ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1874

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κυ ωση Υπουργικής Απο ασης και αλλες διατάξεις. θωση Θ? η ψασή

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εκδίδοµε -τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η.Βουλή: “Άρθρο 1 Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η πιο κάτω Υπουργική Απόφάση: «Άριθµ. 14Ο5Ιδ5Η2-1-90 «Καθιέρωση της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής (ΑΤΑ) στις αποδοχές των εργαζοµένων, ποσοστό Α' τετραµήνου 1990 και κλιµάκια καταβολής της», που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 11 τεύχος Β΄ της 12.1.90). «ΑΠΟΦΑΣΗ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 'Έχοντας υπόψη: α) Την αρ. 9019Ι295/25 Ιανουαρίου 1982 απόφαση του Υπ. Οικο. νοµικών που κυρώθηκε µε το άρθρο 55 του ν. 12491982 και µε την οποία καθιερώθηκε η Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, των τακτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των. ΟΤΑ, των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων, των σωµάτων ασφαλείας και του λιµενικού σώµατος, καθώς και των υπαλλήλων που εξοµοιώνονται προς τους παραπάνω, βαθµολογικά ή µισθο. λογικά. . ΄ 8) Την αρ. Β8418Ι231/25-1-1984 απόφαση του Υπουργού Οικονο. µικών που κυρώθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 1505/Ι84. γ) Την µε αριθµ. 119595/351 1187 απόφασή µας που κυρώθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 181088 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄ της 5-10-88): . δ) Την αρ. απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εργασίας, ε) Την αριθµ. 1821Δ5ΟΓΊΘ.-1-1989 απόφαση των Υπουργών κής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εργασίας που κυρώθηκε µε τον ν. 1836/1989. στ) Την αρ. 21854Π 10|ΟΟ22|1Ο 1-89 απόφαση των Υπουργων ΕΘνι… κής Οικονοµίας και Οικονοµικών και ζ Τη σχετική κυβερνητική εξαγγελία. Αποφασίζουµε 1.Καθορίζουµε το ποσοστό της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Ανα.προσαρµογής (ΑΤΑ) τετραµήνου Ιανουαρίου-Απριλίου 1990 σε πο. σοστό 5,7%. Το διορθωτικό ποσοστό του τελευταίου τετραµήνου 1989 είναι Ο,1%. Για καθαρά τεχνικούς λόγους το ποσοστό αυτό θα υπολογισθεί µαζί µε το παραπάνω ποσοστό της ΑΤΑ στα νέα κλιµάκια της ΑΤΑ όπως προσδιορίζονται κατωτέρω. 2.Σε όλους τους εργαζόµενους, τόσο στον ιδιωτικό τοµέα, όσο και στο δηµόσιο τοµέα, ΝΠΔΔ - ΟΤΑ, συµπεριλαµβανοµένου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (όπως αυτός προσδιορίζεται µε ' τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982), µε σχέση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους δικάστι. κούς λειτουργούς, στους τακτικούς υπαλλήλους του δημοσιου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας, του Λιµενικού Σώµατος και στους υπαλλήλους που εξοµοιώνονται προς τους παραπάνω βαθµολογικά ή µι σθολογικά, χορηγείται για το έτος 1990 και µόνο η Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή (ΑΤΑ), όπως αυτή προσδιορίζεται µε την αρ. 9019/295/25-1-82 απόφαση Υπουργού Οικονοµικών (που κυ. ρώθηκε µε το άρθρο 55 του ν. 1249/1982), η οποία έχει τροποποιησήµερα µε την αριθµ. 21854/ 10ΙΟΟ22Ι10-1-1989 απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας κάι Οικονοµικών και µε την αριθµ. Α απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οι. ΄ κονοµικών και Εργασίας (που κυρώθηκε µε το άρθρο 35 του ν. 1836/1989),. 3.Οι αποδοχές των εργαζοµένων του προηγούµενου άρθρου που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της Αυτόµατης Τι µαριθµικής Αναπροσαρµογής, σύµφώνα µε τους Νόµους, Νοµο. θετικά Διατάγµατα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, Διαιτητικές Αποφά. σεις, αυξάνονται την 1-1-1990, την 1-5-1990 και την 1-9-1990 µε το διορθωτικό ποσοστό της ΑΤΑ (διαφορά µεταξύ προβλεφθέντος και πραγµατικού πληθωρισµού προηγουµένου τετραµήνου) και το ποσοστό της ΑΤΑ τετραµήνου, ανάλογα µε το ύψος των µηνιαίων αποδοχών τους, ως εξής: 1)Για αποδοχές ή τµήµα αποδοχων µέχρι 13Ο 000 δρχ θσ υπο. λογίζεται ολόκληρο το ποσοστό της ΑΤΑ. . 2)Για τµήµα αποδοχών από 1306.001 δρχ. και άνω θα υπολογίζεται το 75% του ποσοστού της ΑΤΑ, µείον τον εισαγόµενο πληθωρισµό. ' ΄ Για το πρώτο τετράµηνο του 1990 η επίπτωση του εισαγόµενου πληθωρισµού υπολογιζεται σε Ο,7% και συνεπώς για το τµήµα των αποδοχών από 130.001 δρχ. και άνω θα χορηνγηθεί αύξηση 3,Β%. 4- Οιοριστικές ρυθµίσεις των εργαζοµένων µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας για το έτος 1990 µπορούύν να προσδιοριστουν µε το καθεστώς των ελεύθερων διαπραγµατεύσεων. Σε τυχόν ρυΘμίσεις που θα γινουν µε Συλλογικές Συμβόσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις µε τις οποίες θα προβλέπονται χορηνγήσεις για το ίδιο χρονικό διάστη. µα, η ΑΤΑ που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση συµψηφίζεται. 5- Κατά τα λοιπά και κατά το µέρος που δεν τροποποιουνται µε την παρούσα απόφαση εξακολουΘουν να ισχυουν οι διατάξεις των Νόµων και Αποφάσεων που αναφέρονται στην παρ 2 αυτής, οι διατάξεις των άρθρων 54 του Ν. 1249|1982 και του άρθρου 5 του Ν. 1284/1982 µε τις οποίες συμπληρωΘηκαν οι διατάξεις της 1) 9019Θ/295Ι25-1-1982 απόφασης, καθώς και οι ευνοϊκότεροι όροι των Νόµων, Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Απο. φάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων, Οργανισµών ή Κανονισµών Εργασίας και Ατοµικών Συµβάσεων, ως προς τον τρόπο υπολογισµού της ΑΤΑ. … 6.- Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1 Ιµανδυαρίόυ 1990 θα δηµο. σιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καΓθα κυρωθεί µε ΄ Νόµο. Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ: ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ οικοΝ΄οΜι|ςΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠ. ΚΑΚΛΑζΜΑΝΗΣ». “Άρθρο 2 1- Οι παράγραφόι 1, 2 και 4 του άῤθρου 6 του ν.1545/1985, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 26 του ν: 1836/1989 αντικαθίστανται ως εξής:« 1.Η διάρκεια καταβολής του επιδόματος ονεργιας, ανάλογα με τον αριθµό των τηµεροµισθίων που έχει προγµατοποιήσει ο α.σφαλισµένος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ 1 και 2 του άρ. θρου 4, ορίζεται ως εξής: 1)Για 125 τουλάχιστον ηµέρες εργασ[ας ή 100 στις περιπτώ. σεις των παραγράφων. 2 και 3 του άρθρου 4, επίδοµα τεσσάρων ι µηνών. 2)Για΄ 166 τουλάχιστον ηµέρες εργασ(ας, επίδοµα πέντε (5) µηνών. Υγ) Για 180 τουλάχιστον ημερες εργασίας, επιδοµα επτά µηνών. 2.Για όσους δικαιούνται επ(δοµα συμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 η διάρκεια είναι: 1)Για 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα τεσσάρων (4) µηνών. 2)Για 250 τουλάχιστον ηµέρες εργσσ(ας, επίδοµα πέντε (5) µηνών.134 3)Για 300 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας, επίδοµα επτά (7) µηνών».« 4.Οιπαραπάνω ασφαλισμένοι δικαιούνται επίδοµα για δέκα .(10) µήνες, εφ΄ όσον κατά το χρονικό διάστηµα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 ή των δύο (2) ετών της παραγράφου 2 του . άρθρου 5 έχουν πραγµατοποιήσει 210 ή 350 ηµεροµίσθια αντίστοιχα και έχουν συµπληρώσει το 4Ώο έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη της επιδότησης». 2.Η ισχυς του παρόντος άρΘρου αρχιζει από 1-6-1990. 'Αρθρο 3 Κυρώνεται και έχειισχύ νόµου από τότε που δηµοσιέυθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η κατωτέρω κοινή απόφαση Δ2γ/οικ. 18670 6.89 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν.Ασφαλίσεων «Ρύθµι. ση ανωτάτου ορίου ηλικίαςνζΦΕΚ 423/1.6.89.τ.Β΄). ΄ «Δ2γίοικ. 1867001 6.89 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΄ ΟιΥΠΟοΥΡΓοΟι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΄Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 5 και 28 παρ. 2 του Ν. 132083 και 4 παρ. 4 του Ν.1400/83. … 2.Το γεγονός της νοµοθετικής αντίφασης που υπάρχει για τον υπολογισµό της συµπλήρωσης του Άδου έτους. της ηλικίας για διορισµό. , + . Αποφασίζουµε ς “Αρθρο 1 Για τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί στο Γενικό Περι. φερειακό Μοσοκοµείο Θεσινίκης «ἰΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» µε το σύστηµα της επιλογής και υπάρχει αµφισβήτηση ως προς τη διάταξη που ρυθµίζει το επακτρεπόµενο ανώτατο όριο ηλικίας διορισµού, εψαρ.µόζονται οι διατό΄ξεις των άρθρων 6 παρ. 5 και 28 παρ. 2 του Ν. 132083 καιπαρ. 4 του Ν. 1400/83 και όχι οι διατάξεις των άρθρων 17 και 20 του Γ.Δ. 'Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερ. νήσεως και να κυρωθεί µε νόµο.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-02-13 Κυ ωση Υπουργικής Απο ασης και αλλες διατάξεις. θωση Θ? η ψασή
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/18
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία