ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1879

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση .της 126 Διεθνσύς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση ΄ στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ 1| ] Γενικές διατάξεις 'Άρθρο 1 1. Αυτή η σύµβαση εφαρµόζεται σ΄ όλα τα θαλασσοπλοούντα πλοία µε µηχανική πρόωση, είτε αυτά ανήκουν στο Δηµόσιο, είτε ΄ σε ιδιώτες, που προορίζονται για τη θαλάσσια αλιεία και είναι νηολογηµένα στην επικράτεια της χώρας για την οποία ισχύει αυτή η σύµβάση. 2. Η εθνική νοµοθεσία θα προσδιορίσει πότε ένα πλοίο θα θεωνρείται ως θαλασσοπλοούν για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης. 3. Η σύµβαση αυτή δεν ισχύει για τα πλοία που έχουν χώρητι. κότητα µικρότερη από 75 κοχ. Παρ' όλα αυτά, η αρµόδια αρχή, αφού συµβουλευθεί τις εφοπλιστικές οργανώσεις αλιείας και τις οργανώσεις αλιέων, εφ'“όσον υπάρχουν τέτοιες, µπορεί να απο. φασίσεινα ισχύει η σύµβαση αυτή και σε πλοία από 25 έως 75 κοχ. όταν κρίνει ότι αυτό είναι δικαιολογηµένο και πραγµατοποιήσιµο. 4. Η αρµόδια αρχή µπορεί, αφού συµβουλευθεί τις εφοπλιστι. κές οργανώσεις αλιείας και τις οργανώσεις αλιέων, εφ΄όσον υπάρχουν τέτοιες, να χρησιµοποιεί ως κριτήριο το µήκος αντί για τη χωρητικότητα του πλοίου, για την εφαρµογή της σύµβασης αυτής. Στην περίπτωση αυτήν η σύµβαση δεν ισχύει για πλοία µήκους µικρότερου των 24,4 µέτρων (80 ποδών). Παρ' όλα αυτά, η αρµόδια αρχή αφού συµβουλευθεί τις εφοπλιστικές οργανώσεις αλιείας και τις οργανώσεις αλιέων, εφ΄όσον υπάρχουν τέτοιες, µπορεί να αποφασίσει να εφαρµόζεται η σύµβαση αυτή και σε πλοία που έχουν µήκος από 13,7 ως 24,4 µέτρα (45-80 πόδια) όταν κρίνει ότι αυτό είναι δικαιολογηµένο και πραγµατοποιήσιµο. 5. Η σύµβαση δεν εφαρµόζεται: ΄ α) στα πλοία και σκάφη που χρησιµοποιούνται κατά κανόνα για ερασιτεχνική αλιεία ή για αναψυχή, β)στα πλοία και σκάφη, που το κύριο µέσο προώθησης είναι τα ιστία, αλλά είναι εφοδιασµένα και µε βοηθητικούς κινητήρες, γ) στα φαλαινοθηρικά ή σε ανάλογα σκάφη και πλοία, δ) στα πλοία αλιευτικών ερευνών και προστασίας της αλιείας. 6. Οιπαρακάτω διατάξεις αυτής της σύµβασης δεν εφαρµόζο. νται σε πλοία που κατά κανόνα αποµακρύνονται από τα λιµάνια που συνήθως ελλιµενίζονται για χρονική περίοδο µικρότερη των 36 ωρών και όταν επιστρέφουν και παραµένουν στο λιµάνι δεν µένει πάνω σ΄ αυτά µόνιµα πλήρωµα: α) 9, παράγραφος 4, Β) '“Αρθρο 10, Υ) 'ΆΑρθρο 11, δ) 'Αρθρο 12, ε) 'Άρθρο 13, παράγραφος 1, στ) 'Αρθρο 14, ΄ ζ '*Αρθρο 16. Παρ΄ όλα αυτά τα πλοίαπου αναφέρθηκαν προηγουµένως, πρέ. πεινα είναι εξοπλισµένα µε επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και : µε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ώστε το πλήρωµα να µπορεί να γευµατίζει, να ετοιµάζει το φαγητό του και να ξεκουράζεται. 7. Μπορεί να γίνει εξαίρεση από τις διατάξεις του Μέρους !Η αυτής. της σύµβασης, για κάθε πλοίο, αν, µετά από γνώµη των εφοπλιστικών οργανώσεων αλιείας και των οργανώσεων αλιέων, εφ'όσον υπάρχουν τέτοιες, η αρµόδια αρχή κρίνει ότιη εξαίρεση αυτή θα επιφέρει την καθιέρωση όρων ευνοϊκότερων στο σύνολό τους απ' αυτούς που θα προέκυπταν από την πλήρη: εφαρµογή της σύµβασης. Οι λεπτοµέρειες πάνω σε όλες τις εξαιρέσεις αυτού του είδους θα ανακοινώνονται από το ενδιαφερόµενο Μέλος στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, που θα πληροφορεί γι' αυτό τα Μέλη της Διεθνούς Οργάνωσηις Εργασίας. 'Αρθρ'ο 2 Για την εφαρµογή της σύµβασης αυτής: σ) µε τους όρδυς «αλιευτικό πλοίον ή «πλοίο», εννοείται κάθε σκάφος ή πλοίο, πάνω στο οποίο εφαρµόζεται η σύµβαση αυτή, β) ο όρος «χωρητικότητα» σηµαίνει την ολική χωρητικότητα σε κόρους; ΄ ΄ ΄ γ) ο όρος «µήκος» σηµαίνει την απόσταση από την πρωραία όψητης στείρας (κοράκή, µετρούµενη στο επίπεδο του καταστρώ. µατος του προστέγου, µέχρι την πρυµναία όψη του ποδοστήµατος ή όταν δεν υπάρχει ποδόστηµα µέχρι την πρωραία όψη του άξο. να του πηδαλίου, ΄ δ) ο όρος «αξιωµατικός» σηµαίνει κάθε πρόσωπο, εκτός του πλοιάρχου, που ανήκει σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία στην τάξη των αξιωµατικών, ή , εάν δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία, σύµφωνα µε τις συλλογικές συµβάσεις ή τα έθιµα, ε) ο όρος «κατώτερο πλήρωµα», σηµαίνει κάθε µέλος από το πλήρωµα που δεν είναι αξιωµατικός, στή ο όρος «ενδιαίτηση του πληρώµατος» περιλαµβάνει τους χώρους ανάπαυσης, τα εστιατόρια και τις εγκαταστάσεις υγιεινής που προορίζονται για χρήση από το πλήρωµα, ζ ο όρος «προβλεπόµενο» σηµαίνει αυτό που προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία ή από την αρµόδια αρχή, η) ο όρος «εγκεκριµένου.σηµαίνει αυτό που έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή, ) ο όρος «νέα νηολόγηση» σηµαίνει τη νέα νηολόγηση µε την ευκαιρία ταυτόχρονης αλλαγής της σημο(ας και της ιδιοκτησ(ας του πλοίου. 'Άρθρο 3 1. Κάθε Μέλο΄ς,για το οποίο ισχύει αυτή η σύµβαση, είναι υπο. χρεωµένο να διατηρεί σε ισχύ νοµοθεσία τέτοια που να εξασφα. λίζει την εφαρµογή των διατάξεων που περιλαµβάνονται στα Μέρη , !1, Ν της σύµβασης. ΄ 2. Η νοµοθεσία αυτή θα: . α) υποχρεώνει την αρµόδια αρχή, να ανακοινώνει τα µέτρα που έχουν ληφθεί σ΄ όλους τους ενδιαφεροµένους, β) καθορίζει τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε την εξα.σφάλιση εφαρµογής της σύµβασης, γ) προβλέπει τη σύσταση και τη λειτουργία ενός συστήματος επιθεώρησης, που θα εξασφαλίζει την αποτελεσµατική τήρηση των διατάξεων της σύµβασης, δ6) καθορίζει τις κατάλληλες κυρωσεις για. παράβαση της σύµβασης, ε) υποχρεώνει την αρµόδια αρχή ώστε να έρχεται σε συνεννόηση περιοδικά µε τις εφοπλιστικές οργανώσεις αλιείας και τις οργανώσεις των αλιέων, αν υπάρχουν τέτοιες, -µε σκοπό την επεξεργασία των κανονισµών και τη συνεργασία, στο µέτρο του δυνατού, µεταξύ των ενδιαφερομένων µερών για την εφαρµογή αυτών των κανονισµών. ΄ ΜΕΡΟΣ Σχεδίαση και έλεγχος των χώρων ενδιαίτησης του πληρώµατος “Άρθρο 4 Πριν ν αρχίσει η κατασκευή ενός αλιευτικού πλοίου και πριν από κάθε µετασκευή ευρείας έκτασης ή ανακατασκευή των χώ ρων ενδιαίτησης του πληρώµατος, θα υποβάλλονται στην αρµό.δια αρχή για έγκριση λεπτοµερή σχέδια και στοιχεία για τους χώρους αυτούς., 'ΆΑρθρο 5 Η αρµόδια αρχή θα επιθεωρεί κάθε αλιευτικό πλοίο και 8α βε. βαιώνεται ότι οιχώροι ενδιαίτησης του πληρώµατος πληρούν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας σε καθεμιά από τις παρακάτω περίπτώσεις: α) όταν αλιευτικό πλοίο νηολογε(ται για πρώτη φορά ή υφίστα. ται «νέα» νηολόγηση, β) όταν γίνει µετασκευή ευρείας έκτασης ή ανακστασκευή των χώρων ενδιαίτησης του πληρώµατος, γ) όταν αναγνωρισµένη οργάνωση αλιέων που αντιπροσωπεύ. Ειτο σύνολο ή µέρος του πληρώµατος, ή αριθµός ή ποσοστό του “πληρώµατος διαµαρτυρηθεί στην αρµόδια αρχή κατά τον προβλε. πόµενο τρόπο και έγκαιρα ώστε να αποφεύγονται όλες οι καθυστερήσεις του αλιευτικού πλοίου, ότι οι χώροι ενδιαίτησης του πληρώµατος δεν συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της . σύµβασης. Η αρµόδια αρχή µπορεί να διενεργε( κατά την κρίση της, πε. ριοδικές επιθεωρήσεις. ΜΕΡΟΣ ι Απαιτήσεις ενδιαίτησης του πληρώµατος “Άρθρο 6 . ' 1. Η θέση, τα µέσα, η κατασκευή και η διάταξη των χώρων εν. διαίτησης του πληρώµατος, σε σχέση µε τους άλλους χώρους θαείναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται αρκετή ασφάλεια, προστα. σία από τον καιρό και τη θάλασσα, καθώς και μόνωόη για τη θερ. µότητα κάι το κρύο, τον υπερβολικό θόρυβο, τις οσµές ή τις αναθυµιάσεις που προέρχονται από άλλους χώρους του πλοίου. 2. Από όλους τους χώρους ενδιαίτησης του πληρώµατος θα προ. βλέπονται έξοδοι διαφυγής έκτακτης ανάγκης στο βαΘµό που θε. ωρείται αναγκαίο. 3. Θα καταβάλλεται κάθε προσπάΘεια ώστε να αποΦευγονται ανοίγµατα που συνδέουν άµεσα τα υπνοδωμότια µε τις αποθή.κες ψαριών ή ιχθυαλεύρων, µε τους χώρους µηχανηµάτων, τα µαγειρεία, τις αποθήκες χρωµάτων και φανών, τις αποΘήκες υλικών γέφυρας, µηχανής καθώς και άλλους τέτοιους χώρους, τα στεγνωτήρια, τους κοινόχρηστους χώρους ατοµικής καθαριότητας και τα αποχωρητήρια. Τα διαφράγµατα που χωρίζουν τους παραπάνω χώρους από τα υπνοδωµάτια, καθώς και τα εξωτερικά διαφράγ-. µατα των υπνοδωµατίων θα είναι κατάλληλα κατόσκευασμένα από: χάλυβα ή από άλλο εγκεκριµένο υλικό, αεροστεγώς και υδατοστεγώς. 4. Τα εξωτερικά διαφράγµατα ταν υπνοδωμα(ων καιτων Εστια. τορίων θα φέρουν κατάλληλη µόνωση. Τα καλύµµατα των µηχα. νών, καθώς και τα διαχωριστικά διαφράγµατα των µαγειρείων και των άλλων χώρων στους οποίους παράγεται θερµότητα, θα είναι επαρκώς µονωµένα, όταν υπάρχει πιθανότητα να εισχωρήσει θερ. µότητα σε γειτονικά διαµερίσµατα ή διαδρόµους. ΄ Ακόµα θα υπάρχειπρόβλεψη για προστασία από θερµότητα που διαφεύγει από τις σωληνώσεις ατµού. ή ζεστού νερού. 5. Τα εσωτερικά διαφράγµατα θα κατασκευάζονται από υλικά εγκεκριµένα που να µην επιτρέπουν να εισχωρήσουν ζωύφια. 6. Τα υπνοδωµάτια, οι τραπεζαρίες,. οι χώρου ψυχαγωγίας και οι διάδροµοι που βρίσκονται στους χώρους ενδιαίτησης του πληρώµατος, θα έχουν επαρκή µόνωση κατά της υγρασ(ας και της υ. ΄ περβολικής ζέστης. . 7. Οικύριοι σωλήνες ατµού ή οι αγωγο( εξάτμισης των βαρουλ κων καθώς και των υπόλοιπων συναφών βοήθητικών µηχαντηιµάτων δεν θα περνούν, οποτεδήποτε είναι τεχνικά δυνατόν, από τους χώρους ενδιαίτησης του πληρώµατος, ή από τους διαδρόµους που οδηγούν σ' αυτούς. Στις περιπτώσεις που διέρχονται από τους παραπάνω χώρους ενδιαίτησης ή διαδρόµους θα έχουν επαρκή µόνωση και πλαισίωση. Β. Οιεσωτερικές επενδύσεις ή τα χωρ(σµατα θα εΙναι από τέ τοιο υλικό ώστε η επιφάνειά του να µπορεί να διατηρείται εύκο. λα καθαρή. Οι σανίδες που είναι συναρµοσµένες µε αυλάκια και εγκοπές ή κάθε άλλη µορφή κατασκευής στην οποία µπορούν να εισχωρήσουν ζωύφια δεν θα χρησιµοποιούνται. 9. Η αρµόδια αρχή Θ΄ αποφασίσέι µέχρι ποίου σηµείου θα έχουν τεφαρµογή οι διατάξεις που σκοπό έχουν την πρόληψη ή την κα. ταστολή της πυρκαγιάς, κατά την κατασκευή των χώρων εν. διαίτησης. [ . 10. Οι επιφάνειες των τοιχωµάτων και οι οροφές των υπνοδωµατίων και εστιατορίων θα είναι εύκολες στον καθαρισµό και, εάν είναι βαµµένες, θα έχουν χρώµα φωτεινό Δεν πρέπει να χρησιµοποιείται επίχρισµα από ασβέστη. ΄ . . . 11. Οι επιφάνειες των τοιχωµάτων θα ανανεωνονται ή θά επισκευάζονται, όταν υπάρχει ανάγκη. 12. Τα υλικά και η κατασκευή των επιστρώσεων των δαπέδων στους χωρους ενδιαίτησης του πληρώµατος΄ θα είναι από εγκε. κριµένο υλικό και τρόπο κατασκευής έτσι ώστε η επιφάνειά τους να είναι αδιαπέραστη από την υγρασια και να μπορε( να διατηρη θεί εύκολα καθαρή. 13. Τα ανοικτά καταστρώµατα πάνω από τους χώρους ενδιαί. ΄ τησης του πληρωματος Θα επενδυονται µε ξύλο ή άλλη ισοδύνα. µη µόνωση. 14. Στην περίπτωση που οι επιστρωσεις των δαπέδων είναι ά. πό σύνθετο υλικό; η συναρμογή τους µ& τα τοιχώµάϊτα θα΄ στρογ γυλεύεται έτσι ώστε νά σποφευγονται οι ρωγµές. ' .15. Θα παρέχεται ικανοποιητική ευκολίς αποστράγγισης. 16. Θα λαµβάνεται κάθε πρακτικό µέτρο για να προστατεύονταιοιχώροι ενδιαίτησης του πληρώµατος από την είσοδο µυγών και άλλων εντόµων. 'Άρθρο 7 1. Τα υπνοδωµάτια και τα εστιατόρια θα αερίζονται επαρκώς. 2. Το σύστηµα αερισµού θα ρυθµίζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείτον αέρα σε ικανοποιητικές συνθήκες και να εξασφαΧΜίζει την ικανοποιητική κυκλοφορία του για όλες τις συνθήκες του καιρού και του κλίµατος. 3. Κάθε πλοίο, που κατά κανόνα προορ(ζεται για ταξίδι σε τρο. πικές περιοχές ή σε άλλες περιοχές που έχουν παρόµοιες κλιµα. τολογικές συνθήκες, θα είναι εφοδιασµένο, στο µέτρο που οι συνθήκες αυτές το απαιτούν, µε µηχανικά µέσα αερισµού, καθώς και µε ηλεκτρικούς ανεµιστήρες. Εννοείται όµως ότι µπορεί να υυ οθετηθεί µόνο ένα από τα µέσα αυτά, για τους χώρους όπου αυ:τό εξασφαλίζει ικανοποιητικό αερισµό. 4. Κάθε πλοίο, που απασχολείται σε περιοχές µη τροπικές, θα είναι εφοδιασµένο είτε µε σύστηµα µηχανικού αερισµού, είτε µε ηλεκτρικούς ανεµιστήρες. Η αρµόδια αρχή µπορεί να εξαιρέσει από αυτές τις απαιτήσεις κάθε σκάφος που κατά κανόνα απασχολείται στις ψυχρές θάλασσες του βόρειου ή νότιου ηµισφαίριου. 5.. Η απαραίτητη κινητήρια δύναµη για τη λειτουργία των συστηµάτων αερισµού που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4του άρθρου αυτού θα είναι διαθέσιµη, στο µέτρο που είναι πρακτικά δυνατό, για όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το πλήρωµα παραµένει ή εργάζεται πάνω στο πλο(ο και εφ΄όσον οι ΄ περιστάσεις το απαιτούν. “Άρθρο 8 1. Θα παρέχεται κατάλληλο σύστηµα θέρµανσης για το χώρο ενδιαίτησης του πληρώµατος, στο µέτρο που οι κλιµατολογικές συνθήκες το απαιτούν. 2. Το σύστηµα θέρµανσης θα λειτουργεί στο µέτρο που είναι πρακτικά δυνατό, καθόλο το χρόνο που το πλήρωµα παραµένει ή εργάζεται πάνω στο πλοίο, και εφ΄όσον οι περιστάσεις το απαιτούν. 3. Μέσα θέρµανσης µε ακάλυπτη φλόγα απαγορεύονται. 4. Το σύστηµα της θέρµανσης θα είναι ικανό έτσι ώστε να δια.τηρεί στους χώρους ενδιαίτησης του πληρώµατος τη θερµοκρα.σία σε ικανοποιητικό επίπεδο ακόµη και όταν επικρατούν κανονικές καιρικές και κλιµατολογικές συνθήκες, που το σκάφος υπάρχει πιθανότητα να συναντήσει κατά την απασχόλησή του. Η αρµόδια αρχή θα καΘορωει τους όρους για την πραγµατοπο(ηση των πα. ραπάνω. 5. Τα καλοριφέρ και οι άλλες συσκευές θέρµανσης θα τοποΘετούνται κατά τέτοιο τρόπο και, όπου είναι αναγκαίο, θα προφυλλάσσονται µε προστατευτικό κάλυµµα και µε συσκευές ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ο κίνδυνος ή η ενόχληση για τους ενδιαιτώµενους. 'Άρθρο 9 1. Ο ελάχιστος βαθµός φυσικού φωτισµού στους χώρους ενδιαί. τησης, θα είναι τόσος, που να επιτρέπει σε άτοµο µε κανονική οπτική οξύτητα την ανάγνωση κατά τη διάρκεια αίθριας ηµέρας συνήθους εφηµερίδας σε κάθε µέρος του χώρου, που διατίθεται για ελεύθερη κίνηση. δεν είναι δυνατόν να παρέχεται επαρ.κής φυσικός φωτισµός, θα παρέχεται αντίστοιχα τεχνητός φωτισµός του παραπάνω ελάχιστου βαθµού. 2. Σε όλα τα πλοία θα παρέχονται ηλεκτρικά φώτα στους χώρους ενδιαίτησης πληρώµατος όσο είναι πρακτικά δυνατόά. “Όταν δεν υπάρχουν δύο ανεξάρτητες ηλεκτροπαραγωγικές πηγές για φωτισµό, θα προβλέπεται επιπρόσθετο σύστηµα φωτισµού, µε κα. τάλληλα κατασκευασµένες φωτιστικές συσκευές για χρήση σε έκτακτη ανάγκη. 3. Ο τεχνητός φωτισµός θα τοποθετε[ται κατά τέτοιο τρόπο έ.. τοι ώστε αυτοίπου χρησιµοποιούν τους φωτισµένους χώρους να επωφελούνται απ' αυτόν στο µεγαλύτερο βαθµό. 4. Πέρα από τον κανονικό φωτισµό της καµπίνας, θα υπάρχει σε κάθε κρεβάτι, κατάλληλο φως ανάγνωσης. ΄ 5. Επιπρόσθετα στα υπνοδωµάτια θα προβλέπεται µπλε µόνι. µο φως κατά τη διάρκεια της νύχτας. “Άρθρο 10 1. Τα υπνοδωµάτια θα βρίσκονται στο µέσο ή στο πρυµναίο τµήµα του πλοίου. Σε ειδικές περιπτώσεις, η αρµόδια΄ αρχή µπορεί να επιτρέψει την εγκατάσταση υπνοδωµατίων στο πρωραίο τµήµα του-πλοίου, αλλά σε καµία περίπτωση όµως πέρα από το στε. γανό διάφραγµα σύγκρουσης, εφ'όσον κάθε άλλη τοποθέτηση δεν θάτοαν δικαιολογηµένη ή πρακτική, εξαιτίας του τύπου του πλοίου, των διαστάσεών του, ή της εργασίας για την οποία προορίζεται. 2. Η επιφάνεια του δαπέδου των υπνοδωµατίων κάτά άτοµο,αν αφαιρέσουµε την επιφάνεια που κατέχουν τα κρεβάτια και Οιντουλάπες, δεν θα είναι µικρότερη από: α) σε σκάφη µε χωρητικότητα ίση ή µεγαλύτερη των 25 κοχ. αλλά κατώτερη των 50 κοχ.: Ο,5 τετρ. µέτρα (ή 5,4 τετρ. πόδια), β) σε σκάφη µε χωρητικότητα ίση ή µεγαλύτερη των 50 κοχ. αλλά ' κατώτερη των 100 κοχ.: Ο,7 δ τετρ. µέτρα (ή 8,1 τετρ. πόδια), γ) σε σκάφη µε χωρητικότητα ίση ή µεγαλύτερη. των 100 κοχ. αλλά κατώτερη των 250 κοχ.: Ο,9 τετρ. µέτρα (ή 9,7 τετρ. πόδια), δ) σε σκάφη µε χωρητικότητα ίση ή µεγαλύτερη των 250 κοχ.: 1 τετρ. µέτρο (ή 10 τετρ. πόδια). 3. Εάν η αρµόδια αρχή αποφασίσει σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 4 να χρηστµοποιήσει για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης το κριτήριο του µήκους, η κατ΄ άτοµο επιφάνεια δαπέδου των υπνο. ΄ δωµατίων, όταν αφαιρέσουµε την επιφάνεια που κατέχουν τα κρε. βάτια και οι ντουλάπες, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από: α) σε σκάφη που έχουν µήκος ίσο ή µεγαλύτερο των 13,7 µέτρων (45 πόδια), αλΧλά µικρότερα των 19,8 µέτρων (65 πόδια): Ο,5 τετρ. µέτρα (5,4 τετρ. πόδια), Β) σε σκάφη που έχουν µήκος ίσο ή µεγαλύτερο των 19,8 µέ. τρων (65 πόδια), αλλά µικρότερο των 26,8 µέτρων (88 πόδια) Ο,75 τετρ. µέτρα (8,1 τετρ. πόδια), Υγ) σε σκάφη που έχουν µήκος ίσο ή µεγαλύτερο των 26,8 µέτρων (88 πόδια) αλλά µικρότερο των 35,1 µέτρων (115 πόδια): Ο,9 τετρ. µέτρα (9,7 τετρ. πόδια), δ) σε σκάφη που έχουν µήκος ίσο ή µεγαλύτερο των 35,1 µέτρων (115 πόδια): 1 τετρ. µέτροζή 10,8 τετρ. πόδια). 4. Το ελεύθερο ύψος των υπνοδωµατίων του πληρώµατος θα είναιόπου αυτό είναι δυνατό;, όχι μικρότερο από 19 µέτρα (6 πό. δια και 3 ίντσες). .δ.. Θα υπάρχειικανοποιητικός αριθµός υπνοδωµατίων, ώστε για κάθε κλάδο του πληρώµατος να διατίθεται ένα ή περισσότερα ξε.χωριστά υπνοδωµάτια. Πάντως η αρµόδια αρχή µπορεί να εξαιρέσει από την απαίτηση αυτή µικρά πλοία. . 6. Ο επιτρεπόµενος αριθµός των ατόµων που θα χρησιµοποιούν τα υπνοδωµάτια δεν θα υπερβαίνει τα παρακάτω ανώτατα όρια: α) Αξιωµατικοί: “Όπου είναι δυνατόν, ένα άτοµο σε κάθε καµπίνα, και σε καµιά περίπτωση περισσότερα από δύο. β) Κατώτερο προσωπικό: δύο ή τρία άτοµα σε κάθε καµπίνα, όπου είναι δυνατό. Ο αριθµός αυτών των ατόµων δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: ἣ Σε σκάφη που έχουν χωρητικότητα ίση ή µεγαλύτερη των 250 κοχ. 4 άτοµα. Σε σκάφη που έχουν χωρητικότητα µικρότερη των 250 κόοχ. ΄ 6 άτοµα. 7. Στην περίπτωση κατά την οποία η αρµόδια αρχή αποφασίσει, σύµφωνα µε το άρθρολ παρ. 4 αυτής της σύµβασης να χρησιµο. ποιήσει για την εφαρµογή της σύµβασης, το κριτήριο του µήκους, ο αριθµός των µελών του κατώτερου πληρώµατος, που επιτρέπεται να διαµένει σε κάθε υπνοδωµάτιο, δεν θα υπερβαίνει σε κα. µιά περίπτωση τα παρακάτω όρια: ΦΕΚ 38 α) σε σκάφη µήκους ίσου ή µεγαλύτερου των 35,1 µέτρων (115 πόδια): 4 άτοµα, β) σε σκάφη μήκους κατωτερου των 35,1 µέτρων (1 16 πόδια) 6 άτοµα. 8. Σε ειδικές περιπτώσεις, η αρµόδια αρχή µπορείνα επιτρέψει εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις των παραγράφων 6 και 7 αυτού του άρθρου, εφ' όσον εξ αιτίας του τύπου του πλοίου, του µεγέθους του ή της εργασίας για την οποία προορίζεται η εφαρµογή αυτών των διατάξεων δε θα είναι δικαιολογηµένη ή πρακτική. 9. Ο µεγαλύτερος αριθµός ατόµων, που στεγάζονται ανά υπνο. δωµάτιο, θα αναγράφεται ευανάγνωστα και µε ανεξίτηλα στοιχεία σε κάποιο εµφανές σηµείο του υπνοδωµατίου. 10. Ατοµικά κρεβάτια θα διατίθενται για κάθε µέλος πληρώµατος. 11. Τα κρεβάτια δεν θα είναι τοποΘετημένα το ένα κοντά στο άλλοµε τέτοιο για να µπορεί κάποιος να πλησιάσει το ένα απ' αυτά, θα πρέπει να περάσει υποχρεωτικά πάνω από το άλλο. 12 Δεν θα τοποθετούνται περισσότέρα από δύο κρεβάτια σε επάλληλη (κάθετη) θέση. Στην περίπτωση που τα κρεβάτια τοπο. θετούνται κατά µήκος της πλευράς του πλοίου, στο σηµείο που υπάρχει φινιστρίνι πάνω από ένα κρεβάτι θα τοποθετούνται µόνο µονές σειρές κρεβατιών. 13. Σε κρεβάτια που το ένα βρίσκεται πάνω από το άλλο (επάλ. ληλα), απαγορεύεται η τοποθέτηση του κατώτερου κρεβατιού σε ύψος µικρότερο των 30 εκατοστών από το έδαφος (12 ίντσες). Το επάνω κρεβάτι θα τοποθετείται περίπου στο µισό της απόστασης µεταξύ του κατώτερου κρεβατιού και της κατωτερης επιφάνειας των δοκών της οροφής. 14. Οιελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις κάθε κρεβατιού θα είναι, όπου είναι πρακτικά δυνατό, 1,9 µέτρα µήκος επί Ο,68 µέτρα πλάτος (6 πόδια και 3 ίντσες επί 2 πόδια και 3 ίντσες),. 16. Το πλαίσιο του κρεβατιού και η πλευρική προφυλακτική διάταξή του, αν υπάρχει, θα είναι κατασκευασµένα από υλικό εγκεκριµένο, στέρεο, λείο, που να µη διαβρώνεται ή να µη διευκολύνει τη διείσδυση ζωυφίων. ΄ 16. Εάν για την κατασκευή των κρεβατιων χρησιµοποιούνται σωληνωτά πλαίσια, αυτά θα είναι τελείως κλειστά (σφραγισµένα), χων-. ρίς τρύπες, ώστε να µη µπορούν να εισχωρήσουν ζωύφια. 17. Κάθε κρεβάτι θα είναι εφοδιασµένο είτε µε ελαστικό µα (στρωµατέξ) είτε µε πλέγµα µε σούστες και στρώµα από εγκε. κριµένο υλικό. Για το περιεχόµενο των στρωµάτων δεν θα χρησιµοποιείται άχυρο ή άλλο υλικό µε δυνατότητα ανάπτυξης ζωυφίων. : 18. “Όταν ένα κρεβάτι είναι τοποΘετημένο πάνω σε άλλο, θα το. “ποθετείται κάτω από το ανώτερο κρεβάτι ένα κάλυµµα αδιαπέρα. στο από τη σκόνη, που θα είναι ή από ξύλο ή από µουσαµά ή από άλλο κατάλληλο υλικό. . 19. Τα υπνοδωµάτια θα σχεδιάζονται και θα εξοπλ(ζονται µε τρόπο που να εξασφαλίζεται λογική άνεση γι΄ αυτούς που τα χρησιµοποιούν και να διευκολύνεται η -διευθέτησή τους γενικά. 20. Η επίπλωση θα περιλαµβάνει, για κάθε άτοµο, ένα ντουλάπι για ρούχα εφοδιασµένο µε κρίκους για λουκέτο και ράβδο για το κρέµασµα των ρούχων σε κρεµάστρες. Η αρµόδια αρχή θα εξασφαλίζει, ώστε τα ντουλάπια αυτά να είναι, όσο είναι δυνατό [ πρακτικά, πιο ευρύχιορα. 21. Σε κάθε υπνοδωµάτιο θα υπάρχει ένα τραπέζι ή ένα γρα. φείο, το οποίο µπορείνα είναι σταθερό ή αναδιπλούµενο ή κυλιόµενου τύπου, καθώς και τα αναγκαία αναπαυτικά καθίσµατα. 22. Η επίπλωση θα είναι κατασκευασµένη από λείο και σκληρό υλικό που δε θα υπόκειται σε στρεβλώσεις ή σε σκουριά ή δεν θα επιτρέπει τη διείσδυση ζωυφίων. 23. Η επίπλωση θα περιλαµβάνει για κάθε ένοικο ένα συρτάρι ή ισοδύναµο χώρο που να έχει, εφ΄όσον είναι δυνατόν, ελάχιστη . χωρητικότητα Ο,056 κυβ. µέτρα (2 κυβικά πόδια). 24. Τα παράθυρα (φινιστρίνια) των υπνοδωµατ(ων θα έχουν . κουρτίνες. 25. Κάθε υπνοδωµάτιο θα είναιεφοδιασµένο µε έναν καθρέπτη,µικρά ντουλάτια για τα είδη τουαλέτας, µια εταζέρα για βιβλία και ικανοποιητικό αριθµό άγκιστρων για κρέµασµα χοντρού ρουχισµού. 26. Στο µέτρο του δυνατού, τα κρεβάτια θα κατανέµονται µε τέ. τοιο τρόπο στα µέλη του πληρώµατος, ώστε οι άνδρες φυλακών να είναι σε ξεχωριστό δωµάτιο και να αποφεύγεται η ενδιαίτηση στο ίδιο δωµάτιο ανδρών φυλακών και ανδρών εκτός φυλακών. “Άρθρο 11 1. Σε όλα τα σκάφη µε πλήρωµα περισσότερο από 10 άτοµα θα διατίθεται εστιατόριο ξεχωριστό από τα υπνοδωµάτια. “Όπου εί. ναι δυνατό, το παραπάνω ξεχωριστό εστιατόριο θα διατίθεται επίσης και σε σκάφη µε µικρότερο αριθµό πληρώµατος και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, το εστιατόριο. µπορεί να υπάρ. χει στον ίδιο χώρο µε τα υπνοδωµάτια. 2. Στα σκάφη που απασχολούνται µε αλιεία στην ανοικτή θάλασσα, µε πλήρωµα πάνω από 20 άτοµα, µπορεί να διατίθεται ξε. χωριστό εστιατόριο για τον πλοίαρχο και τους αξιωµατικούς. 3. Οι διαστάσεις και ο εξοπλισµός των εστιατορίων θα είναι επαρκής για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του πιθανού αριθµού ατόµων για τα οποία προορίζονται. 4. Κάθε εστιατόριο θα είναι εφοδιασµένο µε αρκετά κατάλληνλα τραπέζια και καρέκλες, για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του πιθανού: αριθµού ατόµων για τα οποία προορίζονται. 5. Τα εστιατόρια θα βρίσκονται, όάσο είναι πρακτικά δυνατό, πιο κοντά στο µαγειρείο. 6. ΄“Όταν τα εστιατόρια δεν έχουν συνεχόµενο βοηθητικό χώρο για καθαρισµό των σκευών, θα υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης ε γκατάστασης για το λόγο αυτόν, µε αρκετά ντουλάπια για την το. ποθέτησή τους καθώς και κατάλληλες ευκολίες για τον καθαρισµό τους. 7. Η επιφάνεια των τραπεζιών και καρεκλών θα. είναι από υλικό, που να αντέχει στην υγρασία, χωρίς ρωγµές και να επιτρέπει τοιάνετο καθάρισµα. 8. “Όπου είναι πρακτικά δυνατό, τα εστιατόρια θα σχεδιάζονται, επιπλώνονται και εξοπλίζονται έτσι, ώστε να µπορούν να µεύουν και σαν χώροι ψυχαγωγίας. 'Άρθρο 12 : 1. Σε όλα τα σκάφη θα διατίθενται αρκετές εγκαταστάσεις νγιεινής, που να περιλαµβάνουν νιπτήρες. και ή λουτρά ή καταιο. νητήρες (ντους),. 2. Για τα µέλη του πληρώµατος που δεν έχουν δωµάτια ή χώρους µε ξεχωριστή εγκατάσταση υγιεινής, θα προβλέπονται, στο µέτρο του δυύνατού, εγκαταστάσεις υγιεινής για κάθε κλάδο µε την παρακάτω κλίµακα: α) 'Ένα λουτρό ή ντους για κάθε οκτώ ή λιγότερα άτοµα, βΒ) ένα αποχωρητήριο για κάθε οκτώ ή λιγότερα άτοµα, γ) ένας νιπτήρας για κάθε έξι ή λιγότερα: άτοµα. Παρ' όλα αυτά, όταν ο αριθµός των ατόµων ενός κλάδου (υπηρεσίας) υπερβαίνει ένα ακριβές πολλαπλάσιο του καθορισµένου αριθµού λιγότερο από το µισό του καθορισµένου αυτού αριθµού, ο επί πλέον αριθµός µπορείνα αγνοηθεί για το σκοπό αυτής της παραγράφου. ΄ 3. Κρύο και ζεστό γλυκό νερό, ή μέσα Θέρµανσης του νερού, . θα διατίθεται σ΄ όλους τους κοινόχρηστους χώρους καθαριότητας. Η αρµόδια αρχή έχει την ευχέρεια να καθορίσει, αφού συµβου.λευθεί τις εφοπλιστικές οργανώσεις αλιείας και τις οργανώσεις αλιέων, εάν υπάρχουν τέτοιες, τη λιγότερη ποσότητα γλυκού νε. ρού που θα χορηγείται στον καθένα κατά ηµέρα. 4. Οινιπτήρεςκαι τα λουτρά θα έχουν ικανοποιητικές διαστά. σεις και θα είναι κατασκευασµένα από εγκεκριµένο υλικό, λείας επιφάνειας, που να µην υπόκειται σε ραγίσματα ξεφλούδισµα ή σκουριά. 5. ΄Ολά τα αποχωρητήρια θα έχουν αερισµό προς την ατµόσφαιρα και χωριστά από κάθε άλλο χώρο ενδιαίτησης του πληρώµατος.6. Ο εξοπλισµός υγιεινής των αποχωρητηρίων θα είναι εγκεκριµένου τύπου, εφοδιασµένος µε σύστηµα κατάκλυσης του νερού και θα διατίθεται για συνεχή και ανεξάρτητη λειτουργία και νέλεγχο. ν 7. Οισωλήνες κατάκλυσης και αποχέτευσης θα έχουν ικανοποιην τικές διαστάσεις και θα είναι εγκατεστηµένοι µε τρόπο που να µειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος έµφραξης και να διευκολύνε. ο καθαρισµός τους. Δεν θα διέρχονται µέσα από τις δεξαµενές γλυκού ή πόσιµου νερού και, όσο είναι πρακτικά δυνατό, δεν θα περνούν κάτω από τις οροφές των εστιατορίων ή υπνοδωµατίων. Β. Οιεγκαταστάσεις υγιεινής, που προορίζονται για χρήση ατόµων περισσότερων του ενός, θα είναι σύµφωνες µε τις παρακάτω απαιτήσεις: α) οιεπιστρώσεις των δαπέδων θα κατασκευάζονται από εγκε. κριµένο στέρεο υλικό, που θα καθαρίζεται εύκολα, δεν θα το δια. περνά η υγρασία και θα διευκολύνεται η αποστράγγισή τους: β) τα διαφράγµατα θα είναι από χάλυβα ή από άλλο εγκεκριµένο υλικό και στεγανά µέχρι ύψους τουλάχιστον 9 ιντσών από το δάπεδο (0,23 µ.) . γ) οι χώροι θα φωτίζονται αρκετά, θα θερµαίνονται και θα αε- . ρίζονται 6} τα αποχωρητήρια θα είναι εγκατεστηµένα σε χώρο που είναι ρύκολα προσιτός στα υπνοδωµάτια και στους χώρους ατοµικής καθαριότητας, αλλά θα βρίσκονται χωριστά απ' αυτούς χωρίς άµεση επικοινωνία µε τα υπνοδωµάτια ή µε διαδρόµους που χρησιµεύουν αποκλειστικά ως χώροι επικοινωνίας των υπνοδωµατίων µε τα αποχωρητήρια. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία αυτή απαίτηση δεν θα εφαρµόζεται για τα αποχωρητήρια που βρίσκονται ανάµεσα σε δύο υπνοδωµάτια στα οποία ο συνολικός αριθµός αυτών που διαµένουν δεν υπερβαίνει τους 4ε) αν στόν ίδιο χώρο είναι εγκατεστηµένα περισσότερα από έ. να αποχωρητήρια, αυτά πρέπει να είναι κλειστά, ώστε να εξασφα.λίζεται η αποµόνωση. 9. Θα διατίθενται ευκολίες πλύσης και στεγνώµατος του ρουχισµού, ανάλογα µε τον αριθµό του πληρώµατος και τη συνηθισµένη διάρκεια του ταξιδιού. ΄ 10. Τα µέσα πλύσης των ρούχων θα περιλαµβάνουν κατάλληλες σταθερές λεκάνες πλύσεως µε αποχέτευση, που µπορούν να εγκατασταθούν σε χώρους προσωπικής καθαριότητας, εφ'όσον η εγκατάσταση χωριστών πλυντηρίων είναι πρακτικά αδύνατη. Οι λεκάνες θα τροφοδοτούνται επαρκώς µε γλυκό νερό, ζεστό και κρύο ή µέσα θέρµανσης του νερού. 11. Οιευκολίες στεγνώµατος του ρουχισµού θα βρίσκονται σε χώρο χωριστό από τα υπνοδωµάτια, εστιατόρια κάι αποχωρητήρια, θα αερίζονται επαρκώς, θα θερµαίνονται και θα είναι εφοδια.σµένα µε κατάλληλα σχοινιά ή άλλα µέσα για την ανάρτηση του ρουχισµού. “Άρθρο 123 1. Θα διατίθεται, όπου είναι δυνατό, ένα αποµονωµένο δωµάτιο για την περίπτωση ασθένειας ή τραυµατισµού µέλους του πληρώµατος. Για πλοία µε χωρητικότητα τουλάχιστον 500 κ.ο.χ. και άνω, θα υπάρχει αναρρωτήριο. Εάν η αρµόδια αρχή αποφασίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4, να χρησιµοποιήσει για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης το κριτήριο του µήκους, τότε θα υπάρ. χει αναρρωτήριο για σκάφη που έχουν µήκος 45,7 µέτρα (150 πόδια) και πάνω. 2. Σε κάθε σκάφος που δεν έχέει γιατρό θα υπάρχει ερµάριο µε φαρµακευτικό υλικό εγκεκριµένου τύπου, µε οδηγίες χρήσεως εύκολα κατανοητές. Η αρµόδια αρχή πρέπει να λαµβάνει γι' αυτό υπόψη τη σύσταση 1958, για τα φαρµακεία πάνω σε πλοία και τη σύσταση 1958, για τις ιατρικές συµβουλές στη θάλασσα. “Αράρου14 Για το κρέµασµα των αδιαβρόχων θα υπάρχει έξω από τα υπνοδωµάτια, αλλά προσιτός σ' αυτά, επαρκής και καλά αεριζόµενος χώρος. 'Άρθρο 15 Τα ενδιαιτήµατα του πληρώµατος θα µδιατηρούνται σε καθαρή και ευπρεπή κατάσταση και δεν θα χρησιµοποιύνται για αποθή. κευση εµπορευµάτων ή προµηθειών, που δεν ανήκουν στους ενοίκους που διαµένουν σ' αυτά. “Άρθρο 16 1. Τα αλιευτικά πλοία θα έχουν κατάλληλο εξοπλισµό για την παρασκευή των γευµάτων και, όπου είναι πρακτικά δυνατό, θα εξοπλίζονται µε ξεχωριστό µαγειρείο. 2. Το µαγειρείο θα έχει ικανοποιητικές διαστάσεις για το σκο. πό που προορίζεται, θα φωτίζεται και θα αερίζεται καλά. 3. Τ µαγειρείο θα διαθέτει σκεύη µαγειρεύµατος, τον αναγκαίο αριθµό ντουλαπιών και ραφιών, νεροχύτες και στεγνωτήρες σκευ. ών από ανοξείδωτο υλικό, καθώς καιικανοποιητικά µέσα αποχέ. τευσης. Το µαγειρείο θα τροφοδοτείται µε πόσιµο νερό µε σωλήνες. 'Όταν η παροχή νερού γίνεται υπό πίεση, το σύστηµα θα περιλαµβάνει προστατευτικά µέτρα για ανεπιστρόφή του νε. ρού. Σε περίπτωση που το µαγειρείο δεν τροφοδοτείται µε ζεστό νερό, θα είναι εφοδιασµένο µε συσκευή θέρµανσης του νερού. 4. Το µαγειρείο θα είναι εφοδιασµένο µε τις κατάλληλες ευκο. λίες για την παρασκευή σε κάθε στιγµή ζεστών ροφηµάτων για το πλήρωµα. 5. Θα διατίθεται αποθήκη προµηθειών ικανοποιητικής χωρητι κότητας που θα µπορείνα διατηρείται στεγνή, δροσερή και καλά αεριζόµενη, για να αποφεύγεται η αλλοίωση των προµηθειών. :Ο. που είναι αναγκαίο, θα διατίθενται ψυγεία ή άλλοι χώροι αποθή. κευσης σε χαµηλή θερµοκρασία. 6. “Όπου χρησιµοποιείται για το µαγείρευµα στην κουζίνα υγρα. έριο βουτάνιο ή προπάνιο, οι φιάλες τους θα τοποθετούνται πά. νω στο ανοιχτό κατάστρωµα. ΜΕΡΟΣ ν Εφαρµογή στα υπάρχοντα σκάφη “Άρθρο 17 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου, η σύµβαση υτή εφαρµόζεται στα πλοία των οποίων η τρόπιδα τοποθετήθηκε µετά την έναρξη της ισχύος της σύµβασης στη χώρα νηολόγησης του πλοίου. 2. Σε περίπτωση πλοίου, του οποίου η ναυπήγηση τέλειωσε κα. τά την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της σύµβασης στη χώρα νηολό. γησής του και το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του µέρους Η της σύµβασης αυτής, η αρµόδια αρχή µπορεί, αφού συµβουλευθεί τις εφοπλιστικές οργανώσεις αλιείας και τις οργανώ. σεις αλιέων, εάν υπάρχουν τέτοιες, να απαιτήσει να γίνουν εκείνες οι µετατροπές που θεωρεί δυνατές προκειµένου το πλοίο να συµ. µορφωθεί µε τις απαιτήσεις της σύµβασης λαµβάνοντας υπόψη και τα πρακτικά προβλήµατα που δηµιουργούνται. όταν: α) το πλοίο υφίσταται νέα νηολόγηση: Β) διενεργούνται σηµαντικές κατασκευαστικές µετατροπές ή ε. πισκευές ευρείας έκτασης στο σκάφος ως αποτέλεσµα εψαρµο. “γής µακροπρόθεσµων σχεδίων και όχι ως συνέπεια ατυχήµατος ή έκτακτης ανάγκης. .. 3. Σε περίπτωση πλοίου που βρίσκεται υπό ναυπήγηση ή µετα. σκευή κατά τη χρονολογία έναρξης ισχύος αυτής της σύµβασης στη χώρα νηολόγησής του, η αρµόδια αρχή µπορεί, αφού συµβουλευθεί τις οργανώσεις εφοπλιστών αλιείας και τις οργανώσεις α. λιέων, εφ΄ όσον υπάρχουν τέτοιες, να ζητήσει να γίνουν στο σκάφος εκείνες οι µετατροπές που θεωρεί δυνατές προκειµένου αυτό να ανταποκριθεί προς τις απαιτήσεις της σύµβασης λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα πρακτικής φύσης που ανακύπτουν. Οι µετατροπές αυτές θα συνιστούν οριστική συµµόρφωση προς τους όρους αυτής της σύµβασης, εκτός εάν και µέχρι το πλοίο υποστεί νέα νηολόγηση. 4. Σεπερίπτωση που πλοίο, εκτός των πλο[ων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου ή στα οποία οι απαιτήσεις αυτής της σύµβασης είχαν εφαρµογή όταν αυτά τελούσαν υπό ναυπήγηση, υποστεί νέα νηολόγηση σε µια χώρα µετά τη θέ.ση σεισχύ αυτής της σύµβασης στη χώρα αυτήν η αρµόδια αρχή µπορεί, αφού συµβουλευθεί τις οργανώσεις εφοπλιστών αλιείας και τις οργανώσεις αλιέων, εφ΄όσον υπάρχουν τέτοιες, να ζητή. σεινα γίνουν εκείνες οι µετατροπές που θεωρεί δυνατές προκει. µένου αυτό να ανταποκριθεί προς τις απαιτήσεις της σύµβασης λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα πρακτικής φύσης που ανα.κύπτουν. Οι µετατροπές αυτές θα συνιστούν οριστική συµµόρφωση προς τους όρους αυτής της σύµβασης, εκτός εάν και µέχρι το πλοίο να υποστεί νέα νηολόγηση. ΜΕΡΟΣ ν ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ “Άρθρο 18 Καµιά διάταξη της σύµβασης αυτής δε θίγει νόµο, απόφαση, έθιµο ή συµφωνία, ανάµεσα στους εφοπλιστές αλιείας και τους αλιείς, που εξασφαλίζει όρους ευνοϊκότερους απ' αυτούς που προβλέπονται στη σύµβαση. “Άρθρο 19 . Οτ επίσηµες επικυρώσεις αυΔτής΄της σύµβασης θα κοινοποιούνται στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση. “Άρθρο 20 1. Η σύµβαση αυτή δεσµεύει εκείνα µόνο τα Μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που την επικυρωσή τους έχει καταχωρίσει ο Γενικός Διευθυντής. 2. Η σύµβαση θα αρχίσεινα ισχύει δώδεκα µήνες µετά την καταχωριση από το Γενικό ΔιευΘυντή των επικυρώσεων δύο Μελών. 3. Στη συνέχεια, η σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύξι, για κάθε Μέλος, δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της επικυρωσής της από αυτό. “Άρθρο 21 1. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτήν τη σύµβαση θα µπο. ρείνα την καταγγείλει µετά τη λήξη περιόδου δέκα ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής έναρξης ισχύος της, µε πράξη που θα κουνοποιείται για καταχώριση στο Γενικό -Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η καταγγελία θα ισχύσει ένα χρόνο µετά την ηµεροµην(α κατά την οποία έγινε η καταχώρισή της. 2. Κάθε µέλος που έχει επικυρώσει αυτήν τη συμβαση, το οποίο δεν θα ασκήσει το δικαίωµα καταγγελίας που προβλέπεται σ' αυτό το άρθρο µέσα σε ένα χρόνο από τη της δεκαετίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα δεσµεύεται για µια καινούργια δεκαετία και στη συνέχεια θα µπορεί να καταγγείλει αυτή τη σύµβαση στο τέλος κάθε δεκαετίας και µε τους όρους που προβλέπει αυτό το άρθρο. “Άρθρο 22 1. Ο Γενικός Δ'ιευΘυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα- γνωστοποιεί στα Μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασιας την καταχώριση όλων των επικυρώσεων και των καταγγελιών που θα του κοινοποιούνται από τα Μέλη της Οργάνωσης. | 2. Γνωστοποιώντας στα Μέλη της Οργάνωσης την καταχώριση της δεύτερης από τις επικυρώσεις που θα του έχουν κοινοποιηθεί, ο Γενικός Διευθυντής θα επισηµαίνει στα Μέλη της Οργάνωσης την ηµεροµηνία από την οποία θα αρχίσει να ισχύει η σύµβαση αυτή. “Άρθρο 2.3 Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα κοινοποιεί στο Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων ΄ Εθνών, για κατα. χώριση, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε όλες τις επικυρώσεις και τις πράξεις καταγγελίας που θα έχει καταχωρίσει σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρθρα. “Άρθρο 24 Το Διοικητικό Συµβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, κάθε φορά που θα το κρίνει αναγκαίο, θα υποβάλλει ' Έκθεση στη. Γενι κή Συνδιάσκεψη πάνω στην εφαρµογή αυτής της σύµβασης: και θα εξετάζει αν θα πρέπεινα εγγραφείστην ηµερήσια διάταξη της Συνδιάσκεψης θέµα ολικής ή µερικής αναθεώρησής της. 'Άρθρο 25 1. Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη ψηφίσεινέα σύµβαση που θα αναθεωρεί ολικά ή µερικά τη σύµβαση αυτήν και όσον η νέα σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά: α) η επικύρωση, από ένα Μέλος, της νέας αναΘεωρηπκής σύµβασης θα επιφέρει αυτοδίκαια, και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 21, την άµεση καταγγελία αυτής της σύµβασης, µε την επιφύλαξη ότι θα έχει τεθεί σεισχύ η νέα ρητική σύµβαση: β) από την ηµέρα πού θα αρχ(σει ναισχύει η νέα αναθεωρητική σύµβαση παύει η δυνατότητα για τα Μέληνα επικυρώνουν αυτήν τη σύµβαση. 2. Η σύµβαση αυτή θα παραµείνει σε καΘε περ(πτωση σε ισχύ, µε τη σηµερινή µορφή και το περιεχόµενό της, για τα Μέλη εκείνα που την έχουν επικυρώσεικαι δε θα επικυρώνουν την αναθεωρητική σύµβαση. τΑρθρο 26. Το γαλλικό και το αγγλικό κε(μενο αυτής της συµβασης ε[ναι εξίσου αυθεντικά». “Άρθρο δεύτερο Αρµόδιες Αρχές για την εφαρµογή Αρµόδιες Αρχές για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρωσεων είναι: α) Για το εσωτερικό: . Η Επιθεώρηση Εμπορικων Πλο(ων (Ε.Ε.Π.) και οι Λιµενικές Αρχές. β) Για το εξωτερικό: Οι τοποθετηµένοι στα προξενεία Αξιωµατικοί ΛΣ που ασκούν διοικητικά καθήκοντα ναυτιλίας και, σε περίπτωση που δεν υπάρ. χουν αυτοί, οι ελληνικές Προξενικές Αρχές.. , 'Άρθρο τρίτο. Παραβάσεις 1. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόψτος νόµου και των προεδρικών διαταγµάτων, που εκ-δ[δονται σε εκτέλεση αυτού, τιλ µωρούνται, ανεξάρτητα από ποινική ή πειθαρχική ευθύνη που απορρέει από άλλη διάταξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187Π3 «Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου». 2. Η διαδικασία για την άσκηση και εκδίκαση προσφυγών που προβλέπεται από νις πιο πάνω διατάξεις εφαρµόζεται και εν προ. κειµένω. . “Άρθρο τέταρτο “Έκδοση προεδρικών διαταγµάτων 1. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από πρότα.ση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, ρυθµίζονται τα θέµατα που αναφέρονται στην εκτέλεση των κειµένων που κυρώνονται µε τον παρόντα νόµο, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία ΄ για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού και της κυρούµενης Σύµβασης. 2. Κατά την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, εφαρµόζονται και οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του Πρώτου Μέρους του ν.δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου». “Άρθρο πέµπτο Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις Οι επιτρεπόµενες από την κυρούµενη Σύµβαση και τα προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του νόµου αυ. τού, εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις χορηγούνται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων του Υ.Ε.Ν.. “Άρθρο έκτο Αναστολή εφαρµογής Με προεδρικό διάταγµα, όπως της παραγράφου 1 του τέταρτου άρθρου, µπορεί να αναστέλλεται η εφαρµογή της κυρούµε. νης Σύµβασης σε περίπτωση πολέµου. “Άρθρο έβδοµο Τροποποϊηση διατάξεων του π.δ. 265/1989 (ΦΕΚ 126 «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαϊοκείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ΄ α) Στο άρθρο 27 προστίθεται νέα παράγραφος 13 ως ακολούθως: «13. ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία µε ελληνική σηµαία και είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήµου ή κοινόύητας του κράτους, αλλά που το πλοίο, στο οποίο υπηρετούν, προβλέπεται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα δροµολάγια ή το πρόγραµµα κινήσεώς του κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας να ευρί σκεται σε λιµάνι άλλου δήµου ή κοινότητας, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα στις βουλευτικές εκλογές ή εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δήµο ή στην κοινότητα που θα βρίσκεται το πλοίο, στο οποίο υπηρετούν, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τους πολιτικούς δηµοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς από τις διατάξεις του νόµου αυτού, µε την προσθήκη ότι οι ονοµαστικές καταστάσεις συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου και θεωρούνται, για το γνήσιο της υπογραφής και το αληθές του περιεχοµένου τους, από τον προϊστάµενο. της Λιµενικής ή Αστυνοµικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήµου ή της κοινότητας που ναυλοχεί το πλοίο.» β) Στο άρθρο 75 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως ακολούθως: «9. 'ΈΕλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοίο µε ελληνική σηµαία και κατά την των εθνικών εκλογών ή εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιµάνι δήµου ή κοινότητας διαφορετικής απ' αυτήν, στης οποίας τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους είναι γραµµένοι, ψηφίζουν σύµφωνα µε τις προθποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού. Η ψηφοφορία γίνεται µε ονοµαστικές καταστάσεις, όπως στην παρ. 6 του άρθρου αυτού, που συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρετούν και θεωρού. νται, για το γνήσιο υπογραφής του πλοιάρχου και το αληθές του περιεχοµένου τους, από τον προϊστάµενο της Λιµενικής ή Αστυ. νοµικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήµου ή της κοινότητας που ναυλοχεί το πλοίο. Οι καταστάσεις αυτές παραδίδονται απευθείας στον πρόεέδρο της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τµήµατος µε τον πλοίαρχο ή αξιωµατικό του πλοίου. Κατά τα λοι. πά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού. Οισχετικές µε το θέµα λεπτοµέρειες και οδηγίες ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εµπορικής Ναυτιλίας. ΆΑρθρο όγδοο 1. Από την 1-1-89 οιασφαλισµένοι στο Ταµείο Νοµικών άµισθοι δικαστικοί επιµελητές υπάγονται στην Α΄ τάξη αµίσθων. 2. Από την ίδια αυτήν ηµεροµηνία η ελάχιστη µηνισία ασφαλιστική εισφορά των παραπάνω προσώπων εξισώνεται µε αυτήν των άµισθων ασφαλισµένων Α΄ τάξης του Ταµείου. 3. Το ποσό της σύνταξης του άµισθου ασφαλισµένου Α΄ τάξης χορηγείται στα παραπάνω πρόσωπα από την 1!1/92. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν από την 1Π/92, το ποσό της σύνταξης των άµισθων δικαστικών επιµελητών υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του Ταµείου που ίσχυαν πριν από την παρούσα τροποποίηση. Προκειµένου να χορηγηθεί µετά την 11192 ολόκληρο το ποσό της σύνταξης της Α΄ τάξης αµίσθου, τα προαναφερόµενα πρόσω. πα υποχρεούνται να εξαγοράσουν µε το ποσό της εισφοράς του άµισθου ασφαλισµένου Α΄ τάξης, που ισχύει κάθε φορά, τον υπό. λοιπο χρόνο από τη συνταξιοδότησή τους µέχρι τη συµπλήρωση τριετίας, από την καταβολή της από 1-1-89 προσαυξηµένης, κατά την παρ. 2 του παρόντος, εισφοράς. 4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ταµείου Νοµι κών καθορίζονται οι όροι και οι προύποθέσεις εξόφλησης του ποσού της πιο πάνω εισφοράς καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατό να υπαχθούν επίσης στην Α΄ τάξη αµίσθων και οι ήδη συνταξιούχοι δικαστικοί επιµελητές. “Άρθρο ένατο Η προκαταβολή της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1266071982 της Τράπεζας της Ελλάδος προς το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται, µερικά ή ολικά, να εµφανίζεται ως πιστωτικό έσοδο του Δηµοσίου, για το κλείσιµο του εγγράφεται δε στον προύπολογισµό του κράτο΄υς υπό ίδιο κωδικό αριθµό. Άρθρο 10 Μηνιαία εισφορά υπέρ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών 1. Ως µηνιαία εισφορά για την εφαρµογή των παραγράφων 9 και 6 των άρθρων 8 και 9 αντίστοιχα του ν. 1482!1984 (ΦΕΚ 163 Α΄), που τροποποιήθηκαν µε την υπ' αριθµ. 2311.1/18/89 (ΦΕΚ 168 Β'/Β.3.1989) απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας που κυ. ρώθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 1844/1989 (ΦΕΚ 100), θα λαµβάνε. ται υπόψη η µηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στην ειδικότητα, µε την οποία ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει τις περισσότε. ρες ηµέρες εργασίας στο τελευταίο σαρανταοκτάµηνο θαλάσσιας υπηρεσίας του, ως ακολούθως: α) Των πίκ κάτω των 25 ΚΟΧ, όταν έχουν συντελεστή στάθµι. σης υπηρεσιών 1 (συντ. κατηγορίας Α) β) Των πίκ άνω των 25 ΚΟΧ, όταν έχουν συντελεστή στάθµισης 1,05 (συντ. κατηγορίας Α 2} Υγ) Των ΝΙΓ, όταν έχουν συντελεστή στάθµισης 1,1 (συντ. κατηνγορίας Γ) ΄ δ) Των ΦΙΓ άνω των 4.500 ΚΟΧ, όταν έχουν συντελεστή στάθµισης 1,2 (συντ. κατηγορίας Β) ε) Των ΔΙΞ άνω των 4.500 ΚΟΧ, όταν έχοὺυν συντελεστή στάθµισης 1,3 (συντ. κατηγορίας Β 2). 2. Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω ευρισκόµενη ειδικό. τητα δεν περιλαµβάνεται στις ανωτέρω συλλογικές συµβάσεις, θα λαµβάνεται η συλλογική σύµβαση του είδους του πλοίου, στο οποίο εργάστηκε ο ναυτικός τις περισσότερες ηµέρες, βάσει των οποίων προσδιορίσθηκε η ειδικότητα. “Άρθρο ενδέκατο Κύρωση υπουργικών αποφάσεων Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόµου από τότε που ίσχυσαν οιπα. ρακάτω υπουργικές αποφάσεις: 1. Η µε αριθµό 2311.1/ΙΑ2ΙΒ9/12-4-1989 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας «Καθορισµός ποσοστού επικουρικής σύντα. ξης ναυτικώνο (Β΄ 256). 2. Η µε αριθµό.2311.1Ι58/89/11-5-1989 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας «Καθορισµός µισθών Σ.Σ.Ε. για τον υπολο. γισµό της εισφοράς εξαγοράς προύθπηρεσίας στο ΚΕΑΝν (Β΄ 351%),. 3. Η µε αριθµό 3411 .3/ΙΔΙΒΘΙΊΊ-Ζ-Ί1988 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας «“Έγκριση της 280/13.6.1988 Πράξης του Δ.Σ.ΙΟ.Λ.Π. για απόδοση στον Κλάδο Προνοίας του Τ.Π.ΥΙΟ.Λ.Π. του υπολοίπου ποσού εκ δρχ. 95.000.000, που αφορά εξόφληση οφειλών για αναδροµική ασφάλιση των µονιµοποιηθέντων υπαλ. λήλων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1476/1984 και ποσό δρχ. 16.000.000 για ασφάλιση στον Κλάδο Προνοίας και Αρωγής του ίδιου Ταµείου των υπαλλήλων που διορίστηκαν µε τον Υ.Κ. και για τους διωχθέντες επί δικτατορίας και επανελθόντες στην υπηρε. σία» (Β΄ 475),. 4. Η µε αριθµό 45313/5/87Ι23-12-1987 απόφαση του Υπουργου Εµπορικής Ναυτιλίας «“Έγκριση της 272Π.12.1987 Πράξης του ΔΣΙΟΛΠ για χορήγηση προκαταβολής στον κΚλάδο Προνοίας τόυ Ταµείου Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. για µέρος των οφειλών που αναλαµβάνει να καταβάλει ο ΟΛΠ. για την ασφάλιση υπαλλήλων του» (Β΄ 42). 5. Η µε αριθµό 4314. 111|10|89|15 5.89 κοινή απόφαση των Υπουρ.γών Οικονοµικών, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εµπορικής Ναυτιλίας: «Αριθ. 4314.111/10Ι89 “Άµεση καταβολή από τον Ο.Λ.Θ. στο Ταµείο Πρόνοιας Προσωνπικού Ο.Λ.Θ. 96.000.000 δρχ. για αντιµετώπιση οφειλών του. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ οικοκοΜικΩαΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ “Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Α.Ν. 1559150 που κυρώθηκε µε τον Ν. 1630/51 όπως αυτές ισχυουν σήµερα µετά τις τροποποιήσεις που έγιναν µε το άρθρο 6 του Ν. 1220/81. 2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 449/1970 (ΦΕΚ 51 ΑΙ2Υ.2.1970). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του καταστατικού του Ταµείου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΟΛΠ που εγκρίθηκε µε την Απόφ. Υπουργείου Εργασίας 69790/Σ .769/1957 (ΦΕΚ Β 45/1957). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του καταστατικού του Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 19 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β8ΙΒΙ3Ο.3. 19). 5. Την ανάγκη της ρύθµισης των εισφορών του προσωπικού του ΟΛΠ, ΟΛΘ που µονιµοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 1476/1984 προς τα οικεία Ταµεία Πρόνοιας.Αποφασίζουμε , 1- Την άµεση καταβολή από τον Οργανισµό Λιµένα Θεσσαλο. νίκης (ΟΛΘ) στο Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ ποσού ενε. . νήντα έξι εκατοµµυρίων (96.000.000) δραχµών για αντιµετώπιση οφειλών που πρέπει να καταβληθούν στον κλάδο Πρόνοιας, για τους µόνιµους υπαλλήλους του ΟΛΘ που µονιµοποιήθηκαν µε τις διατάξεις του Ν. 1476/84 µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσης, για εξαγορά πραγµατικής προύπηρεσίας στον ΟΛΘ που αναγνώρισαν ή θα αναγνωρίσουν, ενώ τυχόν υπόλοιπο υποχρεούται να κατα. βάλει επιµεριστικά ο καθένας από τους ενδιαφερόµενους ανάλο. γα µε την προύπηρεσία που αναγνωρισε ή θα αναγνωρίσει. 2- Για το Προσωπικό του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ που µονιµοποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 1476/84 και τους 17 υπαλλήλους που µονιµοποιήθηκαν µε τις διάτάξεις των Ν. 4544/66, 411/76, 765/78 και τις γενικές διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα µετά την εφαρµογή του Ν.Δ. 169/69 έχουν εφαρµογή οι αποφά. σεις του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλ[ας αριθµ. 45313/5Ι87Ι23.12.87 και που δηµοσιευΘηκαν αντίστοιχα στα ΦΕΚ τ.Β 42Ι2.2.88 και 3.- Η απόφαση αυτή, που θα κυρωθεί µε νόµο, ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερ. νήσεως. ο
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ορισμός νέας προθεσμίας για τη διαβίβαση και επικύρωση των καταστάσεων του άρθρου εβδόμου του Νόμου 1879/1990 κατά τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 1996. 1996/1_12.09.1996 1996
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1993/93 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1996/236 1996