ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/1/29.05.2012

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-05-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-05-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-05-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 (Α΄91) για τη δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών δύναται για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να παρατείνεται για διάστημα έως τριών (3) μηνών με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 2. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται αντιστοίχως η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007 για τη δημοσιοποίηση των τριμηνιαίων εκθέσεων των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων ή να χορηγείται απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωση.
 3. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 για τη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών δύναται, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να παρατείνεται για διάστημα έως έξι (6) μηνών με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 4. Τυχόν χορηγούμενη παράταση ισχύει και για τη δημοσίευση των ενοποιημένων λογαριασμών των ανωτέρω νομικών προσώπων.
2.  
  Τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχουν λάβει παράταση στην προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων, δύνανται να συγκαλούν την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων τους εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της παράτασης αυτής, κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37). Η ημερομηνία δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και σύγκλησης γενικής συνέλευσης των μετόχων των θυγατρικών εταιριών των νομικών προσώπων του πρώτου εδαφίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα, δύναται να παρατείνεται αντιστοίχως.
3.  
  Τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχουν λάβει παράταση στην προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων υποβάλλουν την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (Α΄151) εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη λήξη της παράτασης αυτής. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και οι θυγατρικές εταιρίες των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.
4.  
  Τυχόν αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων» της 19ης Απριλίου 2012 (Α΄ 94), διατηρούνται σε ισχύ
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του κατεπείγοντος θέματος της δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και των θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.
 • Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία