ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/1/13.07.2012

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-07-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-07-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-07-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τακτικές κρίσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έτους 2012"
1.  
  Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2012 των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων θα διενεργηθούν έως τις 5 Αυγούστου του τρέχοντος έτους
2.  
  Οι ημερομηνίες και προθεσμίες, οι οποίες αναφέρονται στους νόμους 2439/1996 (Α΄ 219) και 3883/2010 (Α΄ 167), καθώς και στο ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), όπως ισχύουν, και έχουν σχέση με τη διαδικασία σύγκλησης των αρμοδίων συμβουλίων κρίσεων και προαγωγών και την κύρωση των οικείων πινάκων, μετατίθενται αναλόγως, για τη διενέργεια των κρίσεων της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 11 του ν. 2439/1996 και 32 παρ. 1 περίπτ. β του ν. 3883/2010 και μόνο όσον αφορά τις επόμενες ετήσιες τακτικές κρίσεις 2013-2014, όσοι προαχθούν το τρέχον έτος στους βαθμούς του Υποστράτηγου, Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος στους βαθμούς αυτούς.
4.  
  Οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι κατά το άρθρο 91 του ν. 3883/2010 υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και θα προαχθούν το τρέχον έτος, θεωρείται ότι συμπληρώνουν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 27 του ν. 3883/2010 σταθερούς χρόνους παραμονής στο βαθμό αυτό κατά (3) τρεις μήνες νωρίτερα. Τούτο ισχύει μόνο για την επόμενη τακτική ετήσια κρίση τους.
Άρθρο 2 "Τακτικές κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012."
1.  
  Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012 θα διενεργηθούν έως τις 5 Αυγούστου τρέχοντος έτους. Έως τη διενέργεια των κρίσεων αυτών δεν γίνονται προαγωγές προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων αξιωματικών.
2.  
  Η προαγωγή των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που θα προαχθούν στον επόμενο βαθμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ανατρέχει στις 20.3.2012, εφόσον οι αξιωματικοί αυτοί είχαν συμπληρώσει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα, άλλως στην επομένη της ημερομηνίας συμπλήρωσής τους. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους αξιωματικούς, που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 101/2011 (Α΄ 235). Από την ίδια ημερομηνία οι προαγόμενοι αξιωματικοί θεωρείται ότι αποκτούν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα του βαθμού στον οποίο θα προαχθούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής.
3.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για όσους αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως σε εκτέλεση των πινάκων και των αποφάσεων των συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του π.δ. 24/1997 για τους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και των άρθρων 33, 34, και 35 τουν. 3079/2002 (Α΄ 311) για τους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
4.  
  Οι ετήσιες τακτικές μεταθέσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διενεργούνται για το έτος 2012 μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη των τακτικών κρίσεων και εκτελούνται έως το τέλος Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Σώμα διατάξεις. Στο ίδιο χρονικό διάστημα διενεργούνται και οι τοποθετήσεις των Υπαστυνόμων Β΄, που εξέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Για το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την έξοδό τους τοποθετούνται προσωρινά σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Με αποφάσεις των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντίστοιχα, καθορίζεται η ημερομηνία εκτέλεσης των αποφάσεων για τις τακτικές μεταθέσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού, που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.
Άρθρο 3
1.  
  Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στην υπηρεσία τους εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή της από 14.03.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί «Μεταφοράς του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή» (Α΄ 56) και συμπληρώνουν 35ετία από τις 20.03.2012 έως την ημερομηνία διενέργειας των τακτικών κρίσεων, παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, εφόσον το επιθυμούν, έως το χρόνο διενέργειας των τακτικών κρίσεων αυτών. Όσοι αξιωματικοί παραμείνουν κρίνονται προς προαγωγή εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. Όσοι προαχθούν έως το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κρίνονται περαιτέρω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από την παύση ισχύος της από 14.3.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (7.7.2012).
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά, λόγω ειδικών οικονομικών συνθηκών, για εύλογο χρονικό διάστημα του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, κρίσεων που διενεργούνται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο κάθε έτους για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και το μήνα Μάρτιο κάθε έτους για την Ελληνική Αστυνομία.
 • Ότι λόγω της διενέργειας δύο κοινοβουλευτικών εκλογών Μαΐου και Ιουνίου 2012 δεν κατέστη δυνατή η υποβολή στη Βουλή για κύρωση της από 14.3.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί «Μεταφοράς του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή» (Α΄ 56)
 • Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/445 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/445 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2011/101 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία