ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1871

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Νόμος 1990/1871

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Διαρρυθµισεις στον ενιαίο ειδικό φόρό κατανάλωσης των πετρελαιοει. δών προϊόντων Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΄ | “ΑΆρθρο 1 ειδικός φόρος κατανάλωστς πετρελαιοειδών προϊόντων 1. Ο ενιαΐος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1038/1980 (ΦΕΚ 67/Α), όπως αυτές τροποποτήθτηικαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδύ προϊόντα ορίζεται ως εξής: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ. ΠΟΣΟ ΦΟ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΣ … . ' * ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ. ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ( , ΄ (ὢ) (8) (4) α. Βενζίνη αεροπλάνων - 27.10.00.31 50.000 χιλιόλιτρο β. Βενζίνη υψηλής συµπίεσης 96 οκτανίων , ΜΙΝ (ΡΒΕΜΙΩΜ) Ο,16 γραμ µολυβδου στο ' λ(τρο ΜΑΧ . 27.10.00.35 37.388 χιλιόλιτρο γ. Βενζ(νη χωρίς µόλυβδο. , * ΄ 27.10.00.33 28.709 χιλιόλιτρο 6. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (ΗΕ(ΞυιΑΗ) Ο,40 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ ' 27.10.00.35 37.157 χιλιόλιτρο ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του , . . ν. 3686/1957 (ΦΕΚ και δασικών συνεταιρισµων ' ' άρθρου 5 του ν. 8271978 (ΦΕΚ Α'Η9Θ4) 27.10.00.35 , 21.859 χιλιόλιτρο στ. Ειδικό καύσιµο αεριωθουµένων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 510.000 ' χιλιόλιτρο ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαµβάνεται. µε τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57124-1-67 [ ' . ' ΄ (ΦΕΚ 14Ι67ΙΑ΄) 27.10.00.25 ' 3.000 µετρ.τόν. η. Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.,00.55 - 37034 µετρ.τόν. θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καυσης ΄ περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Α . 27.10,00.69 693 χιλιόλιτρο ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης {ΟΙΕΞΕΗ), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 40 χιλιόλιτρο ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞ&ΕΙΗ) µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,5% κατά βάρος 27.10,00.69 5.444 χιλιόλιτρο 1β. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (οιΕεΕι) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ΄, ι και ια΄ - 27.10.00.69 5.000 χιλιόλιτρο ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης λεωφορε(ων «ΑυτοΜοτινε οιεεει» 27.10.00.59 811 χιλιόλιτρο ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιε. κτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7 % κατά βάρος … 27.10./00.79 [ 6534 . µετρ.τόν. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε πέριε. ΄ κτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 4762 µετρ.τόν. ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιε. κτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7 % κατά βάρος ς 27.10.00.79 . 8 µετρ.τόν. ιξ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιε. . κτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 4.118 µετρ.τόν. τη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιε. . , κτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7 % κατά βάρος 27.10.00.79 1033 ' µετρ.τόν. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος … 27.10.00.79 5.270 µετρ.τόν. κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, τη και ι6. 27.10.00.79 7.000 µετρ.τόν. κα. Προπάνιο 27.11.12.11 και , 27.11.12.99 2.702 µετρ.τόν. κβ. Βουτάνιο 27.11.13.90 7.358 . µετρ.τόν. κγ. Υγραέριο µίγµα 27.11.12.99 (προπανίου και βουτανίου) 27.11.13.90 27.11.19.00 4754 µετρ.τόν. κό. Προπάνιο που παραλαµβάνεται απ΄ευθείας από . ' * βιοµηχανίες προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιµη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359164 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 27.11.12.11 και . του άρθρ. 5 του ν. 1038/80) 27.11.12.99 548 µετρ.τόν. κε. Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίοιή 27.11.12.99 ' που παραλαµβάνεται µε τις αναφερόµενες 27.1 1.13.90; στο υπό στοιχ. κδ. διατάξεις 27.11.19.00 1561 . µετρ.τόν. κστ. 'ΆΑσφαλτος οδοστρωσίας. … 27.13.20.00 222 µετρ.τόν. κζ. Απασφαλτωµένο µαζούτ 6Α6 27.10,00.79 4.029 . µετρ.τόν. 2- Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των πα-. περιοχή Δωδεκανήσου µειωµένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. ραγράφων 1β, 1ν και 16 εισπράττεται για τα τελωνιζόµενα στην . 3.- Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Δεκεµβρίου 1989. 'Άρθρο 2 , | Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάΧωσης ' - ΄ πετρελαιοειδών προϊόντων 1-Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται α-΄ ποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν μεταγενέρτερα, για τα παρα.πό τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τρο. κάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από΄ 10 ιανουαρίου 1990 ως εξής: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜ. ΠΟΣΟ ΦΟ. [ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ. ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΄ ΜΕ κΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ( (2) () (4) α. Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 50.000 χιλιόλιτρο β. Βενζίνη υψηλής συµπίεσης 96 οκτανίων , ' ΜΙΝ (ΡΒΕΜΙΩΜ) Ο,15 γραµ.µολύβδου στο [ ΄ λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 35.010 χιλιόλιτρο γ. Βενζίνη χωρίς µόλυβδο 27.10.00.33 26012 χιλιόλιτρο 6. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (ΗΕ6υιΑΗ) Ο,40 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ [ 27.10.00.35 34539 χιλιόλιτρο ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του Α“ Ι64) και δασικών συνεταιρισµών . . άρθρου 5 του ν.827/1978 (ΦΕΚ Α'ΗΘ4) 27.10.00.35 19.241 χιλιόλιτρο στ. Ειδικό καύσιµο αεριωθουµένων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 50.000 > χιλιόλιτρο ζ Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαµβάνεται α & µε τους όρους των διατάξεων του β.δ.57Ι24-1-67 ' . (ΦΕΚ 14/67ΙΑ΄) 27.10.00.25 '3.000 µετρ.τόν.: η. Φωτιστικό πετρέλαιο ' 27.10.00:55 35.351 µετρ.τόν. θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης . “ή ι . περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Α . 27.10.00.69 748 ΄ χιλιόλιτρο ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης {ΟΙΕΞΕΗ), µε ΄ … περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Β . 27.10.00.69 89 [ χιλιόλιτρο ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙΗ) µε . περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,5% κατά βάρος 27.10.00.69 5444 ο χιλιόλιτρο 1β. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) άλλο ΄ από εκείνο των περιπτώσεων θ΄, ι΄ και ια΄ 27 10.00.69 5.000 , γ....Χιλιόλιτρο ιγ. Πιετρέλαιο εσωτερικής καύσης «ΑΉΤΟΜΟΤΙΝνΕ ΡΙΕΞΕΙ» 27.10,00.59 Β8634 - υπώ υς χιλιόλιτρο ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιε. . κτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7 % κατά βάρος 27.10.00.79 724 µετρ.τόν. ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιε. . ΄ . κτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 4.785 µετρ.τόν. ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιε. κτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10,00.79 75 µετρ.τόν. ιξ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιε. . κτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος ΄ 27.10,00.79 4.138 µετρ.τόν. τη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιε. [ κτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7 % κατά βάρος 27.10,00.79 1.104 µετρ.τόν. 1θ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιε. κτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 5.280 µετρ.τόν. κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, η και ι6 ' 27.10.00.79 7.000 µετρ.τόν. κα. Προπάνιο Ε 27.11.12.11 και [ ' 2.702 . . µετρτόν. κβ.. Βουτάνιο ' 27.11.13.90 ' 7358 µετρ.τόν. κγ. Υγραέριο µίγµα . 27.11.12.99 (προπανίου και βουτανίου) [ 27.11.1β.903 ' ΄ 27.11.19.00 4.754 µετρ.τόν. κδ. Προπάνιο που παραλαµβάνεται απ'ευθείας από βιοµηχανίες προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιµη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. ' 4359/64 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 27.11.12.11 και ' του άρθρ. 5 του ν. 1038/80) 27.11.12.99 548 µετρ.τόν. κε. Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίουή που παραλαµβάνεται µε τις αναφερόµενες . … στο υπό στοιχ. κό διατάξεις 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19,00 1.561 µετρ.τόν. κστ. “Ασφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 258 µετρ.τόν. κξ. Απασφαλτωμένο µαζούτ (ΝΑΟΗΜ 6Α& 27.10.00.79 4.052 µετρ.τόν. 2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσεης για τα είδη των παραγράφων 1β. 1γκαι 1δ εισπράττεται για τατελωνιζόµενα στην περιοκή Δωδεκανήσου µειωµένος κατά 1200 δρκ. το κιλιόλιτρο. 3. Η ιακύς του παρόντος άρθρου αρκίζει από 10 Ιανουαρίου 1990 Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-02-05 Νόμος 1990/1871
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/12
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία