ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/1/14.03.2012

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-03-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-03-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-03-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Έγκριση Σχεδίου Κύριας ΣύμβασηςΧρηματοδοτικής Διευκόλυνσης"
1.  
  Εγκρίνεται το Σχέδιο της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους μέλους, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» (“Μaster Financial Αssistance Facility Αgreement”) για την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης, έως το συνολικό ποσό των εκατόν εννέα δισεκατομμυρίων και εκατό εκατομμυρίων (109.100.000.000) ευρώ, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση στο δικαιούχο κράτος μέλος μέσω του Ε.Τ.Χ.Σ., όπως συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο της 12ης Μαρτίου 2012 των Υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, μαζί με τα παραρτήματά της, όπως το Σχέδιο αυτό μαζί με τα παραρτήματα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται ως Παράρτημα στην παρούσα Πράξη.
2.  
  Οι ημερομηνίες και προθεσμίες, οι οποίες αναφέρονται στους νόμους 2439/1996 (Α΄ 219) και 3883/2010 (Α΄ 167), καθώς και στο ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), όπως ισχύουν, και έχουν σχέση με τη διαδικασία σύγκλησης των αρμόδιων συμβουλίων κρίσεων και προαγωγών και την κύρωση των οικείων πινάκων, μετατίθενται, για τη διενέργεια των κρίσεων της προηγούμενης παραγράφου, τρεις (3) μήνες αργότερα.
3.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 11 του ν. 2439/1996 και 32 παρ. 1 περίπτ. β του ν. 3883/2010 και μόνο όσον αφορά τις επόμενες ετήσιες τακτικές κρίσεις 2013-2014, όσοι προαχθούν κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του τρέχοντος έτους στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος στους βαθμούς αυτούς.
4.  
  Οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι κατά το άρθρο 91 του ν. 3883/2010 υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και θα προαχθούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του τρέχοντος έτους, θεωρείται ότι συμπληρώνουν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 27 του ν. 3883/2010 σταθερούς χρόνους παραμονής στο βαθμό αυτό κατά τρεις (3) μήνες νωρίτερα. Τούτο ισχύει μόνο για την επόμενη τακτική ετήσια κρίση τους.
Άρθρο 2
1.  
  Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012 θα διενεργηθούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Έως τη διενέργεια των κρίσεων αυτών δεν γίνονται προαγωγές προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων αξιωματικών.
2.  
  Η προαγωγή των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που θα προαχθούν στον επόμενο βαθμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ανατρέχει στις 20.3.2012, εφόσον οι αξιωματικοί αυτοί είχαν συμπληρώσει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα, άλλως στην επομένη της ημερομηνίας συμπλήρωσης τους. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους αξιωματικούς που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 101/2011 (Α΄ 235). Από την ίδια ημερομηνία οι προαγόμενοι αξιωματικοί θεωρείται ότι αποκτούν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα του βαθμού στον οποίο θα προαχθούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής.
3.  
  Η ισχύς της Σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 1 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτήν. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών η Σύμβαση, μετά την υπογραφή της από όλα τα προβλεπόμενα μέρη, διαβιβάζεται στη Βουλή για ενημέρωση.
4.  
  Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που συμπληρώνουν 35ετία από 20-3-2012 έως την ημερομηνία διενέργειας των τακτικών κρίσεων παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, εφόσον το επιθυμούν, έως το χρόνο διενέργειας των τακτικών κρίσεων αυτών. «Παρέχεται επίσης στον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψει την ως άνω Σύμβαση.». Η πιο πάνω αίτηση δεν μπορεί να ανακληθεί. Όσοι αξιωματικοί παραμείνουν κρίνονται προς προαγωγή εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. Όσοι προαχθούν έως το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κρίνονται περαιτέρω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5.  
  Οι ετήσιες τακτικές μεταθέσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής διενεργούνται για το έτος 2012 μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη των τακτικών κρίσεων και εκτελούνται έως το τέλος Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Σώμα διατάξεις. Στο ίδιο χρονικό διάστημα διενεργούνται και οι τοποθετήσεις των Υπαστυνόμων Β΄, που εξέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Για το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την έξοδο τους τοποθετούνται προσωρινά σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Με αποφάσεις των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντίστοιχα, καθορίζεται η ημερομηνία εκτέλεσης των αποφάσεων για τις τακτικές μεταθέσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά, λόγω ειδικών οικονομικών συνθηκών, για εύλογο χρονικό διάστημα του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, κρίσεων που διενεργούνται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο κάθε έτους για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και το μήνα Μάρτιο κάθε έτους για την Ελληνική Αστυνομία,
 • Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημο[...]" 2012/4046 2012
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/445 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/445 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2011/101 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία