ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1876

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-03-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Συλλογικές Συµβάσεις “Άρθρο 1 Έχκταση εφαρµογής του νόµου 1. Ο νόµος αυτός αφορά όλους όσους εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαΐου σε οποιονδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, επιχείρηση, εκµετάλλευση ή υπηρεσία του ιδιωτικού ή δηµός σιου τοµέα της οικονοµίας, στους οποίους συµπεριλαµβανονται και οι εργαζοµενοι στη γεωργία, χτηνοτροφία και συναφείς εργασίες, καθώς και οι κατ' οίχκον εργαζόµενοι. 2. Εφαρµοζεται επίσης και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία αν χαι δεν συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας παρεχουν εργασια υπό συνθήµκες εξάρτησης και εµφανίζουν ανάγχκη προστασίας αντίστοιχη µε αυτή των εργαζοµένων. “Άρθρο 2 Περιεχόµενο της συλλογικής σύµβασης εργασίας Η συλλογική σύµβαση εργασίας: µπορεί να ρυθµίζει: 1. Ζητήµατα σχετικά µε τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατοµικών συµβάσεων εργασίας που εµπίπτουν στο πεδίο ισχύος της.: τ 2. Ζητήµατα που αφορούν την άσχκηση του συνδικαλιστικού δικαιώµατος στην επιχειρηση, την παροχή συνδικαλιστικών διευκολύνσέων και τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών ειαφορών και της απόδοσής τους στις δικαιούχες οργανώσεις. τ ο 3. Ζητήµατα χοινωνικής ααφάλισης, εκτός από τα συνταξιοδοτικά, εφ' όσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τη συνταγµατική τάξη και την πολιτική των δηµόσιων φορέων χοινωνικής ασφάλισης. 4. Ζητήµατα σχετικά µε την άσκηση της επιχειρηµατικής πολιτικής στο µέτρο που αυτή επηρεάζει άµεσα τις εργασιακές σχέσεις. 5. Ζητήµατα που αφορούν την ερµηνεία των χανονιστικών όρων της συλλογικής σύµβασης εργασίας. 6. Ζητήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 1767 /1988 (ΦΕΚ Α' 63) µε επιφύλαξη και των αρµοδιοτήτων των συµβουλίων των επιχειρήσεων. ΄ 7. Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών. Β. Ζητύµατα σγετικά µε τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγµάτευσης, µεσολαβησης και διαιτησίας. 9. Η συλλογική σύµβαση εργασίας µπορεί να περιέχει ρήτρα ειρΐγνης σχετικα µε τα ζητήµατα που ρυθµίζει. ΑρΘρο 4 ο ΈΕίδη συλλογικών συµβάσεων εργασίας και αρµοδιότητα σύναφής τους 1. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας διακρίνονταις. α. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόµενους όλης της χώρας. . β. Σεκλαδικές, που αφορούν τους εργαζόµενους περισσότερων οµοειδών ή συναφών εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισµένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της χώρας. γ. Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόµενους µιας εκµετάλλευσης ή επιχείρησης. δ. Σε εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές που αφορούν τούς ερναζόµενους ορισµένου επαγγελµατος και των συναφών προς το επάγγελµα αυτό ειδικοτήτων ολης της χώρας. ε. Σε τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές, που αφορουν τους εργαζομενους ορισµένου επαγγελματος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριµένης πόλης ή περιφέρειας. 2. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές οµοιοεπονγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσµενέστερους για τους εργαζόµενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων. 3. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας συνάπτονται από τις τριτοβάθµιες οργανώσεις των εργαζοµένων χαι τις αναγνωριζόµενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών ή κανελλήνιας έχτασης. 4. Οικλαδικές συµβάσεις συνάπτονται από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που χαλύπτουν εργαζόµενους ανεξάρτητα από το επάγγελµα ή την ειδικότητὰά τους, οµοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου χλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις, ειδικά όµως για τους ΄εργαζόμενους στις τράπεζες, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εργοδοτικές οργανωσεις του κλάδου, από µεμονωµενους εργοδότες που εκπροσωπουνται µε χοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφ/όσον αυτοί οι εργοδότες χαλύπτουν τουλαχιστον το 704 των εργαζοµένων στον κλάδο. 5. Οι επιχειρησιάκές συλλογικες συµβάσεις συνάπτονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόµενους, ανεξαρτητα από την χατηγορια, τη θέση ή την ειδικότητὰ τους και. εφ' όσον αυτές ελλείπουν, από τις αντιστοιχες 1%ωωρΨ… κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη, 6. Οι εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις συνάπτο. νται από την πλευρά των εργαζοµένων από δευτεροβαθµιες ή πρωτοβάθµιες οµοιοεπαγγελµατικές συνδικαλιστικες οργανωσεις νιας έκτασης. ΄ Από την πλευρά των εργοδοτών, οι εθνικές. οµοιοεπαπελματιΜςσυλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή πανελλήγνιας έχκτασης. Τ7.- Οι τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από οµοιοεποαγγελµατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτικές οργανώσεις. “Άρθρο 4 Διαξικασία διαπραγµατεύσεων - Δικαίωµα χαι υποχρέωση για διαπραγµάτευση 1. Οισυνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών και οι µεµονωµένοι εργοδότες έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να διαπραγµατεύονται για την χατάρτιση συλλογικής σύµβασης εργασίας. 2. Η πλευρά που ασκεί το δικαίωµα για διαπραγµάτευση όφείλει να γνωστοποιεί στην άλλη πλευρά µε έγγραφο τον τόπο των διαπραγµατεύσεων χαι τα υπό διαπραγµάτευση θέµατα. Το έγγραφο αυτό χοινοποιείται στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Με το έγγραφο γνωστοποιούνται τα εξουσιοδοτηµενα για τη διαπραγµάτευση πρόσωπα. Η &λλη πλευρά οφ*ιλει να προσέλθει σε διαπραγµάτευση µέσα σε 10 εργασιµες ηµέρες από τη γνωστοποΐηση των θεµάτων και να ορίσει τους αντιπροσώπους της. … Η προθεσµία αυτή περιορίζεται σε 24 ώρες, εφ' όσον πρόχκειται για ζητήµατα που απαιτούν από τη φύση τους άµεση αντιµετώπιση. Ο ορισµός των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τη διαπραγματευση γίνεται µε. αποφαση του Διοικητικού Συµβουλίου τους, εκτός εάν το χαταστατικό ορίζει διαφορετικά. 3. Οι διαπραγµατεύσεις διεξαγονται καλόπιστα χαι µε πρόθεση να επιλυθεί η συλλογική διαφορά. Τα µέρη οφείλουν να αιτιολογούν τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις τους. 4. Η εργατική πλευρά δικαιούται να αξιώσει από την εργοδοτιχη πλήρη και ακριβή πληροφόρηση καθώς και την παροχή όλων των στουχείων που είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση των διαπραγµατεύσεων των υπό συζήτηση θεµάτων και αναφέρονται στην οικονοµική κάτάσταση, την οικονοµική πολιτική και την πολιτιχη προσωπικού της επιχείρησης. Οι διατάξεις των παραγραφων 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του ν. 1767/1988 εφαρµόζονται ανάλογα στην περίπτωση του άρθρου αυτού. . . . Οι δηµόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες που αφυρούν τις εξελίξεις της Εθνικής Οικονοµίας καθώς και στοιχεία για τους τοµείς απασχόλησης, τιµών και µισθών. 5. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων της ίδιας επιχείρησης, κλάδου ή επαγγέλµατος δικαιούνται να παρέµβουν στις διαπραγµατεύσεις που τους αφορούν. Εφ' όσον συνυπογράφουν τη συλλογική σύµβαση εργασίας, δεσµεύονται από αυτήν. 6. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων χαι της διαδιχασιας µεσολάβησης και διαιτησίας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων διατηρούν το δικαΐωµα της απεργίας, εκτός αν αυτό έχει απο- . κλειστεί από προηγούµενη συλλογική σύµβαση εργασίας. 7. Κατά τις διαπραγµατεύσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τους αντιπροσώπους των µερών. “Άρθρο 5 Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύµβασης εργασίας 1. Εφ' όσον οι συλλογικές διαπραγµατευσεις καταλήξουν σε συµφωννία, αυτή καταρτιζεται έγγραφα σε τρία πρωτότυπα, τα οποία υπογραφονται από τους αντιπροσώπους των µερών. 2. Στο έγγραφο νης σνλλογικης σύµβασης εργασίας πρέπει ν' αναφεροντοι οιπυνξικολιστικές οργανώσεις που συμβληθηκαν και οι εκπρόσωποί η χρονολογια της κατάρτισης και η έχκταση της εφαρµογής της. 3. Το ένα από τα πρωτότυπα χκατατίθεται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στην αρµόδια κατά τόπο Επιθεώρηση Εργασίας της Νοµαρχίας όπου χαταρτίστηκε ή συλλογική σύµβαση εργασίας. Ειδικά όµως η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και οι κλαδικές και εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας κατατίθενται στην χεντρική υπηρεσία του΄ Υπουργείου ΈΕργασίας. ΄ Ο αρµόδιος υπάλληλος συντάσσει πράξη κατάθεσης επάνω στο πρωτότυπο έγγραφο, η οποία υπογραφεται από αυτόν και από τον καταθέτη,. 4. Σε χάθε Επιθεωρηση Εργασιας της Νοµαρχίας και στην αρμοδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας τηρείται ειδικό βιβλίο συλλογικών συµβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων όπου καταγράφονται όλα τα βασικά στοιχεία της συλλογικής σύµβασης εργασίας καθώς και οι προσχωρήσεις, οι επεκτάσεις, οι καταγγελίες και οι συµφωνίες από µεσολάβηση. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας χαταχωρούνται στο βιβλίο αυτό την ίδια µέρα που κατατίθενται. 5. Η υπηρεσία χορηγεί αντιγραφο της συλλογαης συμβασης εργασίας σε χάθε ενδιαφερόµενο εφ' όσον υποβάλει σχετική αίτηση. 6. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας τηρείται γενικό µητρωο, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι συλλογικές συµβασεις εργασίας κατά είδος, και εκδίδεται ειδικό δελτίο, στο οποίο δηµοσιεύονται αυτούσια τα χείµενα όλων των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 7. Ο εργοδότης οφείλει να χοινοποιεί στο Συµβούλιο Εργαζοµένων της επιχείρησης κάθε επιχειρησιακη Σ.Σ.Ε. καθώς και χάθε τροποποίησή της. &. Με απκοφάσεις του Υπουργού Εργασίας ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στις παραγράφους 4 και ό του άρ…θρ΄ου'αυτού. “Άρθρο ό Ικανότητα για σύναφη συλλογικών συµβάσεων εργασίας Νοµιµοποίηση εκπροσώπων 1. Ικανότητα για σύναφη συλλογικών συµβάσεων εργασίας έχουν; α. Οι συνδικαλιστικές οργανόσεις εργαζοµένων και εργοδοτών όλων των βαθµίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους. Ειδικότερα για την παρ. 3 του άρθρου 3 του νόµου αυτού, από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναφψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοικες συλλογικές συµβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόµου, από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον άντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργανωση των εργαζοµενων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας. β. Κάθε εργοδότης που απασχολεί πενήντα (50) τουλαχιστον εργαζόµενους. 2. Κριτήριο της αντιπροσωπευτικόέηέας είναι ο αριθµός των εργαζοµένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης. Αµφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας µπορεί να εγερθεί µε προσφυγή συνδικαλιστικής οργάνωσης, αρµόδιας να υπογράφει αντίστοιχη συλλογική σύµβαση ερτασίας, µέσα σε προθεσµΞα 10 ηµερών από την Χοινοποξηση του εγτραφου που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 2 στην επιθεώρηση εργασιας, οπότε και αναστελλσνται οι διάπραγµατεύσεις. Η προάφυγή κρίνεται από την επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 1264/ 1982, η οποία αποφασίζει µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται απόφαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία, ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούται να εκδώσει µόνος του απόφαση µέσα σε 48 ώρες,. Κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής δεν χωρεί άσκηση εφέσεως.. Η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα χαι όταν προκύφει περιέτωση αµφισβήτησης της αρµοδιότητας εργοδοτικης οργανωσης κατά την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων εργασίας. ; 3. Για τη νοµιµοποΐηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των χαταστατικών τους.Ἰσχύς συλλογικής σύµβασης εργασίας. 1. Οι κανονιστικοί όροι της συλλογικής σύµβασης εργασίας έχουν άµεση και αναγκαστική ισχύ. 2. Οι όροι ατοµικών συµβάσεων εργασίας, που αποκλίνουν από τους χανονιστικούς όρους συλλογιπων συµβάσεων εργασίας, είναι επικρατέστεροι, εφ' όσον παρέχουν µεγαλύτερη προστασία στους εργαζοµενους. 3. εργασίας συλλογικών συµβάσεων εργασίας, που είναι κότεροι για τόυς εργαζόµενους, υπερισχύουν των νόµων, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου µε αµφιµερή ενέργεια. “Άρθρο 8 Δέσµευση 1. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόµενους όλης της χώρας. Στους εργαζόµενους αυτούς περιλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας (διωτικού δικαΐου στο Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαΐου χαι τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 2. Οι υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις εργασίας δεσµεύουν τους εργαζόµενους και εργοδότες που είναι µέλη των συμβαλλοµενων συνδικαλιστικών ορτανωσεων, τον εργοδότη που συνάπτει συλλογική σύµβαση εργασίας ατοµικά και τους εργοδότες που αυνάπτουν συλλογική σύµβαση εργασίας µε κοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3. του παρόντος, 3. Εφ' όσον ο εργοδότης δεσµεύεται από επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασϊας, οι χανονιστικοί όροι της ισχύουν υποχρεωτικά χαι στις εργασιακές σχέσεις όλων των ερταζοµενων που απασχολούνται από τον εν λογω εργοδότη, “Άρθρο 9 ΄ Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας 1. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας συνάπτονται για ορισµένο ή αόριστο χρόνο. Κάθε συλλογική σύµβαση εργασίας, που προβλέπει διάρκεια ισχύος πέρα από ένα έτος, θεωρείται ότι έχει αδριστη διάρκεια Η διάρκεια της ισχύος δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα έτος. 2. Η ισχύς της συλλαγικής σύµβασής εργασίας αρχίζει από την ηµέρα της κατάθεσής της στην αρµόδια υπηρεσία και λχήγγει µε την πά ροδο του χρόνου που αυµφωνήθηκε ή µε χατατγελια σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. 3. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν -να ορίσουν για τη συλλογική σύµβαση εργασίας αναδροµική ισχύ έως την ηµέρα της λήξης ή της καταγγελίας της προηγούµενης συλλογικής σύµβασης εργασίας, από την οποία αρχίζει να ύπολογίζεται η διάρκειά της χαι. σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούµενη συλλογική σύµβαση εργασίας, από την έναρξη των διαπραγµατευσεων 4. Οι χανονιστικοί όροι αυλλογικής συµβςςης, που έληξε ή καταγκαι στους εργαζόµενους που προσλαµβάνονται ατο διάστηµα αυτό, µε την επιφύλαξη των διατάζξεων της παρ. 2 του άρθρου 8. 5δ. Μετά την παροδο του εξαµΐγνου οι νφιστάµενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν µεχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατοµική σχεση εργασιας ] “Άρθρο 10 Συρρόή 1. Αν η σχέση εργασίας ρυθµίζεται από περισυότερες ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, εφαρµόζεται η πιο ευνοϊχή για τον εργαζόενο. “ Η σύγκριση και η επιλογή των διατάξεων γινεται κατά τις παρακάτω ενότητες: α) ενότητα αποδοχώνς β) λοιπά θέµατα. 2. Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας υπερι-αχύει σε περίπτωση συρροής µε οµοιοεπαγγελµατική συλλογική σύµβαση εργασίας. :'Άρθρο 11 Προσχώρηση και επέκταση εφαρµογής 1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες που δεν δεσµεύονται από συλλογική σύµβαση εργασίας µπορούν να προσχωρΐσουν από χοινού σε συλλογική σύµβαση εργασίας που αφορα την κατηγορία τους. Συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµενων µπορεί να προσχωρήσει σε συλλογική σύµβαση εργασίας, από την οποία δεσµεύεται ήδη ο εργοδοτης Η προσχωρηση γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, που γνωστοποιείται στα µέρη που έχουν συνάφει τη συλλογική σύµβαση εργασίας, χατατίθεται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας κχαι καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Στην περίπτωση της προσχώρησης ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2,3,4,5 και 6 του άρθρου 5 του νόµου αυτού. Προσχώρηση σε επιχειρησιαπη συλλογική σύµβαση ερτασιας δεν ε ναι δυνατό να γίνει από εργοδότη ή συνδικαλιστική οργάνωση άλλης επιχείρησης. 2. Με απόφασή του, που εκδίδεται µετά από γνώμη του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασιας, ο Υπουργός Εργασίας µπορεί να επεκτείνει και να κηρυξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους ερταζοµενους του κχλά δου ή επαγγέλµατος συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία δεσµεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51 των εργαζοµένων του κλάδου ή επαγγέλµατος. Ειδικότερα η επέχκταση οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής σύµβασης . εργασίας δεσµεύει όλους τους εργαζόµενους του επαγγέλµατος, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10. 3. Την επέχκταση µπορεί να ζητησει και αρµόδια συνδικαλιστιχη γάνωση των εργαζοµένων ή των εργοδοτών µε αιτηση της, που υπο.βάλλει στον Υπουργό Εργασίας. Η επέκταση ισχύει από την ημεροµηνια της εκδοσης της αποφασης του Υπουργου καάι, ατην περίπτωση που υπάρχει αίτηση, από την ηµεροµηνία υποβολής της. 4, Για τους εργαζόµενους στη γεωργία, κτηνοτροφία και συναφείς ερτάσϊες καθώς χαι για τους χατ' οίχκον ερταζδµενους, οι παραπάνω διατάξεις για την προσχώρηση και επέκταση συλλογικής σύµβασης εργασίας ισχύουν για τις συµβάσεις που συνάπτονται αντίάτοιχα στους κλάδους αυτούς.Καταγγελία της συλλογικής σύµβασης εργασίας 1. Συλλογ…η συμβαση εργασίας αοριστης διάρκειας µπορεί να καταγγελθει ύστερα από την παρελευση ενος έτους από την έναρξη της ισχύος της. 2. Συλλογική σύµβαση εργασίας µπορεί να καταγγελθεί πριν από την πάροδο ενός έτους ή πριν από τη λήξη της, αν έχουν µεταβληθεί σηµαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την υπογραφή της. 3. Η καταγγελια γίνεται µε έγγραφο, που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή; «πό τον καταγγέλλοντα στον αντισυµβαλλόµενό του και :στην τοπική υπηρέσία του Υπουργείου Εργασίας, όπου εχει κατατεθει η γέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύθουν επί ένα εξάµηνο και εφαρµέζονται '' συλλογική σύµβαση εργασίας. 4.΄ Στο έγγραφο της καταγγελίας αναφέρονται συνοπτικά οι λόγοι της και τα προς διαπραγµάτευση θέµατα και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 5. Η καταγγελία καταχωρίζεται από τον αρµόδιο υπάλληλο στο πε ριθώριο του ειδικού βιβλίου, όπου καταχωρήθηκε και η καταάγγελθείσα συλλογική σύµβαση εργασίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' “Άρθρο 13 Συµφιλίώωση Για οποιοδηποτε θέµα που προκαλεί διένεξη µε αφορµή τη σχέση εργασίας, και αν ακόµη δεν αποτελεί αντικείµενο συλλογικής σύµβασης, µπορεί να ζητηθεί Τια τη διευθέτησή του, από τς οικείες συνδικάλιστι.κές οργχνώσεις ή και τον εργοδότη ατοµικά, η παρέµβαση συµφιλιωτή. Ο συµφιλιωτής προσπαθεί να επιτύχει την προσέγγιση των απόψεων των µερών το συντοµότερο δυνατό για τον τερµατισµό της διένεξης. Στο τέλος της συµφιλιωτικής διαδικασίας συντάσσεται πρωτόχκολλο που υπογράφεται από τα ενδιαφερόµενα µέρη και το συµφιλιωτή, στο οποίο βεβαιώνεται η συµφωνία ή η διαφωνία των µερών. Σεπερίπτωση που η διένεξη προκύφει χατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας και η συµφιλιωτική διαδικασία καταλήζει σε συµφωνία, ακολουθεί η σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας ή ο υπάλληλος που εξουσιοδοτείται από αυτόν ορίζει ως αυµφιλιωτή έναν από τους υπαλλήλους της αρµόδιας κεντρικής υπηρεοίας του Υπουργείου Εργασίας ή της επιθεώρησης εργασίας της νοµαρχίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Μεσολάβηση - Διαιτησία . “Άρθρο 14 1. Αν οι διαπραγµκτεύσεις των µερών αποτύχουν, τα ενδιαφερόµενα µέρηή µπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες µεσολαβητή ᾗ να προσφύγουν στη διαιτησία. , 2. Οι όροι της προσφυγής και η όλη διαδικασία χαθορίζονται µε τη συνοµολόγηση σχετικών ρητρών άτις συλλογικές συµβάσεις ή, σε περίπτωση που δεν συνοµολογήθηκαν τέτοιες ρήτρες, µε χοινή συµφωνία των µερών που διαπραγµατεύονται. . Αν λείπουν παρόµοιες συµφωνίες, εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου αυτού. “> “Άρθρο 15 Μεσολάβηση 1. Τον ορισµό µεσυλαβητή µπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόµενα µέρη. ' ο 2. Η διαδικασία της µεσολάβησης αρχίζει µε την κατάθεση σχετικής α«ίτησης από τα ενδιαφερόµενα µέρη,. που υποβάλλεται από χοινού ή χωριστά. . ' ο ' . Η «ίτηση, στη δεύτερη περίπτωση, κοινοποιείται και στο άλλο µέρος. Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία των µερών και των οριζόµενων εκπροσώπων τους, τα αιτήµατα, οι λόγοι που τα δίκαιολογούν ή οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την ικανοποζήσή τους, οι τυχόν εναλλαίκτι. κές προτάσεις χαι αντιπροτάσεις και οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις. τ 3. Ο µεσολαβητής επιλέγεται από τα µέρη από ειδικό κατάλογο µεσολαβητών. Σε περίπτωση ασυµφωνίας τους ο µεσολαβητής ορίζεται µε χλήρωση. Για το σκοπό αυτόν, ύστερα από 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης, καλούνται τα µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένη ώρα για την επιλογή µεσολαβητή και, σε περίπτωση διαφωνίας, για την ανάδειξή του µε κλήρωση, . Με την ίδια διαδικασία ορίζεται και ο αναπληρωµάτικός του µεσόλαβητή. Με τον ορισµό τόν µεσολαβητή συντάσσεται πρακτικό ανάληψης της µεσολάβησης. 4. Ο µεσολαβητής καλεί τα µέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε κατ' ιδίαν ακρόαση των µερών, σε εξετάσεις προσώπων, σε πραγµατογνωµοσύνη ή σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική µε τους όρους εργασίας ή την. οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης, συνεπικουρούµενος από πραγµατογνώµονες της επιλογής του. τ . 5. Ο εργοδότης και κάθε αρµόδια υπηρεσία έχουν την υποχρέωση να δώσουν στο µεσολαβητή κάθε πληροφορία και να υποβοηθήσουν το έργο του. Ειδικότερα για τους εργοδότες ισχύουν όσα περιγράφονται στην παρ. άρθρου 4 αυτού του νόµου. 6-α) Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, ο µεσολαβητής έχει δικαίωµα να υποβάλει σ' αυτά δική του πρόταση. . β) Αν τα µέρη δεν γνωστοποιήσουν την αποδοχή της πρότασης του µεσολαβητή µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την χοινόποξησή της, θεωρείται ότι την απέρριψφαν. Η αποδοχή ή η απόρριφψη της πρότασης χοινοποιείται και στο άλλο µέρος. … . Η πρόταση του µεσολαβητή είναι δυνατό να δηµοσιεύεται από αυτόν στον ηµερήσιο χκαι τον περιοδικό τύπο. Υ) Εφ' όσον η πρόταση γίνεται δεκτή, καλούνται τα ενδιαφερόµενα µέρη από το µεσολαβητή να την υπογράφουν, οπότε αυτή εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας χαι εφαρµόζόνται κατ' αναλογία όλες οι διατάξεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 'Αρθρο 16 Διαιτησία 1. Προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται: α) Σ΄ οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε χοινή συµφωνία των µερών. β) Μονοµερώς από οποιοδήποτε µέρος, εφ' όσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µεσολάβηση, ο ο 7) Μονοµερώς από συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, εφ' όσον αποδέχονται την πρόταση του µεσολαβητή που απορρίπτει ο εργοδότης. γ … δ) Ειδικώς για τις επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις χαθώς χαι τις συµβάσεις των επιχειρήσεων χαι οργανισµών κοινής ωφέλειας δικαΐωµα προσφυγής στη διαιτησία έχει το µέρος που αποδέχεται την πρόταση του µεσολαβητή που απορρίπτει το άλλο µέρος. 2. Στις περιπτώσεις του εδαφίου (γ) προαφυγής των εργαζοµένων στη διαιτησία αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας για διάστηµα δέκα (10). ηµερών από την ηµέρα της προσφυγής. 3. Η απόφαση του διαιτητή εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας και ισχύει από την εποµένη της υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση. ' 4. Ο διαιτητής επιλέγεται µε χοινή συµφωνία των µερών από ειδικό: κατάλογο διαιτητών και, σε περίπτωση ασυµφωνίας, µε κλήρωση και οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντά του εντός πέντε (5) ηµερών το αργότερο. . 5. Ο διαιτητής µελετά όλα τα στοιχείά και πορίσµατα που ντρώθηκαν στο στάδιο της µεσολάβησης και έχει τα ίδια δικαιώµατα µε το µεσολαβητή,. ΄ ο ο 6. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) ηµέρες απότην Χηψη των καθήηκόντων του διαιτητή, αν πρόηγήθηκε µεσολάβηση, και σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών αν δεν προηγήθηχκε. “Άρθρο 17 , Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας 1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Όργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας», µε έδρα την Αθήνα. Ο Οργανισµός διοικείται από ενδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο που αποτελείται από: | . α) έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας οικονοµικού µαθήµατος ή εργασιακών σχέσεων τµήµατος Α.Ε.Ι., . β) έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας εργατικού δικαΐου νοµικού τµήµατος Α.Ε.Ι., “{) έναν επιστήµονα που υποδεικνύεται'΄αάό το Δ.Σ. της ΕΔΕΚΑ, ειδικευµένο στις εργασιακές σχέσεις, . δ) ανά έναν εκπρόσωπο ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕ χαι της Ένωσης Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδας, * 4 ε) τρεις της Γ.Σ.Ε.Ε., , στ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, ὢ ένα πρόσωπο αναγνωρισµένου χύροῦς χαι έµπειρο σεθέµατάα εργασιακών σχέσεων, που ορίζεται χατά πλειοψηφία από τα υπόλοιπα µέλη στην πρώτη, µετά την υπόδειξη από τους φορείς και πριν τη αυγκρότηση σε σώµα, συνεδρίασή τους. ΄ Για τον ορισµό των µελών των περιπτώσεων (α) και (β) η υπόδειξη γίνεται από τις αυγκλήτους των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Θεσσαάλονίκης µε πρόταση των αντίστοιχων πρυτάνεων. Για όλες τις περιπκτώσεις η υπόδειξη από τους αρµόδιους φορείς πρέπει να γίνει µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από τη σχετική προς τούτο πρόσκληση. Σε περίπτωση που δεν γίνει υπόδειξη µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η υπόδειξη των µελών των περιπτώσεων (α) και (β) γίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται µε όσα µέλχη τελικά υπεδείχθησαν. Τα υπό τα στοιχεία δ' και ε“ µέλη δεν µπορούν να είναι µέλη των οργάνων διοίκησης συνδικαλιστικών οργανωσεων των εργαζομενων και των εργοδοτών. Ένα µέλος του εδαφίου δ΄ και ένα του εδαφιου ε΄ πρεπει να είναι επιστήµονας οικονοµολύγος. Το διοικητικό συµβούλιο συγχκροτείται σε σώµα με αποφαση του Τπουργού Εργασίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος του . διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού. Η θητεία του διοιχητιχου συµβουλίου είναι τετραετής. Ο επαναδιορι- … σµός των µελών είναι δυνατός. 2. Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν ειδικό σώµα. Ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δηµόσιου υπαλλήλου χκαι απολαµβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των χκαθηχκόντων τους, τα οποία οφείλουν να εκτελούν µε αντικειµενικότητα. Στον Οργανισµό προσλαµβάνονται µε τριετή θητεία που είναι ανανεώσηκη, Προκειµένόυ να ανανεωθεί η θητεια τους µετά την πρώτη τριετία επανακρίνονται σύµφωνά µε τα όσα ορίζει ο ειδικός κανονισµός. Οι υποψήφιοι µεσολαβητές και διαιτητές πρέπει: α) να έχουν συµπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους, β) να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. νοµικών ή οικονοµικών επιστηµών ή συναφών απουδών, ) να έχουν αποδεδευγµένη εµπειρία σε θέµατα εργασιακών σχέσεων. Προτιµώνται όσοι από τους υποψήγφιους έχουν µεταπτυχιακούς τί- , τλους σπουδών και σχετικές δηµοσιεύσεις ιδίως σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.. .. ΄ ΄ Το διοικητικο συµβούλιο µπορεί µε κανονισµό να καθορισει επί πλέον προσόντα από όσα αναφερονται Ο διορισµός γίνεται µετά δηµόσια προκηρυξη των θέσεων. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν βιογραφιχο σηµείωµα., τους τίτλους σπουδών, τις σχετικές δηµοσιευσεις και ότι άλλο χαθορίζεται µε την προκήρυξη. Το διουεητικό συµβούλιο χαλει τους ενδιαφερόµενους σε συνέντευξη, µελετά τους φακέλους των υποψηφίων χαι επιλέγει τους ικανότερους. '&. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας, ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια που αφορα τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού. Μεταξύ των άλχλων ρυθµίζεται ο αριθμος των θέσεων των μεσολαβητών χαι διαιτητών και του διοικητικού ή άλλου προσωπικού. Οι διατάξεις των προεδρικών αυτών διαταγµάτων, που αφορούν στη συγκρότηση του διοικητικού συµβουλίου και στις διαδικασίες προκΐγρυΈξης και διορισµού µεσολαβητών και διαιτητών, ισχύουν µόνο για την πρώτη θητεία του διοιυκητικού συµβουλίου. Τρεις µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του διοικητικού συµβουλιου, εκδίδεται νέο Π.Δ. µε πρόταση του Υπουργού Εργασιας και µε σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του οργανισµού. “Άρθρο 18 Πόροι - Κανονισµοί 1. Οι πόροι του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας είναι: α. Ως τακτικός πόρος ποσοστό 3%% των ετήσιων, από εισφορές, εσόδων της Εργατικής Εστίας, τα οποία µπορούν να αυξανονται µε εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνει µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας. µετα από συµφωνη γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας, αλλά σε χκαµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το διπλάσιο. .β: Τακτική επιχορήγηση από τον προθπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας. 7. Ποσά που εισπράττονται από τους ενδιαφερόµενους που προσφεύγουν στις υπηρεσίες του Οργανισµού. δ. Έσοδα από δωρεές, δηµοσιεύσεις, εχδηλωσεις, εκδόσεις κ.λπ. 2. Το ξιοικητικό συµβούλιο καταρτίζει κανονισµούς, που δηµοσιεύονται, µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και ειδικά για την (Υ) περί191} πτωση και του Υπουργού Οικονοµικων, στην Εφηµερίδα της Κυβερνη- σεως χαι είναι οι εξής: . α. Κανονισµός για την οργάνωση και λειτουργία - του Οργανισµού. β. Κανονισµός για προσλήψεις, κρίσεις και πειθαρχικές πουνές, δικαιώµατα χαι υποχρεώσεις για το προσωπικό και τους µεσολαβητές και διαιτητες 7. Κανονισµός προµηθειών, αµοιβων λοιπών δαπανων και γενικα διαχείρισης των πόρων. δ. Κανονισµός για την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση µεσολαβητών, διαιτητών και του προσωπικού. ΄ ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' (Διατάξεις που αΦορούν τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δηµόσιο, ν.π.δ.δ. και οτια.) “Άρθρο 19 Για τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου στο Άηµόσιο, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. ισχύουν οι διατάξεις αυτού του νόµου, εφ' όσον δεν αποκλείονται από τη φύση τους χαι µε την επιφύλαξη των παραχάτω ρυθµίσεων: 1. “Όπου στο νόµο αυτόν αναφέρονται.εργοδοτιχές οργανώσεις ή εργοδότης, νοούνται ο Υπουργός Οικονοµικών ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο. Ειδικά για τους εργαζόµενους στα ν.π.δ.δ. και στους ο.τ.α. συµµετέχεικαι ο υπουργός που ασχκεί σ'αυτούς την εποπτεία. Στην τελευταία περίπτωση μπορει να οριστεί κοινός ειπροαωπος µε κοινη αποφαση των δύο υπουργών. . Από πλευράς των εργαζομενων οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας της κατηγορίας αυτής υπογράφονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων ανάλογης βαθµίδας. 2. Σε περίπτωση αδυναµίας υπογραφης συλλογικης συµβασης εργασίας λόγω έλλειψης συνδικαλιστικης οργανωσης των εργαζοµένων, οι οροι εργασίας καθορίζονται µε χοινη αποφαση του Υπουργού Οικονοµικχών και του αρµόδιου υπουργού, εφ/όσον για εργαζοµενους στο Δηµόσιο χαι του Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος υπουργού για εργαζόµενους ' στα ν.π.δ.δ. και ΄“Άρθρο 20 1. Σε ιδιαΐτερα εξαιρετικές περιπτώσεις το ύψος της αµοιβής των ερ. γαζοµένων, τους οποίους αφορά το παρόν κεφάλαιο, µπορεί να καθορίζεται, µε απόφαση του αρµόδιου χατά περίπτωση υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, σε ύψος το χαθοριζόµενο µε τη .διαδικασία του νόµου . 2. Η αµοιβή για το επιστηµονικό προσωπικο που εργάζεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαΐου, των οποίων προορισµός είναι η έρευνα, καθορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου µέσα στα πλαίσια των αποδοχών που ορίζονται για χκάθε ειδικότητα µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος χατά περίπτωση υπουργού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ “Άρθρο 21 Πουνικές κυρώσεις 1. Εργοδότης ή εκπρόσωποι αυτού, που παραβιάζού ορους ισχύθουσας συλλογικης σύµβασης υργρσίας ή διαιτητικης*Έοφασης ή υπουργικήῆς απόφασης, τικωρούνται µε χρηµατική ποινή 200.000 δραχµών τουλάχιστον. Η διαπίστωση της παράβασης γίνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο της επιθεώρησης εργασίας, ο οποίος και υποβάλλει τη.σχε-τική νου στον εισαγγελέα προς άσκηση της ποινικής δίωξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Μεταβατικές διατάξεις “Άρθρο 22 Μέχρινα ολοχληρωθει η αυγκρότηση του σώµατος µ.εσολαβητων και ΄ διαιτητών, και για χρονικό διάστηµα το πολύ δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχθος του παροντος νόµου, η µεσολάβηση θα εξακολουθήσει να διενεργείται από τους οριζόµενους από το Υπουργείο Εργασίας υπαλλήλους, η δε-διαιτητική επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας από τα υφιστάµενα πρωτοβάθµια διαιτητικά δικαστήρια του ν. 32839/1955, πλην αυτών που εκκρεµούν στα δευτεροβάθµια διαιτητικά δικαστήρια κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του παρόντος, οι οποίες εκδικάζονται από αυτά σύµφωνα µε το ισχύον µέχρι σήµερα δίκαιο, ενώ κατά: τα λοιπκά εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος. “Άρθρο 23 Καταργούµενες διάτάξεις 1. Από της ισχύος του παρόντος νόµου χαταργούνται οι διατάξεις: α) Των ἁρθρων 1 έως και 27, 40, 41, 42 παρ. 2, πλην της περίπτωσης β, του ν. 3230/1955. ΄ β) Οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 και 2, 8 και 10 παράγρ. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 και 12 του ν. 3755/1957. Υ) Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του ν.δ. 186/1969. δ) Οι διατάξεις των άρθρων ], πλην της παραγράφου 2, 2 έως και 5 και του άρθρου 10 παρ. ] και 2 του ν.δ.. 1198/1972. ε) Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 549/1977. ατ) Οι διατάξεις του ν.δ. 73/1974. ζ Οι διατάξεις του“ 6ιρθρου 10 του ν. 435/1976. 2. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του α.ν. 435/1968. 3. Πάσα αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη χαταργείται. ' 'Άρθρο 24 Θεωρούνται νόµιµες, από τότε που έγιναν, οι προσλήψεις που πραγµατοποιηθηχαν µε τις τιο κάτω αποφάσεις διορισµού, για την κάλυφη 161 κενών οργανικών θέσεων σε 12 ασφαλιστικούς οργανισµούς, αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεώνς 1. Ταµείο Ε.Α.Π.Α. Λιµενεργατών Πειραιως α) Φ201/4281/24-7-1987 . (ΦΕΚ 158/ΝΠΔΔ/Ι2-8-87) β) Φ201/6722/7-12-87 (ΦΕΚ 243/ΝΠΔΔ/22--12-87) ) Πρ. 10, 11 της 18-4-1989 (ΦΕΚ 72/ΝΠΔΔ/2Α--4/89) Συνολικός αριθµός υπαλλήλων 6 2. Ταµείο Σ.Μ.Ε. Ατηµοσίων Έργων α) Φ.Επιλ. 553/2-2-1987 (ΦΕΚ 19/ΝΠΑΔ/Α-2-87) β) Φ4Α3/3356/4-6-1987 (ΦΕΚ 106/ΝΠΑΔ/Ί5-ό6-87) Πρ. 158 της 14-2-1989 (ΦΕΚ 45/ΝΠΑΔ/6--ΆΑ--89 και ΦΕΚ 53/ΝΠΔΔ/ΙΥ-3-89) Συνολικός αριθµός υπαλλήλων 61 3. Ταµείο Νοµικών α) Φ41/4152/16-7-1987 - (ΦΕΚ β) Φ41/3963/7--7--1987 (ΦΕΚ 138/ΝΠΔΔ/28-7-87) {) Απ. 3455/10-5--1989 (Πρ. 12-5-89) (ΦΕΚ 88/ΝΠΔΔ/Ι9--5-89) Συνολικός νπαλλήλων 13. 4. Ταµείο Ε.Α.Ε. Υ Δξρµατος Ελλάδος α) Φ121/4240/24 -7-1987 .. (ΦΕΚ 158/ΝΠΔΑ/Ι2--8-87) β) ΦΙ21/4515/13-8-1987 (ΦΕΚ 176/ΝΠΔΔ/8-9-87) Φ121/4977/15-9-1987 (ΦΕΚ 189/ΝΠΔΔ/28-9-87) 5) ΦΙ21/6511/26-11-1987 (ΦΕΚ - Συνολικός αριθµός υπαλλήλων 31. 5. Ταµείο Σ.Ε.Υ. Πρακτορείων Φ55/4218/16-7-1987 (ΦΕΚ 147 και ΦΕΚ 188/ΝΠΔΔ/25-- 9-87) Αριθµός υπαλλήλών 7 6. Ταµείο Ε.Α.Υ. Φαρµακευτικών Εργασιων α) ΦΙ23/4495/3-8-1987 (ΦΕΚ 169/ΝΠΔΔ/31-8-87) β) Φ123/6843/15-12-1987 . (ΦΕΚ 251 /ΝΠΔΔ/3Ι-12-87) ) Απ. 137/2908/15-5-1989. (ΦΕΚ 87/ΝΠΔΔ/ΙΤ-5-89) Συνολικός αριθµός υπαλλήλων 12. 7. Ταµείο Ε.Α.Π.Ε. Λιπασµάτων α) Φ104/41534/16-7-1987 (ΦΕΚ 147 β) Φ104/6349/19-11-1987 (ΦΕΚ 232 /ΝΠΔΔ/3-12-87) Συνολικός αριθµός υπαλλήλων 2 &. Ταµείο Ε.Α.Υ.Ε. Καταστηµάτων α) Φ113/4130/16-7-1987 (ΦΕΚ 150 β) Φ113/6180/10-11-1987 (ΦΕΚ 226 /ΝΠΔΔ/23-11-87) Συνολικός αριθµός υπαλλήλων 10. 9. Ταµείο Α.Χ.Μ.Α.Υ.Χ. Αξιών Αθηνών Φ4Ο/4187/16-7-1987 (ΦΕΚ 147/ΝΠΔΔ/3Ο-7-87) Αριθµός υπαλλήλων 3. 10. Ταµείο Α.Τ. Τύπου Αθηνών Φ5Υ/4332/23--7-1987 (ΦΕΚ 158/ΝΠΔΔ/Ί2-8-87) Αριθµός υπαλλήλων 2 11. Ταµείο Ε.Α.Υ.Π. Εταιρειών Τσιµεντων α) Φ109/5108/15-9-1987 (ΦΕΚ 190/ΝΠΑΔ/Ί-10-87) β) Φ109/2192/26-4-1988 (ΦΕΚ Υ76/ΝΠΑΔ/9--5-88) Συνολικός αριθµός υπαλλήλων 10 . 12. Ταµείο Α.Υ. Τελωνειακών Υπαλλήλων α) ΦΙ43/4169/16-7-1987 . ΄ (ΦΕΚ 152 /ΝΠΑΔ/Τ-8-8Υ και ΦΕΚ 186 /ΝΠΔΔΑ/2Φ-9-87) β) Φ143/61905/193-11-1987 (ΦΕΚ 224/ΝΠΔΔ/2Ο-11-87) Συνολικός αριθµος υπαλλήλως 4. ΄“Άρθρο 25 Κύρωση αποφάσεων Κυρώνονται από τότε που εχδοθηπαν οι χατωτερω υπουργικές αποφάσεις: 1. Η απόφαση του Υπουργού Εργασιας, αριθ. 1533/12.5.1989 (ΦΕΚ 358/τ.Β' της 15.5.1980), της οποίας το κείµενο εχει ως εξής: «Αριθ. 1533 Καθορισµός χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης για τη θερινή περίοδο 1989 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου άρθρου του Ν. 1788/ 88, που κύρωσε την µε αριθµ. 10/19.1.88 Π.Υ.Σ. «Ρυθµισεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθΐγνα». . 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1558/ 85 «Κυβερνηση κώ κυβερνητικά όργανα». 3. Τις χλιματολογαες συνθήκες που επικρατουν χατά τη θερινη περίοδο και την υπάρχουσα υποδοµή στα καταστήµατα. 4. Τις απόψεις των οικείων επαπελματικων οργανώσεων εργοδο. τών χαι εργαζοµένων. 5δ. Την από 11.5.89 γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασιας 6. Τις ανάγκες εξυπηρετησης του καταναλωτικού κοινού Αποφασίζουµε Καθορίζουµε το ωραριο λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων, καταστηµάτων τροφίµων χαι χρεοπωλείων --. οπωρολαχανοπωλείων περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, από 16 Μαΐου 1989, για τη θερινή περίοδο ως εξής: α. Εµπορικών καταστηµατων - καταστηµάτων τροφίµων χαι οπωρολαχανοπωλείων: . 8.00 - 1500 Δευτέρα Τρίτη 8.00 - 1400 . και 17.30 - 20.30 Τετάρτη 8.00 - 15.00 . ' Πέµπτη 8.00 - 1400 χαι 17.30 - 2030 Παρασκευή. '8.00 - 1400 χκαι 17.30 - 20.30 Σάββατο 8.00 - 15.00 β. Κρεοπωλείων; Δευτέρα 1.30 - 15.00 Τρίτη 7.30 - 15.30 Τετάρτη. 7.30 - 15.30 Πέµπτη 7.30 - 15.30 Παρασκευή 7.30 - 13.30 χαι 17.30 - 20.30 Σάββατο 7.30 -.15.00. Η απόφαση αυτή, που χοινοποιείται για εκτελεση, θα δηµοσιευθεί στην Εφηµεριδα της Κυβερνησης και θα επικυρωθεί µε νοµοθετική διάταξη. . Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 2 Η απόφαση του Υπουργού Εργασιας αριθ. 30962 /27.4.1989 (ΦΕΚ 315/τ.Β' της 27.4. 1989) της οποίας το κείµενο έχει ως εξής: «ΆΑριθ. 30962 Χρονος καταβολής ειδικού εποχιακού βοηθηματος Ν. 1836/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 'Εχόντας υπόψη: 1. Τις διατάζεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικα “Όργανα». 2. Τις διατάξεις του Ν. 1836/ 1989 «Προώθηση της απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις,». 3., Την αριθµ. 32702/30.11.88 απόφασή µας «Ἐιδικό εποχιακό . βοηθηµα στους οικοδόµους». 4. Την αριθµ. 30659/31.3.1989 απόφασή µας «Ειδικό εποχιακό βοήθηµα προς οµοειδεί επαγελµατικές χατηγγορίες (εκτός οικοδόµων) και ειδικό βοηθηµα προς µεµονωµένους ασφαλισμενους» όπως τροποποιΐήθηκε µεταγενέστερα. 5. Την αριθµ. 1532/25.4.1989 απόφαση του ΑΣ του ΟΑΕΔ (αρ. συνεδριάσεως 20/25.4.89) που µας υποβλήθηκε µε το αρ. 112635/26.4.89 έγγραφο του Οργανισµού. Αποφασίζουµε 1. Στις οµοειδείς επαγγελµατικές χατηγορίες της παρ. } του αρθρου 22 του Ν. 1836/89, εκτός των οικοδόµων, λατόµων, ασβεστοποιών και υδραυλιχών, το ειδικό εποχιακό βοήθηµα χαταβάλλεται µια φορά το έτος χατά το από 1 η Μαΐου έως 20 Δεκεµβρίου χρονικό διάστηµα. Ο έλεγχος των προυποθεσεων χαταβολής του βοηθήµατος διενεργείται κατά το διάστηµα από 1η Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτος. Ειδικά για το βοήθηµα του έτους 1989 ο έλεγχος των προύποθέσεων θα πραγµατοποιηθεί κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήµατος. Ή. Για την καταβολή του ειδικού βοηθηματος της παρ. 6 του αρθρου 22 του Ν. 1836/1989 δεν απαιτείται, χατά την περίοδο της «πρώτης εφαρµογής» της µε αρ. 30659/31.3.89 απόφασής µας, που είναι το διάστηµα των έξι µηνών, η συνδροµή στο πρόσωπο του ανέργου της ιδιότητας του ασφαλισµένου. . ΠΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 22 του Ν. 1836/ 1989 και της αρ. 30659/1 989 απόφασής µας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αρ. 30902 /1989 όµοια. ΙΝ. Η απόφαση αυτή, που κοινοποιείται για εκτέλεση, να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και να χυρωθεί µε νόµο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, 3. Η απόφαση του Υπουργού Εργασιας, αριθ 51590/19.7.1989 (ΦΕΚ 553/Β/21-7-1985), της οποιας το χειμενο έχει ως εξής: . - «Αριθ. 51590 ' Παράταση προθεσµίας υποβολης δααιολογηταων του Π.Α/τος - 901/76. : ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1156/ 77 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εργασίας». 2. Τις διατάξεις του Ν 1558/85 «Κυβερνηση και Κυβερνητικά “ΌΟργανα». 3. Τις διατάξεις του Π:Α/τος 901 /76 «Περί αντικαταστάσεως των διατάξεων του Π.Α/τος 189/7 5 και περί οικονοµικής ενισχύσεως των επί τη βάσει του Νόµου 89/1975 ανασυσταθέντων εργατούπαλληλικχών επαγγελµατικών σωµατείων χαι ενώσεων». 4. Το άρθρο 27 του Ν. 1264/1982 «Για τον εκδηµκρατισµά του συνδικαλιστικού κινήµατος χ.λπ.». Αποφασίζουµε Παρατεϊνουµέ τις προθεσµίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικχών για οικονοµική ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων έτους 1989, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1, περίπτωση δ΄ του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 901 /76 από τη λήξη τους µέχρι 31 Όχκτωβρίου 1989. . Η παραπάνω αποφαση που θα χυρωθει µε νόµο, να χοινοπονηθεί και ΄ να δημοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ» 4. Η απόφαση του Υπουργού Ερτασιας, αρίθ. 14949 (ΦΕΚ 452 τ.Β' της 12.6.1989), της οποίας το κείµενο έχει ως εξης «Άριθ. 14949 Συμπληρωση και τροποποΐηση µερικών διατάξεων φορτοεχφορτωτικχών εργασιωνι ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ υπόφψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/ 1985 «Κυβερνηση κι πίυβερνητικα “Όργανα». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1156/197 Υ «περί οργανισμου του Υπουργείου Εργασίας».3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 74/1975 καθώς και του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3239/1955. 5. Την επείγουσα ανάγκη λήψεως συµπληρωµατικών µέτρων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών των εργαζοµένων στις φορτοεχφορτωτικές εργασίες. Αποφασίζουµε 1. Συµπληρώνεται το άρθρο 5 του Ν. 74/1975 ως αχολουθως 1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται η εξής διάταξης »Επίσης περιλαµβάνονται χαι οι παρακάτω σχκοποί: α. Η επιδότηση των υποαπασχολουµενων φορτοεκφορτωτων Εηράς και κοµιστών τελωνείων Σηράς, εφόσον υπάγονται στα οικεία Κεφάλαια Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.). β Η χορήγηση ατόκων οµαδικών δανείων διαρκείας µεχρι δεχα ετών στους φορτοεκφορτωτές λιµένων χαι ξηράς για την αγορά µηχανικχών µέσων φορτοεκφορτώσεων Χαι εργαλείων (γερανοί, κλαρχ, αρτάνες, κ.λπ.)». 2. Στο τέλος του άρθρου 5 προστιθενται παράγραφοι 4 και 5 που έχουν ως εξής: «4. Οι όροι, οι προύποθέσεις και η διαδικασία, το ὕψος του δανειου και της επιδότησης, η διάρχκεια επιδοτησης και δανειοδότησης, η εξόφληση του δανείου χαι κάθε συναφής λεπτοµέρεια καθοριζονται µε αποφάσεις µας. . ι Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται τα της οικονοµικής ενίσχυσης των οικείων Κεφαλαιων “Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) από το Λογαριασµό Προστασίας Φορτοεκφορτωϊών χαι Λιµενεργατών (Λ.Π.Φ.Λ.) για τη µέσω τούτων καταβολή του δανείου και της επιδότησης στους φορτοεκφορτωτές, καθώς και του τρόπου των ενισχύσεων τούτων και απόδοσης λογαριασµού επ' αυτών. δ. Για την κάλυφψη της δαπάνης που προκαλείται εχ της εφαρµογης της παρ. 1 του άρθρου αυτού, που συµπληρωνεται µε τήν παρούσα, θε- . σπίζονται υπέρ του Λ.Π.Φ.Λ. πορσι εχ πούοστού 49 επί των κάθε φορά εισπραττομενων νοµίµων εργατικών δικαιωµατων που βαρύνουν τους παρακάτω υπόχρεους: α. Τον φορτωτή ή παραλήπτη του εµπορεύµατος ή είδους ως επαύξηση των τιµολογίων φορτοεκφορτώσεων ξηράς, εκ ποσοστού 2ύ%. β. Τους εργάτες φορτοεκφορτωτές ξηράς ως κράτηση, εχ ποσοστού 2Φ%. Οι ανωτέρω πόροι συνεισπράττονταυ µε τους πόρους των Κεφαλαϊων Αποζηµίωση΄ς Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Ξηράς-και µε-τη µέριµνα των οργανων αυτών κατατίθενται στην Εθνιιη της Ελλαδος στον οικείο λογαριασµό του Λ.Π.Φ.Λ.». Π. Το εδάφιο β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4504/ 1966 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της Εργατικής Νοµοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων», που αφορά τους πόρους των λογαριασµών αδείας, αντικαθίστανται ως εξής: «Οι πόροι των λογαριασµών του προηγουµένου εδαφίου καθορίζονται µε χοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας. Μέχρι την ειδοση απόφασης, σύµφωνα µε το ανωτέρω εδαφιο, εξα. χολουθούν να ισχθόυν οι κείµενες διατάξεις,». ΠΠ. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου ΄7 του άρθρου 4 του Ν. 4504/ 1966, που αφορά την επέχταση των φορτοεκφορτωτικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής: .. «Ή επέκταση των διατάξεων των φορτοεκφορτωτικών εργασιών σε κοινότητες ενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, µετά από έκθεση του αρµόδιου Νοµάρχη και γνωμοδοτηση του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.. -. .ΠΝ. Η απόφαση αυτή που θα κυρωθεί-µε νόµο να δηµοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. >Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, 5. Η απρφαση του Υπουργού Εργασιας, αριθ. 17645/28-9--1989 (ΦΕΚ 729 τ.Β΄ της 29-.9--1980) της οποίας το χείµενο έχει ως εξής: «Αριθ. 17645 Συµπλήρωση της 14949/30-5-1989 απόφασης Υπουργού Εργασίας «ΣυμπΧήρωση χαι τροποποΐηση µερικών διατάξεων φορτ/τικών εργασιών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντας ι;πόφη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/ 1989 «Οργανισµός Υπουργείου Ερ| . τασιας» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 74/1975 χαθώς και του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3239/ 1955 5. Την αριθ. 14949/30-5-1989 απόφασή µας «Συμπληρωση και τροποποίηση µερικών διατάξεων φορτοειφορτωτικων εργασιών» (ΦΕΚ Φ52/Β/12-6-89). 6. Την επείγουσα ανάγκη λήψεως συµπληρωµατικών µέτρων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών των εργαζοµένων στις φορτοεχφορτωτικές εργασίες, αποφασίζουµε: 1. Συµπληρώνεται η αριθµ. 14949/30-5--1 989 απόφασή µας ως ακολούθως: 1. Στο τέλος της παραγρ. 1 της παραπάνω αποφασηςπροστιθεται υποπαράγραφος 7 που έχει ως εξής: «γ. Η λειτουργια θερινών χατασκηνώσεων για τα παιδιά των φορτοεκφορτωτών λιµένων και ξηράς». . Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού δύναται να αγοραζονται από το Λογαριασµό Προστασίας φορτ/τών χαι Λιµενεργατών (Λ.Π.Φ.Λ.) κατάλληλοι σικοπεδικοί χώροι για την ανέγερση κτιριακών και λοιπών έργων εγκατάστασης. Μέχρις ότου ο ανωτέρω σκοπός δύναται µ.ε του Α.Π.Φ.Λ. να αποστέλλονται τα παιδιά των φορτοεχφορτωτων σε κατασκηνώσεις δηµόσιου τοµέο. 2. Στην παράγρ. 2 της ως άνω απόφασης προστίθεται χαι παραγραφος ό που έχει ως εξής: «6. Οι όροι και προθποθέσεις λειτουργίας των κατασκηγνώσεων καθώς και αποστολής των τέχκνων φορτ/τών σε κατασχηνωσεις του Λ.Π.Φ.Λ. η ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η διάθεση των αναγχκαίων χονδυλίων από το Α.Π.Φ.Λ. για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, η διαδικασία αγοράς οικοπεδικών χώρων για την ανέγέρση των αναγκαίων κτιριακών χαι λοικών έργων εγκατάστασης και εξοπλισµού, καθώς χαι κάθε συναφής λεπτοµέρεια καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας». Π. Οι διατάξεις των παραγράφων ] και 2 της απόφασης 14949/ 30-5-89 όπως συµπληρώνονται µε την παρούσα δεν εφαρµόζονται για τους φορτοεκφορτωτές ξηράς Αθηνών, Πειραιά χαι Θεσσαλύνίκης. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµεριδα της Κυβερνήσεως και να χυρωθεί µε νόµο., Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 1989 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Θ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ, ΄“Άρθρο 26 Κυρωνεται από τότε που εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΠΠΠ/Φ.1 /9390 Υπουργική Απόφαση που δηµοσιευτηχε στο ΦΕΚ 768/Β/ 25--10-1988 χαι της οποίας το χείµενο έχει ως εξης «Αριθ. ΔΙΠΠΠ/Φ.1/9390 … Προσλήψεις προσωπικού. στο δηµόσιο τοµέα συµφωνα µε τους νόµους 1648/1986 και 1735/1987 . Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ.. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147) και 1735/1987 (ΦΕΚ 195),. 2. Ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού στον οποίο αποβλέπει το σύστηµα των προσλήφεων προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα που χαθιερώθηκε µε τους ν. 1735/1987 και 1648 /1 9ΒΑ ΦΕΚ 27 ως αναγκαιες συγκεκριµένες συµπληρωµατικές ρυθµισεις, αποφασιζουµε 'ΆΑρθρο 1 1. Μετά την τρίτη λέξη «...καλώς», στον έβδοµο στίχο της παραγράφου 6 του αρθρου 8 τουν. 1735/1987 και πριν από τη λέξη «χαυ προστίθεται η φράση «10 µόρια», όταν ο χαρακτηρισµός είναι «καλώς». 2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου ] του ν. 1648/ 1986 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Οµοίως προστατεύονται και πολύτεκνοι γονείς µε 4 τέκνα ᾗ ένα από τα τέχκνα τους και όχι περισσότεροι από ένα µέλος της οικογένειας, αν δεν υπάρχουν υποφήφιοι πολύτεχνοι γονείς η τέκνα τους του προηγούµενου εδαφίου». 3. Στο τέλος της παρατραφου 1 του αρθρου 3 του ν. 1648/1986 προστίθεται η εξής φράση: «και τέκνα αναπήρων και θυµάτων πολέµου και τέχνα αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης του ν. 1285/82 (ΦΕΚ 115)». ΄ 4. Η φράση µε τις λέξεις «και αναπΐρους», στον τέταρτο στίχο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του ν. 1648/1986, που αρχίζει µετά. την τελευταία λέξη «περιόδουν ατον τρίτο στίχο της ίδιας παραγράφου Χαι τελειώνει πριν από την λέξη «της» του τέταρτου στίχου αντικαθίόταται ως εξής: «τέχνα αναπήρων και θυµάτων πολέµου, ως και τέχνα αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης του ν. 1285/ 1982 χαι προστατευόµενους». . “Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως και να χυρωθεί µε νόµο. Αθΐγνα, 4 Οκτωβρίου 1988 Ο ΥΠογΡΓΟΣ Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, Άρθρο 27 Κυρώνεται από τότε που εκδοθηκε η αριθ. 130558/ 12-6-1989 (ΦΕΚ 471 /+.Β' της 16-6-1989) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εσωτερικών, Εθνικής “ΆΑµυνας, Οικονοµικών, Εργασίας χαι Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το κεΐµενο της οποίας έχει ως εξής: | «ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ … Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: . 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/ 85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (ΦΕΚ 177/Α/85),. 2.Την γνώµη της Ειδικής Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγράφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 1505/84. . Την ανάγκη λήψης προσθετων µέτρων για βελτίωση των συνθηκων ' εργασίάς και του εργασιακού χώρου γενικότερα των εργαξζοµένων στα Μηχανογραφικά Κέντρα του Δηµοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. καιτων Ο.Τ.Α. Αποφαςίζουμε 1.Χόρηγειται στους έργαζοµενους µπροστά σε οθόνες οπτικής χαταραφης µία ηµερα αδείας µετ' αποδοχών ανά δίµηνο περαν της κανονικής. ύστερα από αίτηση του εργαζόµενου. . Το δικαιωμα αυτό θα πρέπει να ασκηθεί εντός του συγκεκριμενου δι“ µΐγνου άλλως χάνεται. 2.Καθίσταται υποχρεωτική η αποµάκρυνση των εγκύων από τις οθόνες οπτικής καταγραφής και η αλλαγή θέσης εργασίας τους για όλο το διάστηµα της κύησης. 3.Καθιερώνονται 1 Άλεπτα διαλείµµατα κάθε δύο ώρες κατά την διάρχκεια του ωραριου για όσους εργαζοµενους απασχολουνται µπροοτά σε οθόνες πάνω από 4 ώρες την ηµέρα συνολικα ή κάνουν διορθωτική εργασία ασχέτως αριθµού ωρών.Τα διαλείµµατα αυτά δεν συσσωρεύονται. Για όσους παίρνουν ήδη διάλλειµα µισής ώρας, το διάλειµµα αυτό συµφηφίζεται µε το παραπάνω χωρίς σώρευση. Δεν δικαιολογείται διάλειµµα για άλλες κατηγορίες εργαζυµενων πλχην των αναφεροµένων στην παράγραφο 1,: 4.Βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας σε όλα τα µηχανογραφικά χέντρα µε τα εξής τεχνικά µέτρα: 1)Εγκατάσταση κλιµατισµού -- αερισµού, όπου απαιτείται, η βελτίωση του υφισταµένου µε προγραµµατισµό και έγκριση σχετικών δαπανών, µελετών και έργων από το τρέχον έτος σε κάθε φορέα. 2)Διενέργεια ειδικών µελετών αντιµετώπισης του θορύβου σε κάθε µηχανογραφικό χκέντρο, η ανάθεση των οποίων θα γίνει το τρέχον έτος ή ο προγραμµατισμος χαι η τους το αργότερο το επόµενο ετος για κάθε φορέα. {) Για την επίτευξη εργονοµικών µυθµισεων προµηθειες και εγκαταστάσεις, χκατά τό τρέχον έτος, των παραπάνω στοιχείων που θα χρησίµοπουηθούν από τους εργαζομενους µπροστά σε οθόνες: - Ρυθµιζόµενα και περιστρεφόµενα χαθισµατα - Υποπόδια . - Ρυθµιζόµενα αναλόγια χειµένου - Ρυθµιζόµενες χουρτίνες - Κοινά φώτα χαι όχι φθορισµού ὕστερα από αίτηµα των εργαζοµένων - Εξασφάλιση σχουρων επιφανειών στα τραπέζια. ΄ - Εξασφάλιση χώρου μπροστα στο πληχτρολογιο η ειδικού πλαισίου για τη στήριξη του χεριού. 5.Καθιερώνεται, µε ευθύνη της διοικησης του χαθε µηχανογραφικού κέντρου, διενεργεια σεµιναρίων επιµόρφωσης για τους χινδύνους χαι τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων µπροστά σε οθόνες και οπωσδη ποτε τη διενέργεια σεµιναρίων πριν την ανάληψη εργασίας από νέους υπαλλήλους. ' 6.Καθιερώνονται προληπτικες ιατριπες εξετάσεις.: α όλο το προσωπικό που εργαζεται µπροστά σε οθόνες από 1ατρο Οφθαλµιατρο και Ορθοπεδικό, µία φορα το χρόνο ή και όταν παρίσταται ανάγκη κατά περιπτωση. Μέχρις ότου προσληφθούν Γιατροί Εργασίας στους κατά τα ανωτέρω φορείς οι παραπάνω εξετάσεις θα διενεργούνται από γιατρούς στρατιωτικών νοσοκοµείων. 7.Παρέχονται ειδικά γυαλιά, όταν αυτό άσυσταθεί από τον Οφθαλµίατρο καταβαλλοντας το χόστος αγοράς από την ασφάλιση του δηµοσίου. Η απόφαση αυτή που θα κυρωθεί µε νοµο να δηµοσιευθεί ατην Εφη] *μεριδα της Κυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ . ΠΑΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ . ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΥΤΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝ. & κΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΄ ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ,1 Με .Προεδρικό διάταγµα που προτεινει ό Υπουργος Εργασιας, µπορει να χωδικόπονηθούν σε ενιαίο κείµενο, υπό τον τίτλο «κωδικοποίηση διατάξεων για συλλογαες συµβάσεις και διαπρατµατευσεις» όλες οι ρυθµίσεις του παρόντος νδµου, του ν. 3239/ 55 «περί τροπου ρυθµίσεως των συλλογικών, διαφορων εργασίας, συστάσεως Χ.λπ.», του ν.δ. 1198/72 «περί του τρόπουρυθµίσεως των όρων αµοιβης και εργασίας του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού“ δικαίου προσωπικού του Δημοσιου κ.λπ.» όπως χαι των μεταγενεστερων νόµων που τους τροποποΐησαν ή ' τους συμπληρωσαν, έστω και εµµέσως. Κατά την χωδιχοποιηση αυτην επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νοµοθετικης ύλης, η συγχώνευση άρθρων και προοθηιη νέων, η φραστιιη διευκρίνιση και η διόρθωση και προσαρµογή της ορολογί&ς, αρκεί πάντοτε να αλλοιωνεται η έννοια των ισχνουσών διατάξεων. '*γ Η Κωδιχοποιηση αυτή γίνεται από επταµελή επιτροπή,. που συγχκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίάς και περιλαµβάνει ανώτεβους υπάλληλους του Υπουργείου Εργασίας και λειτουρτει εκτός ωρών εργάσίας των Ατηµοσίων Υπηρεσιών.Εισηγητής χωρίς ψήφο, ορίζεται υπάλληλος της Διευθύνσεως Α του Υπουργείου. Επίσης στην επιτροπή µπορούν να προστεθούν και δύο επιστήµσνες ειδικοί στα εργατικά ή κοινωνιολογικά θέµατα. ' 2.Τ ζια η διευκρίνιση κάθε χρήσιµης λεπτοµέρειας στην εφαρµογή αυτού του νόµου, Μδιδετοα απόφαση του Υπουργού Εργασίας. “Άρθρο 29 1.Οιπεριπτ. α' β' και ζ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1597/1985 (Α΄ 68) αντικαθίστανται ως εξής: .« 1)Η παραγωγή της πραγµατοποιείται από “Έλληνες ? ή από νοµ.ιχο πρόσωπο εγκαταστηµένο στην Ελλάδα και του οποίου σ νόµιµος εκπρόσωπος είναι Έλληνας., 2)Το πρωτότυπο της ταινίας είναι ελληγνόγλωσσο και΄ εχει σενάριο και διαλόγους γραµµένους στην ελλχηνική γλώσσα, από συγγραφέα “Έλληνα ή ελληνικής καταγωγής, ασχέτως µέρους των διαλόγων που έχουν γυριστεί σε άλλη γλώσσα όπως επιβάλλει το σενάριο ή έχει σενάριο γραµµενο από συγγραφέα υπήκοο των χωρών µελών της ΕΟΚ το οποίο πρέπει να µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.. Σε περίπτωση συµµετοχής ξένου ηθοποιού είναι απαραίτητη η µεταγλώττισή του στην ελληνική γλώσσα.»« 3)Το σύνολο του εργατικού προσωπικού είναι Έλληνες και έχουν ασφαλιστεί στο Ι.Κ.Α. ή άλλο δηµόσιο ασφαλιστιχό οργανισµό ή σε ένα από τα καθεστότα χοινωνικής ασφάλισης που ισχύουν στα άλλα χρατη µέλη της Ε.Ο.Κ.». 2.Οιπαράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 1597/ 1986 αντικαθιστανται ως εξής: -“« 2.Για την εφαρµογή των διαταξεων της-ανώωτέρω παραγράφου, οι πολίτες κρατών--µελών της Ευρωπαϊκής Οικονοµιχης Κοινοτητας εξοµοιώνονται µε τους Έλληνες πολίτες. 3.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ὕστερα από σύµφωνη γνώµη του Γνωµολδοτικού; Συµβουλίου Κινηµατογραφίας µπορούν να εξαιρεθούν κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1, εκτός από αυτό που αφορά στην υποχρέωση έκδοσης του πρωτοτυπου της ταινιας στην ελληνική γλώσσα.». 3.Οιπαρ. 4 και 5 του άρθρου 7 -του ν. 1597 /1986, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4Κάθε χρόνο καταβάλλεται στους επιχειρηµατίες αιθουσών προβολής ταινιών ποσό ίσο µε ποσοστό 204 του ειδικού φόρου που εισπράχτηκε από τα εισιτήρια που πραγµατοποΐησε η αίθουσα στη διάρκεια του χρόνου. ι … Αν η αίθουσα έχει προβάλει ταινίες που οι διάλογοι της πρωτότυπης τελικής µορφής τους είναι στην ελλχηνική γλώσσα ασχέτως µέρους των διαλόγων που έχουν γυριστεί σε άλλη γλώσσα, όπως ενδεχοµένως επιβάλλει το σενάριο, το ποσοστό αυξάνεται σε 3092 για µια εβδοµάδα προβολής, σε 404 για δύο και σε 55 % για τέσσερις εβδοµάδες προβολής. Κατά την προβολη ελληνικών ταινιών στη χειµερινή περίοδο, η αίθουσα πρεπει να έχει συµπληρώσει πλήρες δίωρο προγραµµα µε ταινία µικρού µήκους. Ι κι 7Τα πιο πάνω ποσοστά (εδαφ. α και ) καταβαλλονται όταν η αἰί-΄ θουσα πραγµατοποίησε µέχρι 100.000 εισιτήρια. Για τα εισιτήρια πάνω από 100.000 δεν χαταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό. Τα ποσοστά που ,τροβλέπονται στην παράγραφο 4 µπορούν να αναπροσαρµοζονται κάθε τρία χρονια µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού.» ΄Αρθέο 30 Στις κατηγορίες των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 780/ 1978 περιλαµβάνονται και οι Τεχνικοί Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. “Ά311-1-199] χαταργείται η διαταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.δ. 3755/1957 «περί αυξησεως αναδροµικώς των απο- δοχών των µιεθωγόν, τροποποιήσεως χαι συµπληρώσεως του ν. 3239/1955. χ.λπ.Χ. “Άρθρο 32 … 1.+Ή παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 1469/1984 τροποποιείται ως εξής: «ά. Σε περίπτωση εργασίας αυτών που παΐρνουν το επίδοµα τύπου σύνταξης µε βάση τη διάταξη του άρθρου 42 του ν. 11 ] και των επιµέρους αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, καταβάλλεται ολύχκληρο το δικαιούµενο ποσό του επιδόµατος από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς » 2.Στη; παρ. 13 του αρθρου 18 τουν. 1759/1988 προστιθενται «ορθοπεδικών µηχανηµάτων και βοηθηµάτων». “Άρθρο 33 Το οριζόμενο από το άρθρο 24 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α της 20-5-85) ανώτατο όριο αποζηµίωσης αυξάνεται από την ισχύ του παρόντος στο ποσό. του ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχµών. “Άρθρο 34 Μετάταξη -- µεταφορά προσωπικού 1.Επιτρέπεται η µετάταξη τακτικών υπαλλήλων α) από υπουργείο σε υπουργείο ή σε ν.π.δ.δ. ή οτ.α., β} από ν.π.δ.δ. σε Υπουργείο ή άλλο νπ.δ.δ. ή οτ.α., γ)από οτ.α. σε υπουργείο ή ν.π.δ.δ. ή άλλο σ.τ.α., και 1)από φορείς του δηµόσιου τοµέατων περιπτώσεων ΄, στ' και ζ της παρ.. 6 του άρθρ. 1 -του ν. 1256/1982, όπως ισχύει, σε υπουργείο, ν.π.δ.δ. καιοτ.α., ύστερα από σύµφωνη γνώµη των οικείων υπηρεσιακχών συµβουλίων, εφ'όσον για οποιονδήποτε λόγο πλεονάζουν στην υπηρεσία στην οποία ανήχκουν οργανικώς. Η µεταταξη γίνεται και χωρίς αἷτηση των υπαλλήλων. 2.Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 2-- 10 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987. 3.Έχκτακτο προσωπικό µε σχέση εργασιας ιδιωτιχου δικαΐου αοριστου χρόνου, φορέων του δηµόσιου των περιπτωσεων γ . ε στ' και ζ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, όπως ισχύει, εφ'όσον µε οποιονδήποτε τρόπο πλεονάζει, µπορεί να µεταφέρεται, µε αίτηση ή χωρίς αίτηση, σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, ν.π.δ.δ. χαύο.τ.α. χαι να χατατάσσεται σε κενες θέσεις, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έφ'όσον έχει τα γενικά και ειδικάτυπικάὰ προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές. Αν δεν υπάρχουν χενές θέσεις, η κατάταξη γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικάΐως µετην απόφαση µεταφοράς κατά ειδικότητα και αριθµό ίσο µε τον αριθµό των προσώπων που θα καταταγούν σ' αυτές. Για το συνολικό αριθµό των θέσεων αυτών κατά ειδικότητα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου γιατην πρόσαληψη οργανου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πιο πάνω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται µόλις κενω. θούν µε οποιονδήποτε τρόπο. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται από τις διατάξεις του Κεφ. Γ'΄ του ν. 993/1979 ή του ν. 1188/1981, προκειµένου για το προσωπικό των ο.τ.α.; όπως ισχύουν. 4.Κατά τα λοιπά. εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 13, 14, 15 εδάφ. α', 16, 17 και 18 του άρθρου 20 τουν. 1735/1987. 5.Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν εφαρµόζονται σε φορείς του δηµόσιου τοµέα που δεν είναι βιωσιµοι, ιδίως λόγω πτωχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση. 6.Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται χκαι για τη µεταφορά προ.σωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσΐου, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. που πλεονάζει για οποιονδήποτε λόγο στην υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικώς. Κατά τα λοιπόάνεφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 4 και 4. 7. “Όταν η µετάταξη ή µεταφορά γίνεται σε κενή θέση ή συνιστώµενη προσωποπαγή θέση, καταργείται µε την απόφαση µετάταξης ή µέταφοη θέση που χατέχει ο μετατασσοµενος ή µεταφερόµενος υπάλληλος. 8.Ο αριΘµηταος κατά κλάδο ή ειδικότητα χαθορισµός του πλεονά.ζοντος προσωπικού γίνεται µε απόφαση του Υπουργου Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού, ύστερα από γνώµη: επιτροπής που συτκροτειται µε απόφαση του Υπουργού Προεδριας της Κυβερνησής από: 1)έναν εχπροσωπο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνησης, 2)έναν εκπροσωπο του οικείου Υπουργου, Υ) έναν εκπρόσωπο του οικείου ν.π.δ.δ. ή οτ.α. ή άλλου φορέα του δηµοσιου τοµέα, 3)έναν εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβαθμιας συνδικαλιστικής οργανωσης που χαλύπτει τους εργαζοµενους του οικείου φορέα, : ΄ . 4)έναν εκπρόσωπο της: Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ή της Γ.Σ.Ε.Ε.. Οι λεπτοµέρειες της συγκρότησης και ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής χαθοριζονται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ὑστερα από. γνωµη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε., µε δυνατότητα καθορισμου κοινού συνδικαλιστικού εκπροσωπου για περισσότερους φορείς, χκαθώς και χοινού εκπροσώπου περισσότερων φορέων. 9.Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης που εκδίδεται µετά από γνώµη της Α.Δ.Ε.Α.Υ. χαι Γ.Σ.Ε.Ε., χαθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια για τον ατοµικό χκαθορισµό του πλεονάζοντος προσωπικού, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία για την χατανοµή του προσωπικού αυτού σε υπηρεσίες που έχουν ζητήσει την κάλυψφη αναγκών τους µε µετάταξη ή µεταφορά προσωπικού. Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ή η Γ.Σ.Ε.Ε. δεν εκφέρει τη γνώµη της µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από … τότε που θα παραλάβει το σχέδιο της πιο πάνω απόφασης, η απόφαση εκδίδεται και χωρις τη γνώµη της Α.Δ.Ε.Α.Υ. ή της Τ.Σ.Ε.Ε.. Η απότης παραγραφου αυτής εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη ληφη της γνώµης-της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε.. Προτεραϊότητα στις µεταταξεις ή µεταφορές πλεονάζοντος προσωπι. κού έχουν οι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, ύστερα από εκτίµηση των προβαλλύµενων στην α«ίτηση λόγων. Ως κριτήρια για τον ατοµικό καθορισµό του πλεονάζοντος προσωπικού λαµβάνονται ιδίως ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η συνυπηρέτηση ή επαγγελµατική εγκατάσταση συζύγων και οι σπουδές τέχκνων σε σχολές της τριτοβαθµιας εκπαίδευσης. 10.Οι διατάξεις της παρ. ό-- ΙΟ του άρθρου 17 του ν. 1586/ 1986 εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν χατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. 11.Οι διαταξεις των προητουµενων παραγράφων, πλην της παρ. 10, ισχύουν γιά δύο έτη από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 12.Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Προεδριας της Κυβέρνησης εντός έξι (6) µηνώναπό τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κάθορίζονται τα κριτηρια µετάθεσης των υπαλλήλων που υπάγονται στον υπαλληλικό κώ-δικα, ή προτεραιότητα των κριτηρίων µε βάση συντελεστες αξιολογησης τους (σύστηµα µορίων), η διαδικασία των µεταθέσεων και χάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Για κλάδους προσωπικού υπηρεσιών µε ιδιοµορφίες λειτουργίας µπορεί να εκδίδεται ξεχωριστό προεδρικό διάταγµα µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνήσης και του οικείου υπουργού. . 35 Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει ένα µήνα µετά από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµεριδα της Κυβερνησεως, µε. δυνατότητα παράτασης του χρονου αυτού κατά ένα µήνα ακόµα µε απόφαση του Υπουργού Έργασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος ισχύουν από τη δηµοτους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-03-08 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/27
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. 2012/6_28-2-2012 2012
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2344 1995
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις. 1996/2399 1996
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2874 2000
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις 2005/3391 2005
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις. 2006/3488 2006
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις. 2008/3691 2008
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας. 2010/3899 2010
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. 2014/4310 2014
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2017/4475 2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.[...]" 2018/4540 2018
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1990/198 1990
Διαδικασία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. 1993/285 1993
Ίδρυση και Λειτουργία του «Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του». 1993/339 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 1993/95 1993
Καταστατικό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. 1998/113 1998
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001
Οργάνωση - Διοίκηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). 2002/142 2002
Σύσταση Κλάδων - Μεταφορά θέσεων στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων. 2004/244 2004
Συμπλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος 358/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας» 2006/185 2006
Ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2007/40 2007
Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. 2014/98 2014