Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013 (Α΄287), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4337/2015 (Α΄129), ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 32 του Ν. 2960/2001 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» προστίθεται άρθρο 32 Α΄ ως ακολούθως: Άρθρο 32 Α΄ Ποσά τα οποία εισπράττονται από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου, ως προϊόν εκποίησης υλικών και τροχοφόρων κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, για λογαριασμό τους, αποδίδονται στους δικαιούχους άτοκα σε ποσοστό 75% του εισπραχθέντος τιμήματος Ομοίως, τακτοποιούνται όλες οι εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μη αποδοθείσες απαιτήσεις τρίτων προερχομένων από τη λειτουργία του τέως Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ.Α.Ε.) Ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων του προηγουμένου εδαφίου παρατείνεται ως 31-12-2016 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του ποσοστού απόδοσης Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διαδικασίας απόδοσης των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.
Άρθρο 3 "Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης"
1.  
  Η περίπτωση Β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Β. Η «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών στο σύνολό της Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) Το πρόγραμμα αυτό άρχεται το σχολικό έτος 2015-2016 και περατώνεται το σχολικό έτος 2016-2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται επιπλέον «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας- Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 14 εφαρμόζονται και για την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» Την ευθύνη υλοποίησης της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. 2 Στην περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση ζ΄, ως εξής «ζ΄ κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής .
Άρθρο 4
1.  
  Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) παρατείνεται έως τις 31.7.2016.
2.  
  Οι διαδικασίες κρίσης της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ολοκληρώνονται έως τις 31.7.2016.
Άρθρο 5 "Παράταση θητείας μελών ΕΠΕΣ"
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως τον ορισμό των νέων μελών, άλλως έως την 29η Φεβρουαρίου 2016 .
Άρθρο 6
1.  
  Στην παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998, όπως επανήλθε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 4076/2012 και ισχύει, προστίθενται οι φράσεις:.
 1. μετά το τέλος της παρένθεσης «(Α’ 280)» προστίθεται φράση ως εξής:
 2. καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011», 2 μετά το κόμμα στη λέξη «έργου» προστίθεται φράση ως εξής «οι συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή συμβάσεις», 3 μετά τη λέξη «έργων» προστίθεται φράση ως εξής «ή την υποστήριξη υπηρεσιών», 4 στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση «ή προγράμματος ή έργου χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους που δεν βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση .
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 2552/1997 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής: Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζεται η Πάτρα Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα σπουδών του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων και των κέντρων σπουδών του.
 1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2552/1997 (Α΄ 266) προστίθενται εδάφια ως εξής:
 2. Για την υλοποίηση της αποστολής του το Ε.Α.Π. μπορεί να οργανώνει και προγράμματα διά βίου μάθησης και προγράμματα με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Α.Π., με απόφαση της Συγκλήτου, και μέχρι την συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής ανάλογα με τη θεματική ενότητα του προγράμματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των προγραμμάτων καθώς και ο ορισμός των διδάκτρων και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής τους. 3 Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. 4 Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμών, κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι και ΙΙ και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης των σχετικών προκηρύξεων, με μετατροπή των θέσεων κατά αναλογική εφαρμογή και αντιστοιχία των προβλεπομένων στις διατάξεις της Παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όπως ισχύει. 5 Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής «Εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό 4,5% .
Άρθρο 7
1.  
  Ρύθμιση που αφορά στη μισθοδοσία προσωπικού που μεταφέρθηκε στους Δήμους από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Στο άρθρο 15 του Ν. 4350/2015 (Α΄ 161) προστίθεται τελευταία παράγραφος ως εξής: 4 Για τις δαπάνες της πρώτης μισθοδοσίας, που οφείλουν να καταβάλουν οι δήμοι, του προσωπικού που μεταφέρθηκε σε αυτούς από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπερίπτωσης i, της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 136/2011 (Α΄ 267).
Άρθρο 8 "Παράταση προθεσμίας συγχώνευσης υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ"
1.  
  Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.5.2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2016.
Άρθρο 9
1.  
  Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Η διάρκεια του προγράμματος «Θησέας», η οποία παρατάθηκε ως 31.12.2014 με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4147/2013 (Α΄98), παρατείνεται έως 31.12.2016.
Άρθρο 10
1.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν. 4033/2011 (Α΄ 64), όπως ισχύει, εφαρμόζεται και στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7).
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την προσωρινή στέγαση (λυομένων οικίσκων κ.λπ.) στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών.
3.  
  Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν. 4033/2011 (Α΄ 64), όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.
4.  
  Το άρθρο 32 του Ν. 4320/2015 (Α΄29), καταργείται.
Άρθρο 11
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 49 «Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας» του Π.δ. 410/1988 (Α΄191), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το προσωπικό του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει, απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει σαράντα (40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας
2.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, (Ν. 3528/2007, Α΄ 26) προστίθενται εδάφια ως εξής: Μόνιμοι υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, αλλά δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει σαράντα (40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και για τους μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι πέραν του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του δημοσίου, υπάγονται και σε καθεστώς κύριας ασφάλισης άλλου ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού φορέα για τη λήψη δεύτερης κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1-3 δεν θεμελιώνουν αποδεδειγμένα βάσει βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού– συνταξιοδοτικού φορέα, δικαίωμα λήψης πλήρους της δεύτερης κύριας σύνταξης από τον φορέα αυτό Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους υπαλλήλους υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007, Α΄ 143).
Άρθρο 12
1.  
  Το άρθρο 167 του Ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31.12.2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 2 Εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας που έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85)όπως ίσχυε και με τις όμοιες του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 (Α΄47), για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύναται να μην υλοποιηθούν μερικώς ή ολικώς, μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι παραταθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2016 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους Η πρόσληψη των λοιπών περιλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016 Στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορείς δεν έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ.9 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, αυτές αναστέλλονται εφόσον οι παραταθείσες συμβάσεις καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους.
Άρθρο 13 "Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Τυπογραφείου"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 (Α΄ 131) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Εάν κείμενο με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, δημοσιευθεί, εκ παραδρομής, δύο ή περισσότερες φορές, στο προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο ορθό τεύχος ΦΕΚ, θεωρείται ότι η δημοσίευσή του συντελέσθηκε νόμιμα την ημερομηνία που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο ΦΕΚ
2.  
  Το άρθρο 94 του Ν. 4182/2013 (Α΄ 185) καταργείται.
Άρθρο 14 "Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 20 του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 (Α΄ 16)"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 (Α΄ 16) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31η/12/2016. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.
Άρθρο 15 "Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού."
1.  
  Τροποποιούνται οι διατάξεις της 31722/4-11-2011 (Β΄ 2505) απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης περί Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, ως κάτωθι:
 1. Το όγδοο και ένατο εδάφιο της παραγράφου Βγ του άρθρου 6 του Άρθρου ΠΡΩΤΟΥ της 31722/4-11-2011 (Β΄2505) απόφασης, τα οποία αφορούν στην υποβολή αιτημάτων θεσμοθέτησης των ΠΟΑΥ αντικαθίστανται ως εξής:
 2. Κατά προτεραιότητα στις ΠΑΥ τύπου Α, αλλά και σε όσες πληρούνται οι προϋποθέσεις καθορισμού ΠΟΑΥ, θα πρέπει σε διάστημα έξι (6) ετών από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. να υποβληθεί σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα του Ν. 2742/1999 (Α΄ 207) και της Υπ Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 17239/1175Β/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός οκταετίας (8ετίας) από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.
 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Άρθρου ΠΡΩΤΟΥ της 31722/4-11-2011 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Οι μονάδες που ανήκουν σε ΠΑΣΜ σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 5, σε διάστημα έξι (6) ετών από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για δημιουργία ΠΟΑΥ, οφείλουν να καταθέσουν αίτημα καθορισμού ΠΟΑΥ .
2.  
  Για τις μονάδες που ανήκουν σε ΠΑΥ κατηγορίας Α, δεν επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητάς τους από την ισχύ του παρόντος έως την έγκριση της ΠΟΑΥ
Άρθρο 16 "Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Πλοηγικών Σταθμών"
1.  
  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 55 του Ν. 4331/2015 “Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις” (Α΄69) η φράση “Μέχρι 31.12.2015”αντικαθίσταται με τη φράση “Μέχρι 30.6.2016”.
2.  
  Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 55 του Ν. 4331/2015 “Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις” (Α΄69) η φράση “Μέχρι 31.12.2015” αντικαθίσταται με τη φράση “Μέχρι 30.6.2016”.
Άρθρο 17
1.  
  Η διαδικασία των δημοσίων πλειστηριασμών που ενεργούνται για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JΟΗΝSΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ», καθώς και για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» αναστέλλονται για διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 18
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) του Ν. 3607/2007 (Α΄ 245) συλλέγει τα στοιχεία όλων των κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα, που χορηγούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής Φορείς). Οι Φορείς αποστέλλουν έως την 10η ημέρα κάθε μήνα στην ΗΔΙΚΑ σε ηλεκτρονική μορφή απολογιστικό αρχείο καταβολής προνοιακών παροχών. Στο αρχείο περιέχονται αναλυτικώς ανά δικαιούχο και επίδομα τα ποσά των επιδομάτων, που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Επιπλέον, στο Αρχείο Καταβολής Προνοιακών Επιδομάτων περιέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης, ήτοι ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, είδος προνοιακής παροχής, ποσό παροχής, χρονικό διάστημα, που αφορά το χορηγούμενο επίδομα και ημερομηνία χορήγησης επιδόματος.
Άρθρο 19
1.  
  Χορηγείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 30.3.2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
2.  
  Από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τη λήξη της προθεσμίας χορήγησης της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία
Άρθρο 20
1.  
  Χορηγείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε.» (ΜΒΗ Α.Ε.) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την 30 Μαρτίου 2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) εφαρμόζεται αναλογικά και για τις θυγατρικές εταιρείες της «Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων ΑΒΕΕ», ήτοι Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε. και Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ, στους νομίμους εκπροσώπους των οποίων δύναται να χορηγείται ατομική φορολογική ενημερότητα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας για φυσικά πρόσωπα.
3.  
  Ο χρονικός περιορισμός των έξι μηνών που προβλέπεται στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 4237/2014 (Α΄36), παύει να ισχύει.
Άρθρο 21
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4244/2014 (Α΄60) οι λέξεις «μέχρι 31-12-2015» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι 31-12-2016».
2.  
  Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α΄85) οι λέξεις «μέχρι 31-12-2015» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι 31-12-2016».
Άρθρο 22
1.  
  Η ισχύς των προβλεπομένων από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2.3 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222), παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως υπογραφής ή μη σχετικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.
Άρθρο 23 "Παράταση έναρξης ισχύος γεωγραφικών ορίων Δ.Υ.ΠΕ."
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως τις 31-12-2016. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1-1-2017.
2.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Από 1-1-2017 έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Άρθρο 24
1.  
  Παράταση Λειτουργίας Ε.Π.Υ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Ν. 3918/2011 (Α΄31), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 και 12 του παρόντος νόμου αρχίζει από 1.1.2017 Η ισχύς των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει με την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, έτους 2017.
Άρθρο 25 "Διατήρηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας"
1.  
  Απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Π.δ. 106/2014 (Α΄ 173).
2.  
  Οι περιπτώσεις γ΄ της παραγράφου 2 και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Π.δ. 106/2014 (Α΄173)απαλείφονται από το άρθρο αυτό και προστίθενται ως περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η δε υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 προστίθεται ως υποπερίπτωση κκ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και αναριθμούνται αντίστοιχα οι λοιπές περιπτώσεις.
Άρθρο 26 "Παράταση συμβάσεων παρόχων Ε.Ο.Π.Υ.Υ."
1.  
  Η ισχύς των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων μεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται έως τις 30-6-2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενταλματοποιούνται και εκκαθαρίζονται από αυτόν, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία. Οι συμβάσεις μεταξύ ΕΟΠΥΥ και διαγνωστικών εργαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις της. Γ3γ/οικ.98494 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 2816).
2.  
  Η ισχύς των υφισταμένων μεταξύ οδοντοτεχνιτών και του ΕΟΠΥΥ συμβάσεων παρατείνονται μέχρι τις 30-6-2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τον οποίο εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία.
Άρθρο 27
1.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως ισχύει, μετά τη λέξη «Νοσοκομείων» προστίθεται η φράση «και λοιπών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας».
Άρθρο 28
1.  
  Η προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 66 του Ν. 4316/2014 (Α΄270), όπως ισχύει, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2016.
2.  
  Ο χρόνος έκδοσης και έγκρισης του απολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του οικονομικού έτους 2012 παρατείνεται μέχρι και τις 30-6-2016.
Άρθρο 29
1.  
  Στο τέλος του πρώτου εδάφιου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)» προστίθεται η φράση «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης».
Άρθρο 30
1.  
  Συμβάσεις που συνάπτονται μέχρι την 31.12.2015 μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της χώρας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) δύνανται να ορίζουν προκαταβλητέο άμα τη υπογραφή τους τμήμα της αποζημίωσης για τις ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που θα εκτελεστούν στο μέλλον δυνάμει αυτών. Το προκαταβλητέο αυτό ποσό δε μπορεί να ξεπερνά ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας τα κάτωθι ποσά: • 500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας. • 1.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας. • 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας. • 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. • 500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. • 2.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. • 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Άρθρο 31
1.  
  Για την πληρωμή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο με τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης:
 1. Την απο? 28 Ιουνι?ου 2007 Συ?μβαση Παραχω?ρησης, ο?πως αυτη? κυρω?θηκε με το α?ρθρο πρω?το του Ν. 3605/2007 «Κυ?ρωση Συ?μβασης Παραχω?ρησης του Ε?ργου της Μελε?της, Κατασκευη?ς, Χρηματοδο?τησης, Λειτουργι?ας, Συντη?ρησης και Εκμετα?λλευσης του τμη?ματος Μαλιακο?ς ? Κλειδι? του Αυτοκινητο?δρομου Πα?τρα? Αθη?να?Θεσσαλονι?κη?Ευ?ζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρυ?θμιση συναφω?ν θεμα?των» (Α΄190) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 28.11.2013 Συμφωνι?α Τροποποι?ησης Διατα?ξεων της Συ?μβασης Παραχω?ρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4219/2013 (Α΄ 269),.
 2. την απο? απο? 31 Μαϊ?ου 2007 Συ?μβασης Παραχω?ρησης, ο?πως αυτη? κυρω?θηκε με το α?ρθρο πρω?το του Ν. 3597/2007 «Κυ?ρωση Συ?μβασης Παραχω?ρησης του Ε?ργου της Μελε?της, Κατασκευη?ς, Χρηματοδο?τησης, Λειτουργι?ας, Συντη?ρησης και Εκμετα?λλευσης του Αυτοκινητο?δρομου Κεντρικη?ς Ελλα?δος και ρυ?θμιση συναφω?ν θεμα?των» (Α΄168) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 28.11.2013 Συμφωνι?α Τροποποι?ησης Διατα?ξεων της Συ?μβασης Παραχω?ρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. Ν. 4219/2013 (Α΄ 269),.
 3. την από 19 Δεκεμβρι?ου 2006 Συ?μβασης Παραχω?ρησης, ο?πως αυτη? κυρω?θηκε με το α?ρθρο πρω?το του Ν. 3555/2007 «Κυ?ρωση Συ?μβασης Παραχω?ρησης του Ε?ργου της Μελε?της, Κατασκευη?ς, Χρηματοδο?τησης, Λειτουργι?ας, Συντη?ρησης και Εκμετα?λλευσης του Αυτοκινητο?δρομου Ιονι?α Οδο?ς απο? Αντι?ρριο με?χρι Ιωα?ννινα, ΠΑΘΕ Αθη?να (Α/Κ Μεταμο?ρφωσης) – Μαλιακο?ς (Σκα?ρφεια) και Συνδετη?ριος Κλα?δος του ΠΑΘΕ Σχηματα?ρι – Χαλκι?δα και λοιπε?ς διατα?ξεις» (Α΄81), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 28.11.2013 Συμφωνι?α Τροποποι?ησης Διατα?ξεων της Συ?μβασης Παραχω?ρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του Ν. 4219/2013 (Α΄ 269), και.
 4. την απο? 24 Ιουλι?ου 2007 Συ?μβασης Παραχω?ρησης, ο?πως αυτη? κυρω?θηκε με το α?ρθρο πρω?το του Ν. 3621/2007 «Κυ?ρωση Συ?μβασης Παραχω?ρησης του Ε?ργου της Μελε?της, Κατασκευη?ς, Χρηματοδο?τησης, Λειτουργι?ας, Συντη?ρησης και Εκμετα?λλευσης του Αυτοκινητο?δρομου Ελευσι?να – Κο?ρινθος – Πα?τρα – Πυ?ργος– Τσακω?να και α?λλες διατα?ξεις» (Α΄279) (η «Συμφωνι?αΤροποποι?ησης»), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 29.11.2013 Συμφωνι?α Τροποποι?ησης Διατα?ξεων της Συ?μβασης Παραχω?ρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4219/2013 (Α΄ 269), δύνανται να μεταφέρονται πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς της παραγράφου 12.2 του άρθρου 12 εκάστης των Συμφωνιών Τροποποίησης που έχουν κυρωθεί με τα άρθρα πρώτο έως τέταρτο του Ν. 4219/2013 (Α΄269), οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό και δεν θα διενεργείται από αυτούς καμία άλλη πληρωμή, πράξη ή συναλλαγή.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημιουργείται ειδικός λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο “Ειδικός Λογαριασμός Νόμου 3559/2007”, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον οποίο δύνανται να μεταφέρονται πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο με την από 31 Ιανουαρίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3559/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος ? Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 12.12.2015 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο ως άνω λογαριασμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό και δεν θα διενεργείται από αυτόν καμία άλλη πληρωμή, πράξη ή συναλλαγή.
3.  
  Οι σχετικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση κάθε έργου παραχώρησης, μετά από την εγγραφή τους στο ΠΔΕ, θα μεταβιβάζονται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, άνευ Υπολόγου, μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΕ Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους ειδικούς λογαριασμούς των παραγράφων 1 και 2. Ειδικότερα για τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ θα ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού.
4.  
  Η καταβολή στους δικαιούχους των ποσών που θα κατατεθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους ειδικούς λογαριασμούς των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, θα πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους σχετικούς συμβατικούς όρους
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων, η διαδικασία χρέωσης των λογαριασμών των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
6.  
  Η μεταφορά των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στους λογαριασμούς των παραγράφων 1 και 2 βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται και ενταλματοποιείται έναντι αυτού
Άρθρο 32 "Στο άρθρο 16 του Ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:«"
6.  
  Η προθεσμία σύνταξης και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., περιόδου 10.10.2013 έως 31.12.2014, καθώς και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το ίδιο διάστημα παρατείνονται έως την 31.3.2016.» (Α΄ 190).
Άρθρο 33
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 (Α΄159), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Από 2.7.2016 η τιμολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που 1 είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 30.06.2016, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι αα) η σχετική σύμβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, και ββ) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο μέχρι τις 30.9.2016, 2 είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 30.6.2016 Αν για την εξόφληση του Μέσου μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόμιμα παραστατικά Παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο α παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο β επιτρέπονται υπό τους όρους της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα .
2.  
  Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου πέμπτου του Ν. 4279/2014 (Α΄ 158), όπως ισχύει, αρχίζει από την 1.7.2016.
Άρθρο 34
1.  
  Η προβλεπόμενη, από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261) προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.1.2016.
Άρθρο 35
1.  
  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στον εξορθολογισμό και την παροχή του αναγκαίου χρόνου για την εφαρμογή κρισίμων διατάξεων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.
 • Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις 1997/2552 1997
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 2001/2960 2001
ΝΟΜΟΣ 2005/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3329 2005
Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις 2006/3469 2006
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίο[...]" 2007/3555 2007
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Με­λέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» και άλλες διατάξεις. 2007/3559 2007
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2007/3597 2007
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2007/3605 2007
Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις. 2007/3607 2007
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα και άλλες διατάξεις. 2007/3621 2007
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό[...]" 2011/3907 2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. 2011/3918 2011
Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 2011/3966 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροπ[...]" 2011/4033 2011
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.[...]" 2012/4052 2012
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2012/4093 2012
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/Ε[...]" 2012/4099 2012
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέ[...]" 2013/4147 2013
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. 2013/4182 2013
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2013/4219 2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2014/4235 2014
Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2014/4237 2014
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Έν[...]" 2014/4244 2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 2014/4254 2014
Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ[...]" 2014/4279 2014
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. 2014/4310 2014
Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2014/4313 2014
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2014/4316 2014
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4337 2015
Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περι[...]" 2015/4350 2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 2011/136 2011
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. 2014/106 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία