ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3/16.09.2009

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-09-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν. 3717/2008 (Φ.Ε.Κ. Α 239) «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 1, στην παρ. 13 του άρθρου 2 και στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3717/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 239) προστίθεται η εταιρεία με την επωνυμία «GΑLΙLΕΟ ΗΕLLΑS Α.Ε.».
2.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο, ως εξής: Στο Τακτικό Προσωπικό περιλαμβάνονται και οι κατέχοντες τη βαθμίδα του δόκιμου υπαλλήλου μέχρι κατ` ανώτατο όριο την 1.3.2009, όπως επίσης και το προσωπικό που έχει προσληφθεί στο εξωτερικό με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου από τους Σημερινούς ή τους Αρχικούς Εργοδότες και είναι αποσπασμένο στους Σημερινούς Εργοδότες στην Ελλάδα μέχρι την Κρίσιμη Ημερομηνία, καθώς και το προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών που έχει προσληφθεί με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στο οποίο έχει ανατεθεί αποκλειστικά το έργο της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων σε ιδιώτη επενδυτή.
3.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: Για τους διευθυντές εξωτερικού, που ανήκουν στο Τακτικό Προσωπικό, ως Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές θεωρούνται οι αποδοχές που θα έπαιρναν στην Ελλάδα κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία, όπως κατά τα λοιπά αυτές ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, βάσει των εφαρμοστέων για την περίπτωσή τους συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων.
4.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3717/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η προβλεπόμενη από τις παραγράφους 3 και 4 προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης συνυπολογίζεται τόσο για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Οι πραγματικές ημέρες ασφάλισης στους Σημερινούς και τους Αρχικούς Εργοδότες, πέραν των απαιτούμενων για τη συμπλήρωση του προσαυξημένου χρόνου ασφάλισης των 10.500 ημερών, συνυπολογίζονται χωρίς προσαύξηση για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης.
5.  
  Μετά την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3717/2008 προστίθεται παράγραφος 6α, ως εξής:
  Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 3 και 7 του παρόντος νόμου υπάγονται και οι υπηρετούντες την 30.4.2009 ως τακτικό προσωπικό, με οποιαδήποτε ειδικότητα, στην εταιρία Ρantheοn Αirways Α.Ε., των οποίων οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής λύθηκαν ή λύονται μέχρι 30.9.2009 καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι της παραγράφου αυτής είχαν προϋπηρεσία σε έναν από τους Σημερινούς Εργοδότες, η προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη και συνυπολογίζεται στις προσαυξήσεις του χρόνου ασφάλισης.
6.  
  Μετά την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3717/2008 προστίθενται παράγραφοι 10α και 10β ως εξής: 10α Για το προσωπικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που έχει ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πριν την 31.12.1992 και δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις πλήρους σύνταξης γήρατος και αναπηρίας, συνυπολογίζεται χωρίς προσαύξηση και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησής του για κύρια και επικουρική σύνταξη και ο χρόνος ασφάλισης εκτός των Σημερινών και Αρχικών Εργοδοτών, καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του ν. 1358/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64). 10β Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για το Τακτικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών, που είναι αποσπασμένο σε άλλους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν πριν την 1.3.2009 και το οποίο εξακολουθούσε σε όλο το χρονικό διάστημα της απόσπασής του να ανήκει οργανικά στους Σημερινούς και τους Αρχικούς Εργοδότες Ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους Σημερινούς και τους Αρχικούς Εργοδότες.
7.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3717/2008 αντικαθίσταται ως εξής: Η ειδική επιδότηση ανεργίας δεν παρέχεται ή διακόπτεται με τη συμπλήρωση των ισχυουσών προϋποθέσεων βάσει του παρόντος για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, εκτός αν υποβληθεί αίτηση μεταφοράς τού άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Ειδικά για τους Ιπταμένους Χειριστές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, η ειδική επιδότηση ανεργίας καταβάλλεται μέχρι την υποβολή της αίτησης για λήψη σύνταξης γήρατος και όχι πέραν των δώδεκα μηνών. .
8.  
  Μετά το άρθρο 5 του ν. 3717/2008, προστίθεται νέο άρθρο 5Α ως εξής:
  Άρθρο 5Α
  1.  
   Οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στην Οlympic Catering Α.Ε., οι οποίοι υπάγονται, ως προς την συνταξιοδότησή τους, στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 2703/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 72) και των οποίων οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας λύονται εντός δύο (2) μηνών από την Κρίσιμη Ημερομηνία της εταιρείας Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου μόνον ως προς την προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα για κύρια και επικουρική σύνταξη, καθώς και να προσαυξήσουν το ποσό της σύνταξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 2703/1999. Για την οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
  2.  
   Στους εργαζόμενους της Οlympic Catering Α.Ε., οι οποίοι συνταξιοδοτούνται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1, καταβάλλεται αποζημίωση ίση προς το εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, αποκλειομένης οιασδήποτε άλλης αποζημίωσης για τον ίδιο λόγο, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, χρησιμοποιουμένου αναλογικά και του ορισμού των «Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών» του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός διμήνου από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Με την υποβολή αίτησης προς τον ΟΑΕΔ, συνυποβάλλεται βεβαίωση του εργοδότη, αντί της βεβαίωσης του εκκαθαριστή. Για την οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
  3.  
   Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο της οικονομικής επιβάρυνσης του Ελληνικού Δημοσίου από το παρόν άρθρο, μέρος της δαπάνης θα αποδοθεί από την Οlympic Catering στο Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία, το ποσό της δαπάνης που θα αποδοθεί από την Οlympic Catering στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ο τρόπος και χρόνος απόδοσής του εντός τριετίας κατ’ ανώτατο όριο από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης από την Οlympic Catering Α.Ε. της καταβλητέας δαπάνης, το ποσό αυτής θα επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για την καθυστέρηση οφειλής προς το Ελληνικό Δημόσιο.
  4.  
   Η δαπάνη που, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, βαρύνει την Οlympic Catering Α.Ε. είναι επιπλέον των υποχρεώσεών της από το με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2009 πρακτικό συμφωνίας της με το «Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Οlympic Catering Α.Ε.», δυνάμει του οποίου η εταιρεία θα καταβάλει στους συνταξιοδοτούμενους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, της Οlympic Catering Α.Ε. κάθε διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης της διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τυχόν υψηλότερης αποζημίωσης που θα τους αναλογούσε κατά τη συνταξιοδότησή τους, εν απουσία των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
9.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3717/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
10.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Το κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία Τακτικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών, ανεξάρτητα εάν έχει λυθεί ή όχι η σχέση εργασίας τους, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε νπιδ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσιες υπηρεσίες, αυτοτελείς ή ανεξάρτητες αρχές, νπδδ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ύστερα από αίτησή του.
 2. Η μεταφορά γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, αποκλειστικά σε νομό επιλογής του υπαλλήλου, εφόσον υπάρχει κενή θέση ή ανάγκη σε φορέα του νομού αυτού.
 3. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και το προσωπικό που έχει προσληφθεί πριν την 1.1.2008 και εργάζεται μέχρι την Κρίσιμη Ημερομηνία με σύμβαση αορίστου χρόνου στην Ομοσπονδία των Σωματείων των Εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας και τα Σωματεία που είναι μέλη της.
 4. Οι κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JΑR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (ΕΑSΑ ΡΑRΤ 66) του 2042/2003 ΕΚ, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση και διαθέτουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πτυχία και ειδικότητες, μεταφέρονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τίθενται στη διάθεση του Διοικητή αυτής, ο οποίος τούς αναθέτει καθήκοντα και εργασίες κατά τις ανάγκες της Υπηρεσίας και οι οποίες προσιδιάζουν τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μεταφερομένων και των λοιπών απασχολουμένων στην ΥΠΑ με την ειδικότητα αυτή.
11.  
  Μετά την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3783/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), προστίθεται νέα παράγραφος 5α ως εξής:
  Οι Ιπτάμενοι Χειριστές, οι οποίοι μεταφέρονται στην ΥΠΑ σε προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JΑR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (ΕΑSΑ ΡΑRΤ 66) του 2042/2003 ΕΚ που μεταφέρονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 10α και 10β του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, άδειας άνευ αποδοχών, διαρκείας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από το Διοικητή της ΥΠΑ, εφ’ όσον οι μεν Ιπτάμενοι Χειριστές πρόκειται να απασχοληθούν σε πτητικό έργο προς διατήρηση των πτητικών ικανοτήτων και απόκτηση νέων ή προς απόκτηση περαιτέρω εμπειρίας στο χειρισμό αεροσκαφών, οι δε κάτοχοι του ως άνω πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JΑR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (ΕΑSΑ ΡΑRΤ 66) του 2042/2003 ΕΚ εφ’ όσον πρόκειται να απασχοληθούν σε έργο μηχανικού αεροσκαφών, προς διατήρηση των ικανοτήτων που είχαν κατά την έξοδό τους από το Σημερινό Εργοδότη ή προς απόκτηση ανάλογης περαιτέρω εμπειρίας στον τομέα τους. Η κατόπιν αδείας για την ανωτέρω αιτία απουσία των προαναφερομένων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γενομένη άπαξ ή κατ’ επανάληψη, δεν συνιστά αποχώρηση από τη θέση που κατέχουν και στην οποία επανέρχονται μετά τη λήξη της αδείας τους. Ο κατά τα ανωτέρω χρόνος απουσίας λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού αποδοχών της παρούσας παραγράφου και δεν προσμετρείται για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως του ν. 2112/1920 (Φ.Ε.Κ. 67Α΄) σε περίπτωση λήξεως της σχέσεως εργασίας.
12.  
  Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Σε περίπτωση που το μεταφερόμενο προσωπικό συμπληρώνει, μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς, τις ισχύουσες βάσει του παρόντος νόμου προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, οι τυχόν επί πλέον τακτικές αποδοχές καταβάλλονται πλήρεις ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου.
13.  
  Στην παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νπδδ(ν. 3528/2007 - Φ.Ε.Κ. Α΄ 26).
14.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 τουν. 3717/2008 αντικαθίσταται ως εξής: Ένα μήνα μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και μέχρι την 31.12.2014, οι προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού, που εκδίδονται από τα νπιδ τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσιες υπηρεσίες, αυτοτελείς ή ανεξάρτητες αρχές, νπδδ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, θα προβλέπουν ότι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των προκηρυσσομένων θέσεων, θα καλύπτονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από το προσωπικό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με κριτήρια που θα οριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς να έχουν εφαρμογή όρια ηλικίας για το προσωπικό αυτό. .
15.  
  Η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
Άρθρο 2 "Ομαδικές απολύσεις"
1.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 110), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2736/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 172) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2874/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 286), αντικαθίσταται ως εξής:
  Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
 • Το γεγονός ότι συντρέχει έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2009, οι διατάξεις που ρυθμίζουν συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις συμβάσεις που κυρώθηκαν με το ν. 3759/2009 (Φ.Ε.Κ. Α 69) και με τις οποίες ολοκληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο (ζητήματα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά εν γένει) για την εφεξής απρόσκοπτη λειτουργία του αερομεταφορέα και δεδομένου ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει διαλυθεί λόγω της προκήρυξης γενικών βουλευτικών εκλογών και επομένως δεν είναι εφικτή η ψήφιση νόμου για την ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν, για τα οποία όμως συντρέχει εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να ρυθμιστούν άμεσα, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1920/2112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2112 1920
ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1387 1983
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Στεγαστικά Προγράμματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και άλλες διατάξεις 1999/2736 1999
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2874 2000
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2008/3717 2008
Κύρωση (1) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ρantheοn Αirways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία και Μarfin Ιnνestment Grοup Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, (2) της Σύμβασης[...]" 2009/3759 2009
Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις 2009/3783 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία