ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/1/17.08.2015

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-08-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την Αποκατάσταση των Ζημιών από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα στη Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Σε περίπτωση κήρυξης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών και με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της λατομικής νομοθεσίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η απόληψη υλικών, που προέρχονται από χερσαίες φυσικές αποθέσεις συμπεριλαμβανομένων και εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών. 2.Το παραπάνω δικαίωμα παραχωρείται, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποκλειστικά στην οικεία Περιφέρεια, κατόπιν σχετικού αιτήματος, που θα συνοδεύεται από: 1)Τεχνική έκθεση, 2)Θετική γνωμοδότηση του Γ.Ε.Σ., όπου απαιτείται, 3)Έγκριση επέμβασης, όπου απαιτείται, 4)Συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης προς την Περιφέρεια, για τις ιδιωτικές εκτάσεις 3.Η υποβολή του αιτήματος της Περιφέρειας προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοδευόμενο από αντίγραφα των συνυποβεβλημένων στοιχείων, κοινοποιείται αμελλητί στις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αποδεικτικό κοινοποίησης το οποίο προσκομίζεται για την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4.Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι η προγενέστερη έκδοση απόφασης από τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ ή τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη εξαίρεση των έργων, συμπεριλαμβανομένων και των συνοδευτικών τους, από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), εφόσον τέτοια απαιτείται. 5.Η χρονική διάρκεια των εργασιών, οι ποσότητες απόληψης των υλικών, καθώς και όλοι οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών θα προβλέπονται αναλυτικά στην προαναφερόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η διαμόρφωση των μετώπων, η γωνία πρανών, τα ύψη των βαθμίδων και γενικά τα μέτρα ασφάλειας και η επίβλεψη των σχετικών εργασιών θα είναι εναρμονισμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών είναι υποχρεωτική η άμεση αποκατάσταση του χώρου απόληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. 6.Η ανωτέρω απόφαση μαζί με την τεχνική έκθεση θα κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και στις οικείες αρχαιολογικές Υπηρεσίες. 7.Οι Υπηρεσίες αυτές θα ειδοποιούνται πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών ώστε να μπορούν να παρέμβουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 8.Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τις εργασίες απόληψης, πρέπει να διακόπτονται άμεσα οι εργασίες και να ειδοποιείται η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 (Α΄ 153). 9.Σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν διάθεσης υλικών από τους προβλεπόμενους χώρους της παρούσας ρύθμισης για άλλες χρήσεις, επιβάλλονται οι κυρώσεις για παράνομη εκμετάλλευση που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν. 1428/1984 (Α΄ 43), όπως ισχύει. Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
  • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να αποκατασταθούν ταχέως οι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν ιδίως σε αναχώματα ποταμών και εγκαταστάσεις κοινωφελών έργων υποδομής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων.
  • Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία