζεται για τις από 1 Σεπτεμβρίου 1997 και εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους και το ποσό του ΕΚΑΣ με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
13.  
  Σε περίπτωση, υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου ή βοηθηματούχου είτε για τον φορέα καταβολής του ΕΚΑΣ είτε για τα εισοδηματικά του στοιχεία, ή πολλαπλής είσπραξης, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του ΕΚΑΣ παρακρατούνται στο διπλάσιο από το ποσό της κύριας σύνταξης ή του βοηθήματος του σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή των Συντάξεων
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς της παρούσας νομοθετικής πράξεως αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Στον Πρωθυπουργοό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτής της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
 • Την έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να ενισχυθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι του Δημοσίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-08-29 Μέτρα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/211
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995. ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 1995/2320 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/1041 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία