ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)/2012/2012-12-05
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2012-12-05
ΦΕΚ: Α/2012/237 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α


Άρθρο 1


 1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνεργάτη Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 23 α της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), ορίζεται σε εννιακόσια δέκα ευρώ (910 €).

 2. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Από τα ανωτέρω εξαιρείται το μόνιμο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.), το οποίο εξακολουθεί να αμείβεται με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει.

 3. Ο αριθμός «30» που αναφέρεται στο άρθρο 14 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τον αριθμό «29».

 4. Στην περ. 7 γ της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, διαγράφεται η φράση «Εθνικής Άμυνας».


Άρθρο 2


 1. Στην υποπαράγραφο Γ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η υφιστάμενη περίπτωση 6 αναριθμείται ως περίπτωση 7 και προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:
  6. Κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους παρακρατούνται κατά προτεραιότητα οι βεβαιωμένες υπέρ του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών φορέων οφειλές των τρίτων.

 2. Στον τίτλο του άρθρου 5 και στο εδάφιο του ίδιου άρθρου της από 18.11.2012 ΠΝΠ «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228) οι λέξεις τέλος Νοεμβρίου» και «το τέλος Νοεμβρίου» αντικαθίστανται με τις λέξεις«15 Δεκεμβρίου» και 15 Δεκεμβρίου» αντίστοιχα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β


Άρθρο 3


 1. Στο τέλος της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 2 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  Η χρήση του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις στη χώρα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του.

 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
  Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης, εξαιρουμένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, αποτελεί το σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης.

 3. Στο άρθρο 14 του ν. 3614/2007 προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως εξής:
  1. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περ. 14 του άρθρου 3 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει, ως υπόλογοι - διαχειριστές συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Σ.Π.Α. υπαγόμενα στις διατάξεις των άρθρων 54 επ. του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν. 4. Η χρηματοδότηση του συνόλου του προϋπολογισμού των έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιούχους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και του άρθρου 14 του ν. 1069/1980 (191 Α΄). Για τον αναλογούντα ΦΠΑ, εφαρμόζεται η παράγραφος 11 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η διάταξη αυτή ισχύει για όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο.
  5. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.
  6. Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
  1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.


Άρθρο 4


 1. Στις Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και των Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ, Alpha, Eurobank και Πειραιώς και αφορούν στις δράσεις «Επιχειρηματικότητα Νέων»,«Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ», Γενική Επιχειρηματικότητα», Εξωστρέφεια», Καινοτομία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα ποτά» της Α΄ πρόσκλησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, η υφιστάμενη σχέση συνεπένδυσης Ταμείο Επιχειρηματικότητας 1 και Τράπεζες 2, τροποποιείται σε σχέση συνεπένδυσης 1 προς 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και γνώμη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, και μετά από συνεκτίμηση των υφιστάμενων πόρων και των αναγκών της εθνικής οικονομίας, δύναται να αποφασισθεί άλλη σχέση συνεπένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κοινοτικό δίκαιο.

 2. Επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και γνώμη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, συνεκτιμώντας την εξέλιξη κάθε Δράσης της ανωτέρω παραγράφου της Α΄ Πρόσκλησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η αναπροσαρμογή των ποσών των ανωτέρω Δράσεων και η σχετική τροποποίηση των Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης προς το σκοπό της δημιουργίας και χρηματοδότησης νέου Ταμείου Δανειοδότησης επιχειρήσεων εντός του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό την παροχή και δανείων κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής και υπό τους εκεί όρους και προϋποθέσεις χορήγησης κεφαλαίων κίνησης, όπως ερμηνεύθηκαν από την από 8-2-2012 Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF), από το οποίο δύνανται να δανειοδοτούνται και επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί και έχουν υπαχθεί στο ν. 3299/2004 (Α΄ 261). Στο εν λόγω Ταμείο θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προσχώρησης σε συνεργασία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, αφού εγκριθούν από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

 3. Επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης έως και 100% του επιχειρηματικού σχεδίου, σε επιχειρήσεις που υλοποιούν δραστηριότητες επέκτασης / ανάπτυξης και εντάσσονται στις Δράσεις ΤΕΠΙΧ «««Εξωστρέφεια»,«Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ», Καινοτομία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα ποτά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από 8-2-2012 καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF). Για τις Δράσεις«Γενική Επιχειρηματικότητα» και Επιχειρηματικότητα Νέων» επιτρέπεται η χρηματοδότηση με κεφάλαιο κίνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από 8-2-2012 καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF), επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον Επενδυτικό ν. 3908/2011 μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου ή μέχρι το 100% του επιχειρηματικού σχεδίου, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί ή δεν πρόκειται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3908/2011, για στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κοινοτικό δίκαιο.

 4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3908/2011 (Α΄8) προστίθεται περίπτωση στ. ως εξής:
  «στ. επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν έχουν απενταχθεί μπορεί να χρηματοδοτούνται για το μη υλοποιηθέν μέρος της επένδυσης εν όλω ή εν μέρει μέσω τραπεζικού δανεισμού με δάνεια χαμηλού κόστους, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου. Απαγορεύεται αυστηρά και με ευθύνη της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με τις ανωτέρω δανειοδοτήσεις.

 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 6. Οι λοιποί όροι των υφιστάμενων Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης παραμένουν σε ισχύ. Οι φορείς που χορηγούν τα δάνεια θα πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων του κοινοτικού δικαίου, ιδίως των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και περί διαρθρωτικών ταμείων.


Άρθρο 5


 1. Η κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι) των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του ν. 1733/1987 (Α΄ 171), του π.δ. 77/1988 (Α΄33), του π.δ 16/1991 (Α΄6), του π.δ. 45/1991 (Α΄24), του π.δ. 415/1995 (Α΄24), του π.δ. 259/1997 (Α΄185), του π.δ. 46/2012 (Α΄95) ως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του π.δ. 150/2001 (Α΄125) σχετικά με την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών.

 2. Η κατάθεση με ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις των εφευρέσεων του ν. 4325/1963 (Α΄156).

 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου 1.

 4. Η εποπτεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην παρούσα ρύθμιση.


Άρθρο 6


 1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο«ΕΕΣΣΤΥ» (εφεξής η Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδεται ως«Hellenic Company for Rolling Stock Maintenance S.A.».

 2. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και του κ.ν. 2190/1920. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ η εποπτεία σχετικά με τη λειτουργία της ως ανώνυμης εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

 3. Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ρυθμίζει κάθε θέμα που προβλέπεται στην κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία. Τροποποιήσεις του καταστατικού διενεργούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από τη δημοσίευση του ιδρυτικού της καταστατικού.

 4. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
  1. η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, καιανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικούυλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς,
  2. η διαχείριση ή/και εκμίσθωση τροχαίου υλικού, είτειδιόκτητου, είτε εξ ονόματος άλλων (συμπεριλαμβανομένου τροχαίου υλικού που τυχόν της ανατεθεί από τοΕλληνικό Δημόσιο έναντι αγοραίας αμοιβής) σε τρίτους,
  3. κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται απότο καταστατικό της.

 5. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005.

 6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, αναλαμβάνεται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με το καταστατικό της.

 7. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3429/2005, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άρθρο 7


 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καιΑνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογήτου άρθρου 14Β του ν. 3429/2005, και δημοσιεύεται στηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποσχίζεται ο κλάδοςσυντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. όπως ο κλάδος αυτός, ως Γενική Διεύθυνση Συντήρησης ΤροχαίουΥλικού, περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ, και εισφέρεται στην Εταιρεία. Γιατον προσδιορισμό του εισφερόμενου κλάδου, εφαρμόζονται τα εξής:
  1. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού για την απόσχισητου κλάδου τίθεται η 31.12.2012. Για το σκοπό της απόσχισης του κλάδου και της εισφοράς του στην Εταιρεία,ο ΟΣΕ Α.Ε. θα προβεί εντός ενός (1) μηνός στην κατάρτιση ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνίααναφοράς την 31.12.2012.
  2. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού καιπαθητικού του κλάδου, όπως αυτά θα περιγράφονταιστον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, εισφέρονται στηναπορροφούσα Εταιρεία, η οποία έτσι καθίσταται ειδικόςδιάδοχος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.
  3. Κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, αποτιμώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:- οι συμβάσεις του προσωπικού που απασχολείταιστον κλάδο που αποσχίζεται,- η σύμβαση συντήρησης τροχαίου υλικού που έχεισυνάψει ο ΟΣΕ Α.Ε. με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα μετις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3891/2010,- συμβάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. με τρίτους που αφορούντην παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού,- συμβάσεις προμήθειας υλικών ή μηχανημάτων ενγένει που αφορούν στη συντήρηση τροχαίου υλικού,- συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας υλικώνπου έχουν συναφθεί από τον ΟΣΕ Α.Ε. για την κάλυψητων λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησηςτροχαίου υλικού,- κινητά και πάγια που είναι απαραίτητα για την συντήρηση του τροχαίου υλικού, ή που από την κατασκευήτους ή την σκοπιμότητα προμήθειάς τους από τον ΟΣΕΑ.Ε., προορίζονται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού,- εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες του ΟΣΕ γιατην προμήθεια υλικών ή την παροχή υπηρεσιών πουπροκηρύχθηκαν για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού,καθώς και- κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για τηναυτόνομη λειτουργία της Εταιρείας, εκτός από τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται κατά τη δημοσίευση τηςπαρούσας από τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικούτου ΟΣΕ Α.Ε., τα οποία δεν μεταβιβάζονται, αλλά μισθώνονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην Εταιρεία σύμφωνα μετην παράγραφο 5 του παρόντος.
  4. Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού καιπαθητικού, που θα αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, θα πιστοποιηθεί με σχετική έκθεση δύο (2)ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η οποία θα διενεργηθεί μεεντολή του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 2. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217), του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί αποσπάσεως, απόσχισης και εισφοράς κλάδου επιχειρήσεων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω και των διατάξεων περί αντιρρήσεων δανειστών. Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διατυπώσεις δημοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται με τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ίση με την αποτίμηση της αξίας του κλάδου που εισφέρεται. Στην απορρόφηση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αντιρρήσεων δανειστών.

 3. Το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο που εισφέρεται, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς άλλη διατύπωση ή γνωστοποίηση. Η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου προσωπικού στον ΟΣΕ Α.Ε. και τα εργασιακά του δικαιώματα αναγνωρίζονται από την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162) περί προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων. Η δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του παρόντος επέχει θέση πληροφόρησης των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ανωτέρω π.δ.

 4. Από 1.1.2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού που εισφέρεται θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε. ή τρίτων που έχουν γεννηθεί πριν την ημερομηνία μετασχηματισμού και σχετίζονται με τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε., δεν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Οι μέχρι την 31.12.2012, εκκρεμείς δίκες του ΟΣΕ οι οποίες σχετίζονται με υποθέσεις του κλάδου που εισφέρεται στην Εταιρεία, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από αυτόν. Δίκες που ανοίγονται μετά την 1.1.2013 και αφορούν σε γεγενημένες μέχρι την 31.12.2012 απαιτήσεις ή δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κατά του ΟΣΕ ή και αντιστρόφως και οι οποίες έχουν ως νομιμοποιητική βάση τη λειτουργία και εν γένει υπηρεσιακή δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, διεξάγονται από τον ΟΣΕ και δεν υπεισέρχεται η Εταιρεία. Διοικητικές άδειες υπέρ του ΟΣΕ που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, με την δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς άλλη διατύπωση.

 5. Η απόσχιση του ανωτέρω κλάδου και η εισφορά του στην Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 6. Με την απόφαση της παρ. 1, προσδιορίζονται τα ακίνητα και οι εγκαταστάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση τροχαίου υλικού. Τα ακίνητα αυτά μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση μέγιστης διάρκειας 30 ετών στην Εταιρεία με όρους αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα της δραστηριότητας συντήρησης τροχαίου υλικού.

 7. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 καταργούνται:
  1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 3 του άρθρου 1του ν. 2671/1998 (Α΄ 289).
  2. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 5 και το στοιχείουπ’ αριθμ. 4 του πίνακα της παραγράφου 6 του άρθρου3 του ν. 3891/2010 (Α΄ 88).
  3. Η περίπτωση ιδ) της παραγράφου 5 και του άρθρου6 του ν. 3891/2010.


Άρθρο 8


 1. Το άρθρο 8 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

  Άρθρο 8

  1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών καιΔικτύων που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τηνέναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου σύμφωναμε το άρθρο 44 παρ. 1 του παρόντος, μεταβιβάζεταισυγκεκριμένο τροχαίο υλικό από τον ΟΣΕ στο Δημόσιο,ή σε φορέα του Δημοσίου, χωρίς αντάλλαγμα. Με τημεταβίβαση του τροχαίου υλικού, το Δημόσιο υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στηθέση του ΟΣΕ στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις πουαπορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικούπου έχει συνάψει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ με τον ΟΣΕ σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντοςνόμου. Το μεταβιβαζόμενο τροχαίο υλικό αποτελεί τοσύνολο του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ εκτός αυτού πουχρησιμοποιείται για τη δραστηριότητα του διαχειριστήυποδομής και στο οποίο περιλαμβάνεται ενδεικτικά α)το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται για τη συντήρησηκαι τον καταγραφικό έλεγχο των γραμμών,
   1. το μουσειακό τροχαίο υλικό,
   2. το χαρακτηρισμένο ως παλαιόκαι άχρηστο τροχαίο υλικό, προς εκποίηση, καθώς καιδ) το ακινητούν τροχαίο υλικό, εφόσον χαρακτηριστείαπό τον ΟΣΕ ως μη επισκευάσιμο και συνακολούθωςσύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως άχρηστο.
  2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται κάθε σχετικό με τη μεταβιβάσεις θέμα και λεπτομέρεια, μπορεί δε να ρυθμίζεται και κάθε θέμα ως προς το τροχαίο υλικό (και τις σχετικές συμβάσεις) το οποίο είτε ανήκει στην EUROFIMA και χρησιμοποιείται κατά τη θέσπιση της παρούσας από τον ΟΣΕ βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε θα περιέλθει στη κυριότητα του ΟΣΕ βάσει των Προγραμματικών Συμφωνιών και Συμβάσεων Διαρκείας για την προμήθεια τροχαίου υλικού, τις οποίες κατάρτισε ο ΟΣΕ κατά το έτος 1997, είτε περιήλθε και περιέρχεται με άλλο τρόπο έως την ημερομηνία μεταβίβασης. Η μεταβίβαση απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο, συναλλαγής ή εισοδήματος ή άλλης φύσεως, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σε βάρος του μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος.
  3. Από 1-1-2013, και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του τροχαίου υλικού και των σχετικών συμβάσεων στο Δημόσιο, εκχωρείται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από τον ΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο το μίσθωμα που προβλέπεται στην μίσθωση τροχαίου υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το εκχωρούμενο μίσθωμα πιστώνεται σε μερική εξόφληση των χρεών του ΟΣΕ προς το Δημόσιο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγραφής των χρεών του ΟΣΕ προς το Δημόσιο που προβλέπεται από το άρθρο 13 του νόμου αυτού.


Άρθρο 9


 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3891/2010 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής:
  3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Κατά τη λειτουργία της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προσδιορίζονται τα ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή. Μέχρι τον προσδιορισμό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει τη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του παρόντος για τις τεχνικές προδιαγραφές αξιοποίησης των ακινήτων που βρίσκονται εντός ζώνης δέκα πέντε μέτρων από τις σιδηροδρομικές γραμμές.

 4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  5. α) Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ, καθώς και αυτών που μεταβιβάζονται διά του παρόντος στο Δημόσιο αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διαθέσεως για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της. β) Στην έννοια της ανωτέρω αρμοδιότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής οι οποίες κατά την κείμενη νομοθεσία ανήκουν στον Διαχειριστή Υποδομής και παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του. Η αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων, που έχουν προσδιορισθεί, κατά την παράγραφο 3 ότι εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, ανήκει αποκλειστικά στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τη λειτουργία των σχεδιαζόμενων κατασκευών, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο ή να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή Υποδομής.

 5. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3891/10 αντικαθίστανται ως εξής:
  6. α) Η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να υπογράφει στο όνομά της και για δικό της λογαριασμό κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματη, για την παραχώρηση της χρήσης, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, μεταβίβαση, επιβάρυνση με κάθε είδους βάρη και παραίτηση από δικαιώματα κάθε είδους, σχετικά με τα εν λόγω ακίνητα. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ή της ανήκει κατά κυριότητα, λαμβάνεται με μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με κοινή υπουργική απόφαση. Το αυτό ισχύει και για συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακινήτου με διάρκεια μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ, μπορεί να παραχωρείται δωρεάν στο Διαχειριστή Υποδομής μετά από αίτημά του η χρήση εγκαταστάσεων και κτιρίων που είναι απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών του και τη λειτουργία της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. β) Η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύμφωνα με το Επιχειρησιακό της Σχέδιο που εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).


Άρθρο 10


 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 (Α΄ 263), όπως ισχύει, μετά την περίπτωση ιγ’ προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:
  ιδ. Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου

 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
  Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου υπάγεται απ’ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 3. Μετά το άρθρο 29 του π.δ. 293/1999 προστίθεται άρθρο 29 Α, ως εξής:

  Άρθρο 29

  1. Αποστολή Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει έδρα την Αθήνα. Οι αρμοδιότητές της ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και έκθεση και προβολή στο κοινό αντικειμένων και αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου μπορεί να εμπλουτίζει τις συλλογές της με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο.
  2. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: (α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης (β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων (γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης Οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος έχουν ως εξής: (α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης με αρμοδιότητες όπως η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η μελέτη των έργων και αντικειμένων της Υπηρεσίας. Η παραλαβή, καταγραφή και αρχειοθέτηση των υλικών. Η πώληση στο κοινό σειρών γραμματοσήμων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, με υποχρέωση τήρησης και έκδοσης όλων των νομίμων παραστατικών καθώς και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν ανταλλαγές γραμματοσήμων με ξένες χώρες, η υποβολή τακτικών αναφορών στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας. Επιπλέον, στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται ο καθαρισμός, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων και του αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων και κάθε φύσεως εκθεμάτων καθώς και η μέριμνα λειτουργίας ΗΣΑ και λοιπών συστημάτων και συσκευών. (β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων, με αρμοδιότητες όπως η προβολή της Υπηρεσίας Φιλοτελικού-Ταχυδρομικού Μουσείου, η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η οργάνωση εκδηλώσεων, η ξενάγηση επισκεπτών στο Μουσείο, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η εξυπηρέτηση των ειδικών μελετητών καθώς και επιμέλεια εκδόσεων της Υπηρεσίας. (γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης, με αρμοδιότητες όπως η έκδοση και ο έλεγχος των υπηρεσιών φύλαξης της Υπηρεσίας, αποθηκών, η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός των χώρων αυτών, η τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών, η σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές, η ευταξία της Υπηρεσίας του Μουσείου κατά τις ώρες λειτουργίας του, η πληροφόρηση των πολιτών για τα σχετικά θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας
  . 3. Τρόπος στελέχωσης Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες του π.δ. 293/99 (Α΄ 263), όπως ισχύει, ή ελλείψει αυτών, από υπαλλήλους που θα ζητηθούν στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

 4. Έσοδα Οι πόροι της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου θα προέρχονται από τις πωλήσεις σειρών γραμματοσήμων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, από πιθανή επιβολή εισιτηρίου, από δωρεές και χορηγίες.» 4. Στο άρθρο 43 του π.δ. 293/1999 προστίθεται στο τέλος νέα παράγραφος ως εξής:
  1. Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών. β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.

 5. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3185/2003 (Α 229) καταργείται. β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3185/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
  4. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέτει άνευ ανταλλάγματος στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου δέκα (10) αντίγραφα κάθε νέας έκδοσης γραμματοσήμων ή φακέλων ή άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων. Η υποχρέωση αυτή δύναται να εγγράφεται και στην σύμβαση ανάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4053/2012 (Α 44) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4053/2012.
  γ. Η ΕΛΤΑ ΑΕ υποχρεούται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να διενεργήσει αμέσως όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταβιβάσει άνευ ανταλλάγματος, ατελώς και χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου το σύνολο των ενθυμημάτων, των γραμματοσήμων και κάθε είδους αντικειμένων, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των γραμματοσήμων, φακέλων, μακετών καλλιτεχνών και δοκιμίων, καθώς και τις εκτυπωτικές πλάκες και τα φύλλα εκδόσεων της Μεγάλης κεφαλής του Ερμή και τα βιβλία και περιοδικά που περιέχονται στην συλλογή του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου, το οποίο λειτουργεί ως τμήμα της ΕΛΤΑ ΑΕ. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΤΑ ΑΕ προβαίνει σε κάθε αναγκαία απόφαση ή/και πράξη προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των ενθυμημάτων και αντικειμένων στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου. δ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που τυχόν θα προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 11


 1. Τροποποίηση ν. 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (173 Α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α΄ 173), προστίθενται εδάφια β, γ, και δ ως εξής:
  «Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε.. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ


Άρθρο 12


 1. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της ΠΝΠ 19.11.2012 (Α΄ 229) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Κατ’ εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν προγράμματα που δεν εντάσσονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7. της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο πάροχος δικαιούται την παροχή, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή κόστος, άδειας λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για την συνέχιση της παροχής τους. Οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τα οποία επιθυμεί ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.»

 2. Η περίπτωση 14. α.ii) και α.iii) της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθίσταται με την περίπτωση α. ii) «Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης».

 3. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται περίπτωση «19. ο ίδιος πάροχος, φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και άλλες άδειες οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο, στην περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την καθεμιά ξεχωριστά».

 4. Η υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα κέντρα δια βίου μάθησης είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την κτηριολογική τους υποδομή. Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης και τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας που ασκούν νομίμως τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίς να θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος.»

 5. Στην υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται περίπτωση 28 ως εξής: «28. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις των στοιχείων α΄και β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ7 της παραγράφου Θ από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

 6. Το στοιχείο ζ) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,»

 7. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ο έλεγχος των κτιριολογικών προϋποθέσεων της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου αντικαθίσταται από δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι ισχύουν οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.»

 8. Στο στοιχείο γ) της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται στην αρχή της πρότασης η φράση «για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ.,».

 9. Στο στοιχείο ζ) της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται στο τέλος της πρότασης η φράση «, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των Ν.Π.Δ.Δ.».

 10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου δ) της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται η φράση: «ή χώρους εκτόνωσης.»

 11. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 ως εξής:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ


Άρθρο 13


 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (177 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες μηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 2. Στο άρθρο 3 του π.δ. 100/2010 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:


Άρθρο 14


 1. Η περίπτωση στ) της παρ.2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής: “στ. για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή η καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο”

 2. Στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται περίπτωση στ ως εξής:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε


Άρθρο 15


 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του ν. 4052/2012 (41 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) της παρ. 1, περ. α,β,γ του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, μεταφέρονται στο ΕΤΕΑ κατά την έναρξη λειτουργίας του, με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Το προσωπικό αυτό, μέχρι 31-12-2012, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στους ΦΚΑ, κλάδους ή τομείς που εξαιρούνται από την ένταξη στο ΕΤΕΑ και να μισθοδοτείται από αυτούς.

 2. Οι προθεσμίες της παραγράφου 1 εδάφιο α’ του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ εδάφιο β΄ του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) για την εφάπαξ καταβολή και την καταβολή πρώτης δόσης, όπως ισχύουν, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 16.7.2012.

 3. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας μπορεί, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, να μεταφέρονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι καθώς και δικηγόροι με έμμισθη εντολή που μεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΔ από τους καταργηθέντες Οργανισμούς Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμό Εργατικής Εστίας, ύστερα από συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησης τους. Το ως άνω προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό του καθεστώς.

 4. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, πριν τις λέξεις «δεν αναζητούνται» προστίθενται τα ακόλουθα «και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4025/2011». β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφεται η λέξη «καταβάλλεται» και αντικαθίσταται από τις λέξεις «και το δικαίωμα αναγνωρίζεται».

 5. α. Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
  8. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ των εντασσόμενων Ταμείων – Τομέων και Κλάδων, το σύνολο του προερχόμενου εξ αυτών ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξης στο ΕΤΕΑ, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου.
  αα) Τον Πρόεδρο, εκπρόσωπος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ββ) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΑΕΕ εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΓΑ στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών β. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ., πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η απόφαση ορισμού δύναται να έχει και αναδρομική ισχύ. γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. δ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της Εταιρίας ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων.

 6. Το εφάπαξ βοήθημα στους ασφαλισμένους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ χορηγείται σύμφωνα με την ημερομηνία αποχώρησης τους από την υπηρεσία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η απόφαση απονομής κύριας σύνταξης από τον ασφαλιστικό τομέα.

 7. Στο άρθρο 45 του ν. 4052/2012 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
  1. «Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. στεγάζονται σε κτίρια Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 8. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του ν. 3996/2011 (170 Α΄), μετά τις λέξεις «Οι υπηρεσίες αυτές» προστίθενται οι λέξεις καθώς και η Κεντρική Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε.». β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του ν. 3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  Η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ Α΄95…)

 9. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 η φράση «Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ Α΄95)…» αντικαθίσταται ως εξής:

  Άρθρο 14

  1. Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων.
  2. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του ν. 2972/2001(Α΄ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
  3. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
  4. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web-site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2013 και εφεξής.

 10. Η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 4075/2012 (89 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ


Άρθρο 16


 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
  2. Αν μεταβληθεί η έδρα του ειρηνοδικείου, δεν μεταβάλλεται αυτοδικαίως και η έδρα του Συμβολαιογράφου, αλλά η τυχόν υπάρχουσα θέση Συμβολαιογράφου παραμένει εφεξής στην έδρα του καταργούμενου ειρηνοδικείου. Από την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 110/2012 (Α΄193) δεν θίγονται οι υφιστάμενες θέσεις των Συμβολαιογράφων στις έδρες ή στις περιφέρειες των συγχωνευομένων ειρηνοδικείων, η έδρα και η κατά τόπο αρμοδιότητα.

 2. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2830/2000 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
  Εξαιρείται η διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιο πλειστηριασμού, ο οποίος διενεργείται στο κατάστημα του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

 3. Στο ν. 2830/2000 προστίθεται μεταβατική διάταξη, η οποία διαλαμβάνει ως εξής:
  Οι πλειστηριασμοί, που ήδη έχουν προσδιορισθεί προς διενέργεια σε υπό συγχώνευση Ειρηνοδικείου μεταφέρονται και διενεργούνται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου στο οποίο συγχωνεύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 110/2012 (Α΄193) και κατά την ήδη προσδιορισθείσα ημερομηνία

 4. Στo τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1756/1988 (Α΄35) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
  Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διατηρούνται και μεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο, το οποίο προκύπτει από την εν λόγο συγχώνευση. Οι ως άνω θέσεις καταλαμβάνονται από τους υπηρετούντες στα συγχωνευόμενα δικαστήρια δικαστικούς λειτουργούς

 5. Στο άρθρο 18 του ν. 2812/2000 (Α΄67) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
  1. Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων όλων των κλάδων διατηρούνται και μεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο το οποίο προκύπτει από την εν λόγω συγχώνευση. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνονται από τους υπηρετούντες στα συγχωνευμένα δικαστήρια δικαστικούς υπαλλήλους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4024/

 6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 3910/2011 (Α΄11) αντικαθίσταται ως εξής:
  7. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται στην έδρα της Σχολής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός διενεργείται εκτός της έδρας της, ανατίθενται σε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί σε μια από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου όπου διενεργείται ο διαγωνισμός

 7. Παρατείνεται έως την 31-12-2013 η ισχύς των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε με την απόφαση 5223/ 23-1-2009 του Υπουργού Δικαιοσύνης (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ 23).

 8. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως (Γ΄ 1046), που λήγει την 31-12-2012 παρατείνεται έως την 31-12-2013.

 9. Στο άρθρο 14 του ν. 3898/2010 (Α΄211), προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
  1. Επιτρέπεται η αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης διαμεσολαβητή που έχει αποκτηθεί από φορέα κατάρτισης αλλοδαπής προέλευσης κατόπιν εκπαίδευσης παρασχεθείσας στην Ελλάδα, εφόσον ο τίτλος αυτός αποκτήθηκε μέχρι την αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας φορέα ή φορέων κατάρτισης του άρθρου 5 του ν. 3898/2010 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012.
  «3. Αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών, που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή του άρθρου 6 του ν. 3898/2010 και εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης θα εξετασθούν, σύμφωνα με το νόμο.»

 10. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 του ν. 2776/1999 η φράση «πριν από την πάροδο ενός έτους» αντικαθίσταται με τη φράση «πριν από την πάροδο τριών ετών».

 11. Στα υφιστάμενα κλειστά τμήματα των αγροτικών καταστημάτων κράτησης, μπορεί να μετάγονται κατάδικοι που εκτίουν ποινές έως δέκα ετών, χωρίς τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης για την κράτηση στις αγροτικές φυλακές, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος και συντρέχουν λόγοι αποσυμφόρησης των υπολοίπων καταστημάτων κράτησης της χώρας, λόγω υπερσυνωστισμού κρατουμένων.

 12. Στο άρθρο 13 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112) προστίθεται παράγραφος «4» ως εξής:
  1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο Ε.Σ.Υ. των ανωτέρω θεραπευτικών καταστημάτων, οι ανάγκες κάλυψης ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών των καταστημάτων κράτησης της χώρας θα καλύπτονται από τα αντίστοιχα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με ευθύνη των αρμοδίων διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) και την υποχρεωτική παροχή τέτοιων υπηρεσιών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών και κάθε σχετικό θέμα.

 13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2776/1999 (Α 291) αντικαθίσταται ως εξής:
  1. Η ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση όλων των κατηγοριών και τύπων καταστημάτων κράτησης πραγματοποιείται με προεδρικό διάταγμα, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η δε μετατροπή, μετεγκατάσταση, μετονομασία και μεταβολή της έδρας τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για τη σύσταση θεραπευτικού καταστήματος του άρθρου 19 παράγραφος 4 του παρόντος, συναρμόδιος για την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, εκτός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι και ο Υπουργός Υγείας, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 1729/1987 (144 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 2161/1993 (119 Α΄). Σε περίπτωση σύστασης, μέσα ή έξω από το κατάστημα κράτησης, ειδικού, κατά το άρθρο 6 του ν. 2345/1995 (213 Α΄), κέντρου υγείας ή ειδικού περιφερειακού ιατρείου, αυτό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς τη διοίκηση και φύλαξη των κρατουμένων και στελεχώνεται, ως προς μόνο το φυλακτικό και διοικητικό προσωπικό, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 14. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3772/2009 (Α 112) αντικαθίσταται ως εξής:
  1) α. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ιδίου υπουργείου ως πρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου εξ’ αυτών το Συμβούλιο συγκροτείται από το νόμιμο αναπληρωτή του στα κύρια υπηρεσιακά του καθήκοντα

 15. Στο εδάφιο α) της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 4043/2012 (A 25) η φράση «και σε χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) μήνες» αντικαθίσταται με τη φράση«και σε χρονικό διάστημα μέχρι την 30η Ιουνίου 2013».

 16. Το εδάφιο (β) της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (8/οο) του δικαστικού ενσήμου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ


Άρθρο 17


 1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 μετά τη φράση «μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι» προστίθεται η φράση δημόσιοι λειτουργοί».


Άρθρο 18


 1. Μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
  Η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο. Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της ανωτέρω υπηρεσιακής μεταβολής δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής πράξης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η


Άρθρο 19


 1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 148 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
  γ. Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμηση από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου, η οποία χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του Πολεοδομικού Γραφείου του Ε.Ο.Τ. συνοδευόμενη από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου υποχρεούται να χορηγήσει την έγκριση δόμησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών.


Άρθρο 20


 1. Οι διατάξεις της περίπτωσης η΄ του άρθρου 77 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) αντικαθίσταται ως εξής:
  Επιφορτίζεται με την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της ΚΕ.Ν.Ε., της ΚΕ.Κ. (Ε.Κ.Α.Δ.), της Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, που συστάθηκε με τον ν. 3323/2005 (ΦΕΚ Α΄61)

 2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 83 του π.δ. 63/2005«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) αντικαθίσταται ως εξής:
  Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης ή το Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού ως κύριους διατάκτες κατά περίπτωση δαπάνης.

 3. Στο άρθρο 2 του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5) προστίθεται παράγραφος 3 και η παράγραφος 3 αυτού αναριθμείται σε 4 ως εξής:
  1. α. Επιφορτίζεται με την οικονομική και διοικητική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, του πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας και του πολιτικού γραφείου του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. β. Μεριμνά για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄ και για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και την καθαριότητα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισμό των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄. γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την κίνηση των πιστώσεων. δ. Μεριμνά για την εντολή και εκκαθάριση των αποδοχών, επιδομάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης και κάθε είδους αποζημιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄. ε. Τηρεί το μητρώο μισθοδοσίας και χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄. στ. Μεριμνά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, εντολών πληρωμής προς τους υπολόγους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών. ζ. Μεριμνά για την προμήθεια πάγιων και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄ και την εκποίηση αυτών, παρακολουθεί τη διάθεση και την εν γένει διαχείριση του υλικού αυτού και φροντίζει για τη συντήρηση και εξασφάλιση παντός είδους πραγμάτων που ανήκουν στις πιο πάνω υπηρεσίες και την εκποίηση αυτών. η. Μεριμνά για την κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών. θ.

 4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας. Η εφαρμογή των διατάξεων που άπτονται των θεμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-2013.


Άρθρο 21


 1. Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως προβλέπεται στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.


Έχοντας υπόψη:
Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων που αφορούν την ορθή εφαρμογή και τη διόρθωση αβλεψιών και παραλείψεων των νομοθετικών διατάξεων που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-12-05 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις. "Α/2012/237"