ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1873

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση της προθεσµίας του άρθρου ΧΗ παρ. 2 της από 8.9. 1983 Συµφωνίας Αµυντικής και Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α. που κυρώθηκε µε το νόµο 1408/21.11.1983 : (Φ.Ε.Κ. 169). .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: “Άρθρο µόνο Η προβλεπόµενη στο άρθρο Χ! παρ. 2 της από 8.9.1983 Συµφωννίας Αµυντικής και Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α., που κυρώθηκε µε το νόµο 1403/21.11.1983, περίοδος δεκαεπτά µηνών, µέσα στην οποία οι Η.Π.Α. οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποχώρηση του προσωπικού, της κινητής ιδιοκτησίας και του υλικού τους από την Ελλάδα, παρατείνεται επί εξάµηνο. Παραγγέλλοµε τη δημοσι'ευση' του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κµβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία