ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1875

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Νόμος 1990/1875

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση του Ν. 1703/1987 «Ρύθµιση µισθώσεων κατοικιών» και άλλες διατάξεις. “Άρθρο 1 Παρατείνεται η ισχύς του Ν. 1703/1987 (ΦΕΚ 78/87) Ψύθµιση µισθώσεων κατοικιών», όπως τροποπονήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 1810/1088, µέχρι 31-8-1990. “Άρθρο 2 Παράταση µισθώσεων και αύξηση µισθωµάτων . … 1. Οι µισθώσεις ακινήτων που χρησιµοποιούνται χατά τη µισθωτική σύµβααη για κύρια κατοικία και οι οποίες την 1-2--1990 έχουν λήξει, % είναι αορίστου χρόνου, καθώς και οι µισθώσεις ορισµένου χρόνου, που λήγουν µετά την 1-2-1990, παρατείνονται µέχρι 31--8-1990. 2. α) Στις µισθωσεις που παρατείνονται, σύµφωνα µε την προηγούµενη παραγραφο, εφ' όσον το µίσθιο βρισχεται σε περιοχή που ο προαιορισµός του µισθωµατος “(ίνεται κατά την παρ. ] του άρθρου 7 του Ν.. 1703/1987, όπως τροποπουήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 1810/ 1988, ο µισθωτης υποχρεούται από 1 ης Φεβρουαρίου 1990 να χαταβάλλει το χκατά την 31-1-1990 νόµιµα χκαταβαλλόµενο µηνιαίο µίσθωµα, προσανξανόµενο χατά 159%. β) Σε περίπτωση, που κατά την 1-2-1990, το µισθωµα που προκυπτει. µετά την κατά το προηγούµενο εδάφιο της παραγράφου αυτής ξηση, είναι µικρότερο από εκείνο που προκύπτει από το άρθρο 7 παρ.. 1. του Ν. 1703/1987, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 1810/1988, τότε ο εκµισθωτής δικαιούται να απαιτήσει από 1-2-1990 «ύξηση του µισθώµατος µέχρι να συµπληρωθεί το ποσό αυτό. Ὑ) Εάνη χκατά το προηγούµενο εδάφιο της παραγράφου αυτής προκύπτουσα διαφορά μισθωματος, υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (6. ΟΟΟ) δρχ.. αυτή καταβαλλεται τµηµατικά σε δύο δόσεις ως εξής: από την 1.2.1990 µέχρι και την 31.5.1990 ο µισθωτής καταβάλλει 5.000 δρχ. µηνιαίως, την δε 1.6.1990 καταβάλλεται το σύνολο της αυξήσεως. δ) Για τις µισθώσεις που ο χρόνος λήξης τους επέρχεται µετά την 1-2-1990, το χατά το εδάφιο α' της παραγράφου αυτής καθοριζόµενο µίσθωµα χαταβάλλεται µετά τη λήξη τους. ε) Στις µισθώσεις που το µίσθιο βρίσκεται σε περιοχές που δεν έχει επεκταθεί η εφαρµογή του άρθρου 11 του Ν. 1249/1982, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 1473 /1984, το νόµιµα καταβαλλόµενο χκατά την 31-1-1990 µηνιαίο µίσθωµα προσανξάνεται κατά 15%%, για µεν τις µισθώσεις που έχουν λήξει ή είναι αορίστου χρόνου, από 1--2-1990, για δε τις µισθώσεις που ο χρόνος λήξης τους επέρχεται µετά την 1-2-1990, από τη λήξη τους.. 3. Στις µισθώσεις που θα συνάπτονται από 1.2.1 990 και εφεξής, το µίσθωµα διαµορφώνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 1703/1987, µε συντελεστή απόδοσης 79. “Άρθρο 3 . . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, ΟΌικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων και Εµπορίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να παραταθεί η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του νόµου αυτού, ένα πεντάµηνο ακόµη. “Άρθρο 4 1. Το άρθρο 31 του Ν.Δ. 4ΟΟ/ 1970, όπως ισχύει. αντικαθίσταται ως εξής: . «΄Αρθρο 31 Για τις ααφαλίσεις του Αήµοσΐου, δήµων και χοινοτήτων, δηµόσιων επιχειρήσεων και κάθε φύσεως οργανισµών του Δηµοσίου και νοµικών προσώπων δηµ.οσιου δικαΐου καθορίζονται ειδικές εκπτώσεις στα ισχύοντα τιµολύγια σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 τοάπαροντος» 2. Η παρ. 2 του αρθρου 54 του Ν.Α. 4ΟΟ/ 1970, όπως ισχύει, αντι. καθισταται ως εξης «2. κατ εξαίρεση επιτρέπεται στους υπαλλήλους τραπεζών να µεσολαβούν σε ασφαλίσεις µε ασφαλιστικές επιχειρΐσεις που ελέγχονται από την τράπεζα στην οποία εργάζονται-σε πόλεις που βρίσκονται έξω από την περιοχη της και τής Θεσσαλονιχης µε πληθυσµό μιχροτερο από εφψτά χιλιάδες (7. ΟΟΟ) κατοίκους και µόνο για ασφάλίσεις στις πόλεις αυτές. Για τις ασφαλίσεις αυτές καταβάλλονται οι προµΐθειες ασφαλιστικού υπαλλήλου». 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65) καταργείται.1. Κυρώνεται η κοινή απόφαση 2Ο23661/2784/0022/8 6.99 του Υπουργού Οικονοµικών χαι Υφυπουργού Εµποριου και ισχύει από την έκδοσή της. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων γιατα ανώτατα όρια πρόσθετων . αµοιβών του Ν. 1256/1982, όπως αυτός ισχύει τώρα, η αµοιβή των προέδρων και αναπληρωτών προέδρων των µόνηµων επιτροπών προµηθειών του Υπουργείου Εµπορίου ορίζεται µε κοινή αποφαση των Υπουργών Οιχονοµιχων και Εµπορίου. “Άρθρο 6 Κυρώνονται οι µε αριθµό ΚΙ χ228/΄7 11.88 και ΚΙ - 9448/ 11.7.89 αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 822 /Β/9.11.1988 χαι ΦΕΚ 5%5/Β/14.7.1989 αντί-στοιχα και ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους. “Άρθρο 7 Κυρώνεται η Π /256/10.1.90 απόφαση του Υπουργού Εµμορίου; που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 22 /Β/17.1.1990 και ισχύει από τη δηµοσίευσή της. “Άρθρο 8 Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών ΑσφαλΞσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Εµπορίου, καθορίζονται οι προύποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος χουρέα - χοµµωτή -- κοµµώτριας καθώς χαι οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας των χουρείων -κοµµωτήριων χαι άλλες λεπτοµέρειες.Οι διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 3 εδάφιο τελευταίο και # παράγραφος 2 του Ν. 1746/1988 (ΦΕΚ 2 τ.Α'/8.1.1988) τροποποιούνται ως ακολούθως: «Τα ποσά των συνδροµών των µελών των επιµελητηρίων καθορίζονται µε απόφαση της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης των επιµελητηρίων. Μέχρι τη διενέργεια εκλογών στα επιµελητήρια, η αρµοδιότητα αυτή ασκείται από τα διοικητικά συµβούλια των επιµελητηρίων. ' “Άρθρο 10 Τα άρθρα 1, 2 και 3 του παρόντος νόµουισχύουν από της 1ης Φε. βρουαρίου 1990, τα δε λοιπά ισχύουν από τη δηµοσίευσή του. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-02-21 Νόμος 1990/1875
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/21