ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/1/02.11.2009

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-11-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-11-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» (ΦΕΚ Α΄ 181).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάταξη οχημάτων σε κλάσεις"
1.  
  Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία αναπροσαρμόζονται τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων με βάση την κατάταξη τους σε τέσσερις κλάσεις (Α έως Δ), σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί: Πίνακας 1Κατάταξη οχημάτων σε κλάσεις με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα τους. Κλάσεις Οχημάτων Περιβαλλοντική επιβάρυνση κινητήρα οχημάτων Κλάση Α Οχήματα με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.2005 (ΕURΟ 4,5 και μεταγενέστερης οδηγίας) Κλάση Β Οχήματα με μέτριες εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.2000) (ΕURΟ 3) Κλάση Γ Οχήματα με υψηλές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.1996) (ΕURΟ 2) Κλάση Δ Οχήματα με πολύ υψηλές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.1996) (ΕURΟ 1, 0 και συμβατικά).
Άρθρο 2
1.  
  Τα τέλη κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τους νόμους 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285), 2948/2001 (ΦΕΚ Α΄ 242), 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 194) και την υπ’ αρ. 1080827/407 Τ&ΕΦ./22.8.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1788) αναπροσαρμόζονται και υπολογίζονται εφεξής σε συνάρτηση του κυβισμού και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του κινητήρα των οχημάτων, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και τον Πίνακα 3 για τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι παρατίθενται στις παραγράφους 2 και 5, αντίστοιχα.
2.  
  Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: Πίνακας 2Τέλη Κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης Κυβισμός Τέλη <301 301-785 786-1357 1358-1928 1929-2357 >2357Α 0 28 94 184 428 562 Β 35 63 137 252 521 680 Γ 51 79 162 302 596 780 Δ 68 96 187 352 671 880
3.  
  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της κλάσης Α και Β, κυβισμού κάτω των 1.929 κ.ε., που υπάγονται στις κατηγορίες των υβριδικών, ηλεκτρικών και υδρογόνου, δεν επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας. Για επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των ίδιων κατηγοριών (υβριδικά, ηλεκτρικά, υδρογόνου), κυβισμού 1.929 κ.ε. και άνω, επιβάλλονται εφεξής τέλη κυκλοφορίας τα οποία ανέρχονται στο ήμισυ των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα της αντίστοιχης κλάσης του Πίνακα 2.
4.  
  Για επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης (ταξί) και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» (ΦΕΚ Α΄ 181).
5.  
  Για ελαφρά φορτηγά οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους (pick - up νans), καθώς και για τα βαρέα φορτηγά οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναπροσαρμόζονται (αυξάνονται ή μειώνονται), ανάλογα με την κλάση τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: Πίνακας 3 Κλάσεις Οχημάτων Ποσοστό μείωσης ή αύξησης των τελών Κλάση Α -30% Κλάση Β +10% Κλάση Γ +15% Κλάση Δ +20%.
6.  
  Η προμήθεια του σήματος των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 νομοθεσία από πιστοποιημένα σημεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες) και με απαραίτητη προϋπόθεση, για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και εφεξής, την προσκόμιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήματος.
7.  
  Ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 και των επομένων και στα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2011 και των επομένων
8.  
  Η επιπλέον διαφορά μεταξύ των τελών κυκλοφορίας που επιβάλλονται από την εφαρμογή των διατάξεων της Πράξης αυτής και των προβλεπόμενων από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περιέρχεται καθ’ ολοκληρίαν στο Δημόσιο.
Άρθρο 3
1.  
  Το μέτρο της απόσυρσης οχημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 3 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται.
2.  
  Τα οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση οχημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της πιο πάνω Πράξης καταβάλλονται εφόσον η διαδικασία απόσυρσης άρχισε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας απόσυρσης θεωρείται η ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής του προς απόσυρση οχήματος, η οποία εκδίδεται από την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
3.  
  Οι δικαιούχοι οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να επιλέξουν αντί των προβλεπόμενων ποσών του Πίνακα 4 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τη χορήγηση δύο ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών στα αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και χρηματικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ.
4.  
  Καταργούνται τα άρθρα 1, 2 και 4 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Το άρθρο 3 της ίδιας Πράξης ισχύει έως την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων για την απόσυρση οχημάτων.
Άρθρο 4
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να διαφοροποιούνται τα κριτήρια κατάταξης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα, η οποία σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Πράξης αυτής γίνεται για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα
2.  
  Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 2 της Πράξης αυτής
3.  
  Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία χορήγησης των καρτών απεριόριστων διαδρομών σύμφωνα με το άρθρο 3 της Πράξης αυτής
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
 • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να διασφαλιστεί η έγκαιρη είσπραξη των αναπροσαρμοζόμενων με την παρούσα τελών κυκλοφορίας έτους 2010 και να τερματιστεί αμέσως η εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης οχημάτων, καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
 • Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/1080827/407Τ&ΕΦ. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/1080827_407Τ&ΕΦ_ 2007
ΝΟΜΟΣ 2000/2873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2873 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία