ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/1/09.05.2011

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-05-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-05-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-05-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Γενική Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) να διεξαχθεί από 10-5-2011 έως 24-5-2011, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 9η Μαΐου 2011.
2.  
  Ως προς το σκοπό της Γενικής Απογραφής, την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., την Ομάδα Εργασίας, την Ομάδα Έργου στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τα λοιπά όργανα της Απογραφής, την αποζημίωση που θα καταβληθεί στα κάθε είδους όργανα της Απογραφής και τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας κάλυψης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 1524/Γ5-473/14-2-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη «Προκήρυξη διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011» (Β΄ 425), η οποία κυρώνεται με την παρούσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις αυτής.
3.  
  Πράξεις, κανονιστικές και ατομικές, που προβλέπονται και έχουν εκδοθεί από τα οριζόμενα στην πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση όργανα ενόψει της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών που επρόκειτο να διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 30-3-2011 έως 13-4-2011, κυρώνονται και θεωρούνται έγκυρες
Άρθρο 2 "Αντικείμενο της κατά το άρθρο 1 Γενικής Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών αποτελούν τα ακόλουθα στοιχεία, όπως αυτά εξειδικεύονται στα προσαρτώμενα στην παρούσα Πράξη, ως Παραρτήματα, Δελτία Απογραφής Κατοικίας – Νοικοκυριού (έντυπο Π-1.1) και Απογραφή [...]"
1.  
  Γεωγραφικός προσδιορισμός συλλογικού καταλύματος
2.  
  Είδος συλλογικού καταλύματος
3.  
  Ημερομηνία γέννησης Ε. Δελτίο Απογραφής Ατόμου Συλλογικού Καταλύματος Για τα άτομα που συμπληρώνεται το «Δελτίο Απογραφής Ατόμου Συλλογικού Καταλύματος» (‘Έντυπο Π-2.2), στο ερώτημα 5 «Οικογενειακή Κατάσταση» δε θα ζητείται απάντηση για τις περιπτώσεις 9, 10, 11 και 12.
4.  
  Περίοδος κατασκευής Ανέσεις κανονικής κατοικίας ή άλλου είδους κατοικούμενου χώρου
 1. Μέλος του νοικοκυριού
  • Παρόν ή προσωρινά απόν
  • Διανυκτέρευσε τη Δευτέρα 9/5/2011 στη μόνιμη κατοικία του ή αλλού
 2. Προσωρινά φιλοξενούμενος (άτομο που διανυκτέρευσε στην παρούσα κατοικία τη Δευτέρα 9/5/2011 και εάν τούτο έχει απογραφεί ή θα απογραφεί στη μόνιμη κατοικία του)
 3. Προσωρινά φιλοξενούμενος (άτομο που δε διανυκτέρευσε στην παρούσα κατοικία τη Δευτέρα 9/5/2011 και τούτο δεν έχει απογραφεί και δε θα απογραφεί στη μόνιμη κατοικία του)
5.  
  Οικογενειακή κατάσταση
6.  
  Αριθμός κανονικών δωματίων εκτός κουζίνας
7.  
  Κουζίνα
8.  
  Ύδρευση
9.  
  Γεωγραφικός προσδιορισμός οικισμού προηγούμενης διαμονής στην Ελλάδα και ημερομηνία εγκατάστασης (αν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους 12 μήνες, διαφορετικά θα ζητηθεί μόνο το έτος) στον τόπο μόνιμης κατοικίας
10.  
  Προηγούμενη διαμονή σε χώρα εξωτερικού, ημερομηνία εγκατάστασης στην Ελλάδα (αν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους 12 μήνες, διαφορετικά θα ζητηθεί μόνο το έτος), χώρα προηγούμενης διαμονής και κυριότερος λόγος εγκατάστασης στην Ελλάδα
11.  
  Επίπεδο εκπαίδευσης
12.  
  Μόνωση κατοικίας Ανέσεις νοικοκυριού
13.  
  Κύρια ασχολία του απογραφόμενου την εβδομάδα από 3 έως 9 Μαΐου 2011
14.  
  Αριθμός αυτοκινήτων και θέσεων στάθμευσης στη διάθεση του νοικοκυριού
15.  
  Περιγραφή επαγγέλματος
16.  
  Ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων
17.  
  Ώρες απασχόλησης (συνήθεις ώρες ανά εβδομάδα, ώρες απασχόλησης την εβδομάδα από 3 έως 9 Μαΐου 2011, λόγος μειωμένης απασχόλησης την εβδομάδα από 3 έως 9 Μαΐου 2011) Γ. Δελτίο Απογραφής Ατόμου.
18.  
  Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εργασίας (οικισμός ή χώρα εξωτερικού)
19.  
  Αριθμός ατόμων που εργάζονται στο κατάστημα ή την επιχείρηση εργασίας ή της τελευταίας εργασίας
20.  
  Κύρια πηγή πόρων ζωής
21.  
  Αριθμός γεννηθέντων ζώντων τέκνων (μόνο για θήλεις). Δ. Δελτίο Απογραφής Συλλογικού Καταλύματος:.
Άρθρο 3
1.  
  Μετά το πέρας της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών και αφού ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την Απογραφή Κτιρίων, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταρτίζει βάση δεδομένων, η οποία αποτελείται από όλες τις μεταβλητές που θα συλλεγούν ανά απογραφόμενο άτομο. Στοιχεία της βάσης που οδηγούν στην ταυτοποίηση των απογραφόμενων ατόμων (όπως επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα ή συζύγου, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, οδός και αριθμός κατοικίας) τηρούνται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. με ασφαλή τρόπο, χωριστά, και διαγράφονται το αργότερο τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία αναφοράς της απογραφής. Τα συμπληρωμένα δελτία απογραφής καταστρέφονται, επίσης, το αργότερο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία.
2.  
  Με βάση τα στοιχεία της απογραφής δημιουργείται Στατιστικό Μητρώο Πληθυσμού με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών πληθυσμού, κατοικιών και κτιρίων και μονάδα έρευνας το νοικοκυριό ή το άτομο. Το Μητρώο αυτό περιλαμβάνει ποσοστό μόνον του συνόλου των απογραφόμενων ατόμων, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η μέθοδος δημιουργίας του Μητρώου, οι διαδικασίες και ο τρόπος ενημέρωσης των μεταβλητών, οι διοικητικές και άλλες πηγές που θα χρησιμοποιήσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο χρόνος τήρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της επόμενης απογραφής, και τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές.
Άρθρο 4
1.  
  Για τη διενέργεια της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών και Κτιρίων του 2011 εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας (ν.δ. 3627/1956, ν. 2392/1996, π.δ. 168/2008, ν. 3832/2010, όπως ισχύουν) και η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 • Την εξαιρετικά επείγουσα, απρόβλεπτη και επιτακτική ανάγκη να διενεργηθεί η Γενική Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 30-3-2011 έως 13-4-2011, όπως είχε οριστεί με την 1524/Γ5-473/14-2-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 425), εξαιτίας των αναφερόμενων στην 9/2011 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγων.
 • Το γεγονός ότι η πιο πάνω Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακλήθηκε με την 584/2011 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύθηκε στις 11-3-2011.
 • Την ανάγκη διενέργειας της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων (από 1-2-2011 έως 28-2-2011), προκειμένου τα στοιχεία της Απογραφής Κτιρίων να είναι αξιοποιήσιμα ως συγκρίσιμα απογραφικά δεδομένα στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών.
 • Την 52/2011 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-05-09 Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/106
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/1524/Γ5-473 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/1524_Γ5-473 2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3627 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3627 1956
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/2392 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2392 1996
Διενέργεια γενικών απογραφών: Οικοδομών - Κτι­ρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών, κατά τα έτη 2010 – 2011. 2008/168 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2010/3832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/3832 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία