Τροποποΐηση των διατάξεων δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοί. κησης ν.1622 /] 986 χκαι άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  “Οπου χατά την χείµενη νομοθεό΄ία, για την έχδοση οποιασδήποτε διοικητικής κανονιστικής πράξης, απαιτείται η διατύπωση .γνώµης των Τοπικών Ενώσεων Δημων και Κοινοτήτων, ήγνωςΣµοδοτική αυτή αρµοδιότητα. περιέρχεται στο νοµαρχιακό συµβούλιο από την εγκατάστασή του. 3 ' Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 19 έως και 60 του ν. 1622 /1986, όπως έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα, που τυχόν δεν αντιµετωπίζονται µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, µπορούν να ρυθµιστούν µε προεδρικά διατάγµατα. που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του, χατά περίπτωση, αρµόδιου υπουργού. “Άρθρο 4 Με προεδρικό. διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, µπορεί να χωδικοποιούνται σε ενιαίο χείµενο νόµου οι διατάξεις του ν. 1622 /1986, όπως τροποποιήθηκαν χαι συµπληρώθηκαν µε µεταγενέστερους νύµους χαι µε το νόµο αυτόν. Κατά την κωδικοποΐηση αυτήν επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχνουσών διαάτάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα χατάστρωση αυτού ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά. χκαθώς και διορθώσεις στη φραστική διατύπωση. “Αρθρο 5 Προστίθεται στο άρθρο 2 του π.δ. 323/1989 παραγραφος 5 ως εξής: δ. Με προεδρικό διαταγμα, που εκδίδεται µε προταση του Υπουργού Εσωτερικών µέσα σε έξι (6) µήνες από την ισχύ του παρόντος, χοινότητες, που είχαν πληθυσµό κατά την απογραφή του 198 ] τουλάχιστον 5.000 χατοίκους, αναγνωρίζονται σε δήµους». “Άρθρο ό Κύρωση Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου Κυρώνεται κχαι έχει ισχύ νόµου από τότε που εκδόθηκε η πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου αριθ. 19/8--2--90 (ΦΕΚ 16 . 13-2--90), που έχει ως εξής «Διάθεση υπαλλήλων του Δηµοσιου και του ευρυτερου Δηµόσιου Τοµέα για τη γραµµατειακή υποστηριξη του έργου των Βουλευτών Το ΥπΠοΟγΡΓΙκΟ ΣΥΜΕΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόφη α) Τις διατάξεις τουν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 /1985 τ.Α΄“) β) Τις από 27 Δεκεµβρίου 1989 επιστολές του Προέδρου της Βουλής προς τους Προέδρους των κοµµάτων της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προοδου για την ενίσχυση της γραµµατειακής υποστήριξης του έργου των Βουλευτών, Αποφασίζει 1 Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνησης επιτρέπεται, υπαλλήλοι του δηµοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέων του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα που υπηρετούν ή αποσπώνται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης να διατίθενται σε γραφεία βουλευτών για την ενίσχυση της γραµµατειακής υποστήριξης του έργου των βουλευτών Για χάθε βουλευτή επιτρέπεται η διάθεση ενός µόνον υπαλλήλου, πέραν εχείνου που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 2 Από χάθε φορέα του Δηµόσιου Τοµέα (Υ Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.) δεν επιτρέπεται διάθεση αριθµού µεγαλύτερου του δύο στα εκατό υπολογιζοµένου επί του συνόλου των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου αορίστου χρόνου, που υπάγονται στην ίδια υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού Δεν επιτρέπεται διάθεση προΐσταµένων διέύθυνσης ή τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου ούτε υπαλλήλου που είναι ο µοναδικός που υπηρετεί στον κλάδο ή ειδικότητα. 3 Η διάθεση παύει αυτοδικαίως και ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντα της οργανικής του θέσης αµέσως µόλις ο βουλευτής, στο γραφείο του οποίου έχει διατεθεί, αποβάλλει για οποιονδήποτε λόγο τη βουλευτική του ιδιότητα. Ο αποσπώµενος υπάλληλος παραµένει µετά τη διάλυση της Βουλής και αποχωρεί στην περιπτωση που ο βουλευτης δεν επανεκλεγεί. της διάθεσης γινεται σε χάθε περίπτωση που θα τη ζητήσει ο οιχειος βουλευτής. 4 Ο χρόνος της διαθεσης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για χκάθε συνέπεια. 5 Οι υπάλληλοι που διατίθενται για τη γραμµατειαχη εξυπηρέτησή των βουλευτών καµία σχέση υπηρεσιακή ή άλλη έχουν µε την Βουλή και εξακολουθούν να µισθοδοτούνται και να εξελίσσονται υπηρεσιακώς βάσει του υπηρεσιακού καθεστώτος των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικώς χωρίς καµία επιβάρυνση της Βουλής. 6 Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από-τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 7 Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερ. νήσεως και νά χυρωθεί µε νόµο µε τη φροντίδα. του Υπουργου Προεδρίας της Κυβέρνησης ΤΑ ΜΕΛΗ Νικόλαος Θέµελης, Τζαννής Τζαννετάκης, Θεόδωρος Κατριβάνος, Γεώργιος Γεννηµατάς, Γεώργιος Σουφλιάς, Σταύρος ΔΑήµας., Απόστολος Κακλαµάνης, Κων/νος Σταµάτης, Κων/νος Σηµίτης, Σωτήριος Κούβελας, Δηµήτριος Μανίκας, Ιωάννης Δεληγιάννης, Αντώνιος Φούσσας, Κων/νος Λιάσκας, Αναστάσιος Πεπονής, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Απ.--Αθ Τσοχατζόπουλος, Νικόλαος Παππάς, Προκόπης Παυλόπουλος, Ιωάννης Ποττάκης; Ιωάννης Αραγασάκης, Βασίλειος Κοντογιαννόπουλος, Γρηγοριος Γιάνναρος, Ιωάννης Κεφαλογιάννης .
Άρθρο 7 "Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 161 /1 975 «Περί συστάδεως, οργανώσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δηµοκρατίας»ν, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο. 16 του ν. 1476/1984 και ισχύει ηδη, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος υπ'αριθ. 6:«"
1.  
  'Όσοι αποφοιτούν επιτυχώς από το Τµήµα Διπλωµατικής Κατεύθυνσης της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) διορίζονται ως µόνιµοι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, του χρόνου φοίτησης στην ΕΣΔΑ λογιζοµένου ως χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας για χάθε συνέπεια. Η προαγωγή στον επόµενο βαθµό του Γραμµατεα Πρεσβειας Γ' Τάξης συντελειται µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από το διορισµό τους.
2.  
  Για τους έχοντες την ιδιότητα του δημοσιου υπαλληλου, χρόνος της αδειας αυτής λογιζεται παράταση της απόσπασής τους στην ΕΣΔΔ: Ν. 1388 /83 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΠΟΥΛ|ΑΣ Αριθ. ΔΙΕΚ/Η.Ι2-Κ-1/8/4958 'Έγκριση χορήγησης άδειας µε αποδοχές στους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Με την ίδια απόφαση συνιστώνται οι θέσεις που καταλαµβανουν οι αποφοιτοι. Εθνικού Κέντρου Δηµόσίας Διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 20 παρ. 1 και 4 αποφασιζουµε.
 1. Με. αποφαση του Υπουργού Εσωτεριχών, οι υπαλλήλοι του προηγουµένου εδαφίου µπορούν να αποσπώνται στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοιχησεις για ένα, τουλάχιστον, έτος και οπωσθήποτε µεχρι την χατάρτιση από τα Νοµαρχιακά Συµβούλια των Όργανισµών της παραγρ. 6 του αρθρου 56 του Ν. 1622 / 86 (ΦΕΙκ 92 Α).
 2. Μετά το περας του χρόνου της απόσπασης. οι ανωτέρω µπορούν να µεταταγουν στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοιχησεις, σε θέσέις προϊσταµένώων οργανικών µονάδων.
 3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση τουΥπουργου Εσωτερικών, καθοριζεται η διαδικασία επιλογής, κα- . τανοµής και διορισµού των αποφοίτων στους Δήµους και στους αναπτυξιακούς συνδέσµους».
 4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να χυρωθεί µε νόµο. Αθήνα, 7 Απρλτου 1989 Οι νπονγΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α. ΠΕΠΟΝΗΣ ετοτενίκουΑ.
 5. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ .β) ΔΙΔΑΔ/Φ.12/2/841 1 Ροθµιση θεµάτων υπηρεσιακής χκατάστασης αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης που διοριζονται στο Διπλωµατικο Κλάδο.
 6. Οι ΥπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Εχοντας υπόφη:
 7. Τις χειµενες διατάξεις (νοµοι 1388/ 1983 και 962 /1979), από τις οποίες συνάγεται ότι ο χρόνος φοίτήσης των υποφηφίων διπλωµατικών υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, αποφασίζουµε:.
3.  
  Μετά το πέρας της άδειας Οι απόφοιτοι οφειλουν να παρουσιάζοντάι στην Υπηρεσια που διορίζονται
4.  
  Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής οι απόφοιτοι οφείλουν να επικοινωνούν, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε τη Σχολή,
5.  
  Η άδεια είναι δυνατό να ανακαλείται, για Σο.σύνολο ή µερος των αποφοίτων, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσια…χστην οποία διορίζονται το επιβαλλουν -Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εξρημερίδα της Κυβερνήσεως και να χυρωθεί µε Νόµο.
6.  
  Επίσης οι αποχωρουντες Προεδροι της Δηµοκρατίας δικαιούνται να ζητησουν, όπως η θέση ενός εχ των οπωσδήποτε διατιθεµενων, κατά τα ανωτέρω ή δυνάµει οιασδήποτε αλλης διατάξεως 'ή αποφάσεως, προς εξυπηρέτηση των προσώπων οιασδήποτε κατηγορίας συµπληρωθεί µε πρόσωπο άλλης κατηγορίας εκ των προβλεποµένων πάντοτε προς εξυπηρέτησή των». “Άρθρο & Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόµου από τότε που ίσχυσαν οι υπουργικές αποφάσεις: ΔΙΔΑΔ/Φ.Ι2/2/8411 (ΦΕΚ 243/Β,/ 7-4--89), ΔΙΔΑΔ/ΦΙ2/1/8410 (ΦΕΚ 243/Β/ 7--4-80), (ΦΕΚ 329/Β/ 27--5-88) και ΑΙΑΛΑ/Φ. 12/7/1 6566 (ΦΕΚ 533/ 30-6-89 Τ.Ε.), οι οποίες έχουν ως εξής:.
 1. Αριθ.
 2. ΔΙΔΑΔ/Φ.12/1/8410 Αντικατάσταση της παρ. 4 περ. ζ του άρθρου 14 του ν. 1388 /1983. οι ΥΠΟνΡΓοΟι .
 3. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κΑ ΕΣΩτΕΡικαΝ ΄ Έχοντας υπόφψη:.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/19 2008
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1622 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Σύσταση και κατάργηση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών. Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων τον Υπουργείου Εξωτερικών. 1992/2080 1992
Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε[...]" 2011/3917 2011
Συμπλήρωση Π.Δ/τος αριθμ. 115/1989 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Α 51 ). 1995/385 1995