ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/1/09.08.2012

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-08-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-08-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων(ν. 3908/2011, π.δ. 33/2011).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων (ν. 3908/ 2011, π.δ. 33/2011)"
1.  
  Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. β’ του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) τροποποιείται ως εξής: β. Στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας και Περιφερειακής Συνοχής, ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, του άρθρου 6 περιπτώσεις α΄ και γ΄, που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας Επίσης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης του άρθρου 6 περ. β΄ που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας .
2.  
  Όπου στο ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και στις πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση ή σχετίζονται με την εφαρμογή του αναφέρεται ως αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αρμόδια στο εξής είναι η Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Ειδικώς ως προς τις ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων του 2ου εξαμήνου του 2011, για την παραλαβή των οποίων ήταν αρμόδια η καταργηθείσα Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η δεκαήμερη προθεσμία του άρθρου 5 παρ. 3 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83) αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ανανεώνεται από τη νέα στελέχωση αναφορικά με τις εν λόγω αρμοδιότητες του Επενδυτικού Νόμου, της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 21.06.2012. Επιπλέον, ως προς την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια τριμελή επιτροπή σε θέματα νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων του α΄ εξαμήνου του 2012, η δεκαπενθήμερη προθεσμία του άρθρου 5 παρ. 2 του π.δ. 33/2011 αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έως την πάροδο δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της ανωτέρω επιτροπής. Τέλος, οι προθεσμίες για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του α’ εξαμήνου του 2012 όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του π.δ. 33/2011 καθώς και στο άρθρο 241 παρ. 12 του ν. 4072/2012, αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ανανεώνεται από τη νέα στελέχωση αναφορικά με τις εν λόγω αρμοδιότητες του επενδυτικού νόμου, της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
3.  
  Το άρθρο 11 παρ. 4 περιπτ. β’ του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής: β. Από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων και ενστάσεων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στην καταργηθείσα Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εκδίδονται από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης .
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 που ορίζεται διαφορετικά
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 • Την παρ. 1 εδ. β΄ του αρ. 7 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) με την οποία καταργήθηκε η Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» (ΕΜΑ) του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, λόγω της επανίδρυσης με το ίδιο άρθρο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
 • Το γεγονός ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας ΕΜΑ ανήκε η παραλαβή αιτήσεων υπαγωγής και τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων, η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και η εξέταση ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83).
 • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να ρυθμιστούν ζητήματα που προκύπτουν από την κατάργηση της ΕΜΑ, την ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων της από τη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, σε συνάρτηση με τις αποκλειστικές προθεσμίες του ν. 3908/2011 και του π.δ. 33/2011, ως προς την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων που αφορούν επενδυτικά σχέδια, προθεσμίες οιοποίες δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 21.06.2012, οπότε και καταργήθηκε η ΕΜΑ.
 • Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-08-09 Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων(ν. 3908/2011, π.δ. 33/2011).
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/158
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία