ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/1/29.08.2007

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Κράτος χορηγεί έκτακτες κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις σε όσους περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μονίμως σε κατάσταση απρόβλεπτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν οπουδήποτε στην Επικράτεια κατά το έτος 2007
2.  
  Η πληρωμή των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους γίνεται άμεσα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που θα καθοριστούν, ύστερα από αίτηση τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στους λογαριασμούς των οποίων μεταφέρονται τα απαραίτητα ποσά από το Δημόσιο. Ως δικαιολογητικό για την πληρωμή αρκεί αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου για τις ζημίες που υπέστη καθώς και ότι δεν έλαβε την ίδια παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση οικονομικής ενίσχυσης για την αντικατάσταση οικοσκευής και την αντιμετώπιση άμεσων εξόδων επισκευής κατοικίας μπορεί με τις αποφάσεις της επόμενης παραγράφου να προβλέπεται η συνυποβολή βεβαίωσης της Πυροσβεστικής ή της τοπικής αστυνομικής αρχής ή του οικείου Δήμου. Οι τράπεζες που καταβάλλουν τις οικονομικές ενισχύσεις αποστέλλουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανά εβδομάδα καταστάσεις πληρωμών, στις οποίες αναφέρονται συνολικά και αναλυτικά κατά δικαιούχο οι γενόμενες πληρωμές, επισυνάπτοντας τις υπεύθυνες δηλώσεις και τυχόν βεβαιώσεις, εφόσον προβλέπεται η συνυποβολή τους. Τυχόν υπόλοιπα των μεταφερόμενων στις τράπεζες ποσών επιστρέφονται στο λογαριασμό του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος με κοινοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το είδος και το ύψος των χορηγούμενων κοινωνικών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων, οι δικαιούχοι, που μπορεί ενδεικτικά να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης τους, η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων των δικαιούχων, τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθεί να κατατεθούν από τους δικαιούχους προς έλεγχο ύστερα από την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα
Άρθρο 2
1.  
  Συνιστάται Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Το Ταμείο εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή ακραία καιρικά φαινόμενα.
2.  
  Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από:
 1. Εισφορές του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Πυρόπληκτων (υπ’ αριθμ. 2341103053) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και που συνεστήθη με την με αριθμ. οικ.2./53006/Α0024/27.8.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων ειδικών λογαριασμών,.
 2. Εισφορές του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 3. Εισφορές ιδιωτών.
 4. Το ύψος της ετήσιας εισφοράς του Κρατικού Προϋπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
3.  
  Το Ταμείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
4.  
  Με Προεδρικό Διάταγμα των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται η οργανική διάρθρωση του Ταμείου, ο κανονισμός λειτουργίας του, ο τρόπος διαχείρισης των πόρων του Ταμείου καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου
5.  
  Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, η διαχείριση και καταβολή των χρηματοδοτήσεων που ανάγονται στο σκοπό του Ταμείου και στην εν γένει αντιμετώπιση αναγκών των πυρόπληκτων από τους πόρους του γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων
Άρθρο 3
1.  
  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ελεγχόμενα από το Δημόσιο, Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας, μπορεί, με αποφάσεις των οργάνων τους, να ενισχύουν τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων του άρθρου 2 παρ. 2 περ. α της παρούσας.
Άρθρο 4
1.  
  Στους πυρόπληκτους συνταξιούχους του Δημοσίου, κατοίκους περιοχών που έχουν υποστεί καταστροφές από πυρκαγιά, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με τη μηνιαία σύνταξη του προηγούμενου μηνός. Η πληρωμή γίνεται από την οικεία Δ.Ο.Υ. σε βάρος του ΚΑΕ 2755 του ΕΦ 200 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με βάση αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται ο αριθμός μητρώου συνταξιοδότησης και οι ζημιές που υπέστησαν. Μετά την πληρωμή και εντός τριών μηνών υποβάλλονται στην ίδια Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως πυρόπληκτων.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 5
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ Α 218), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και επί συγγενών προσώπων που απεβίωσαν εξαιτίας εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, ο βαθμός συγγένειας των δικαιούχων, η κατανομή των διοριζομένων κατά Υπουργείο και Υπηρεσία, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1977/1991 (ΦΕΚ Α 185) εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πρόσωπα που καθίστανται πλήρως ανίκανα για εργασία από πυρκαγιά, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών όσων απεβίωσαν από την ίδια αιτία.
Άρθρο 6
1.  
  Στο πυροσβεστικό προσωπικό, στους εποχικούς πυροσβέστες, στα πληρώματα των εναέριων μέσων και στο προσωπικό της τεχνικής βάσης χορηγείται έκτακτη εφάπαξ παροχή ύψους 2.500 ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης της παροχής αυτής.
Άρθρο 7
1.  
  Αναστέλλεται επί έξι μήνες η διενέργεια πλειστηριασμών εις βάρος πυρόπληκτων φυσικών ή νομικών προσώπων και η υποχρέωση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών των άνω προσώπων προς πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες απορρέουν από δανειακές συμβάσεις
2.  
  Αναστέλλεται επί έξι μήνες η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων εις βάρος των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου, που διατάσσουν την απόδοση χρήσεως μισθίου, με εξαίρεση τις αποφάσεις για καθυστέρηση του μισθώματος λόγω δυστροπίας
Άρθρο 8
1.  
  Παρέχεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ ανά επιχείρηση σε πυρόπληκτες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. Η ενίσχυση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.
2.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης της προηγούμενης παραγράφου, τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθεί να κατατεθούν από τους δικαιούχους και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται οι οφειλές προς το Δημόσιο και χορηγούνται κεφάλαια κίνησης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες πυρόπληκτων από τις πυρκαγιές του 2007 περιοχών
Άρθρο 9
1.  
  Οι ρυθμίσεις των άρθρων 1, 4, 5, 7 και 8 αφορούν στους πυρόπληκτους του έτους 2007. Σε όσους εκ των δικαιούχων έλαβαν ήδη οικονομική ενίσχυση μικρότερη των αναφερομένων στη παρούσα καταβάλλεται συμπληρωματικά η σχετική διαφορά.
Άρθρο 10
1.  
  Τα μέλη οικογένειας ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίοι, σύμφωνα με βεβαίωση της οικείας Αστυνομικής Αρχής, απεβίωσαν στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 και εξαιτίας των πυρκαγιών αυτών, δικαιούνται σύνταξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1977/1991, όπως ισχύουν.
Άρθρο 11
1.  
  Σε κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο, του οποίου η κάθε μορφής αγροτική εκμετάλλευση, ζωικό κεφάλαιο και πάγιο αγροτικό κεφάλαιο καταστράφηκε από τις πυρκαγιές του έτους 2007 καταβάλλονται άμεσα (προπληρωμή με ταμειακή διευκόλυνση), χωρίς επιβάρυνσή του και ανεξάρτητα από τη διαδικασία ΠΣΕΑ τα ακόλουθα ποσά με βάση αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που θα υποβληθεί στον ΕΛΓΑ:
 1. Ελαιοκαλλιέργεια:
 2. Εκατόν πενήντα ευρώ ανά στρέμμα,
 3. Εσπεριδοειδή - βερυκοκιές:
 4. Τριακόσια ευρώ ανά στρέμμα,
 5. Συκιές - μουσμουλιές:
 6. Εκατό ευρώ ανά στρέμμα,
 7. Φυστικιές:
 8. Εκατόν πενήντα ευρώ ανά στρέμμα,
 9. Ακρόδρυα:
 10. Πενήντα ευρώ ανά στρέμμα,
 11. Αμπέλια, σταφίδες, ακτινίδια:
 12. Εκατόν πενήντα ευρώ ανά στρέμμα,
 13. Κηπευτικά:
 14. Διακόσια ευρώ ανά στρέμμα,
 15. Αροτριαίες καλλιέργειες:
 16. Εκατό ευρώ ανά στρέμμα,
 17. Αιγοπρόβατα:
 18. Ογδόντα ευρώ ανά ζώο,
 19. Βοοειδή - ιπποειδή:
 20. Τριακόσια ευρώ ανά ζώο,
 21. Μελισσοσμήνη:
 22. Εξήντα ευρώ ανά κυψέλη
2.  
  Για μη αναφερόμενα αμέσως ανωτέρω είδη το καταβλητέο ποσό θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3.  
  Τα ανωτέρω άμεσα καταβλητέα ποσά θα συμψηφισθούν με τις οικονομικές ενισχύσεις - αποζημιώσεις που δικαιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του ΕΛΓΑ (ΠΣΕΑ) καθώς και με την οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
4.  
  Ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν όσα θα ορισθούν στη Σύμβαση Πιστωτικής Διευκόλυνσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία θα συνυπογράψουν οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι ανωτέρω ρυθμίσεις μπορεί να επεκταθούν και σε εκκρεμείς υποθέσεις αποζημιώσεων ΠΣΕΑ λόγω πυρκαγιάς των ετών 2003 έως 2006
Άρθρο 12
1.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να χορηγούνται έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις επιπλέον των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα, να διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων, να θεσπίζονται νέες κοινωνικές παροχές και νέα είδη οικονομικών ενισχύσεων και να ρυθμίζεται κάθε θέμα εφαρμογής της παρούσας πράξης, για την οποία δεν έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση στα προηγούμενα άρθρα
Άρθρο 13
1.  
  Η παρούσα πράξη δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση την εφαρμογή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της υποστήριξης φυσικών, νομικών προσώπων και κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
 • Το γεγονός ότι συντρέχει έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω των καταστρεπτικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα και από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν άνθρωποι, καταστράφηκαν κατοικίες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ζωικό και πάγιο αγροτικό κεφάλαιο και το γεγονός ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει διαλυθεί λόγω της προκήρυξης γενικών βουλευτικών εκλογών και επομένως δεν είναι εφικτή η νομοθετική αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/2./53006/Α0024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/2__53006_Α0024 2007
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1977 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1977 1991
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία