Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων για την εκτέλεση του Ολυμπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδρομής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Για την κατασκευή και λειτουργία του έργου της Μαραθώνιας Διαδρομής, καθορίζονται περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τον κύριο του έργου, τον ανάδοχο, τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς, καθώς και όλους όσους, λόγω της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους, είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου
 2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τη δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται :
 3. - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο. - η αντιμετώπιση και αποκατάσταση αρνητικών για το περιβάλλον καταστάσεων που είναι πιθανόν να προκύψουν και οφείλονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
 4. Επίσης, ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ), καθώς και την ενδεχόμενη ανασκαφική έρευνα που θα απαιτηθεί από το ΥΠ.ΠΟ.
2.  
  Οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι οι ακόλουθοι :
 1. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία βελτιώσεων της Λεωφόρου Μαραθώνα, κατά το τμήμα της που αρχίζει από τον Μαραθώνα και ειδικότερα από την αρχή της Μαραθώνιας διαδρομής, όπου βρίσκεται και το ανεγερθέν Μνημείο (χιλιομετρική θέση (ΧΘ) 0+100), και καταλήγει, με κατεύθυνση προς την Αθήνα, στον ανισόπεδο κόμβο Παλλήνης της Αττικής οδού (ΧΘ 26 +179), καθώς και των οδών προς Μουσείο και Τύμβο Μαραθώνα, όπως τα πιο πάνω τμήματα περιγράφονται στη ΜΠΕ και τα συμπληρωματικά τεύχη αυτής (κείμενο, σχέδια) και με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην απόφαση αυτή
 2. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων Σε ότι αφορά τα αέρια απόβλητα, έχουν εφαρμογή οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων που αναφέρονται στις Π.Υ.Σ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και Π.Υ.Σ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88).
 3. Σε ότι αφορά τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι σχετικές Νομαρχιακές Αποφάσεις.
 4. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κυκλοφοριακού θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/ 20.9.92 (ΦΕΚ 395 Β΄/19.6.92) «Καθορισμός δεικτών και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα».
 5. Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις:
 6. i) ΥΑ Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689 Β΄/18.8.78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών ii) ΚΥΑ 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570 Β΄/9.9.86) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ» iii) ΥΑ 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751 Β΄/18.10.88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί από την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ 359 Β΄/1991)». iν) ΥΑ 765/91 (ΦΕΚ 81 Β΄/21.2.91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 11481/523/97 (ΦΕΚ 295 Β΄/97).
 7. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν δ1.
 8. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. δ2.
 9. Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη κατασκευής κάθε τμήματος του έργου, ο επιβλέπων μηχανικός πρέπει να ειδοποιεί εγγράφως την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.
 10. Αν εντοπισθούν αρχαιολογικά ευρήματα, οι εργασίες για την κατασκευή του έργου και η ανασκαφική έρευνα, καθώς και κάθε άλλος τρόπος αντιμετώπισης των ευρημάτων, θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
 11. Συναρμόδιες για την περιοχή είναι η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
 12. Σε κάθε περίπτωση, ο προγραμματισμός του συνόλου των εργασιών (ανασκαπτικών ή κατασκευαστικών) για την κατασκευή του έργου, πρέπει να γίνει κατά τρόπο τέτοιο ώστε το έργο να είναι έτοιμο προς χρήση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. δ3.
 13. Επιβάλλεται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε:
 14. - να διαφυλαχθεί το σημαντικό πράσινο και ιδιαιτέρως τα μεγάλα δένδρα, που χαρακτηρίζουν το Αττικό τοπίο και αποτελούν μέτωπο θέας για την Μαραθώνια Διαδρομή. - να προστατευθούν και να αναδειχθούν τα σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής. - να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο οικιστικό, γεωργικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.
 15. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, επιβάλλεται ειδικότερα η τήρηση των όρων που αναφέρονται πιο κάτω υπό στοιχεία δ3.1 έως και δ3.31, καθώς και η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην ΜΠΕ και τα συμπληρωματικά τεύχη αυτής:
 16. δ3.1 Ο συνδετήριος δρόμος της Μαραθώνιας Διαδρομής με την οδό Δημοκρατίας του οικισμού Μαραθώνα (τμήμα Κ03 έως Κ04), να ακολουθήσει, κατά το δυνατόν, τη χάραξη της προβλεπόμενης περιμετρικής οδού του υπό έγκριση σχεδίου πόλης του Μαραθώνα. δ3.2 Η διαπλάτυνση του δρόμου προς Μουσείο Μαραθώνα, μπροστά από το αρχαίο νεκροταφείο στο Τσέπι, περί τη Χ.Θ. 0+350, να πραγματοποιηθεί μέχρι πλάτους 1,5 μ. από το άκρο του σημερινού οδοστρώματος προς τα δεξιά, ενώ προς τα αριστερά δεν τίθεται όριο, ώστε να διασφαλισθεί τόσο ο αρχαιολογικός χώρος όσο και μικρή έκταση για περίφραξη ή χώρο στάθμευσης.
 17. Πριν και μετά την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν συστηματικές τομές από την Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΚΠΑ) για την έρευνα εντοπισμένων αρχαιοτήτων.
 18. Η δαπάνη των εργασιών αυτών θα βαρύνει τον κύριο του έργου.
 19. Επιπλέον, το στέγαστρο του αρχαίου νεκροταφείου θα αντικατασταθεί με υλικό καλαίσθητο και φιλικό προς το περιβάλλον από τη Β΄ ΕΚΠΑ. δ3.3 Περί την Χ.Θ. 2+960, να προστατευθεί το αγροτεμάχιο στα αριστερά του δρόμου προς την Αθήνα και σε επαφή με αυτόν, στη συμβολή της οδού Αρίστης, όπου εντοπίζονται λείψανα προϊστορικής εγκατάστασης.
 20. Η ανασκαφική έρευνα των πιο πάνω λειψάνων βαρύνει τον κύριο του έργου και πρέπει να ολοκληρωθεί στην περιοχή του εύρους κατάληψης του έργου, πριν την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών.
 21. Για την προστασία του κυρίου τμήματος του αγρού, όπου εντοπίστηκαν τα ευρήματα, η διαπλάτυνση του δρόμου στην θέση αυτή να γίνει κυρίως προς τα δεξιά.
 22. Μόνο εάν απαιτηθεί για την προστασία των απέναντι (δεξιά) ιδιοκτησιών, θα καταληφθεί μικρή λωρίδα, πλάτους το πολύ 3 μ, προς τα αριστερά. δ3.4 Στην περιοχή του μουσείου Μαραθώνα, επιβάλλεται η αντικατάσταση του τμήματος του συρμάτινου φράκτη που θα θιγεί κατά τις εργασίες διαπλάτυνσης, με καλαίσθητο υλικό αντάξιο της ιστορικής αξίας της περιοχής. δ3.5 Να διατηρηθούν τα κυπαρίσσια αριστερά του δρόμου προς Τύμβο και το πεύκο στο μέσον του δρόμου αυτού.
 23. Ιδιαίτερα θα πρέπει να διατηρηθούν, έστω και εντός της ζώνης του πεζοδρομίου ή του ερείσματος, τα δύο μεγάλα κυπαρίσσια αριστερά, στη συμβολή της οδού Μαραθωνομάχων με την οδό Σπ.
 24. Λούη (ΧΘ 0+200) καθώς και περί τη ΧΘ 0+240.
 25. Στη συνέχεια θα διατηρηθεί το πεύκο της ΧΘ 0+300 με ένταξή του σε κεντρική νησίδα.
 26. Τέλος, από την ίδια αριστερή πλευρά, περίπου από τη ΧΘ 0+320 και μέχρι τη συμβολή με την οδό Ολυμπιονικών, θα διατηρηθούν περί τα 10 υψηλόκορμα κυπαρίσσια, το τελευταίο από τα οποία, απέχει περί τα 10 μέτρα από τη συμβολή με την οδό Ολυμπιονικών, με ενδεχόμενη ένταξή τους στο πεζοδρόμιο ή στο έρεισμα.
 27. Η διαπλάτυνση στις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να γίνει κυρίως προς τα δεξιά. δ3.6 Να γίνει μετάθεση της οδού Αρχίας προς βορρά, ώστε να ενοποιηθούν οι απαλλοτριωμένοι χώροι της περιοχής του Τύμβου.
 28. Επίσης να γίνει μετάθεση προς τα νότια στην οδό Καλλινίκου, ώστε να ενταχθεί ο χώρος στάθμευσης, καθώς και αυτός του περίπτερου του ΕΟΤ, στον ενοποιημένο χώρο του Τύμβου. δ3.7 Κατά την εκπόνηση της ειδικής τεχνικής μελέτης αναβάθμισης της περιοχής της Μαραθώνιας διαδρομής, να αντιμετωπισθούν και θέματα γενικότερης αναβάθμισης και βελτίωσης του περιβάλλοντος χώρου και των υποδομών των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της περιοχής.
 29. Ειδικότερα :
 30. α) να πραγματοποιηθεί βελτίωση των οδών Παναγοπούλου και Αργιθέας, καθώς και διαμόρφωση των οδών πρόσβασης στον Μυκηναϊκό Τάφο του Αρνού, β) να διαμορφωθεί η πρόσβαση στο Αιγυπτιακό ιερό και το υστερορωμαϊκό Βαλανείο της Μπρεξίξας στη Νέα Μάκρη μέσα από τις εγκαταστάσεις της πρώην αμερικάνικης βάσης γ) να κατασκευαστεί πεζόδρομος κατά μήκος της βόρειας πλευράς του αρχαιολογικού χώρου, παράλληλα στο ρέμα δ) να βελτιωθεί η οδός προς τον Πύργο της Οινόης (εποχής Φραγκοκρατίας) και να αναδειχθεί το μνημείο. δ3.8 Επιβάλλεται η διατήρηση της σειράς των περίπου 115 κυπαρισσιών στην πρόσοψη του αγρού από ΧΘ 1+950 έως ΧΘ 2+050 περίπου.
 31. Στη θέση αυτή η διαπλάτυνση θα γίνει κυρίως προς τα δεξιά. δ3.9 Περί τη ΧΘ 3+000 και μετά τον αρχαιολογικό χώρο με τα προϊστορικά ευρήματα, η διαπλάτυνση της οδού θα γίνει σταδιακά αμφίπλευρη ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις σε ιδιοκτησίες. δ3.10 Από τη ΧΘ 6+400 περίπου, όπου και αρχίζει πρακτικά η οικιστική περιοχή της Ν. Μάκρης, μέχρι περίπου τη ΧΘ 8+900, η διαπλάτυνση θα πραγματοποιηθεί στο προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης της Ν. Μάκρης πλάτος, με μικρές βελτιώσεις διατομής και κατασκευή πεζοδρομίων. δ3.11 Κατά τη διαπλάτυνση στην έξοδο από τον κυρίως οικισμό Ν. Μάκρης, από ΧΘ 8+900 έως την είσοδο στην περιοχή Ραφήνας περί τη ΧΘ 15+100, θα ληφθεί υπ όψιν η υπάρχουσα δενδρώδης βλάστηση (κυρίως πεύκων) αμφίπλευρα του δρόμου κατά περίπτωση και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια διατήρησης των μεγαλύτερων από αυτά. δ3.12 Από τη ΧΘ 9+000 και έως περίπου τη ΧΘ 10+100, η διαπλάτυνση να γίνει κυρίως προς τα δεξιά ώστε να διατηρηθούν τα αξιόλογα δένδρα (κυρίως πεύκα) που υπάρχουν αριστερά του δρόμου. δ3.13 Από τη ΧΘ 10+100 περίπου έως τη ΧΘ 10+700, η διαπλάτυνση να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην θίγονται τα κτίσματα της οικιστικής περιοχής Αγίας Μαρίνας.
 32. Κατά θέσεις να ληφθούν και ειδικότερα μέτρα όπως μικρή τοπική μείωση του πεζοδρομίου δεξιά για αποφυγή επιπτώσεων σε υφιστάμενα κτίσματα εντός του οικισμού. δ3.14 Από τη ΧΘ 10+700 περίπου έως τη ΧΘ 12+800, η διαπλάτυνση να γίνει κυρίως προς τα δεξιά, ώστε να αποφευχθεί η κοπή των δένδρων στην αριστερή πλευρά του δρόμου, αλλά και για λόγους προστασίας του υφιστάμενου οικισμού. δ3.15 Από τη ΧΘ 12+800 έως περίπου τη ΧΘ 15+100, η διαπλάτυνση να γίνει γενικά αμφίπλευρη και σε ορισμένες περιπτώσεις μονόπλευρη, ώστε να θιγούν κατά το δυνατόν λιγότερα δένδρα.
 33. Περί τη ΧΘ 13+700 η χάραξη να ελιχθεί κατάλληλα για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις τρεις υπάρχουσες κατοικίες. δ3.16 Περί τη ΧΘ 14+600 να γίνει διαπλάτυνση κυρίως προς τα δεξιά ώστε να προστατευθεί το αριστερά ευρισκόμενο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. δ3.17 Περί τη ΧΘ 14+700 η απαραίτητη δεξιά κυρίως διαπλάτυνση για τον προηγούμενο λόγο επιβάλλει την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης προς αποφυγή του δεξιού επιχώματος, ώστε το εύρος κατάληψης της διαπλάτυνσης να μειωθεί και να μην υπάρξουν επιπτώσεις από την διαπλάτυνση σε κοντινές κατοικίες.
 34. Να διασφαλισθεί, κατά το δυνατόν, πρόσβαση των οικοπέδων, ενώ ο τοίχος αντιστήριξης θα πρέπει να κατασκευαστεί καλαίσθητα. δ3.18 Περί τη ΧΘ 14+900 να συνεχίσει η δεξιά μονόπλευρη διαπλάτυνση για την προστασία αριστερά ευρισκόμενης οικίας και για τη διατήρηση των πλέον εύρωστων πεύκων υπάρχουσας συστάδας αριστερά, στα όρια της περίφραξης δύο κατοικιών με το δρόμο. δ3.19 Στην περιοχή Ραφήνας, από ΧΘ 15+100 έως ΧΘ 15+500 περίπου, να προστατευθεί ο χώρος της εκκλησίας της Αναλήψεως (στη ΧΘ 15+200 αριστερά) καθώς και το δημοτικό σχολείο (στη ΧΘ 15+300) με κυρίως δεξιά και μικρή μόνο αριστερή διαπλάτυνση. δ3.20 Στην περιοχή της διασταύρωσης Ραφήνας, να προβλεφθεί συνδετήρια οδός μεταξύ των οδών Μπισπιρούλας και Ευβοίας, για την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας. δ3.21 Στην οικιστική περιοχή του κόμβου Ραφήνας, από περίπου ΧΘ 15+100 έως ΧΘ 17+000, να προστατευθεί το οικιστικό περιβάλλον, χωρίς να θιγούν κατά το δυνατόν κτίσματα, και να κατασκευασθούν πεζοδρόμια. δ3.22 Περί τη ΧΘ 16+650, θα προστατευθούν κατά το δυνατόν υπάρχοντα εύρωστα πεύκα ικανής ανάπτυξης με αριστερή κυρίως διαπλάτυνση. δ3.23 Περί τη ΧΘ 17+100 η διαπλάτυνση θα γίνει προς τα αριστερά για την προστασία σημαντικού πεύκου. δ3.24 Περί τη ΧΘ 18+100, μετά τον υφιστάμενο δεξιό κόμβο προς Καλλιτεχνούπολη, να γίνει διαπλάτυνση κυρίως προς τα δεξιά, ώστε να μη θιγεί η αριστερή συστάδα τριών αξιόλογων πεύκων.
 35. Στη συνέχεια, περί τη ΧΘ 18+280 και πριν το ρέμα Βαλανάρη, να γίνει κυρίως αριστερή διαπλάτυνση, ώστε να διασωθεί συστάδα περίπου πέντε πεύκων δεξιά. δ3.25 Μετά τη ΧΘ 19+500 έως τη ΧΘ 20+000 (κέντρο Πικερμίου), η διαπλάτυνση να ενταχθεί στο μεταξύ των οικιών πλάτος, δίχως να τις θίγει, με ικανού πλάτους πεζοδρόμια. δ3.26 Περί τη ΧΘ 21+600 θα διασωθούν τα δύο αξιόλογα πεύκα δεξιά. δ3.27Περί τη ΧΘ 22+500, στον κόμβο προς οικισμό Πανόραμα Παλλήνης, στην οδό Κύπρου στα δεξιά, θα προστατευθεί το υπάρχον σημαντικό πεύκο. δ3.28 Από τη ΧΘ 23+000 έως τη ΧΘ 23+200 θα διασωθούν τα πεύκα δεξιά και αριστερά του δρόμου, που δημιουργούν θόλο, με ένταξη σε τοπικές νησίδες και στα πεζοδρόμια. δ3.29 Περί τη ΧΘ 23+500, ο άξονας του δρόμου θα τοποθετηθεί κατάλληλα, ώστε να μην θιγεί το υπάρχον εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου στα αριστερά. δ3.30 Στην περιοχή του οικισμού της Παλλήνης, η διαπλάτυνση να προσαρμοστεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης. δ3.31 Τα εργοτάξια κατασκευής του έργου θα τοποθετηθούν στις ΧΘ 1+000 αριστερά, 2+950 δεξιά, 6+750 δεξιά και 15+450 αριστερά.
 36. Οι θέσεις ενδεχομένως απαιτούμενων νέων εργοταξίων (πλην των προηγουμένων), οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, οι χώροι μόνιμης απόθεσης πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών, οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης των ανωτέρω θέσεων και χώρων θα εγκριθούν από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ύστερα από τεχνική έκθεση και σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον ανάδοχο, αμέσως μετά την ανάθεση κατασκευής του έργου και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργοταξιακής δραστηριότητας.
 37. Η ανωτέρω τεχνική έκθεση και το σχετικό σχέδιο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύνολο των όρων της παρούσας, καθώς και με τις υποδείξεις των ανωτέρω Υπηρεσιών με στόχο την πληρέστερη προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. δ4.Η ζώνη κατάληψης των εργασιών κατασκευής, καθώς και η εγκατάσταση βοηθητικών χώρων, πρέπει να σχεδιασθούν με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του καταλαμβανόμενου χώρου και των επιπτώσεων στο άμεσο φυσικό περιβάλλον. δ5.
 38. Απαγορεύεται να θιγεί η βλάστηση σε οποιοδήποτε σημείο της ζώνης επιρροής του έργου που βρίσκεται έξω από τη ζώνη εκτέλεσής του.
 39. Ειδικότερα, απαγορεύεται η φθορά δασικής βλάστησης με σκοπό την εγκατάσταση εργοταξίων, διάνοιξη οδών προσπέλασης, δημιουργία χώρων απόθεσης ή οποιαδήποτε άλλη αιτία συνδέεται με την κατασκευή και όχι με τη λειτουργία του έργου.
 40. Οι όποιες εργασίες εντός δασικών περιοχών οφείλουν να γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής δασικής υπηρεσίας.
 41. Η διάθεση των προϊόντων υλοτομίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. δ6.
 42. Απαγορεύεται η διάνοιξη βοηθητικών διαδρομών σε περιοχές που βρίσκονται έξω από τη ζώνη κατάληψης του έργου.
 43. Η κίνηση των οχημάτων του εργοταξίου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε υφιστάμενους δρόμους. δ7.
 44. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επίστρωση με δομικό υλικό (π.χ. άσφαλτος, τσιμέντο κ.λπ.) επιφανειών που δεν εξυπηρετούν τις απολύτως απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου.
 45. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί, τόσο από τον ανάδοχο όσο και από την επιβλέπουσα υπηρεσία, στην αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας, με στόχο να αποκλεισθεί κάθε πιθανότητα ατυχήματος οφειλόμενου με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στις δραστηριότητες κατασκευής του έργου.
 46. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρηθούν με ακρίβεια οι όροι των παραγράφων δ8 έως και δ11, ενώ πρέπει κατά προτεραιότητα να ληφθεί κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για τον πληρέστερο αποκλεισμό πιθανότητας ατυχήματος. δ8.
 47. Επιβάλλεται η επιλογή κατάλληλης σήμανσης σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου, ώστε να καταδεικνύονται με τον εναργέστερο τρόπο οι πιθανοί κίνδυνοι και οι κυκλοφοριακές ή άλλες υποδείξεις για εποχούμενους και πεζούς.
 48. Η σήμανση αυτή πρέπει να είναι απολύτως εμφανής σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επάρκεια της κυκλοφοριακής σήμανσης που αφορά την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. δ9.
 49. Επιβάλλεται σε όλες τις ζώνες κατάληψης του έργου και καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, ο αποκλεισμός της πρόσβασης σε άτομα ή οχήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες.
 50. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την απαγόρευση πρόσβασης σε παιδιά και άτομα με ελαττωμένη οπτική ή ακουστική αντίληψη. δ10.
 51. Τα μέσα αποκλεισμού της πρόσβασης στις ζώνες κατάληψης των έργων, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συνιστούν αυτά καθ αυτά πηγές πρόκλησης ατυχημάτων. δ11.
 52. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την αποφυγή πυρκαγιάς, άλλως για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.
 53. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας πρέπει να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών. δ12.
 54. Καθ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, η διαχείριση των ορυκτελαίων και καυσίμων των μηχανημάτων των εργοταξίων θα πραγματοποιείται με πιστή τήρηση της ΚΥΑ 98012/2001/1995 (ΦΕΚ 40Β/19.01.1996) και σε ειδικά προστατευόμενους χώρους.
 55. Τα δοχεία πρέπει να φυλάσσονται και οι μεταγγίσεις να πραγματοποιούνται πάνω σε μεταλλική δεξαμενή συλλογής απορροών (π.χ δεξαμενή με σχαρωτή οροφή), τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η διαστασιολόγηση της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται με νομοθετικές διατάξεις ή διεθνή πρότυπα που ισχύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ13.
 56. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους απορροές της κατασκευής.
 57. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παροχετευόμενες ροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά ή υγρά καύσιμα). δ14.
 58. Απαγορεύεται η απόρριψη οποιωνδήποτε μη-βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους.
 59. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συντάξει σχέδιο επέμβασης και να έχει σε ετοιμότητα όλα τα απαραίτητα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι κ.ά. δ15.
 60. Σε κάθε εργοτάξιο όπου εκτελούνται πλύσεις μηχανημάτων και οχημάτων, πρέπει να κατασκευασθεί φρεάτιο ή δεξαμενή συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να πραγματοποιείται τακτική απομάκρυνση των ιζημάτων, με διάθεσή τους σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων. δ16.
 61. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, των αιωρούμενων σωματιδίων ή των οσμηρών ουσιών.
 62. Τα παραπάνω μέτρα πρέπει να επικεντρώνονται στις πηγές εκπομπής και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους όρους των παραγράφων δ17 έως και δ24, καθώς και όποιο άλλο μέτρο κριθεί ότι συμβάλλει στη μείωση εκπομπής σκόνης. δ17.
 63. Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα (π.χ. εκσκαφές, χωματισμοί, στρώσεις ή αποξέσεις οδοστρωμάτων κ.ά.) ή εργοταξιακή εγκατάσταση (π.χ. μονάδες παραγωγής αδρανών, σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος) όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται. δ18.
 64. Επιβάλλεται η συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών διαδρομών και υλικών, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. δ19.
 65. Επιβάλλεται η πλύση των τροχών των φορτηγών πριν από την έξοδό τους από τα εργοτάξια, με κατάλληλη συλλογή των υγρών αποβλήτων, αφαίρεση της λάσπης και επαναχρησιμοποίηση του νερού. δ20.
 66. Σε περιπτώσεις προσωρινής απόθεσης σωρών από χαλαρά υλικά (π.χ. άμμος, χαλίκι, πλεονάζοντα υλικά κ.λπ.), θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η διάβρωσή τους από τον άνεμο και η συνακόλουθη μεταφορά σκόνης (π.χ. με περιφερειακούς ανεμοφράκτες, διαβροχή ή επικάλυψη των σωρών). δ21.
 67. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών, απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τρόπο τέτοιο ώστε να παρεμποδίζεται η συναγωγή σκόνης ή σωματιδίων από τα μεταφερόμενα υλικά. δ22.
 68. Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, επιβάλλεται η τοποθέτηση εμφανούς σήμανσης στα οχήματα μεταφοράς υλικών, ώστε να καταδεικνύεται η χρησιμοποίησή τους για την εκτέλεση εργασιών σχετικών με το έργο. δ23.
 69. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς της περιοχής, εκτός από τους κύριους οδικούς άξονες που διέρχονται εντός τέτοιων περιοχών και τις περιμετρικές οδούς αυτών.
 70. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την εξαιρετική ανάγκη διέλευσης των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. δ24.
 71. Επιβάλλεται η άμεση ασφαλτόστρωση των τμημάτων του έργου, των οποίων ολοκληρώνονται οι πρόδρομες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. δ25.
 72. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, εφόσον εξαντληθεί κάθε δυνατότητα αξιοποίησης των προϊόντων εκσκαφής από άλλα τμήματα του έργου, θα εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. δ26.
 73. Τα υλικά που θα προκύψουν από εκσκαφές οδοστρωμάτων ή καθαιρέσεις κατασκευών σκυροδέματος θα υποστούν διαλογή και η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το είδος των.
 74. Τα μεν αδρανή θα διατεθούν σε χώρο σύμφωνα με την παράγραφο δ27, τα δε υπόλοιπα σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης απορριμμάτων. δ27.
 75. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής από το σύνολο του έργου, εφ όσον είναι κατάλληλα, μπορούν να διατεθούν:
 76. - για χρήση στα μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής που κατασκευάζονται στην ευρύτερη περιοχή, - για την αποκατάσταση ανενεργών χώρων εξορυκτικής δραστηριότητας που έχουν καθοριστεί ή θα καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2742/1999. δ28.
 77. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, οποιωνδήποτε υλικών που προέρχονται από το έργο σε κοίτες, μισγάγγειες ή θέσεις επιφανειακής ροής υδάτων. δ29.
 78. Δεν επιτρέπεται η πέραν του μηνός αποθήκευση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου. δ30.
 79. Τις χωματουργικές εργασίες ορυγμάτων ή επιχωμάτων πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση. δ31.
 80. Επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά το πέρας κάθε φάσης κατασκευής του έργου και η αποκατάσταση του χώρου, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. δ32.
 81. Κάθε είδους άχρηστα υλικά θα συλλέγονται τακτικά και θα απομακρύνονται από τον χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 82. Απαγορεύεται κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή των έργων. δ33.
 83. Σε όλο το μήκος του έργου, πρέπει να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή υδάτων, με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, σύμφωνα με κατάλληλες υδραυλικές μελέτες και με περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής αυτή που θα καθοριστεί από την αρμόδια υπηρεσία υδραυλικών έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. δ34.
 84. Σε συνδυασμό με τον παραπάνω όρο:
 85. - επί της Λ. Μαραθώνος, στη Χ.Θ. 3+500 (θέση Πατητήρι), επιβάλλεται η εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων που προβλέπονται από τις εγκεκριμένες μελέτες. - στις περιοχές, όπου ο δρόμος τέμνει υδατορροές που παροχετεύονται προς τη θαλάσσια περιοχή, επιβάλλεται η κατασκευή κάθετων έργων αποχέτευσης ομβρίων. - εκτός των ανωτέρω, στην περιοχή της Χ.Θ. 17+150 και για μήκος περίπου 100 μ., εάν απαιτηθεί τοπική διευθέτηση του ρέματος Βαλανάρη, αυτή οφείλει να πραγματοποιηθεί χωρίς να θιγούν οι παράμετροι παροχετευτικότητας του ρέματος. δ35.
 86. Ο κύριος του έργου οφείλει να λαμβάνει διαρκή μέριμνα για την ομαλή απαγωγή των ομβρίων υδάτων, με τακτικό καθαρισμό των τριγωνικών ρείθρων, οχετών, διάτρητων αγωγών και φρεατίων.
 87. Ο καθαρισμός αυτός πρέπει κατ ελάχιστο να πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο, πριν την έναρξη της περιόδου βροχοπτώσεων. δ36.
 88. Σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί καθαρές τις επιφάνειες των φρεατίων του δικτύου αποχέτευσης από απορρίμματα ή λάσπες των εργοταξίων στην άμεση γειτονία και μέχρι 250 μ. απόσταση από τα όρια των εργοταξίων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή απαγωγή των ομβρίων υδάτων. δ37.
 89. Επιβάλλεται η φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που είναι δεκτικές βλάστησης (πρανή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ).
 90. Οι εργασίες φύτευσης σε κάθε τμήμα του έργου πρέπει να αρχίζουν αμέσως μετά την περάτωση των χωματουργικών εργασιών και τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών και να είναι ανάλογες προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής διέλευσης του έργου.
 91. Όλες οι φυτεύσεις πρέπει να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης, με σκοπό τη γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης. δ38.
 92. Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης, όπου αυτή θιγεί, πρέπει να συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες.
 93. Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη και, μόνον εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, επιτρέπονται φυτεύσεις με είδη, ξένα προς την φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής, αλλά προσαρμοσμένα στις σταθμολογικές συνθήκες της περιοχής. δ39.
 94. Φυτική γη, που ενδεχομένως προκύψει από χωματουργικές εργασίες, πρέπει να διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
 95. Αν υπάρχει περίσσεια φυτικής γης σε μία περιοχή, επιτρέπεται η μεταφορά ποσοτήτων για χρησιμοποίηση σε άλλες θέσεις που θα υποδείξει η επιβλέπουσα υπηρεσία. δ40.
 96. Η οριστική σχεδίαση του έργου οφείλει να λάβει υπόψη και αισθητικές παραμέτρους.
 97. Οι διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο πρέπει να γίνουν με τρόπο συμβατό προς το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον και το χαρακτήρα της περιοχής. δ41.
 98. Στα τμήματα του έργου που απαιτούνται τοίχοι αντιστήριξης, αυτοί πρέπει να κατασκευαστούν με τρόπο άρτιο τεχνικά και καλαίσθητο αισθητικά.
 99. Στη σχετική μελέτη εφαρμογής, που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο, απαιτείται συμμετοχή αρχιτέκτονα και έγκρισή της από τον κύριο του έργου. δ42.
 100. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να συμμορφώνεται προς όλες τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για το θόρυβο.
 101. Επιβάλλεται η λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για τη μείωση στο ελάχιστο των πιθανών υψηλών ηχητικών εκπομπών και την εξασφάλιση διακύμανσης του θορύβου και των δονήσεων εντός των αποδεκτών ορίων, καθ΄ όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων. δ43.
 102. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση και η παραμονή στο χώρο του έργου μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου. δ44.
 103. Ανώτατη επιτρεπτή μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dΒ(Α). δ45.
 104. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ενδέχεται να υπάρξουν υψηλές στάθμες θορύβου κατά την κατασκευή, επιβάλλεται η χρησιμοποίηση ηχοπετασμάτων καταλλήλου ύψους, στην περίμετρο των εργοταξίων, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος.
 105. Αν εκπέμπονται υψηλές στάθμες θορύβου από σημειακές πηγές, όπως π.χ. κατά τη χρήση αεροσφυρών, αεροσυμπιεστών ή άλλων θορυβωδών εργαλείων, επιβάλλεται ο περιορισμός του εκπεμπόμενου θορύβου με χρήση κινητών ηχομονωτικών περιφραγμάτων γύρω από τα σημεία εκπομπής. δ46.
 106. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, απαγορεύεται μέσα από οικισμούς η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων. δ47.
 107. Το οδόστρωμα των τμημάτων που απέχουν λιγότερο από 300 μ. από οικιστικά σύνολα, πρέπει να επιστρωθεί με ειδικό ηχοαπορροφητικό ασφαλτοτάπητα με τα βέλτιστα διαθέσιμα ακουστικά χαρακτηριστικά. δ48.
 108. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου, πρέπει να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου τουλάχιστον ετησίως (Απρίλιο ή Οκτώβριο) και ιδίως σε περιόδους αιχμής.
 109. Αν οι μετρηθέντες κυκλοφοριακοί φόρτοι υπερβαίνουν κατά ποσοστό άνω του 20 % τους φόρτους που έχουν υπολογισθεί στην ΜΠΕ, επιβάλλεται η διενέργεια δειγματοληπτικών μετρήσεων για την ηχορύπανση από τον κυκλοφορικό θόρυβο. δ49.
 110. Επιβάλλεται ο ορισμός εκπροσώπου του αναδόχου ως συντονιστή περιβάλλοντος, ο οποίος θα μεριμνά κατ αποκλειστικότητα για την καθημερινή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. δ50.
 111. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής πρέπει να πραγματοποιείται μετά από συνεργασία του αναδόχου και των αρμόδιων οργανισμών κοινής ωφέλειας, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εκάστοτε θιγομένου έργου υποδομής.
 112. Οι αρμόδιοι φορείς, ανεξάρτητα από τα εκάστοτε προγράμματά τους, οφείλουν να εκτελούν όλες τις απαραίτητες εργασίες κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα, όπως προβλέπεται και στην παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999. δ51.
 113. Ο κύριος του έργου οφείλει να μεριμνά για την ομαλή λειτουργία της οδού, καθώς και για την απομάκρυνση των παραγομένων απορριμμάτων από τους χρήστες της οδού, καθ όλο το μήκος αυτής, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. δ52.
 114. Επιβάλλεται ο καθαρισμός των τριγωνικών ρείθρων, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλων σημείων στα οποία συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. δ53.
 115. Καθ όλη την διάρκεια της κατασκευής και ιδιαιτέρως μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικοινωνία και προσπέλαση των κατοίκων και τροχοφόρων στις διάφορες χρήσεις και λειτουργίες που ευρίσκονται εκατέρωθεν του δρόμου. δ54.
 116. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την προστασία του παροδίου χώρου από την από την εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων. δ55.
 117. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής:
 118. - Η πορεία κατασκευής των έργων, τα τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, οι εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, οι μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν. - Τα προβλήματα που τυχόν ανέκυψαν, οι απρόβλεπτες καταστάσεις καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία των έργων. - Τα αποτελέσματα ετήσιων μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου. δ56.
 119. Για την κατασκευή και λειτουργία του έργου εφαρμόζονται επιπλέον και οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στα συμπληρωματικά τεύχη αυτής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους που καθορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις.
 120. Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες - Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων ε1.
 121. Στο περιβάλλον της περιοχής περιλαμβάνονται οι οικισμοί της περιοχής, ο αρχαιολογικός χώρος του Μαραθώνα και οι λοιποί αρχαιολογικοί χώροι που αναφέρονται στη ΜΠΕ και στα συμπληρωματικά τεύχη αυτής. ε2.
 122. Για την προστασία των πιο πάνω περιοχών και στοιχείων, εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ (υποπεριπτώσεις δ1 έως και δ56) της παρούσας παραγράφου.
 123. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της Οι πιο πάνω περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι την 31.12.2006 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.
 124. Μετά την ημερομηνία αυτή, ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 125. Αλλαγή χαρακτηριστικών του έργου Επιτρέπεται αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ και τα συμπληρωματικά τεύχη αυτής, μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και ύστερα από σχετική έγκριση της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ
 126. Έλεγχος και επιβολή κυρώσεων η1.
 127. Οι πιο πάνω όροι, καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου και τα συμπληρωματικά τεύχη αυτής, θα πρέπει, σε κάθε έλεγχο, να βρίσκονται στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. η2.
 128. Η μη τήρηση των πιο πάνω όρων ή η καθ υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται, πέραν των κυρώσεων που προκύπτουν από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 κυρώσεων.
Άρθρο 2
1.  
  Για την εκτέλεση του έργου της Μαραθώνιας διαδρομής, επιτρέπεται η κατάληψη, εκχέρσωση ή κάλυψη δασών και δασικών εκτάσεων, όπως οι περιοχές αυτές απεικονίζονται με πράσινο χρώμα στα από Μαΐου 2002 δύο (2) σχετικά πρωτότυπα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5000 με τίτλο: «Μελέτη Μαραθώνιας Διαδρομής - Οριστική Μελέτη Κυκλοφοριακής Διάταξης & Οδοποιίας - Γενική Οριζοντιογραφία Χ.Θ: 0+000,0 έως Χ.Θ: 12+819,53 (αρ. σχ. 01,1) & Χ.Θ: 12+819,53 έως Χ.Θ: 26+178,62 (αρ. σχ. 01,2)», που θεωρήθηκαν από τον Διευθυντή Δασών Ανατολικής Αττικής και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα Ι).
2.  
  Εγκρίνεται η αλλαγή χρήσης και χορηγείται η άδεια επέμβασης και η άδεια υλοτομίας στις απεικονιζόμενες στα πιο πάνω τοπογραφικά διαγράμματα με πράσινο χρώμα εκτάσεις και από χιλιομετρική θέση 8+900 έως και 26+178,62
Άρθρο 3
1.  
  Εγκρίνονται οι οριστικές μελέτες κυκλοφοριακής διάταξης της Μαραθώνιας Διαδρομής στα τμήματα: α. από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 9+000 (Μαραθώνας - Ν. Μάκρη), μετά των οδικών συνδέσεών της προς Λ. Δημοκρατίας, προς Μουσείο Μαραθώνα και προς Τύμβο Μαραθώνα καιβ. από Χ.Θ. 9+000 έως Χ.Θ. 26+178,62 (Ν. Μάκρη - Παλλήνη), σύμφωνα με τα από Μαΐου 2002 σχέδια τυπικών διατομών και οριζοντιογραφιών που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα ΙΙ).
Άρθρο 4
1.  
  Για την εκτέλεση του Ολυμπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδρομής, κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου :
 1. Εκτάσεων εμβαδού 34.719,50 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 0+297.50 έως τη χιλιομετρική θέση 2+574,25, της οδού σύνδεσης της Λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Δημοκρατίας, καθώς επίσης της οδού προς Μουσείο Μαραθώνος από τη χιλιομετρική θέση 0+000,00 έως τη χιλιομετρική θέση 2+360,00, όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στα από Μαΐου 2002 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ1 και ΚΔ2 υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Α και τον από Μαΐου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τους τοπογράφους μηχανικούς Ιωάννη Δραγομάνοβιτς και Δημήτριο Μπισδάρη και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη - διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
 2. Εκτάσεων εμβαδού 35.436,00 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 2+574,25 έως τη χιλιομετρική θέση 5+616,60, καθώς επίσης της οδού προς Τύμβο Μαραθώνος από τη χιλιομετρική θέση 0+000,00 έως τη χιλιομετρική θέση 1+762,13, όπως οι πιο πάνω εκτάσεις απεικονίζονται στα από Μαΐου 2002 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ3 και ΚΔ4 υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ- Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Α και τον από Μαΐου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τους τοπογράφους μηχανικούς Ιωάννη Δραγομάνοβιτς και Δημήτριο Μπισδάρη και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη - διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
 3. Εκτάσεων εμβαδού 13.740,00 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Ν. Μάκρης και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 5+616,60 έως τη χιλιομετρική θέση 8+900,00, όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στο από Μαίου 2002 κτηματολογικό διάγραμμα ΚΔ5 υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Α και τον από Μαΐου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τους τοπογράφους μηχανικούς Ιωάννη Δραγομάνοβιτς και Δημήτριο Μπισδάρη και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη - διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
 4. Εκτάσεων εμβαδού 35.686,02 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Ν. Μάκρης και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 8+900,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Μεγαλόχαρης) έως τη χιλιομετρική θέση 14+075,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Αργιθέας), όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στα από Μαΐου 2002 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ4.1 έως και ΚΔ4.6 υπό στοιχεία ΑΑ-ΑΒ-ΑΓ-ΑΔ-ΑΕ-ΑΖ-ΑΗ-ΑΘ-ΑΙ-ΑΚ-ΑΛ-ΑΜ-ΑΝ-ΑΞ-ΑΟ-ΑΠ-ΑΡ-ΑΣ-ΑΤ-ΑΑ και ΔΑ-ΔΒ-ΔΓ-ΔΔ-ΔΕ-ΔΖ-ΔΗ-ΔΘ-ΔΙ-ΔΚ-ΔΛ-ΔΜ-ΔΝ-ΔΞ-ΔΟ-ΔΠ-ΔΡ-ΔΣ-ΔΤ-ΔΑ και τον από Μαΐου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Χρήστο Ράδο και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη - διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
 5. Εκτάσεων εμβαδού 38.277,74 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Ραφήνας και της Κοινότητας Πικερμίου και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 14+075,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Αργιθέας) έως τη χιλιομετρική θέση 18+360,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στο ρέμα Βαλανάρης), καθώς επίσης και στη μικρή συνδετήρια οδό περί τη χιλιομετρική θέση 15+700,00 (μεταξύ των οδών Μπισμπιρούλα και Ευβοίας), όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στα από Μαΐου 2002 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ5.1 έως και ΚΔ5.5 υπό στοιχεία ΑΑ-ΑΒ-ΑΓ-ΑΔ-ΑΕ-ΑΖ-ΑΗ-ΑΘ-ΑΙ-ΑΚ-ΑΛ-ΑΜ-ΑΝ-ΑΞ-ΑΟ-ΑΠ-ΑΡ-ΑΣ-ΑΤ-ΑΑ, ΔΑ-ΔΒ-ΔΓ-ΔΔ-ΔΕ-ΔΖ-ΔΗ-ΔΘ-ΔΙ-ΔΚ-ΔΛ-ΔΜ-ΔΝ-ΔΞ-ΔΟ-ΔΠ-ΔΡ-ΔΣ-ΔΤ-ΔΑ και ΔΥ-ΔΦ-ΔΧ-ΔΨ-ΔΩ-ΔΥ και τον από Μαΐου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Χρήστο Ράδο και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη - διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
 6. Εκτάσεων εμβαδού 34.661,46 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος της Κοινότητας Πικερμίου και του Δήμου Παλλήνης και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 18+360,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στο ρέμα Βαλανάρης) έως τη χιλιομετρική θέση 22+580,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Κύπρου), όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στα από Μαΐου 2002 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ6.1 έως και ΚΔ6.6 υπό στοιχεία ΑΑ-ΑΒ-ΑΓ-ΑΔ-ΑΕ-ΑΖ-ΑΗ-ΑΘ-ΑΙ-ΑΚ-ΑΛ-ΑΜ-ΑΝ-ΑΞ-ΑΟ-ΑΠ-ΑΡ-ΑΣ-ΑΤ-ΑΑ και ΔΑ-ΔΒ-ΔΓ-ΔΔ-ΔΕ-ΔΖ-ΔΗ-ΔΘ-ΔΙ-ΔΚ-ΔΛ-ΔΜ-ΔΝ-ΔΞ-ΔΟ-ΔΠ-ΔΡ-ΔΣ-ΔΤ-ΔΑ και τον από Μαΐου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Χρήστο Ράδο και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη - διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
 7. Εκτάσεων εμβαδού 24.467,69 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Παλλήνης και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 22+580,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Κύπρου) έως τη χιλιομετρική θέση 24+775,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Ανατολής), καθώς επίσης από τη χιλιομετρική θέση 25+820,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Έντισον) έως τη χιλιομετρική θέση 26+178,62 (η οποία βρίσκεται κοντά στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Παλλήνης), όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στο από Μαΐου 2002 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ7.1 έως και ΚΔ7.3 υπό στοιχεία ΑΑ-ΑΒ-ΑΓ-ΑΔ-ΑΕ-ΑΖ-ΑΗ-ΑΘ-ΑΙ-ΑΚ-ΑΛ-ΑΜ-ΑΝ-ΑΞ-ΑΟ-ΑΠ-ΑΡ-ΑΣ-ΑΤ-ΑΑ, ΑΥ-ΑΦ-ΑΧ-ΑΨ-ΑΩ-ΑΥ, ΔΑ-ΔΒ-ΔΓ-ΔΔ-ΔΕ-ΔΖ-ΔΗ-ΔΘ-ΔΙ-ΔΚ-ΔΛ-ΔΜ-ΔΝ-ΔΞ-ΔΟ-ΔΠ-ΔΡ-ΔΣ-ΔΤ-ΔΑ και ΔΥ-ΔΦ-ΔΧ-ΔΨ-ΔΩ-ΔΥ και τον από Μαΐου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Χρήστο Ράδο και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη - διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
 8. Ακριβή αντίτυπα των παραπάνω κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων (περ. α έως και ζ) προσαρτώνται στην παρούσα πράξη ως Παράρτημα ΙΙΙ και δημοσιεύονται με αυτήν, σε φωτοσμίκρυνση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων θα καλυφθεί από το έργο 2110005 της ΣΑΕ 010 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
3.  
  Για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001, όπως ισχύει).
4.  
  Οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τα έργα τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ιδίως ως προς τα θέματα της προδικασίας και της διαδικασίας προσδιορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης, της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, της αναγνώρισης δικαιούχων και της αποβολής ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων, εφαρμόζονται ανάλογα στις απαλλοτριώσεις του παρόντος άρθρου
Άρθρο 5
1.  
  Κυρώνονται, αφ ης ίσχυσαν και ως προς όλες τις έννομες συνέπειές τους, οι ακόλουθες πράξεις : α1. Η ΕΥΔΕ /ΕΣΕΑ/οικ/2114/23.7.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.500.000.000 δρχ. σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010, έγκριση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις τις ισχύουσες διατάξεις για τα δημόσια έργα και έγκριση των συμβατικών τευχών για τη δημοπράτηση του έργου ΕΕ8/01 «Μαραθώνια Διαδρομή - Τμήμα από Μαραθώνα (ΧΘ 0+000) έως έξοδο Ν. Μάκρης (ΧΘ 9+000)», προϋπολογισμού 10.500.000.000 δρχ. (30.814.380,04 ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ), όπως εξειδικεύεται με τα τεύχη δημοπράτησης. α2. Η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ3500/22.10.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου ΕΕ8/01 «Μαραθώνια Διαδρομή - Τμήμα από Μαραθώνα (ΧΘ 0+000) έως έξοδο Ν. Μάκρης (ΧΘ 9+000)», προϋπολογισμού 10.500.000.000 δρχ. α3.Η από 7.12.2001 σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και της «Ολυμπία Ελλάς Α.Τ.Ε.Β.Ε.» για την εκτέλεση του έργου «ΕΕ8/01: Μαραθώνια Διαδρομή - Τμήμα από Μαραθώνα (ΧΘ 0+000) έως έξοδο Ν. Μάκρης (ΧΘ 9+000)», ποσού 22.338.317,05 Ευρώ, σε βάρος του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010. β1. Η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/2366/6.8.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 11.100.000.000 δρχ. σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010, έγκριση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις τις ισχύουσες διατάξεις για τα δημόσια έργα και έγκριση των συμβατικών τευχών για τη δημοπράτηση του έργου ΕΕ12/01 «Μαραθώνια Διαδρομή - Τμήμα από Ν. Μάκρη (ΧΘ 9+000) έως Παλλήνη (ΧΘ 26+000)», προϋπολογισμού 11.100.000.000 δρχ. (32.575.201,76 ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ), όπως εξειδικεύεται με τα τεύχη δημοπράτησης. β2. Η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ3657/2.11.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου ΕΕ12/01 «Μαραθώνια Διαδρομή - Τμήμα από έξοδο Ν. Μάκρης (ΧΘ 9+000) έως Παλλήνη (ΧΘ 26+000)». β3.Η από 4.1.2002 σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και της «Ευρωπαϊκής Τεχνικής Ανωνύμου Εταιρείας» για την εκτέλεση του έργου «ΕΕ12/01: Μαραθώνια Διαδρομή - Τμήμα από Ν. Μάκρη (ΧΘ 9+000) έως Παλλήνη (ΧΘ 26+000)», ποσού 23.082.757,37 Ευρώ, σε βάρος του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010.
2.  
  Αντίγραφα των συμβάσεων που αναφέρονται με τα στοιχεία α3 και β3 προσαρτώνται στην παρούσα ως Παράρτημα ΙV και δημοσιεύονται με αυτήν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Κατασκευή και Λειτουργία της Μαραθώνιας Διαδρομής», καθώς και τα συμπληρωματικά τεύχη αυτής. ΄Εχοντας επίσης υπόψη:
 • Το 2142/14.3.2002 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας Λαμβάνοντας τέλος υπόψη: Την ανάγκη να επισπευσθεί η εκτέλεση του Ολυμπιακού ΄Εργου «Μαραθώνια Διαδρομή», ώστε να αναδειχθεί το κορυφαίο Ολυμπιακό Αγώνισμα του Μαραθώνιου Δρόμου με βάση τον ανασχεδιασμό του, που κατέστη επιβεβλημένος για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ποιοτική αναβάθμιση του έργου και την ως εκ τούτου εξαιρετικώς επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη άμεσης ρυθμίσεως του εκτάκτως ανακύψαντος από τον ανασχεδιασμό ζητήματος. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
 • Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 691 Β΄).
 • Το έγγραφο 89622/391/12.3.2001 της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και το έγγραφο 85395/928/ 5.3.2001 της Γενικής Γραμματείας Δασών.
 • Τα έγγραφα 594/13.3.2001 και 1171/6.4.2001 του Τμήματος Περιβάλλοντος του Οργανισμού Αθήνας.
 • Το έγγραφο 6887/2620/14.3.2001 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 • Τα έγγραφα ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ2/16502/999/ 27.3.2001 και ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/16501/1000/27.3.2001 της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Το έγγραφο 926/4.4.2001 της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/ΓΓΔΕ.
 • Το έγγραφο 76/10.5.2001 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής.
 • Το 593/5.2.2002 έγγραφο της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Το 1119/15.2.2002 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1987/99 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/99 1987
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1988/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/25 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1978/Α5/2375 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/Α5_2375 1978
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/56206/1613 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/56206_1613 1986
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/85/405/ΕΟΚ»III)ΥΑ69001/1921 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/85_405_ΕΟΚ»III)ΥΑ69001_1921 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/75308/5512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/75308_5512 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/10399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/10399 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/765 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/765 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/17252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/17252 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/98012/2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/98012_2001 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/ΟΙΚ3500 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΕΥΔΕ_ΕΣΕΑ_ΟΙΚ3500 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/ΟΙΚ3657 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΕΥΔΕ_ΕΣΕΑ_ΟΙΚ3657 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/ΟΙΚ/2114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΕΥΔΕ_ΕΣΕΑ_ΟΙΚ_2114 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/ΟΙΚ/2366 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΕΥΔΕ_ΕΣΕΑ_ΟΙΚ_2366 2001
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις. 1999/2730 1999
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία