GENERAL DATA

TYPE

Legislative Act

REF.NUMBER

2015/1/26.08.2015

 DATES

PUBLISHED

2015-08-26

IN-FORCE

2015-08-26

SIGNATURE

2015-08-26

 SIGNERS

 MINISTRIES

 LABELS

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Enacted Version
 Export XML
 Export PDF
 Export RDF
 Export JSON

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Υποχρεωτικές δαπάνες και διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων"
1.  
  Οι περιπτώσεις δ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίστανται και προστίθεται τελευταία περίπτωση ιζ΄, ως ακολούθως: 1 Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.»« 2 Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων.»« 3 Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:…
3.  
  Η προθεσμία του άρθρου 73 του Ν. 4331/2015 (Α΄ 69) παρατείνεται κατά δύο μήνες από την ημέρα λήξης της.
Article 2 "Δάνεια ΟΤΑ"
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47), προστίθενται δύο τελευταία εδάφια ως εξής: Το προς συνομολόγηση δάνειο δύναται να καλύπτει το σύνολο του ποσού που υπολείπεται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, ή μέρος αυτού, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του εν λόγω δανείου.
Article 3 "Αναδρομική ισχύς συμβάσεων"
1.  
  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Ο.Τ.Α. για τις οποίες προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα .
Article 4 "Σχολικές Καθαρίστριες – Δημοτικές Κατασκηνώσεις"
1.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1 1 Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών. 2 Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2016-2017 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3 Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2016-2017 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει .
2.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47), μετά τη λέξη «πυρασφάλεια» προστίθεται η φράση «στις δημοτικές κατασκηνώσεις».
Article 5
1.  
  Ο προβλεπόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), έλεγχος για τις δημόσιες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, ποσού ύψους άνω των 200.000 € και χωρίς ανώτατο όριο διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του μεγαλύτερου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορά η σύμβαση μεταφοράς μαθητών.
Article 6
1.  
  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να επιλυθούν άμεσα ζητήματα ομαλής λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε λόγω μη ισοσκέλισης και έγκρισης του προϋπολογισμού τους για το τρέχον οικονομικό έτος είτε λόγω προβλημάτων στη στελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή των βασικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. προς τους πολίτες.
 • Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Title Ref.Number Date
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές 2010/3870 2010
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label