ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/1/08.10.1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα εμπορικά τους καταστήματα στο Νομό Αττικής εκτός των νήσεων κατά τη χειμερινή περίοδο 1997 -1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Από τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 εξαιρούνται:
 1. Η Προεδρία της Δημοκρατίας
 2. Τα γραφεία του Πρωθυπουργού, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Προέδρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχών
 3. Τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και οι υπηρεσίες και οι σχολές αυτών.
 4. Το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι υπηρεσίες του οποίου λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση.
 5. Το Εθνικό Τυπογραφείο
 6. Το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων του ΟΑΕΔ
 7. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
 8. Οι οδηγοί αυτοκινήτων Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
 9. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι υγειονομικοί σχηματισμοί των Υπουργείων, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, τα αγροτικά ιατρεία, οι υγειονομικοί σταθμοί, οι σχολές επισκεπτριών και αδελφών νοσοκόμων και τα φαρμακεία
 10. Τα ιδρύματα και οι σχολές κοινωνικής πρόνοιας (πλην ΠΙΚΠΑ και ΕΟΠ)
 11. Οι φυλακές, τα σωφρονιστικά καταστήματα και ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, τα θεραπευτικά καταστήματα κρατουμένων, τα καταστήματα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών των δικαστηρίων και λοιπών δικαστικών υπηρεσιών
 12. Το προσωπικό των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων, των θεάτρων και Βιβλιοθηκών
 13. Το προσωπικό των σταθμών διοδίων του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας
 14. Τα εμπορικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις στην περιοχή του ιστορικού και εμπορικού κέντρου του Πειραιά (λιμάνι)
2.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, επιτρέπεται να ορίζονται διαφορετικές ώρες προσέλευσης του προσωπικού από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 1 της παρούσης, εφόσον οι παρεκκλίσεις επιβάλλονται από τη φύση και την ιδιαιτερότητα του έργου των οικείων υπηρεσιών
Άρθρο 3
1.  
  Οι παραβάτες των μέτρων του άρθρου 1 παρ. γ και δ της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τιμωρούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
2.  
  Ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική τους ευθύνη κατά την προηγούμενη παράγραφο, στους παραβάτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1 μπορεί να επιβληθεί με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. διοικητική ποινή προστίμου 100.000 ως 1.000.000 δρχ. που εισπράττεται σύμφωνα με το Νόμο περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
3.  
  Οι παραβάσεις των παραγράφων 1 και 2 βεβαιώνονται από τα οικεία αστυνομικά Όργανα ή άλλες αρμόδιες κατά το νόμο αρχές
Άρθρο 4
1.  
  Η παρούσα πράξη θα κυρωθεί νομοθετικά, κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 • Την ομόφωνη απόφαση των ενδιαφερομένων φορέων κατά την σύσκεψη της 16.9.1997 στο ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
 • Την εξαιρετικώς επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την καθιέρωση κλιμακωτών ωρών προσέλευσης και κατ επέκταση και αποχώρησης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών ( ΔΥ.), των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών και Επιχειρήσεων (πρώην ΔΕΚΟ), των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα Εμπορικά τους καταστήματα στην Περιοχή του Νομού Αττικής, εκτός των νήσων, κατά τη χειμερινή περίοδο, για την περιστολή της ιδιαίτερα αυξημένης στην περιοχή αυτή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που προκαλεί και η ταυτόχρονη μαζική μετακίνηση των εργαζομένων στους χώρους της εργασίας τους.
 • Το γεγονός ότι η εφαρμογή του κλιμακωτού ωραρίου, κατά τη θερινή περίοδο 1994,1995,1996 και 1997 σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία είχε θετική επίδραση στις κυκλοφοριακές συνθήκες τόσο κατά την πρωινή προσέλευση όσο και κατά την απογευματινή αναχώρηση και κατά συνέπεια και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Την αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης των προαναφερόμενων συνεπειών με έγκαιρη νομοθετική ρύθμιση με τυπικό νόμο ψηφιζόμενο από τη Βουλή.
 • Εισαγωγή ειδικού συστήματος κυρώσεων, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η συμμόρφωση των διοικουμένων στα μέτρα αυτά.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία