ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/1/19.01.1999

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-01-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορκωμοσία και εγκατάσταση των αρχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες εξελέγησαν κατά τις εκλογές του Οκτωβρίου 1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η ορκωμοσία και η εγκατάσταση των αρχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν εκλεγεί κατά τις εκλογές του Οκτωβρίου 1998 διενεργείται μετά τη δημοσίευση της απόφασης του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Διοικητικού Πρωτοδικείου, με την οποία εκδικάζεται ένσταση κατά του κύρους της εκλογής και συντελείται η επικύρωση της εκλογής και η ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, ανεξαρτήτως αν εκκρεμεί έφεση κατά της απόφασης αυτής
2.  
    Αν, ύστερα από άσκηση σχετικής έφεσης, εκδοθεί απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, με την οποία, στο πλαίσιο της τελεσίδικης επικύρωσης, επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, η ορκωμοσία και η εγκατάσταση των αρχών με βάση την απόφαση αυτή πραγματοποιείται το βραδύτερο εντός οκτώ ημερών από τη δημοσίευσή της. Την ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας και εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή ορίζει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.
Άρθρο 2
1.  
    Η παρούσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να κυρωθεί νομοθετικά, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
  • Την απρόβλεπτη καθυστέρηση προσδιορισμού και εκδίκασης ικανού αριθμού εφέσεων κατ’ αποφάσεων Διοικητικών Πρωτοδικείων που αφορούν το κύρος των εκλογών του Οκτωβρίου 1998 για την ανάδειξη των αρχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, καίτοι, σύμφωνα με τις προθεσμίες που τάσσονται από τα άρθρα 40 έως και 42 του Π.Δ/τος 30/96 (Α’ 21) και τα άρθρα 80 έως 84 του Π.Δ/τος 410/1995 (Α’ 231),η περαίωση των σχετικών δικών με την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων έπρεπε να είχε συντελεσθεί έως τις 28 Δεκεμβρίου 1998.
  • Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Π.Δ/τος 30/96 και του άρθρου 88 του Π.Δ/τος 410/1995, η ορκωμοσία των νέων νομαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών προϋποθέτει τελεσίδικη επικύρωση της εκλογής, ενώ κατά τα άρθρα 19 παρ. 1 και 41 παρ. 3 των ίδιων προεδρικών διαταγμάτων η εγκατάστασή τους έπρεπε να είχε συντελεσθεί την 1η Ιανουαρίου ε.ε.
  • Το γεγονός ότι, ενόψει των δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω υπό στοιχ. β και γ, προέκυψε εξαιρετικώς επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη εγκατάστασης των νομαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών στις περιπτώσεις, στις οποίες υφίστανται εκκρεμείς δίκες που δεν έχουν περατωθεί με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, και ότι για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής απαιτείται να θεσπισθεί μεταβατική ρύθμιση προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση έναρξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων των αρχών αυτών από τα νέα αιρετά όργανα, ώστε να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και να αποτραπεί η έμμεση μείωση της τετραετούς διάρκειας της νομαρχιακής, δημοτικής και κοινοτικής περιόδου και της αντίστοιχης θητείας των αιρετών οργάνων των οργανισμών αυτών. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία