ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/1/08.01.2015

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-01-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-01-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-01-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 21 του ν. 3023/2002.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), υπό τη σύνθεση που είχε μέχρι τη διάλυση της Βουλής των Ελλήνων με το π.δ. 173/2014 (Α΄ 173), ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234) μέχρι τη συγκρότησή της, σύμφωνα με το άρθρο 3Α του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
  • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω του γεγονότος ότι, μετά τη διάλυση της Βουλής των Ελλήνων την 31η Δεκεμβρίου 2014 (π.δ. 173/2014, Α΄ 277), δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146).
  • Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-01-08 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 21 του ν. 3023/2002.
Τροποποίηση Τύπος
A/2015/1
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών. 2002/3023 2002
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. 2003/3213 2003
Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. 2014/4304 2014
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής. 2014/173 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία