ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1881

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-03-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-03-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1989-04-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση απόφασης για κλιµάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα βοηθήµατα του Δηµοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990 και άλλες διατάξεις. Εκδίδοµε τον σκόλουθο νόµο που ιψήφισε η Βουλή: ΆΑρθρο 1 1. Κυρώνεται και έχειισχύ νόµου η κοινή απόφαση των Υπουρ. γών Οικονοµικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εµπορικής Ναυτιλίας µε αριθµ. 2003454/282Ι0022Ι22.1-1990 «Κλιµάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα βοη. θήµατα του Δηµοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990», που έχει ως εξής: «Οι ΥΠΟΥΡΓΟι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΄Έχοντας υπόψη: 1. Την κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Γ. 691 Η 27 ΙΜΊ3 13-36 126-1-1982, που κυρώθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 12821982 (ΦΕΚ 110), µε την οποία καθιερώθηκε το σύστηµα της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής (Α.Τ.Α) στις συντάξεις και τα βοηθήµατα Ττου Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που ακολουθούν δηµοσιούπαλληλικές διατάξεις. 2. Την κοινή απόφαση αριβ. Γ. Β5ΑΙΔ5ΙΜΊ3Ι3-36Ι26-1-1984, που κυ. Ρρώθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30). 3. Την κοινή απόφαση αριθ. οικ. 17ΕΙΜΊ3ΔΙ3-36/18-3-1987, που κυ. Ρώθηκε µε το άρύρο 6 του ν. 1803/1988 (ΦΕΚ 176). 4. Την κοινή απόφαση αριθ. πρωτ. 2007Ο87Ι55ΤΙΟΟ22Ι23-1-1987, Που κυρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 1859)1989 (φΦΕίΚ 153). 5. Την απόφαση αριθ. 1405Ι55/12 Ιανουαρίου 1990 των Υπουρ. γών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εργασίας, που προβλέ. ΠΕι τον καθορισµό του ποσοστού της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Α*|…Ψοσ«:ιρ…:ιγ ής (Α.Τ.Α.) τετραµήνου ιανουαρίου-Απριλίου 1990 σ 5,7 % και διουθωτικό ποσοστό του τελευταίου τετραµήνου 1989 9Ε 0,1%, που για καθαρά τεχνικούς λόγους το ποσοστό αυτό θα υπολογισθεί µαζί µε το παραπάνω ποσοστό της Α.Τ.Α. στα νέα κλι µάκια της Α.Τ.Α., καθώς και την κλιµάκωση του ποσοστού της ΑΤ.Α. από 1.1-1990 για τους εργαζοµένευς στο δηµόσιο και Τικό τοµέα ανάλογα µε το ύψος των αποδοχών. 6. Τη σχετική κυβερνητική εξαγγελία. Α ποφασίζουµε 1. Ατό 1 ιανουαρίου 1990, για τον υπολογισµό της αυιόυατης τΨΠΩιΘμικής αναπροσαρµογής (Α.Τ Α) στις συντάξεις και τα βοην θήµατα του Δηµοσίου, που καθιερώθηκε µε την παραπάνω (1) α.πόφασή µας, όπως τροποποιήθηκε µε τις 2, 3 και 4 όµοινες, το ποσοστό τηις Α.Τ.Α., που καθορίζεται κάθε φορά µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, θα κλιµακώνεται ανάλογα µε το ύψος της µηνιαίας σύνταξης ή του βοηθήµατος και των ποσών που ορίζονται στην παρ.9 της ανωτέρω (1) απόφασης ως εξής: α) Για ποσά ή τµήµα αυτών µέχρι 130.000 δρχ. θα υπολογίζεται ολόκληρο το ποσοστό της Α.Τ.Α.. β) Για τµήµα ποσών από 120001 δρχ. και άνω θη υπολογίζεται το 75%% του ποσοστού της Α.Τ.Α , αφαιρουµένου του εισαγόµενου πληθωρισµού.2. Ειδικά για τεχνικούς λόγους στο ποσοστό της Α.Τ.Α. από 5,7 % του τετραµήνου Ιανουαφρίου-Απριλίου 1990 α προστεθεί και το διορθωτικό ποσοστό του τελευταίου ιετραµήνου του έτους 1989, που είναι 3. Κατά τα λοιπά εξακολουθείνα ισχύει η παραπάνω (1) απόφα οή µας. 4. Η απόφαση αυτή θα εφαγµοσθεί ανάλογα και για συντάξεις που δεν καταβάλλονται από τε Δηµόσιο, διέπονται όµως από τις ίδιες διατάξεις, είτε κατά παραποµπή σε όσα ισχύουν για τις συ. ντάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων είτε µε ιδιαίτερα νοµοθετήµατο που περιλαµβάνουν παρόµοιες διατάξεις. 5. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1990, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί µε νόµο.Οι ΥΠΟΥΡΓΟι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΜΕΡΙΚΑΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΠΑΣ». 2. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από + Ιανουαρίου 190Οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 26 του ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 242} έχουν εφαρµογή και για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης πολιτικούς πρόσφυγες που επαναπατρίστηκαν από τη Λαϊκή Δηµοκρατία της Ρουµανίας και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τις διακρατικές συµβάσεις µεταξύ της Εελλάδας και της χώρας συτής. Σε περίπτωση µεταφοράς των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων σε ασφαλισιικό φορέα κύριας ασφάλισης της χώρας, διακό. πτεται η προβλεπόµενη από τα παραπάνω πολιτική σύνταξη. Η αύνταξη που χορηγείται µε τη διάιαξη αυτή αρχίζεινα κατα. βάλλεται από 1 Ιανουαρίου 1990. Αιτήσεις ενδιαφεροµένων, που έχουν υποβληθεί στην αρµόδιαΕπιτροπή του άρθρου 24 του ν.1543/1985 (ΦΕΚ 115), θεωρούνται ισχυρές.“Άρθρο 3 1. Στις θέσεις των διευθυντών µε τριετή θητεία των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης µπορούν να διορίζονται και µόνιµοι αρχιµουσικοί ή µουσικοί εκτελεστές των Ορχηστρών αυτών, εφ' όσον έχουν τα προβλεπόµενα από το π.δ. 253/1983 (ΦΕΙΚ 95 Α΄) προσόντα. 2. Στη θέση του διευθυντή µε πενταετή θητεία της Εθνικής Γιινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου (Ε.Π.Μ.Α.Σ.) µπο. ρεί να διορίζεται και µόνιµος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού (ΥΠ.ΠΟ.), εφ“ όσον έχειτα προβλεπόµενα από το άρ. θρο 9 του ν. 18541989 (ΦΕΚ Α΄ 140) προσόντα. 3. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. 4. Οι διοριζόµενοι µετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχαν πριν από το διο. ρισµό τους, η οποία παραµένει κενή. 5. Η. διάταξη αυτή εφαρµόζεται και στους ήδη υπηρετούντες, στις πιο πάνω θέσεις διευθυντών, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.6. Στο στοιχείο β' της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1854/1989 (ΦΕΚ Α΄ 140) και µετά τις λέξεις «ή ξένων ΑΕΊ» προστίθενται οι λέξεις «ή δεκαετή δηµόσια προύπηρεσία σε διεύθυνση µε συναφές αντι. κείµενο».“Άρθρο 4 Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1712/1987 (ΦΕΚ Α΄ 115} και µετά τη λέξη «Επιµελητήρια» προστίθενται οι λέξεις «και στα επαγγελµατικά σωµατείια συγγράφεων λογοτεχνών». “Άρθρο 5 Για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών των τα. κτικών υπαλλήλων του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), που έχουν συµπληρώσει τριετή υπηρεσία σ΄ αυτό, µπορεί µε απόφα. ση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ο. να χορηγείται προσωπι. κό απλούν έντοκο δάνειο, το ποσό του οποίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των καθαρών τακτικών αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών. Η για το σκοπό αυτό διατιθέµενη κάθε χρόνο πίστωση εγγράφεται από ίδιο Κ.Α στον προύπολογισµό του Τ.Ε.Ο.. Οι προύποθέσεις και οιόροι χορηγήσεως και εξοφλήσεως των δανείων, το επιτόκιο και γενικά κάθε λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Οικονοµικών ύστερε από εισήγηση της Διοικούσας το Τ.Ε.Ο. Επιτροπής. “Άρθρο 6 Μη αναζήτηση ειδικού φόρου κατανάλωσης Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλεπόταν από τις δια. τάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 3829/1958 (ΦΕΚ 126) πριν από την ενοποίησή του στο φόρο του άρθρου 3 του ν. 1477Ι198Α (ΦΕΚ 144) για τη συναρµολόγηση των ειδών που υπάγονταν στο φόρο αυτό και οι σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιµα σε περίπτωση µη νποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου αυτού, δεν επιβέλλονται όταν έχουν προηγηθεί πέντε τουλάχιστον τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους δεν ελέγχθηκε, δόεν γνωστοποιήθηκε ούτε µνηµονεύεται στη σχετική έκθεση ελέγχου η ύπαρξη υπο. χρέωσης καταβολής του ανωτέρω φάόρου ή τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η επιχείρηση κρίθηκαν ειλικρινή, Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει όλες τις υποθέσεις του ν.δ. 3829/1958 έως το 1984. Βεβαιωθέντες φόροι διαγράφονται, τυχόν όµως καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται, συµψηφίζονται. “ΆΑρθρο 7 1. Το προσωπικό, πλην των γιατρών, που υπηρετούσε µε Όποια. δήποτε εργασιακή σχέση στο νοσοκοµείο Ληξουρίου Κεφαλληνίας εξακολουθεί να υπηρετεί στο Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ, που συστήθηκε µε το π.δ. 333/1987, µε την ίδια εργασιακή σχέστ; µέχρι να γίνει η ένταξή του στις θέσεις που προβλέπονται από τον Οργανισµό του υπουργική απόφαση, ΦΕΚς 142 Β'189). Για τη µονιµοποίησή του εφαρµόζονται οι κείµενες δια. τάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των νοσηλευτικών η. δρυµάτων.Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ. θρου 13 του ν. 18401985 προθεσµία τριών (3) µηνών κατ΄ εξαίρε. ση για το παραπάνω προσωπικό αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Οι θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ, που συστήθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση ΑΔβίΟικ. 7068/4.6.1984 (ΘΕΚ Β΄' 382), ό. πως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τις κου νές υπουργικές αποφάσεις 5.87 (ΦΕΚ Β΄ 240) και την ΑΔΒΙΙ3ΘΘΑΙ22.9.#8 (ΦΕΚ ΄ 718) και κατανεµήθηκαν στο νοσοκο. µείο µε την επωνυµία «Μαντζαβινάτειο Νοσοκοµείο Ληξουρίου Κε. φαλληνίας», µεταφέρονται στο νοσοκοµείο του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 13971983 µε την επωνυµία «Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκο. µείο Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 8 "Συντελεστές Φ.Π.Α. νησιών ανατολικού Αιγαίου Το άρθρο 2 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204ΙΑ΄ 129-12-86) τροποποιεί. ται ως εξής: «“Άρθρο 2"
1.  
  Για το νησί Σαµοβράκη του νοµού ΄Έβρου και για τα νησιά των νοµών του ανατολικούή Αιγαίου: Λέσβου, Χίου, Σάµου και ωνδεκανήσου, οι συντελεστές του άρθρου 1 του νόµου αυτού νονται κατά ιριάντα στα εκατό (30%). εφ΄ όσον πρόκειται για αγαθά, τ οποία κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υπο. χρέωσης: ΠΟΣΟ φο. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓ. ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ= ( ' (9) () (4).
 1. Βενζίνη αεροπλάνων 27.10./00.31΄ 50000 χιλιόλιτρο.
 2. Βενζίνη υψηλής συµπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡΒΕΜΙΩΜ) Ο,15 γραµ.µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 33941 χιλιόλιτρο.
 3. Βενζίνη χωρίς µόλυβδο 27.10.00.35 24.798 χιλιόλιτρο.
2.  
  Η ίδια µείωση ισχύει και για τα αγαθά που εισάγονται από το εξωτερικό στα νησιά αυτά, όπως και για τις παρεχόµενες υπη: ρεσίες γενικά. Η πιο πάνω µείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνόβιοµηχανικά προϊόντα.
3.  
  Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Φεβρουαρίου “1990.“ΆΑρθρο 10 Κύρωση απόφασης Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η υπουργική απόφαση µε αριθ. 2076833/16486/0025, που έχει ως εξής: «ΑΠΟΦΑΣΗΘΕΜΑ: Απόσβεση και διαγραφή οφειλών από δάνεια που έχουν χορηγήσει Τράπεζες σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και επαγγελµατίες παραµεθορίων περιοχών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ “Έχοντας υπόψη:.
4.  
  δάνεια, που χορηγήθηκαν σε εφαρµογή των πιο πά. νω αποφάσεων της Ν.Ε., στην ουσία είχαν και σκοπό να καλύψουν σε σηµαντικό µέρος των και έµµεση ζηµιά εκείνων που πήραν τα δάνεια αυτά, που προέκυψε από τα απρόβλεπτα γεγονότα εθνι. κής σηµασίας το καλοκαίρι του έτους 1974, εξ΄ αιτίας της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και ότι η µέχρι σήµερα µη εξόφλησή τους µπορείν΄ αποδοθεί και στις δυσµενείς κατά καιρούς οικονο. µικές συγκυρίες. ΑΠ οφασίζουµε.
 1. Την απόσβεση της οφειλής των δανειοληπτών προς τις δα. νείστριες Τράπεζες, κατά κεφάλαιο, τόκους και λοιπές επιβαρύν. σεις, από το τυχόν οφειλόµενο ακόµη µέρος των δανείων που αυτές εχορήγησαν µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και επαγγελµατίες των περιοχών των Νοµών “Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Χίου και Σάµου, σε εφαρµογή των πιο πάνω αποφάσεων της Νοµισµατικής Επιτροπής και την απαλλαγή των οφειλετών αυτών από το εκκρεµές σήµερον µέρος της σχετικής οφειλής των.
 2. Τη διαγραφή των βεβαιωµένων στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) σε βάρος των πιο πάνω δανειοληπτών οφειλών αυτών προς το Δηµόσιο, εκ του λόγου ότι το τελευταίο αυτό κατέβαλε στις δανείστριες Τράπεζες, σε εκπλήρωση της εγγυητι. κής του ενοχής, τα µη καταβληθέντα υπό των οφειλετών ποσά από τα πιο πάνω δάνεια.
 3. Ποσά που καταβλήθηκαν στο Δηµόσιο δεν επιστρέφονται.
 4. Με νεώτερη απόφασή µας θα καθορίσουµε τις λεπτοµέρειες γενικά της διαγραφής των βεβαιωµένων στις Δηµόσιες ΟΌικονο. µικές Υπηρεσίες πιο πάνω εκκρεµών οφειλών, καθώς και τον τρόπο και χρόνο καταβολής από το Δηµόσιο, σαν εγγυητή, από κονδύλια του Κρατικού Προθπολογισµού, στις Τράπεζες των οφειλών των πιο πάνω δανειοληπτών που τυχόν ακόµη εκκρεµούν σ΄ αυτές και που αποσβήνονται µε την απόφαση αυτή.
 5. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυύβερ. νήσεως και θα κυρωθεί µε νόµο. Αθήνα, 3 Οκτωβρίου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣΝ.
5.  
  Βενζίνη κοινή 96 οκτανίων ΜΙΝ 040 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 34.513 χιλιόλιτρο ε Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του Α'“!64) και δασικών συνεταιρισµών άρθρου 5 του ν.827Η1978 (ΦΕΚ Α'“!194) 27.10.00.35 19.215 χιλιόλιτρο.
 1. Ειδικό καύσιµο αεριωθουµένων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 50000 χιλιόλιτρο ζ Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαµβάνεται µε τους όρους των διατάξεων του (ΦΕΚ 14ΙΒΤΙΑ) 27.10.00.25 3.000 µετρ.τόν. η,.
 2. Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 43927 µετρ.τόν.
6.  
  Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης τιεριεκτικ…ότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 7711 χιλιόλιτρο ι Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Β 7.4Α7Υ χιλιόλιτρο.
 1. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης {ΟΙΕΞΕΙ) µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,5% κατά βάρος 27.10.00.69 5 444 χιλιόλιτρο.
1β.  
  Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ΄, ι' καιια' 27.10.00.69 8.000 χιλιόλιτρο ηγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης λεωφορείων «ΑΉΤΟΜΟΤΙΝΕ ΡΙΕδΕΙ. 27.10.00.59 7.759 χιλιόλιτρο.
 1. Πετρέλαιο εξωτεµικής καύσης Νο 1 µε περιε. κτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7 % κατά βάρος 27.10,/00.79 1717 µετρ.τόν.
  • Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιε. κτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 7.343 µετρ.τόν.
 2. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιε. κτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο7 % κατά βάρος 27.10.00.79 1066 µετρτόν.
  • Πετρέλαιο εξωτιερικής καύσης Νο 2 µε περιε. κτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 6 695 µετρ.τόν.
  • Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιε. κτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7 % κατά βάρος 27.10.00.79 13623 µετρ.τόν. τ8.
  • Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιε. κτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 7270 µετρ.τόν.
 3. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ι6, ιε, ιστ,ιζ, ιη και ιθ 27.10.00.79 8.000 µετρ.τόν.
 4. Προπάνιο 27.11,12.11 και 27.11.12.99 2.702 µετρ.τόν.
 5. βΒουτάνιο 27111390 7.358 µετρ.τόν.
 6. Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίουή 27.11.12.99 27.11.13.90327.11.19.00 4754 µετρ.τόν. κό.
 7. Προπάνιο που παραλαµβάνεται απ'ευθείας από βιοµηχανίες προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιµη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359Ι64 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 548 µετρτόν.
 8. ΚκΕ.
 9. Υγραέριο µίγµα (ποοποανίου και βουτανίοιή που παραλαµβάνεται µε τις αναφερόµενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.99 27.11.13.90) 1.561 µετρ.τόν. , 27.11,19, :ξΤ.
 10. Ασφάλτος οδοστρωσίας 27.13.23.88 2.236 µετρ.τόν Απασφαλτωµένο µαζούτ ινΑΟΉΜ 6Αδ 27.10.00.79 6.023 µετρ.τόν. 2υ8.
Άρθρο 11 "Κύρωση αποφάσεων Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόµου από τότε που ίσχυσαν οι πα. ρακάτω υπουργικές αποφάσεις:"
1.  
  Η κοινή απόφαση µε αριθ. (Φεκς 380 Β΄), που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Ειδική µισθολογική ρύθµιση Ιατροδικαστών ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κΚΑΙ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΄Έχοντας υπόψη:. Ιατροδικαστής Γ΄ τάξης 70.000 δρχ. Ιατροδικαστής Δ΄ τάξης 60.000 δρχ. 2, Πέραν του κατά την προηγούµενη παράγραφο βασικού µηνιαίου µισθού παρέχονται και τα εξής επιδόµατα: ΄.
 1. Με υπηρεσία άνω των 5 ετών δεκασκτιώ χιλιάδες (18.000) δρς.
 2. Οικογενειακό στο ύψος που ορίζεται από τις εκάστοτε δια. τάξεις για τους δηµοσίους διοικητικούς υπαλλήλους.
 3. Α ποφασίζουµε.
 4. Εορτών και άδειας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του ν. 1505/1984.
 5. Μεταπτυχιακών σπουδών κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 12 του ν. 1505/1984 και 5 του ν. 1810/1988.
 6. Εξοµάλυνσης διαφορών µισθολογίου για το βαθµό Ιατροδι. καστή Δ΄ τάξης οριζόµενο κατά µήνα στο ποσό των 8.000 δρχ.
 7. Επίδοµα ανθυγιεινής και επικινδύνου εργασίας υπολογιζόµενο στο 30% του βασικού µισθού του Ιατροδικαστή Α΄ τάξης
2.  
  Η απόφαση µε αριθµ. (ΦΕΚ 255 Β΄), που έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗΘΕΜΑ: Χορήγηση ειδικής αποζηµίωσης για πρόσθετη εργασία προσωπικού στο Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικο. νοµικώνΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 'Έχοντας υπόψη:.
 1. Στο Κέντρο Πληροφορικής προωθούνται 700 χιλιάδες ετή. σιες εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και 4 εκ. ταχυπληρωµές και άλλα παραστατικά που απαιτούν άµεση επεξεργασία για γή στατιστικών στοιχείων και παροχή επεξεργασµένων πληροφο. ριών στην πολιτική ηγεσία, τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους φορολογούµενους.
 2. Η τροποποίηση του νόµου της φορολογίας εισοδήµατος σε συνδυασµό µε τη σηµαντική αύξηση του αριθµού των φορολογι κών δηλώσεων επιβάλλει εντατικότερους ρυθµούς εργασίας, ὢστε να διεκπεραιωθεί µε επιτυχία και ταχύτατα η εκκαθάριση των δηλώσεων και να εξυπηρετηθεί άµεσα το κοινωνικό σύνολο.
 3. Υ) Οι αναµορφώσεις του συνταξιοδοτικού συστήµατος επιβάλ. λουν άµεσες επεµβάσεις στις αντίστοιχες εφαρµογές προκειµένου να εξυπηρετούνται άµεσα οι συνταξιούχοι ενώ 8α πρέπει να µελετηθεί µία νέα τεχνική φιλοσοφία για την έκδοση των συντά. ξεων σε συνεργασία µε το τραπεζικό σύστηµα.
 4. Το Κέντρο Πληροφορικής πρέπεινα διαµορφώσει µακροχρό.νια και ετήσια πλάνα στρατηγικού σχεδιασµού ανάπτυξης της Ροφορικής και να εισηγηθεί στους καθορισµένους χρόνους τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Κέντρου.
 5. Ε) Ένα πλήθος εφαρµογών πρέπει να ανασχεδιαστούν ώστε να καταστούν περισσότερο αξιόπιστες, τεχνικά αποδοτικότερες στη Χρήση φυσικών πόρων του ΗΡ και εξυπηρετικές για το Υπουρ.Υείο Οικανοµικών και τους φορολογούµενους.
 6. Ο Να µελετηβούν και να κατατεθούν τεχνικές εναλλακτικές λιύγια το πρόγραµµα εξοπλισµού και ανάπτυξης νέων δραστη.
 7. Βιοτήτων σε συνδυασµό µε το κρίσιµο έργο προώθησης των ΜΟΠ πληροφορικής του Υπουργείου.
 8. Την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης των τεχνικών Προσφορών για τους εν εξελίξει δηµόσιους διαγωνισµούς και την Επεξεργασία των σχετικών συµβάσεων.
 9. 8) Την ενεργό συµµετοχή σύµφωνα µε τη σύµβαση µεταξύ ΥγΠουργείου - ΕΛΣΥΠ για το αναπτυσσόµενο έργο ΔΟΥ.3.
 10. Τη διαπίστωση ότι τα παραπάνω έργα δηµιουργούν τες υποχρεώσεις και αυξηµένη προσφοαρά εργασίας στο πικό του Κέντρου τόσο στον τοµέα ενηµέρωσης και διαρκούις παρακολούθησης της νέας νοµοθεσίας όσο και στον τοµέα τέχνι κών επεµβάσεων, εποπτείας, εγκατάστασης και παραγωγικής λει. τουργίας πληροφοριακών συστηµάτων.
3.  
  'Όλα τα επιδόµατα που προβλέπονται για τους αναφερόµε. νους στην παρ. 1 της παρούσας απόφασης από γενικές ή ειδικές διατάξεις κατά την έναρξη της ισχύος αυτής, καθώς και το πεσό της Α.Τ.Α. που έχει διαµορφωθεί µέχρι 30 Απριλίου 1985 µε βάση τις αποδοχές τους της 31 Δεκεµβρίου 1984 καταργούνται, εφ΄ 6σον µε ρητή διάταξη της απόφασης αυτής δεν προβλέπεται η χορήγησή τους. Επίσης καταργείται και το διορθωτικό ποσό.
 1. Η εκκαθάριση φόρου εισοδήµατος ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου µε πρώτη προτεραιότητα και ανάλογο µέσο εβδοµαδιαίο ρυθµό, ώστε να διεκπεραιωθούν όλες οι φορολογικές δηλώσεις
 2. Επεξεργασθούν οι ετήσιες δηλώσεις Φ.Π.Α. στις προθεσµίες που ορίζουν οι διεθνείς υποχρεώσεις και προωθείται η µηνιαία ε πεξεργασία των ταχυπληρωµών Φ.Π.Α. µς επιταχυνόµενους ρυθ.µούς, ώστε να ολοκληρώνεται η επεξεργασία κάθε φορολογικής περιόδου πριν την έναρξη της εποµένης.
 3. Υ) Η επεξεργασία των εισπράξεων από τέλη κυκλοφορίας να ολοκληρωθεί πολύ έγκαιρα, ὦστε να µην προκληθεί δυσαρέσκεια στο κοινωνικό σύνολο από καθυστερήσεις στην αποστολή των τρι. πλοτύπων.
 4. Η επεξεργασία των εισπράξεων φόρου εισοδήµατος να ολο. κληρώνεται στις προθεσµίες που απαιτούνται, ώστε να εκδίδονται πολύ έγκαιρα οι επόµενες δόσεις του φόρου εισοδήµατος και να διευκολύνεται το κοινωνικό σύνολο.
 5. Η έκδοση των συντάξεων και της µισοθοδοσίας θα εξελίσσε. ται κάθε µήνα απρόσκοπτα και θα περιλαµβάνει τις αναγκαίες µε. ταβολές ανεξάρτητα από τα άλλα έργα. ζ Η επεξεργασία των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων καθώς και η προώθηση των τελωνειακών στοιχείων θα ολοκληρωθεί σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό από τις αρµόδιες Διευθύνσεις-Τµήµατα.
 6. Οι εφαρµογές που αφορούν λτµµοδοσίες εσόδων-εξόδων και η παροχή των στοιχείων στο Γ.Λ.Κ. και το Ελεγκτικό Συνέδριο θα περαιώνονται στις προθεσµίες που ορίζονται και από τους νόµους.
 7. Οιπροτάσεις-µεταβολές πιστώσεων προύπολογισµού καθώς και έκδοση του προύπολογισµού και απολογισµού θα εκτελούνται οµαλά χωρίς καθυστερήσεις και χρονικές παρατάσεις
4.  
  Η ανωτέρω αποζηµίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου µε αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπασης σε άλλες υπηρεσίες πλην των κεντρικών νπηρεσιών του Υπουργείου ή στο εξωτερικό και γεγικά σε κάθε τιε. ρίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης. του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβρλή της µε εξαίρεση µόνο την απουσία στην κατ΄ έτος µηνιαία κανονική άδεια. Εγκρίνουµε τη χορήγηση ειδικ*ής µηνιαίας αποζηµίωσης; στους εργαζοµένους του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικο νοµικών ως εξής:. Από 1 Σεπτεµβρίου 1985 και µετά στη βάση υπολογισµού της Α.Τ.Α. προστίθεται και το ποσό της Α.Τ.Α. του προηγούµενου τετραµήνουύ Η Α.Τ.Α. της παρούσας παραγράφου, καθώς και το επίδοµα ε ξοµάλυνσης, λαµβάνονται υπόψη για τοψ υπολογισµό των επιδο. µάτων εορτών και άδειας. 5 Σεπερίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων της πα. ρούσας απόφασης προκύπτουν συνολικές µηνιαίες αποδοχές µι κρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά την έναρξη της ισχύος τους, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική µέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση αποδοχών εκτός από την Α.Τ.Α.
5.  
  Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζηµίωσης δεν δικαιούνται άλ. λης αποζηµίωσης για την πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απα. σχόλησή τους (υπερερίες), σε περίπτωση δε συρροής αξιώσεων γίνεται επιλογή.6. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να εγκρίνε. ται, µε απόφασή µας, παράλληλα µε την παρούσα και τις αρι&. 2019660/2065/3-3-1989 και 2024616Ι2781/Ο022!17-3-1989 όµοιες (ΦΕΚ 160ΙΒΙΒ-- 1989 και 219/8/24-3-1989 αντίστοιχα) και αποζηµίωση για υπερωριακή εργαφσία, προκειµένου περί υπηρεσιών του Υπ. Οικο. νοµικών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση.
6.  
  κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της απόφασης ή κατά το µέρος που ρυθµίζει θέµατα που διέπο. νται από αυτήν καταργείται.
7.  
  Η απόφαση αυτή ισχύει από 1ης Μαρτίου 1989, να δηµοσιευΘεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί µε νόµο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-03-23 Κύρωση απόφασης για κλιµάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα βοηθήµατα του Δηµοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990 και άλλες διατάξεις. Εκδίδοµε τον σκόλουθο νόµο που ιψήφισε η Βουλή: ΆΑρθρο 1 1. Κυρώνεται και έχειισχύ νόµου η κοινή απόφαση των Υπουρ. γών Οικονοµικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εµπορικής Ναυτιλίας µε αριθµ. 2003454/282Ι0022Ι22.1-1990 «Κλιµάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα βοη. θήµατα του Δηµοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990», που έχει ως εξής: «Οι ΥΠΟΥΡΓΟι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΄Έχοντας υπόψη: 1. Την κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Γ. 691 Η 27 ΙΜΊ3 13-36 126-1-1982, που κυρώθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 12821982 (ΦΕΚ 110), µε την οποία καθιερώθηκε το σύστηµα της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής (Α.Τ.Α) στις συντάξεις και τα βοηθήµατα Ττου Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που ακολουθούν δηµοσιούπαλληλικές διατάξεις. 2. Την κοινή απόφαση αριβ. Γ. Β5ΑΙΔ5ΙΜΊ3Ι3-36Ι26-1-1984, που κυ. Ρρώθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30). 3. Την κοινή απόφαση αριθ. οικ. 17ΕΙΜΊ3ΔΙ3-36/18-3-1987, που κυ. Ρώθηκε µε το άρύρο 6 του ν. 1803/1988 (ΦΕΚ 176). 4. Την κοινή απόφαση αριθ. πρωτ. 2007Ο87Ι55ΤΙΟΟ22Ι23-1-1987, Που κυρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 1859)1989 (φΦΕίΚ 153). 5. Την απόφαση αριθ. 1405Ι55/12 Ιανουαρίου 1990 των Υπουρ. γών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εργασίας, που προβλέ. ΠΕι τον καθορισµό του ποσοστού της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Α*|…Ψοσ«:ιρ…:ιγ ής (Α.Τ.Α.) τετραµήνου ιανουαρίου-Απριλίου 1990 σ 5,7 % και διουθωτικό ποσοστό του τελευταίου τετραµήνου 1989 9Ε 0,1%, που για καθαρά τεχνικούς λόγους το ποσοστό αυτό θα υπολογισθεί µαζί µε το παραπάνω ποσοστό της Α.Τ.Α. στα νέα κλι µάκια της Α.Τ.Α., καθώς και την κλιµάκωση του ποσοστού της ΑΤ.Α. από 1.1-1990 για τους εργαζοµένευς στο δηµόσιο και Τικό τοµέα ανάλογα µε το ύψος των αποδοχών. 6. Τη σχετική κυβερνητική εξαγγελία. Α ποφασίζουµε 1. Ατό 1 ιανουαρίου 1990, για τον υπολογισµό της αυιόυατης τΨΠΩιΘμικής αναπροσαρµογής (Α.Τ Α) στις συντάξεις και τα βοην θήµατα του Δηµοσίου, που καθιερώθηκε µε την παραπάνω (1) α.πόφασή µας, όπως τροποποιήθηκε µε τις 2, 3 και 4 όµοινες, το ποσοστό τηις Α.Τ.Α., που καθορίζεται κάθε φορά µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, θα κλιµακώνεται ανάλογα µε το ύψος της µηνιαίας σύνταξης ή του βοηθήµατος και των ποσών που ορίζονται στην παρ.9 της ανωτέρω (1) απόφασης ως εξής: α) Για ποσά ή τµήµα αυτών µέχρι 130.000 δρχ. θα υπολογίζεται ολόκληρο το ποσοστό της Α.Τ.Α.. β) Για τµήµα ποσών από 120001 δρχ. και άνω θη υπολογίζεται το 75%% του ποσοστού της Α.Τ.Α , αφαιρουµένου του εισαγόµενου πληθωρισµού.2. Ειδικά για τεχνικούς λόγους στο ποσοστό της Α.Τ.Α. από 5,7 % του τετραµήνου Ιανουαφρίου-Απριλίου 1990 α προστεθεί και το διορθωτικό ποσοστό του τελευταίου ιετραµήνου του έτους 1989, που είναι 3. Κατά τα λοιπά εξακολουθείνα ισχύει η παραπάνω (1) απόφα οή µας. 4. Η απόφαση αυτή θα εφαγµοσθεί ανάλογα και για συντάξεις που δεν καταβάλλονται από τε Δηµόσιο, διέπονται όµως από τις ίδιες διατάξεις, είτε κατά παραποµπή σε όσα ισχύουν για τις συ. ντάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων είτε µε ιδιαίτερα νοµοθετήµατο που περιλαµβάνουν παρόµοιες διατάξεις. 5. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1990, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί µε νόµο.Οι ΥΠΟΥΡΓΟι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΜΕΡΙΚΑΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΠΑΣ». 2. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από + Ιανουαρίου 190Οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 26 του ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 242} έχουν εφαρµογή και για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης πολιτικούς πρόσφυγες που επαναπατρίστηκαν από τη Λαϊκή Δηµοκρατία της Ρουµανίας και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τις διακρατικές συµβάσεις µεταξύ της Εελλάδας και της χώρας συτής. Σε περίπτωση µεταφοράς των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων σε ασφαλισιικό φορέα κύριας ασφάλισης της χώρας, διακό. πτεται η προβλεπόµενη από τα παραπάνω πολιτική σύνταξη. Η αύνταξη που χορηγείται µε τη διάιαξη αυτή αρχίζεινα κατα. βάλλεται από 1 Ιανουαρίου 1990. Αιτήσεις ενδιαφεροµένων, που έχουν υποβληθεί στην αρµόδιαΕπιτροπή του άρθρου 24 του ν.1543/1985 (ΦΕΚ 115), θεωρούνται ισχυρές.“Άρθρο 3 1. Στις θέσεις των διευθυντών µε τριετή θητεία των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης µπορούν να διορίζονται και µόνιµοι αρχιµουσικοί ή µουσικοί εκτελεστές των Ορχηστρών αυτών, εφ' όσον έχουν τα προβλεπόµενα από το π.δ. 253/1983 (ΦΕΙΚ 95 Α΄) προσόντα. 2. Στη θέση του διευθυντή µε πενταετή θητεία της Εθνικής Γιινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου (Ε.Π.Μ.Α.Σ.) µπο. ρεί να διορίζεται και µόνιµος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού (ΥΠ.ΠΟ.), εφ“ όσον έχειτα προβλεπόµενα από το άρ. θρο 9 του ν. 18541989 (ΦΕΚ Α΄ 140) προσόντα. 3. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. 4. Οι διοριζόµενοι µετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχαν πριν από το διο. ρισµό τους, η οποία παραµένει κενή. 5. Η. διάταξη αυτή εφαρµόζεται και στους ήδη υπηρετούντες, στις πιο πάνω θέσεις διευθυντών, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.6. Στο στοιχείο β' της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1854/1989 (ΦΕΚ Α΄ 140) και µετά τις λέξεις «ή ξένων ΑΕΊ» προστίθενται οι λέξεις «ή δεκαετή δηµόσια προύπηρεσία σε διεύθυνση µε συναφές αντι. κείµενο».“Άρθρο 4 Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1712/1987 (ΦΕΚ Α΄ 115} και µετά τη λέξη «Επιµελητήρια» προστίθενται οι λέξεις «και στα επαγγελµατικά σωµατείια συγγράφεων λογοτεχνών». “Άρθρο 5 Για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών των τα. κτικών υπαλλήλων του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), που έχουν συµπληρώσει τριετή υπηρεσία σ΄ αυτό, µπορεί µε απόφα. ση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ο. να χορηγείται προσωπι. κό απλούν έντοκο δάνειο, το ποσό του οποίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των καθαρών τακτικών αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών. Η για το σκοπό αυτό διατιθέµενη κάθε χρόνο πίστωση εγγράφεται από ίδιο Κ.Α στον προύπολογισµό του Τ.Ε.Ο.. Οι προύποθέσεις και οιόροι χορηγήσεως και εξοφλήσεως των δανείων, το επιτόκιο και γενικά κάθε λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Οικονοµικών ύστερε από εισήγηση της Διοικούσας το Τ.Ε.Ο. Επιτροπής. “Άρθρο 6 Μη αναζήτηση ειδικού φόρου κατανάλωσης Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλεπόταν από τις δια. τάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 3829/1958 (ΦΕΚ 126) πριν από την ενοποίησή του στο φόρο του άρθρου 3 του ν. 1477Ι198Α (ΦΕΚ 144) για τη συναρµολόγηση των ειδών που υπάγονταν στο φόρο αυτό και οι σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιµα σε περίπτωση µη νποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου αυτού, δεν επιβέλλονται όταν έχουν προηγηθεί πέντε τουλάχιστον τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους δεν ελέγχθηκε, δόεν γνωστοποιήθηκε ούτε µνηµονεύεται στη σχετική έκθεση ελέγχου η ύπαρξη υπο. χρέωσης καταβολής του ανωτέρω φάόρου ή τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η επιχείρηση κρίθηκαν ειλικρινή, Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει όλες τις υποθέσεις του ν.δ. 3829/1958 έως το 1984. Βεβαιωθέντες φόροι διαγράφονται, τυχόν όµως καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται, συµψηφίζονται. “ΆΑρθρο 7 1. Το προσωπικό, πλην των γιατρών, που υπηρετούσε µε Όποια. δήποτε εργασιακή σχέση στο νοσοκοµείο Ληξουρίου Κεφαλληνίας εξακολουθεί να υπηρετεί στο Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ, που συστήθηκε µε το π.δ. 333/1987, µε την ίδια εργασιακή σχέστ; µέχρι να γίνει η ένταξή του στις θέσεις που προβλέπονται από τον Οργανισµό του υπουργική απόφαση, ΦΕΚς 142 Β'189). Για τη µονιµοποίησή του εφαρµόζονται οι κείµενες δια. τάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των νοσηλευτικών η. δρυµάτων.Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ. θρου 13 του ν. 18401985 προθεσµία τριών (3) µηνών κατ΄ εξαίρε. ση για το παραπάνω προσωπικό αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Οι θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ, που συστήθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση ΑΔβίΟικ. 7068/4.6.1984 (ΘΕΚ Β΄' 382), ό. πως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τις κου νές υπουργικές αποφάσεις 5.87 (ΦΕΚ Β΄ 240) και την ΑΔΒΙΙ3ΘΘΑΙ22.9.#8 (ΦΕΚ ΄ 718) και κατανεµήθηκαν στο νοσοκο. µείο µε την επωνυµία «Μαντζαβινάτειο Νοσοκοµείο Ληξουρίου Κε. φαλληνίας», µεταφέρονται στο νοσοκοµείο του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 13971983 µε την επωνυµία «Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκο. µείο Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ».
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/42
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1038 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1038 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις. 1993/2163 1993
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 1994/2227 1994
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2273 1994
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, 1999/2716 1999
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμούκαι Τουρισμού. 2010/3878 2010
Σύσταση κλάδου και θέσεων μονίμου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού, με ταυτόχρονη μεταφορά υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων άλλων κλάδων. 1992/355 1992