ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/1/08.01.2011

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-01-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-01-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-01-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 30 Δεκεμβρίου 2010 έως και 28 Ιανουαρίου 2011: α) οι εργασίες των δικαστικών υπηρεσιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του, καθώς επίσης η παραγραφή συναφών αξιώσεων
2.  
  Δεν ισχύει η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αναστολή για την:
 1. υποβολή αντιρρήσεων κατά της απόφασης κράτησης ή παράτασης της κράτησης αλλοδαπού και την αίτηση για ανάκληση της πιο πάνω απόφασης, καθώς και την εκδίκαση των αντιρρήσεων και της αίτησης ανάκλησης (άρθρ. 76 παρ. 3 έως 6 ν. 3385/2005, 212 Α΄, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με τις παρ. 2 των άρθρων 48 ν. 3772/2009, 112Α΄, και 55 ν. 3900/2010, 213 Α΄),.
 2. άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως και αντίστοιχων αιτήσεων αναστολής (άρθρ. 15 ν. 3068/2002, 274 Α΄, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρ. 49 ν. 3900/2010, 213 Α΄), καθώς και την εξέταση των συναφών αιτημάτων για έκδοση προσωρινής διαταγής,.
 3. άσκηση προσφυγών και ανακοπών κατά διοικητικών πράξεων, όταν η εκτέλεση των πράξεων αυτών δεν αναστέλλεται εκ του νόμου, καθώς και την άσκηση των σχετικών αιτήσεων αναστολής κατ’ άρθρ. 200 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και την εξέταση των συναφών αιτημάτων για έκδοση προσωρινής διαταγής και.
 4. παραλαβή και καταχώριση των ενστάσεων στις εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού
3.  
  Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 30 Δεκεμβρίου 2010 έως και 14 Ιανουαρίου 2011:
 1. οι εργασίες των δικαστικών υπηρεσιών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και
 2. οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του, καθώς επίσης η παραγραφή συναφών αξιώσεων
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει στις 30 Δεκεμβρίου 2010
 • την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
 • το γεγονός ότι από την ενεργοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού την 30ή Δεκεμβρίου 2010 προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στα κτίρια του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και οι στεγαζόμενες σε αυτά δικαστικές υπηρεσίες υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους,
 • την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να διασφαλιστούν η σωματική ακεραιότητα των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, των δικηγόρων και των πολιτών, καθώς επίσης η δικαστική προστασία με την παροχή της δυνατότητας άσκησης δικονομικών δικαιωμάτων, η οποία παρεμποδίστηκε λόγω της διακοπής της λειτουργίας των προαναφερθεισών δικαστικών υπηρεσιών,
 • τα 1/3.1.2011 και 1/3.1.2011 έγγραφα των Προέδρων των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αντιστοίχως,
 • το Υ1289/3-1-2011 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία «Θέμις Κατασκευστική ΑΕ» και
 • τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις. 2002/3068 2002
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005
ΝΟΜΟΣ 2009/3772 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/3772 2009
Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις. 2010/3900 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία