ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1880

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 1262 (ΦΕΚ Α΄ 70) και 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄ 34) για την ανταγωνιστικότητα της ναυπήηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας της χώρας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλής “Άρθρο 1 Στο ν. 1262 /1982, µετά το άρθρο 29, προστίθεΞαι άρθρο 20Α ως εξής: ' . «“Άρθρο 20Α 1.Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ναύπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας της χώρας, και χατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόµου αυτού, δύναται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Όικονοµίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να παρέχονται κίνητρα σε ναυπηγικές ή ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις και σε ναυπηγικές ή νάυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, σε οποιαδήποτε περιοχή και αν πραγµατοποιούνται οι σχετικές επενδύσεις, περιλαµβανοµένης και της περιοΧής Α. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται ιδίως το είδος και το ύψος των κινήτρων, οι οι δικαιούχοι χαθώς και η διαδικασία και τα όργανα χορηγήσεως. 2.Οικατά την παράγραφο 1 κοινές αποφάσεις δύναται, προκειµένου περί ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων, να ανατρέχουν µέχρι την 1η Ιανουαρίου 1986.. 3.Η προβλεπόµενη ετήσια δαπάνη, που απορρέει από τις αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εγγράφεται στο οικείο χεφάλαιο του Προγράµµατος Δτηµοσίων Επενδύσεων»; “Άρθρο 2 Στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1338/1983 προστίθεται περίπτωση ια“ ως εξής: . αια. Το καθεστώς των παρεχόµενων υπό οποιαδήποτε µορφή κινήτρων χαι ενισχύσεων στις ναυπηγικές εργασίες». … “Άρθρο 3 … ΄ Τροποποιείται µόνο ως προς το χρόνο λήξεως που έχει σήµερα το άρθρο 3 παράγρ. 5 εδάφ. 2 του ν. 1262 /1982. Επιχειρήσεις των περιπτώσεων α', γ΄ και η της παρ. 1 του΄' άρθρου 2, που είναι εγκατεστηµένες ή έχουν ηµιτελείς εγκαταστάσεις µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νοµού Θεσσαλονίκης, δικαιούνται τα χίνητρα της περιοχής Β΄ για εζ:ενδι>σεις…πραγµατοποιούµένες µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1990 µε τις . και τους περιορισµούς του ινόµου. “Άρθρο 4 1.Στο τέλος της παρ. 1 του ἁρθρου 28 του α.ν. 1846 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Όι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται προκειµένου γίια εργατοτεχνίτες οικοδόµους. ' . Για την κάλυψη της επιβάρυνσης από τη χορΐγγηση του επί πλέον πο σού αυξάνεται χατά το ποσοστό Κλάδου Ασθενείας σε χρήµα και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους εργοδότες που απασχολούν οικοδόµους. Κάθε δύο χρόνια χκαταρτίζεται αναλογιστική µελέτη και το παραπάνω ποσοστό ανακαθορίζεται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής». . 2.Το τρίτο εξδάφιο της παραγράφου 3 του. άρθρου 2 του α.ν. 1846/ 195 ]. όπως συµπληρώθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν.δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315), αντικαθίσταται ως εξής: «Στην άσφάλιση του 1.Κ.Α.. του Ο.Α.Ε.Δ.. του Ο.Ε.Κ. κάι της Έργα.τικής Εστίας υπάγονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 έως και 51 του. Κανονισµού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. οι εργολάβοι και υπεργολάβοι οικοδοµικών και τεχνικών εργασιών που απασχολούνται αυτοπροσώπως σε εργασίες της παραγράφού 1 του άρθρου 35 του Κανονισµού αυτού, ανεξάρτητα αν προσφέρουν ή όχι εξαρτηµένη εργασία έναντι αµοιβής. εφ' όσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). Ο τρόπος αµοιβής των παραπάνω (όπως ηµεροµίσθιο, χκατ' απο.κοπή, κατά µονάδα έργου), η τυχόν έκδοση τιµολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος φορολόγησης της αµοιβής τους, η χρησιµοδικών τους µηχανηµάτων και εργαλεΐων και τέλος η µεσολάβησή τους στην πρόσληψη και αµοιβή προσώπων απασχολουµένων υπό την επίβλεψη και τις εντολές τους δεν επηρεάζει την κατά τα ανωτέρω ασφάλισή τους στο 1.Κ.Α. Οι παραπάνω για την ιδιότητά τους αυτήν εξαιρούνται από την ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. Επίσης στην ασφάλιση του 1.Κ.Α., 1.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ., του Ο.Α.Ε.Δ. (ανεργία, λογαριασµός στρατευµένων µισθωτών, διανεµητικός λογαριασµός οικογενειακών επιδοµάτων µισθωτών), του Ο.Ε.Κ. καιτης Εργατικής Εστίας υπάγονται οι παραγωγοί πωλήσεων (πλασιξ), ανεξάρτητα αν συνδέονται µε τον εργοδότη τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εφ' όσον εξυπηρετούν απο“ κλειστικά µία επιχείρηση και απασχολούνται µέσα ή έξω από αυτήν, αυτοπροσώπως µε τη διάθεση των προϊόντων της. ΄ Η ασφάλιση χωρεί ανεξάρτητα από τον τρόπο αµοιβής τους (ποσοστά ή µισθός, ή µισθός χαι ποσοστά), την τυχόν. έκδοση τιµολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών και τον τρόπο , φορολάγησής της». 3.Χρόνος ασφάλισης, που παρασχέθηκε προ της υπαγωγής κάθε κατηγορίας εργασιών ή ειδικοτήτων στις διατάξεις του άρθρου 104 του Κανονισµού Ασφάλισης του 1.Κ.Α., λαµβάνεται υπόψη για τη συµπλήρωση των χρονικών προύποθέσεων της περίπτ- γ΄ της παρ. 1 του άρ2 του Ακανονισµού Βαριών και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων για όσες εργασίες ή ειδικότητες έχουν ενταχθεί στον παραπάνω Κκανονισµό µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.. | λαφαλισµένοι του Τ αµείου Επικουρικής λαφάλισης Εργατοτεχνιτών Δοµικών και Ξυλουργικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.). που έχουν υποβάλει αίτηση στο |.Κ.Ά. για αναγνώριση γµερών εργασίας µέσα στην προθεσµία της παρ. | του άρθρου 25 του ν. 1.109/1984. σύµφωνά µε τς διατάξεις του άρθρου | του ν. Ο20/ 1 97 7. όπως ισχύει. έχουν το δικαίωµα αντίστοιχής εφαρµογής του νόµου αυτού χαι στο Τ.Ε.Α.Ε.Α.Ξ.Ε. µε αιτήσή τους. ΄ 5.Τα σικονοµικά χποτελέσµατα από την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου αρχίζουν από την υποθολή της «ίτησης στο Ταµείο. ΄ 5 ! ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Γςηµερίδα της κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα. 16 Μαρτίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι νπονΡτοι ΟικοΝΟνικοΝ. Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΄ Γ. ΜΕΡΙΚΑΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Οεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα. 20 Μαρτίου 1990 Ο επι ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ νπΠΟγΡτΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟ το. ΕΘΝΙΚΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία