ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/1/30.12.2014

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-12-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση της θητείας του Διοικητή, του Κυβερνητικού Επιτρόπου, και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), καθώς και των αναπληρωματικών τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Διοικητή, του Κυβερνητικού Επιτρόπου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και των αναπληρωτών αυτών, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέου Διοικητή, Κυβερνητικού Επιτρόπου και νέων μελών, καθώς και αναπληρωτών αυτών, όχι όμως περισσότερο του ενός τετραμήνου από τη λήξη της.
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
    Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  • Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
  • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπείγοντος θέματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που είναι σκόπιμο να ρυθμιστεί μέχρι την παρέλευση του τρέχοντος ημερολογιακού έτους προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε) και στην καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους.
  • Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία