ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/1/18.12.2012

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-12-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-12-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ρυθμίσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών ΕΣΠΑ"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού που εποπτεύει την οικεία διαχειριστική αρχή επιχειρησιακού προγράμματος και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής επιχειρησιακού προγράμματος ενεργώντας σε σχέση με δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Κανονισμού. .
2.  
  Η παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται κανονισμός λειτουργίας των ειδικών υπηρεσιών του παρόντος νόμου, ο οποίος καταρτίζεται με μέριμνα της ΜΟΔ Α.Ε.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας διαχειριστικής αρχής συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους. .
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού που εποπτεύει την οικεία διαχειριστική αρχή επιχειρησιακού προγράμματος ή του φορέα διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δύναται να διατίθενται πιστώσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με χρηματοδοτήσεις από κοινοτικούς ή/και εθνικούς πόρους, να ορίζονται τα ποσά, τα ποσοστά και τα είδη των ενισχύσεων και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. .
5.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με όμοια απόφαση δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν..
6.  
  Το πρώτο εδάφιο του στοιχ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Η μετακίνηση υπηρετούντος προσωπικού ή η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη ή με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει του ν. 4057/2012, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου ή μετά από διαπίστωση σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, και κατόπιν ερωτήματος του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία προς την επιτροπή αξιολόγησης Το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ δύναται να αποσπάται από τη ΜΟΔ ΑΕ ή από μια ειδική υπηρεσία στην οποία υπηρετεί σε άλλη ειδική υπηρεσία, για την κάλυψη θέσεων ίδιας βαθμίδας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου ή μετά από διαπίστωση σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, χωρίς να απαιτείται νέο ερώτημα και κρίση της επιτροπής αξιολόγησης Για την ως άνω απόσπαση δεν απαιτείται η έκδοση διακριτής απόφασης άρσης της απόσπασης από την υπηρεσία απ’ όπου θα γίνει η απόσπαση Η άρση της απόσπασης ενσωματώνεται στην απόφαση της νέας απόσπασης .
7.  
  Το ένατο εδάφιο του στοιχ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από τα ακόλουθα δύο εδάφια ως εξής: Η μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού, που ανήκει οργανικά σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, από μια ειδική υπηρεσία σε άλλη, για την κάλυψη θέσεων ίδιας βαθμίδας, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει του ν. 4057/2012, χωρίς να απαιτείται ερώτημα και σχετική κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, εφόσον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ειδικής υπηρεσίας υποδοχής υπερκαλύπτονται ή είναι ταυτόσημα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ειδικής υπηρεσίας αποχώρησης και οι υπάλληλοι έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά στο παρελθόν Για την ως άνω μετακίνηση ή απόσπαση δεν απαιτείται η έκδοση διακριτής απόφασης άρσης της απόσπασης από την υπηρεσία απ’ όπου θα γίνει η απόσπαση Η άρση της απόσπασης ενσωματώνεται στην απόφαση της νέας απόσπασης .
8.  
  Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 3614/07 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15, ως ακολούθως: 14 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ή τυχόν αντίθετου συμβατικού όρου, επιτρέπεται μέχρι 31.12.2012 η πληρωμή αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων, πλην έργων κρατικών ενισχύσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.»« 15 Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι οποίες προκαλούν δαπάνη που, αναγνωρίζεται και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .
9.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι φορείς διαχείρισης, πέραν αυτών που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 σημείο (γ) του παρόντος νόμου, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΠΑΑ (σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005). Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται.
10.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σε σχέση με δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της.
11.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να διατίθενται πιστώσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με χρηματοδοτήσεις από κοινοτικούς ή / και εθνικούς πόρους για την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, και να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής κρατικών ενισχύσεων τα οποία αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τα ποσοστά ενίσχυσης, τα όρια προϋπολογισμού, το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των δικαιούχων και το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου των ενισχυόμενων επενδύσεων και καταβολής της ενίσχυσης στους δικαιούχους.
Άρθρο 2 "Ρυθμίσεις θεμάτων για την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων"
1.  
  Στο άρθρο 159 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
  Ο Περιφερειάρχης είναι διατάκτης των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κατά την έννοια του κύριου διατάκτη της παραγράφου 1 του Άρθρου 20 του ν.2362/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο Περιφερειάρχης ως κύριος διατάκτης υποχρεούται στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του π.δ 113/2010. Τα ετήσια όρια των δαπανών αυτών καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό για την αποκεντρωμένη διοίκηση και επιμερίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κάθε περιφέρεια που ανήκει στα διοικητικά της όρια.
2.  
  Στο άρθρο 21 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
  Με τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.δ. 2957/1954 (Α’ 186) και του άρθρου 21 του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν, εγκρίνεται .
 1. η ένταξη κάθε έργου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,
 2. η ολική δαπάνη για την πραγματοποίηση του έργου και
 3. η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε ετήσια βάση για το σύνολο των έργων που περιλαμβάνει η κάθε Συλλογική Απόφαση με ανάλυση για κάθε έργο.
 4. Η ετήσια πίστωση που ορίζεται με τις ως άνω αποφάσεις για τη Συλλογική Απόφαση δύναται να ανακατανέμεται σε κάθε έργο που είναι ενταγμένο σε αυτή με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού ή του προβλεπόμενου από τις οργανωτικές διατάξεις οργάνου του φορέα της Γενικής Κυβέρνησης είτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτούς οργάνου που ορίζεται ως διατάκτης της Συλλογικής Απόφασης.
 5. Με όμοια απόφαση δύναται να ανακατανεμηθούν τα όρια των ετήσιων συνολικών πιστώσεων μεταξύ των έργων των Συλλογικών Αποφάσεων εντός του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ του ίδιου διατάκτη, εφόσον διατηρείται το ίδιο συνολικό τους άθροισμα, καθώς και εντός του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, του ιδίου διατάκτη, εφόσον διατηρείται το ίδιο συνολικό τους άθροισμα.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια, τα όρια, οι προϋποθέσεις ανακατανομής των πιστώσεων (ανά Γενική Γραμματεία και ανά υποπρόγραμμα του ΠΔΕ κ.α.) καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.
 7. Στην περίπτωση ανακατανομής των αρχικών πιστώσεων, τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί η απόφαση έγκρισης/τροποποίησης της Συλλογικής Απόφασης συνοδευόμενη από την ως άνω απόφαση του διατάκτη.».
 8. Η παρούσα ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2013. 3.
Άρθρο 3 "Παράβολο και διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού ασφάλειας σιδηροδρομικής επιχείρησης και έγκρισης ασφάλειας διαχειριστή υποδομής"
1.  
  Σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία «Μεγάλη Επιχείρηση» (άνω των διακοσίων πενήντα ατόμων), σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 653/2007 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2007 και υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό ασφάλειας, καθώς επίσης και διαχειριστής υποδομής που υποβάλλει αίτηση για έγκριση ασφάλειας στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, σύμφωνα με το π.δ. 160/2007 (Α’ 201) όπως ισχύει, συνυποβάλλουν παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ως ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της εξέτασης του φακέλου τους και των σχετικών ελέγχων, ύψους:.
 1. είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας.
 2. δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας μέρους Β, σε σιδηροδρομική επιχείρηση η οποία διαθέτει πιστοποιητικό ασφάλειας σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπεύει να εκτελέσει συμπληρωματικές υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα.
 3. δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για ανανέωση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας που έχουν χορηγηθεί από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων.
 4. έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) για ανανέωση πιστοποιητικού ασφάλειας μέρους Β, που έχει χορηγηθεί από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων σε σιδηροδρομική επιχείρηση, που διαθέτει πιστοποιητικό ασφάλειας σε ισχύ και το οποίο έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτελεί συμπληρωματικές υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα.
 5. τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) για ουσιώδη επικαιροποίηση ή τροποποίηση πιστοποιητικού ασφάλειας, έγκρισης ασφάλειας ή πιστοποιητικού ασφάλειας μέρους Β, είτε αυτή γίνεται με πρωτοβουλία της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του διαχειριστή υποδομής, είτε αυτή επιβάλλεται από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, εξαιτίας της απαίτησης ουσιώδους τροποποίησης του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του π.δ. 160/2007 (Α’ 201), όπως ισχύει.
2.  
  Όλα τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται στο ήμισυ προκειμένου για Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις κάτω των 250 ατόμων
3.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να αναπροσαρμόζονται τα ύψη των παραβόλων της παραγράφου 1, για την προσαρμογή στο πραγματικό κόστος πιστοποίησης ή να δημιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες ύψους παραβόλων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της σιδηροδρομικής αγοράς
4.  
  Τα πιστοποιητικά ασφάλειας σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και η έγκριση ασφάλειας διαχειριστή υποδομής έχουν ισχύ για πέντε (5) χρόνια
5.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 3534/2007 (Α’ 40) καταργούνται.
Άρθρο 4
1.  
  Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 6 του Β.Δ.748/1966 ( Α΄179)και του άρθρου 1 του Β.Δ.750/71 ( Α΄259), όπως αυτά ισχύουν, η προαιρετική λειτουργία των επιχειρήσεων και των παντός είδους καταστημάτων την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 και την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012, εντός του προβλεπόμενου ωραρίου και τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Άρθρο 5 "Αναστολή πλειστηριασμών"
1.  
  Η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 ( Α΄ 262) και όπως η Πράξη αυτή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010 (Α΄ 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013».
Άρθρο 6
1.  
  Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3853/10 (Α’ 90) παρατείνεται μέχρι τη 31.12.2013.
Άρθρο 7 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
 • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας
 • Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-12-18 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/246
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
ΝΟΜΟΣ 2007/653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/653 2007
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις. 2010/3853 2010
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις 2010/3869 2010
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμά[...]" 2012/4047 2012
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.. 2012/4057 2012
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2957 1954
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδ[...]" 2007/160 2007
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/750 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/750 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία