ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1890

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Για την κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Συµφωνίας του +987 για το Φυσικό Καουτσούκ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ τ | ΟΡΙΣΜΟΙ “Άρθρο 2. Όρισµοί. Κατα την έννοιά της παρουσας συµφωνίας, µε τους όρους: 1. «Φυσικό καουτσούχ» νοείται το ελαστικό εκείνο που δεν έχει υπο-στεί διαδικασία ενθείωσης, σε στέρεη ή ρευστή µορφή, που προέρχεται από το Ήενεα βτεαεί βευεία και όποιο άλλο φυτό που µπορεί να αποφασίσει το συµβούλιο για τους σκοπούς αυτής της συµφωνίας: . 2. «Συµβαλλόµενο µέρος» νοείται µια κυβέρνηση ή ένας διακυβερνητι. κός οργανισµός όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, που έχει συµφωνήσει να δεσµευτεί από τη συµφωνία αυτή προσωρινά ή οριστικά: ' 3. «Μέλος» νοείται ένα συµβαλλόµενο µέρος όπως καθορίστηκε στον ορισµό 2 4. «Εξαγωγικό µέλος» νοείται ένα µέλος που εξάγει φυσικό χαουτσούκ και έχει δηλωθεί σαν εξαγωγικό µέλος µετά από σύµφωνη ΄ γνώµη του συµβουλίου: 5. «Εισαγωγικό µέλος» νοείται ένα µέλος που εισάγει φυσικό καουτσούκ και έχει δηλωθεί σαν εισαγωγικό µέλος, µετά από σύµφωνη ' γνώµη του συµβουλίου: τ ο 6. «Οργανισµός» νσείται ο διεθνής οργανισµός φυσικού καουτσούνς που αναφέρεται στο άρθρο 3: . 7. «Συµβούλιον νοείται το διεθνές συµβούλιο φυσικού καουτσούχ που αναφέρεται στο άρθρο 6: 8. «Ειδική ψηφοφορία» νοείται µια φηφοφορία η οποία απαιτεί τουλάΧιστον τα δύο τρίτα του συνδλου των ψήφων των εξαγουσών χωρών που είναι παρούσες και ψηφίζουν και τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνόλου των ψήφων των εισαγουσών χωρών που είναι παρούσες και ψηφίζουν, υπολογιζοµένων ξεχωριστά, µε την προύπόθεση ότι οι ψήφοι αυτοί αφορούν τουλάχιστον τ µισά από τα µέλη κάθε κατηγορίας που είναι παρόντα και ψηφίζουν: . 9. «Εξαγωγές φυσικού χαουτσούυ» νοείται χάθε ποσότητα φυσικού καουστσούχ που εξάγεται από την τελωνειακή επικράτεια του κάθε µέλους και «εισαγωγές φυσικού καουτσούκ» νοείται χάθε ποσότητα φυσικού καουτσούν που εισάγεται για το εγχώριο εµπόριο στην τελωνειακή επικράτεια του χάθε µέλους, µε την προυπόθεση ότι για τους σκοπούς αυτών των ορισµών, ο όρος τελωνειακή επικράτεια, στην περίπτωση ενός µέλους που περιλαµβάνει περισσύότερες από µία τελωνειακές περιοχές, θα πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των τελωνειακών περιοχών του µέλους: ... . . 10. «Κατανεµηµένη απλή πλειοψηφία» νοείται µια ψηφοφορία που απαιτεί περισσότερο από το µιαό του συνόλου των ψήφων των εξαγουαών χωρών που είναι παρούσες και ψηφίζουν και περισσότερο από το µισό του συνόλου των ψήφων των εισαγουσών χωρών που είναι παροῦσες και ψηφίζουν, υπολογιζοµένων ξεχωριστά: 11. «Ελεύθερα χρησιµοποιούµενα νοµίσµατα» νοείται το γερµανικό µάρχκο, το γαλλικό φράγκο, το ιαπωνικό γιέν, η λίρα στερλίνα χαι το δολλάριο των Ηνωµένων Πολιτειών: 12. «Οικονοµικό έτος» νοείται η περίοδος από την 1 η Ιανουαρίου µέΧρι και τις 31 Δεκεµβρίου συµπεριλαµβανοµένης: 13. «Έναρξη ισχύος» νοείται η ηµεροµηνία από την οποία τίθεται σε ισχύ η συµφωνία αυτή προσωρινά ή οριστικά σύµφωνα µε το άρθρο 60: 14. «Ἰόνος» νοείται ο µετρικός τόνος, δηλαδή 1.000 κιλά: 15. Μαλαισίας/Σιγκαπούρης» νοείται ο µέσος όρος του εεη Μαλαισίας καἳ του σσπι Σιγκαπούρης στην ισχύουσα συναλλαγµατική τιµή: 16. «Χρονοσταθµική καθαρή συνεισφορά ενός µέλους» νοούνται, οι καθαρές χρηµατικές συνεισφορές του µέλους σταθµισµένες µε τον αριθµό ηµερών κατά τις οποίες τα επιµέρους ποσοστά της καθαρής χρηµατικής αυνεισφοράς ήταν στην διάθεση του ρυθµιστικού αποθέµατος. ' Κατά τον υπολογισµό του αριθµού των ηµερών δεν θα χηφθεί υπόψη η ήµέρα που εισπράχθηκε η συνεισφορά από τον οργανισµό, ούτε η ηµ.έ8α πραγµατοποΐησης της επιστροφής, ούτε η ηµέρα λήξης της συµφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ * ΄“Άρθρο 3 Ίδρυση, έδρα χαι δοµή του Διεθνούς Οργανισµού για το Φυσικό Καουτσούχ 1. Ο ξδιεθνής οργανισµός φυσικού χαουτσούχ, που δηµιουργήθηκε από την διεθνή συµφωνία φυσικού καουτσούχ του 1979, θα συνεχίσεινα υπάρχει µε στόχο την παρακολούθηση των διατάζξεων χαι την επίβλεψη της λειτουργίας της,συµφωνίας αυτής. 2. Ο οργανισµός θα λειτουργεί µέσα από το διεθνές συµβούλιο φυσικού καουτασούχ, το διευθύνοντα σύµβουλό του χαι το προσωπικό του, και όποια άλλα όργανα όπως προβλέπεται στη συµφωνία αυτή. 3. Με την προθπόθεση τήρησης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η έδρα του οργανισµού θα βρίσκεται στην Κουάλα Λουµπούρ, εκτός εάν το συµβούλιο, µε ειδική φηφοφορία, αποφασίσει διαφορετικά. 4. Σε κάθε περίπτωση ή έδρα του οργανισµού θα πρέπει να βρίσκεται στην επικράτεια ενός µέλους. “Άρθρο 4 Μέλη του οργανισµού. 1. Υπάρχουν δύο κατηγορίες µελών, ειδικότερα: . α) εξαγωγείς και β) εισαγωγείς. 2. Το συµβούλιο θα καταρτίσει τα κριτήρια σχετικά µε την αλλαγή της κατηγορίας ενός µέλους, όπως χαθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 24 και 27. Ένα µέλος που πληροί τα κριτήρια αυτά µπορεί να αλλάξει την κατηγορία του µετά από σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου µε ειδική ψηφοφορία. . 3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα αποτελεί ένα απλό µέλος του οργανισµού. “Άρθρο 5. Προσχώρηση διακυβερνητικών οργανισµών. 1. Οποιαδήποτε αναφορά σ' αυτή τη συµφωνία σε «κυβέρνηση» ή υκυβερνήσεις» θα ερµηνεύεται σαν να περιλαµβάνει αναφορά στην Ευ. ρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και σε κάθε διακυβερνητικό οργανισµό που έχει ευθύνες σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση, σύναψη και εφαρµογή διεθνών συµφωνιών, ειδικότερα εµπορευµατικών συµφωνιών. Αντίστοιχα, οποιαδήποτε αναφορά σ' αυτή τη συµφωνία σε υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή σε χοινοποΐηση προσωρινής εφαρµογής, ή σε προσχώρηση θα πρέπευ, στην περίπτωση διακυβερνητικών οργανισµών, να ερµηνεύεται σαν να περιλαµβάνει αναφορά σε υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή σε χοινοποΐηση προσωρινής εφαρµογής, ή σε προσχώρηση, από τέτοιους διακυβερνητικούς οργανισµούς. - 2. Σε περίπτωση ψηφοφορίας σε θέµατα της αρµοδιότητάς τους, αυτοί οι διακυβερνητικοί οργανισµοί θα ασκούν τα δικαιώµατά της ψήφου τους µε έναν αριθµό ψήφων ίσο µε το συνολικό αριθµό φήφων που έχουν παραχωρηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 14, στα χράτη µέλη τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα κράτη µέλη τέτοιων διακυβερνητικών οργανισµών δεν θα ασκούν τα ατοµικά τους δικαιώµατα ψήφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ν ΄ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ κΑΟΥΤΣΟΥΚΣύνθεση του Διεθνούς Συµβουλίου Φυσικού Καουτσούκ. 1. Ανώτατη αρχή του οργανισµού θα είναι το διεθνές συµβούλιο φυσικού καουτσούχ, το οποίο θα αποτελείται από όλα τα µέλη του οργανισµού. 2. Κάθε µέλος θα εκπροσωπείται στο συµβούλιο από έναν εκπρόσωπο και µπορεί να ορίζει αναπληρωτές και συµβούλους για να παρακολουθούν τις συνόδους του συµβουλίου. … ' 3. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να ενεργεί και να ψηφίζει αντί του εκπροσώπου κατά την απουσία του ή σε ειδικές περιστάσεις. ΄ . “Άρθρο 7 Εξουσίες και καθήκοντα του συµβουλίου. ΐΙ.Το…σνµβούλιο θα ασκεί κάθε εξουσία και θα εκτελεί ή θα φροντίζει για-την εκτέλεση όλων των καθηχκόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της συµφωνίας, δεν θα έχει όµως την ΄ εξουσία, και δεν θα θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τα µέλη, να αναλάβει υποχρεώσεις έξω από τους στόχους της συµφωνίας αυτής. Ιδιαίτερα, δεν θα έχει τη δυνατότητα να δανεισθεί χρήµατα, χωρίς ωστόσο αυτό να περιορίζει την εφαρµογή του άρθρου 41 , ούτε θα µπορεί να συνάπτει εµπορικές συµβάσεις για το φυσικό χαουταούκ, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται συγκεκριµένα στην παράγραφο 5 του άρθρου 30. γ Ασκώντας τη δυνατότητα που του παρέχεται για τη σύναψη συµβάσεων, το συµβούλιο θα εξασφαλίζει όπως οι όροι του άρθρου 48 παρά4 τίθενται γραπτώς υπόψη των άλλων µερών που συµµετέχουν σε τέτοιες συµβάσεις, τυχόν αποτυχία όµως υλοποΐησης της ενηµέρωσης αυτής δεν θα πρέπει από µόνη της να καθιστά άχυρες τέτοιες συµβάσεις, ούτε θα πρέπει να θεωρείται ότι έτσι καταργείται ο περιορισµός της υποχρέωσης των µελών. 2. Το συµβούλιο θα εγκρίνει, µε ειδική ψηφοφορία, τέτοιους χανόνες και χανονισµούς που είναι απαραίτητοι για την εφαρµογή των διατάξεων της συµφωνίας αυτής και απορρέουν από αυτές. Θα περιλαµβάνουν τους δικούς τους κχανονισµούς και αυτούς των επιτροπών που αναφερονται στο άρθρο 1 8, κανόνες διαχείρισης και λειτουργιας του ρυθµιστικού αποθέµατος και τους χρηµατοδοτικούς χανονισµούς και τους κανονισµούς προσωπικού του οργανισµού. 3. Στα πλαίσια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, το συµβούλιο. θα εξετάσει, στήν πρώτή του σύνοδο µετά την έναρξη ισχύος της συµφωννίας αυτής, τους χανόνες και κανονισµούς που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τη διεθνή συµφωνία για το φυσικό χαουτσούχ του 1979 χκαι θα τους εγκρίνει µε τις κατάλληλες τροποποτήσεις. 4. Το συµβούλιο θα τηρεί τά στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρµογή των χαθηκόντων του στα πλαίσια αυτής της συµφωνίας. 5. Το συµβουλιο θα δηµοσιεύει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισµού και κάθε άλλη πληροφορία που θεωρεί κατάλληλη. “Άρθρο 8 Ανάθεση εξουσιών. ΄ 1. Το συµβούλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να αναθέσει σε οποιαδήποτε επιτροπή που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του άρθρου 18 την άσκηση ορισµένων ή όλων των εξουσιών του, οι οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας αυτής δεν απαιτούν ειδική φηφοφορία του συµβουλίου. Παρά την ανάθεση αυτή, το συµβούλιο µπορεί κάθε στιγµή να συζητησει και να αποφασισει για οποιοδήποτε θέµα που εχει ανατεθεί σε κάποια από τις επιτροπές του. 2. Το συµβούλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να ανακαλέσει οποιαδήποτε εξουσία έχει ανατεθεί σε µια επιτροπή,. “Άρθρο 9 Συνεργασία µε άλλους οργανισµούς. 1. Το συµβούλιο µπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ρυθµίσεις είναι κατάλληλες για διαβούλευση ή συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη, τα ὁργανά του και εξειδιιευµενες υπηρεσίες και άλλους κατάλληλους διακυβερνητικούς οργανισµούς. 2. Το συµβουλιο µπορεί, επίσης, να προβεί σε ρυθµίσεις για διατηΡηση επαφων µε κατάλληλους διεθνείς µη κυβερνητικούς οργανισµούς. ! “Άρθρο 10 Αποδοχή παρατηρητών. 1. Το συµβουλιο µπορεί να προσπαλεσει οποιαδηποτε κυβερνηση που δεν είναι µέλος ή οποιοδήποτε από τους οργανισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 9, να παρακολουθήσουν σαν παρατηρητές κάποια από τις συνεδριάσεις του συµβουλίου ή κάποια επιτροπή που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του άρθρου 18. “Άρθρο 11 Πρόεδρος και αντιπρόεδρος. 1. Το συµβούλιο θα εκλέγει χκάθε χρόνο έναν πρόεδρο και έναν: αντι. πρόεδρο. 2. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα εχλεγονται ο ενας από τους εχπροσώπους των µελων που εξάγουν και ο άλλος από τους εχπροσωπους των µελών που εισάγουν. Οι θέσεις αυτές θα εναλλάσσονται κάθε χρόνο ανάµεσα στις δύο κατηγορίες µελών, µε την προθπόθεση όµως ότι αυτό δεν απαγορεύει την επανεκλογή του ενός ή του άλλου ή χαι των δύο, σε εξαιρετικές περιστάσεις, µε ειδική ψηφοφορία του συµβουλίου. 3. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του ο προεδρος αντικαθίσταται από τον αντιπροεδρο “Όταν απουσιάζουν προσωρινά ο προεδρος χαι ο αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση µόνηης απουσίας του ενός ή και των . δύο, το συµβούλιο µπορεί να εκλέξει νέο προεδρείο από τους εκπροσώπους των µελών που εξάγουν {γ/χαι από τους εκπροσώπους των χωρών που εισάγουν, ανάλογα µε την περίπτωση, προσωρινά ή µόνιµα όπως το απαιτόύν οι περιστάσεις. 4. Ούτε ο πρόεδρος ούτε οποιοσδήποτε άλλος εχπροσωπος που προεδρεύει σε µια συνεδρίαση του συµβουλίου θα ψηφίζει σ' αυτή τη συνε. δρίαση. Τα δικαιώµατα ψήγφου του µέλους που εκπροσωπεί, µπορούν ωστόσο να ασκηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15. / .'Άρθρο 12 ο τ ο Διευθύνων σύµβουλος, ξιαχειριστής ρυθµιστικού αποθέµατος και άλλο προσωπικό. 1. Το συµβουλιο, µε ειδική ψηφοφορία, θα διορίζει έναν διευθύνοντα σύµβουλο και έναν διαχειριστή του ρυθµιστικού αποθέµατος. 2. Οι όροι και οι συνθήκες διορισµού του διευθύνοντα συµβουλου και του διαχειριστή του ρυθµιστικού αποθεματος θα ιαθοριζονται από το συµβούλιο. 3. Ο διευθύνων συµ.βουλος θα είναι ο διοικητικός προϊστάµενος του οργανισµού και θα είναι υπευθυνος στο συµβούλιο για την διαχοίριση και λειτουργια της συμφωνιας αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της συµφωνίας και τις αποφάσεις του συµβουλίου. 4. Ο διαχειριστής ρυθµιστικού αποθέµατος θα είναι υπεύθυνος απέναντι στο διευθύνοντα σύµβουλο και το συµβούλιο για τα χαθήχοντα που του έχουν ανατεθεί στα πλαίσια αυτής της συµφωνίας, καθώς επίσης και για όποια προσθετα καθήκοντα μπορει να καθορίσει το συµβούλιο. Ο διαχειριστής του ρυθµιστικού αποθεµατος θα έχει την ευθύνη για ' την καθηµερινή λειτουργία του ρυθµιστιχού αποθέµατος και θα ενηµερωνει το διευθύνοντα συµβουλο για τις γενικές λειτουργίες του ρυθµιστικού αποθέµατος έτσι ὦστε ο διευθύνων σύµβουλος να µπορεί να εξάσφαλίσει την αποτελεσµατιχοτητα του στην εκπλήρωση των στοχων της συµφωνίας αυτής. 5. Ο διευθύνων σύµβουλος θα διοριζει το προσωπικό συµφωνα µε τους χανονισμους που καθορίζονται από το συµβούλιο. Το προσωπικό θα υπάγεται στο διευθύνοντα συµβουλο 6. Ούτε ο διευθύνων σύµβουλος ούτε κάποιο µέλος του προσωπικού, συμπεριλαμβανοµενου και του διαχειριστή του ρυθµιστικου αποθέµατος, θα έχει οικονοµικό συµφέρον στην βιοµηχανία ή το εµποριο καουτσούχ, ή συνδεδεµένες εµπορικές δραστηριότητες. 7. Κατά την εκτέλεση των χαθηχκόντων τους, ο διευθύνων συµ.βουλος, ο' διαχειριστης ρυθµιστικου αποθεµατος χαι το λοιπό προσωπικό δεν θα ζητουν ούτε θα παίρνουν οδητιες από κάποιο χάποια άλλη αρχή έξω από το συµβούλιο ή έξω από οποιαδηποτε επιτροπη που δηµιουργηθηκε στα πλαίσια του άρθρου 18. Ώα πρέπει να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να επηρεάζει τη θέση τους ως διεθνών υπαλλήλων, υπεύθυνων µόνο απέναντι στο συµβούλιο. Κάθε µέλος θα σέβεται τον αποκλειστικά χαρακτήρα των χαθηχκόντων του διευθύνοντα συµβούλου, του διαχειριστή ρυθµιστικού αποθέµατος και του άλλου προσωπικού χαι δεν θα προσπαθεί να τους επηρεάζει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. “Άρθρο 13 . Σύνοδοι. 1. Σαν γενικό χανόνα, το συµβούλιο θα πραγµατοποιεί µία τακταη σύνοδο χάθε εξαμηνο Για την εξεταση της κλίµακας τιµών, το συµβουλιο θα πραγµατοποιεί µία σύνοδο, εντός δύο εβδομαδων, καθε 15 ή 30 όπως αναφέρεται στο άρθρο 31. 2. Παραλληλα µε τις συνόδους, σε περιπτωσεις που προβλεπονται συγκεκριµένα σ' αυτή τη συµφωνία, το συµβουλιο θα συνέρχεται επίσης σε ειδική συνεδρίαση όποτε το αποφασιζει ή µετά από αίτηµα: α) του προέδρου του συµβουλίου: β) του διευθύνοντα συµβούλου: Υ) µιας πλειοψηφίας των µελών που εξαγουν δ) µιας πλειοψηφίας των µελών που εισάγουν: ε) ενός µέλους ή µελών που εξαγουν και διαθετουν τουλαχιστον 200 ψήφους: ή Ο ενός µέλους ή η µελών που εισάγουν και διαθέτουν τουλάχιστον 200 ψήφους. 3. Οι σύνοδοι θα πράγµατοποιούνται στην έδρα του οργανισµού, εκτός εάν το συµβούλιο, µε ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει διαφορετικά. Εάν µετά από προσκληση κάποιου µιλους το συµβούλιο θα συγκληθει σε διαφορετικό από την έδρα του οργανισµού τόπο, το µέλος αυτό θα καλύψει τις πρόσθετες στις οποίες θα υποβληθεί το συµβούλιο. ΄ 4. Η ανακοίνωση για οποιαδήποτε σύνοδο και η ηµερησια διάταξη για τέτοιες συνόδους θα διαβιβάζονται στα µέλη από το διευθύνοντα σύµβουλο χατόπιν συνεννδησης µε τον προεδρο του συµβουλίου, τουλάχιστον 30 ηµέρες ενωρίτερα, εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανακοίνωση θα διαβιβάζεται 10 ηµέρες ενωρίτερα.. . . 14 Κατανοµή των φήφων. 1. Τα µέλη που εξάγουν θα έχουν εν συνόλω 1000 ψήφους και τα µέλη που εισάγουν θει έχουν εν συνόλω 1000 ψήφους. 2. Κάθε µέλος που εξάγει θα παίρνει µία αρχική ψήφο από τις 1000 ψήφους εκτός από την περίπτωση ενός µέλους που εξάγει µε χαθαρές εξαγωγές λυγότερο από 10.000 τόνους ετησίως, όπου η αρχική φήφος δεν θα ισχύει. Το υπόλοιπκο αυτών των ψήφων θα κατανέµεται ανάµεσα στα µέλη που εξάγουν µε την µεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση, ανάλογα µε τον όγκο των αντίσατοιχων καθαρών εξαγωγών του φυσικού χαουταούχ για την περίοδο των πέντε ηµερολογιακών ετών που αρχίζει έξι ηµερολογιακά έτη πριν από την κατανοµή των ψήφων. 3. Οι ψήφοι των µελών που εισάγουν θα κατανέµονται µεταξύ τους µε την µεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση αναλογα µε το µέσο ορο των αντίστοιχων καθαρών εισαγωγών τους φυσικού καουτσούκ κατά την διάρκεια της πιριοδου τριων ηµερολοτιακων ετών που αρχιζει τεσσερα ηµερολογιακά έτη πριν από την κατανοµή των ψήφων, εκτός από το ότι κάθε µέλος που εισάγει θα πάρει µία ψήφο ακόµη και αν η αναλογία του σε µερίδιο καθαρών εισαγωγών, διαφορετικά δεν είναι αρχκετά µεγάλη για να αιτιολογήσει κάτι τέτοιο. 4. Στα πλαίσια των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 27 σχετικά µε τις συνεισφορές των µελών που ειαάγουν και του άρθρου 38, το συµβούλιο, στην πρώτη του σύνοδο, θα καταρτίσει έναν κατάλογο καθαρών εξαγωγων από µέλη που εξά- . τουν και έναν κατάλογο καθαρών εισαγωγών από µέλη που εισάγουν ο οποίοι θα αναθεωρουνται ετήσια σύµφωνα µε το άρθρο αυτό. 5δ. Δεν θα υπκάρχουν κλασµατικές ψήφοι. 6. Το συµβούλιο, στην πρώτη σύνοδο µετά την έναρξη ισχύος αυτής της συµφωνίας, θα κατανείµει τις ψήφους γ αυτό το χρόνο. Η κατανοµή αυτή θα ισχύσει µέχρι την πρώτη τακτική σύνοδο του επόµενου έτους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 αυτού του άρθρου. Για κάθε επόµένο χρόνο, το συµβούλιο θα κατανέµει τις φηφους στην αρχή της. πρώτης τακτικής συνόδου του εποµενου έτους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 αυτού του αρθρου 7. Όταν υπάρχει µεταβολη συµμετοχης στα µέλη του οργανισµού ή όταν τα δικαιώµατα ψήφου ενός µέλους ανακαλούνται ή αποκαθίστανται, σύµφωνα µε οποιαδήποτε διάταξη της συµφωνίας αυτής, το συµβούλιο θα ανακατανείµει τις ψήφους στα πλαίσια της κατηγορίας ή των κατηγοριων µελών που επηρεάζονται, σύµφωνα µε τις διατάζξεις του άρθρου αυτού. 8. Σε πιριπτωση ιιποκλεισµου ενος µέλους χατ' εφαρµοτη του άρθρου 64 ή απόσυρσης ενός µέλους κατ' εφαρµογή του άρθρου 63 ή του άρθρου 62, µε αποτέλεσµα το συνολικό εµπορικό µερίδιο των µελών που παραµένούν σε όποια από τις δύο χατηγορίες να µειώνεται κάτω από το 80%%, το συµβούλιο θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει για τους όρους, τις συνθήκες και το µέλλον αυτής της συµφωνίας, συµπεριλαµβανομενης, ιδιαιτερα, της ανάγκης διατήρησης αποτελεσματιιων λειτουργιών στον τοµέα του ρυθµ.ιστιχου αποθέµατος χωρίς να προκαλείται υπερβολικο οικονοµικό βάρος στα υπόλοικα µέλη,. “Άρθρο 15 … Διαδικασία ψηφοφορίας. 1. Κάθε µέλος θα. δικαιούται να φηΦίζει µε τον αριθµό ψφήφων που διαθέτει στο συµβούλιο χκαι δεν θα δικαιούται να χωρίζει τις ψήφους του. 2. Με έγγραφη ειδοποίηση προς τον πρόεδρο του συµβουλίου, χάθε µέλος που εξάγει µπορεί να εξουσιοδοτήσει κάθε άλλο µέλος που εξάγει χκαι χάθε µέλος που εισάγει µπορεί να εξουσιοδοτήσει κάθε άλλο µέλος που εισάγει, να εκπροσωπήσει τα συµφέροντά του χαι να ασκήσει τα δικαιώµατα φψήφου σε οποιαδήποτε σύνοδο ή συνεδρίαση του συµβουλίου... 3. Ένα µέλος που έχει εξουσιοδοτηθεί από ένα µέλος να διαθέτει τις ψήφους του τελευταΐου µέλους, θα φηφιζει µε τόσες ψήφους για όσες έχει εξουσιοδοτηθιι 4. Σε περίπτωση που κάποιο µέλος απέχει, θεωρείται ότι το µέλος αυτό δεν εψήφισε. ΄ ΄“Άρθρο 16 Απαρτία. 1. Για κάθε σύνεδρίαση του συµβουλίου θα θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν είναι παρούσα η πλειοφηφία των µελών που εξάγουν και η πλειοψηφία των µελών που εισάγουν, µε την προύπόθεση ότι τα µέλη αυτά διαθέτουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των συνολικών φήφων στις αντίστοιχες χατηγορίες τους. 2. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, την ηµέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση και την επόµενη ηµέρα, η απαρτία την τρίτη ηµέρα και στη συνέχεια θα είναι η παρουσία της πλειοφηφίας των µελών που εξάγουν χαι της πλειοφηφίας των µελών που εισάγουν, µε την προύπόθεση ότι τα µέλη αυτά διαθέτουν την πλειοφηφία των συνολικών ψήφων στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. 3. Η εκπροσώπηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 15, θα θεωρείται σαν παρουσία. “Άρθρο 17 Αποφάσεις. 1. ΄“Όλες οι αποφάσεις του συµβουλίου θα λαµβάνονται και όλες οι συστάσεις θα διατυπώνονται µε χατανεµηµένη απλή πλειοφηφία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά α' αυτήν τη συµφωνία. 2. Όταν ένα µέλος προσφεύγει στις διατάξεις του άρθρου 15 και οι φήφοι του καταµετρούνται σε µια συνεδρίαση του συµβουλίου, το µέλος αυτό θα θεωρείται, στα πλαίσια της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, σαν να είναι παρόν και να φηφίζει. “Άρθρο 18 Δηµιουργία επιτροπών. 1. Οι ακόλουθες επιτροπές, που δηµιουργήθηκαν από τη διεθνή συµφωνία του 1979 για το φυστιιο καουταούκ, θα συνεχίσουν να υπάρχουν: α) επιτροπή διοίκησης: β) επιτροπή λιιτουργιων του ρυθµιστικού αποθεµατος ) στατιστιχη επιτροπη και . επιτροπή άλλων μετρων Νεις επιτροπές µπορούν, επίσης, να δηµιουργηθούν µε ειδική φηφοφορία του συµβουλίου. 2. Η χκάθε επιτροπή θα είναι υπεύθυνη απέναντι στο συµβούλιο. Το. συµβούλιο θα προσδιορίζει, µε ειδική φηφοφορία, τα µέλη και τις αρµοδιότητες της κάθε επιτροπής. “Άρθρο 19 Οµάδα εµπειρογνωµόνων. 1. Το συµβούλιο µπορεί να καταρτισει µια οµάδα εµπειρογνωµόνων από τη βιοµηχανία και το εµπόριο χαουταούχ των µελων που εξάγουν και εισάγουν. 2. Μια τέτοια οµάδα θα καλείται να παρέχει συµβουλες και βοηθεια στο συµβούλιο χαι στις επιτροπές του, ιδιαίτερα στον τοµέα των λειτουργιών του ρυθµιστικού αποθέµατος και των άλλων µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 43. 3. Τα µέλη, οι αρµοδιότητες και οι διοικητικές ρυθµίσεις χκάθε τέτοιας οµάδας θα χαθορίζονται από το συµβούλιο. # ΚΕΦΑΛΑΙΟ ν ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ “Άρθρο 20 Προνόµια και ασυλίες. 1. Ο οργανισµός θα είναι νοµικό πρόσωπο. Ιδιαίτερα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 48 παράγραφος 4, ο οργανισµός θ έχει τη δυνατότητα να συνάπτει σύµβαση, να αποκτά και να διαθέτει χινητή και ακίνητη περιουσία χκαι να καθιερώνει νοµικές διαδικασίες. 2. Ο οργανισµός θα προσπαθήσει, όσο το δυνατό συντοµότερα, να συνάφει µε την κυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του οργανισµού (στο εξής αναφερόµενη σαν «φιλοξενούσα κυβέρνηση») συµφωνία (στο εξής αναφερόµενη σαν «συµφωνία για την έδρα») σχετικά µε το καθεστώς, τα προνόµια και τις ασυλίες του οργανισµού, του διευθύνο. ντος συµβούλου του, τομ-διαχειριστή ρυθµιστικού αποθέµατος χαθώς επίσης και του άλλου προσωπικού και εµπειρογνωµόνων χαι των µελών των αντιπροσωπειών, που θεωρούνται ευλόγως ως απαραίτητοι για την. εκτέλεση των χκαθηκόντων τους. . 3. Μέχρινα συναφθεί η συµφωνία για την έδρα, ο οργανισµός θα ζητήσει από τη φιλοξενούσα χκυβέρνηση να απαλλάξει, στο βαθµό που το επιτρεπουν οι νόµοι της, από τη φορολογία τις αμοιβες που πληρωνει ο οργανισµός στους υπαλλήλους του και τα στοιχεία ενεργητικοῦ, το ειαός δηµα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του οργανισµού. 4. Ο οργανισµός µπορεί επίσης να συνάπτει, µε µία ή περισσότερες κυβερνήσεις συµφωνίες που θα εγκρϊνονται από. το συµβούλιο σχετικά µετα προνόµια και τις ασυλίες εφ' όσον χρίνεται απαραϊτητο για την κανονική λειτουργία της συµφωνιας αυτής. 5. Εάν η έδρα του οργανισµού µετακινηθεί σε άλλη χώρα, η κυβέρνηση της χώρας αυτής θα πρέπει να συνάφει, το συντοµότερο δυνατό, µε τον οργανισµό µια συµφωνία για την έδρα που θα εγκριθεί από το συµβουλιο 6. Η συµφωνία για την έδρα θα είναι ανεξάρτητη από αυτήν τη συμφωνία. ΩΩστόσο θα λήγει: α) µε συµφωνία ανάµεσα στη φιλοξενούσα κυβέρνηση και τον οργανισµός: β) στην περίπτωση που ή έδρα του οργανισµού µεταφέρεται από τη χώρα της φιλοξενούσας κυβέρνησης: ή στην περίπτωση που ο οργανισµός παύει να υπάρχει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ νΙ . ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ “Άρθρο 21 Οικονοµικοί λογαριασµοί. 1. Για τη λειτουργία χαι διαχείριση της συµφωνίας αυτής θα πρέπει να δηµιουργηθούν δύο λογαριασµοί: α) ο λογαριασµός ρυθµιστικού αποθέµατος: και β) ο λογαριασµός διαχείρισης. ΄ 2. τα ακόλουθα έσοδα και δαπάνες για τη δηµιουργία, λειτουρΐα και διαχειριση του ρυθµιστικού αποθεµατος θα μεταφερθουν στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος: συνεισφορές από µέχη, σύµφωνα µε το άρθρο 27, εισόδηµα από πωλησεις ή δαπάνη σχετικά µε την αγορά ρυθµιστικών αποθεµάτων, τόχκος από καταθέσεις του λογαριασµού ρυθµιστικού αποθέµατος και έξοδα σχετικά µε την αγορά και τις πωλήσεις - προµήθειες, αποθήκευση, µεταφορά και διακίνηση, συντήρηση και ανακυκληη και ασφάλεια. Το συµβούλιο µπορεί όµως, µε ειδική ψηφοφορία, να καταχωρήσει οποιαδήποτε άλλα έσοδα ή δαπάνες που συνδέονται µε συναλλατις ή πράξεις επί του ρυθµιστικού αποθέµατος στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος. 3. Όλα τα άλλα έσοδα και δαπάνες σχετικά µε τη λειτουργία της συµφωνίας αυτής θα εντάσσονται στο λογαριασµό διαχείρισης. Οι δαπάνες αυτές κανονικά θα πρέπει να χαλύπτονται από συνεισφορές των κρα- ΄ τών που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 24. 4. Ο οργανισµός δεν θα έχει την ευθύνη για τις δαπάνες αντιπροσωπειών ή παρατηρητών στο συµβούλιο ή σε οποιαδήποτε επιτροπή που δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18.' Τύπος πληρωµής. Οι πληρωµές στους λογαριασµούς διαχείρισης και ρυθµιστικού αποθέµατος θα πραγµατοποιούνται σε ελεύθερα Χρησιµοποιούµενα νοµίσµατα ή σε νοµίσµατα που είναι µετατρέψιµα στις κυριότερες αγορές Εένου συναλλάγµατος σε ελεύθερα χρησιµοποιούµενα νοµίσµατα χαι εξαιρούνται από χάθε συναλλαγµατικό περιορισµό. ΄ “Άρθρο 23 Έλεγχος. 1. Κάθε οικονοµικό έτος, το συµβούλιο θα διορίζει ελεγκτες για τον έλεγχο των λογιστικών των βιβλίων. ο - Ε 2. Μια ανεξάρτητα ελεγµένη χατάσταση του λογαριασµου διαχειρισης θα τίθεται στη διαθεση των µελων το συντοµότερο δυνατό, ό όχι όµως αργότερα από τισσερις µΐρες, µετά το κλείσιµο κάθε οικονοµικού έτους. Μια. ανεξάρτητα ελέεγµένη χατάσταση του λογαριασµου ρυθµισταου αποθέµατος θα τίθεται στη διάθεση των µελών όχι ενωρίτερα από 60 µέρες χαι όχι αργότερα από τέσσερις µήνες µετά το κχλείσιµο κάθε οικονοµικού έτους. Οι ελεγµένες καταστάσεις των λογαριασµών διαχείρισης και ρυθµιστικού αποθέµατος θα υποβάλλονται για έγχκριση άτο συµβούλιο στην επόµενη τακτική συνεδρίασή του. Στη αυνέχεια θα δηµοσιεύεται µια περίληψη των ελεγµένων λογαριασµών και του ισολογισµού. 821, ΚΕΦΑΛΑΙΟ νΠ , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “Άρθρο 24 . Έγκριση του προῦπολογισµού. διαχειρωης και …'ι εκτίµηση των αυνεισφορών. 1. Στην πρώτη του σύνοδο µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας αυτής, το συµβούλιο θα εγκρινει τον προυπολογισµο διαχείρισης για την περιοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας εναρξης ισχυος και του τέλους του πρώτου οικονοµικού έτους. Στη συνέχεια, κατά το δεύτερο εξάµηνο χκάθε οικονοµικού έτους, το συµβουλιο θα εγκρίνει τον διαχείρισης για το επόµενο οικονοµικό έτος. Το συμβουλιο θα χαθορίζει τη συνειαφορά του κάθε µέλους στον αυτό σύµφωνα µε την παράγραφο 2 αυτόύ του άρθρου. 2. Η συνεισφορά κάθε µέλους στον προθπολογισµό δικχείρισης για κάθε οικονοµικό έτος θα είναι ανάλογη µε τον αριθµό των ψήφων του κατά την περιοδο έγκρισης του προύπολογισµού διαχείρισης για αυτό το οικονοµικό έτος, σε σχέση µε το σύνολο των ψήφων όλων των µελών. Κατά την εκτιμηση των συνεισφορών, οι ψήφοι κάθε µέλους θα υπολογίζονται χωρίς να λαµβανεται υπόψη η αναστολή των δικαιωµάτων φου κάποιου µέλους ή ή οποιαδηποτε ανακατανοµή των ψήφων που µπορεί να προκύπτει από αυτήν. 3. Η αρχική συνεισφορα στον προυπολοτισµο διαχείρισης οποιασδη ποτε κυβέρνησης, η οποία γίνεται µέλος µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας αυτής, θα υπολογιζεται από το συµβούλιο µε βαση τον αριθµό των φηφων που θα ἓ έχει το µέλος αυτό και την περίοδο από την ηµεροµηνία κατά την οποία γίνεται µέλος µέχρι το τελος του τρέχοντος οικονοµικου έτους. Ο υπολογισµός όµως που έχει γίνει για άλλα µέλη γι' αυτό το οικονοµικό έτος δεν θα αλλαξει ' ΄ “Άρθρο 25 … Κάταβολή των συνειαφορών στον προύπολογισµό διαχείρισης. 1. Οι σύνεισφορές στον πρώτο προθπολογισµό διαχειρωης θα πρέπει να χαταβληθουν την ηµεροµηνία που θα. αποφασωει το' συμβουλιο κατά την πρώτη του σύνοδο. Οι συνεισφορές στους επόµενους προῦπολογισµούς θα πρέπει να καταβάλλονται µέχρι τις. 28 Φεβρουάρίου κάθε οικονοµικού έτους. Η αρχική συνεισφορά µιας κυβέρνησης, η - οποία γίνεται µέλος µετά την έναρξη ισχύος αυτής της συµφωνίας, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε το αρθρο 24 παράγραφος 3, θα καταβαλλετ΄αι, για΄΄το αναφερόµενο οικονοµικό έτος, 60 µέρες µετά την ηµεροµηνία επραφης της κυβέρνησης αυτής ως µέλους. 2. Εάν ένα µέλος δεν έχει ολοκληρη τη συνεισφορά του στον προυπολογισµο διαχειρισης µισα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνια που θα έπρεπε η συνειαφορά αυτή να καταβληθεί σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 του άρθρου αυτου, ο διευθύνων συμβουλος θα πρέπει να απανύήσει από το µέλος αυτό να πληρώσει το συντοµότερο δυνατό. Εάν ένα µελος δεν έχει καταβάλει τη συνεισαφορά του µέσα σε δύο µήνες µετά την απαίτηση ΄ αυτήν του διευθύνοντος συμβουλου, τα δικαιώµατά του. φηφου στον ορτανισµό θα αναστέλλονται εκτος εάν το συµβούλιο αποφασισιι διαφορετικά. Εαν]ενα µέλος δεν έχει ακόµη καταβάλει τη συνειαφορά του µέσα σε τέσσερις µήνες µετά την απαίτηση του διευθύνοντος συµβουλου, όλα τα δικαιώµατα του µέλους αυτού, όπως καθορίζονται σ' αυτήν τη συµφωνία, θα αναστέλλονται από το συµβούλιο, εκτός εάν το συµβούλιο µε ειδική ψηφοφορία αποφασίσει διαφορετικά. 3. Για τις συνεισφορες που καταβαλλονται αργοπορηµένα, το συµ΄ βούλιο θα επιβαλλει ένα πρόστιµο ίσο µε το βασικο επιτόκιο της φιλοξενούσας χώρας από την τµέρα που οι συνειαφορές χαθιστανται Χηξιπρόθεσµες. 4. Ένα µ.ιλος του οποίου τα δικαιώµατα έχουν ανασταλει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του αρθρου αυτού, συνεχίζει να έχει την υποχρέωση να χαταβαλει τη συνεισφορά του και να ανταποκριθεί σε όποιες άλλες οικονοµικές. υποχρεώσεις έχει σύµφωνα µε τη συµφωνία αυτή,. ΚΕΦΑΛΑΙΟ νΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΄“Άρθρο 26 Μέγεθος του ρυθµιστικού αποθέµατος. . 1. Για την επίτευξη των στόχων της συµφωνίας αυτής, θα δηµιουργηθεί ένα διεθνές ρυθιστικό απόθεµα. Το συνολικό ὑψος του ρυθµιστικούαποθέµατος θα φθάνει τους 550.000 τόνους, συµπεριλαµβανοµένων των συνολικών αποθεµάτων που υπάρχουν στα πλαίσια της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουτσούχ του 1979. Θα αποτελεί το µοναδικό όργανο παρέµβασης στην αγορά για τη σταθεροποΐηση της τηµής σ' αυτήν τη συµφωνία. Το ρυθµιστικό απόθεµα θα περιλαµβάνει: α) το χανονικό ρυθµιστικό απόθεµα 400.000 τόνων: και β) το έχτακτο ρυθµιστικό απόθεµα 150.000 τόνων, ΄“Άρθρο 27 Χρηματοδοτηση του ρυθµιστικού αποθέµατος. 1. Τα µέλη δεσµεύονται να χρηµατοδοτήσουν το συνολικό κόστος του διεθνους ρυθµιστικού αποθέµατος των 550.000 τόνων που δημιουργηθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 26. Βέβαια εννοείται ότι τα μεριδια από το λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουτσούχ του 197 εκείνων των µελών της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουτσούχ του 1979, τα οποία έγιναν µέλη της συµφωνίας αυτής θα µεταφερθούν, µετά από συµφωνία όλων των µελών, στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος στα πλαίσια της συµφωνίας. αυτής και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφος 3 της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουτσούχ του 19 2. Η χρηµατοδότηση του κανονικού ρυθµιστικού αποθέµατος χαι του έκτακτου ρυθµιστικού αποθέµατος θα χατανέµεται εξ ίσου ανάµεσα στις κατηγορίες των µελών που εισάγουν και εξάγουν. Οι συνειαφορές των µελών στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος θα είναι ανάλογες µε τα ποσοστά των φήφων τους στο συµβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 4 του άρθρου αυτού. 3. Κάθε µέλος που εισάγει, του οποίου το µερίδιο της συνολικής καθαρής εισαγωγής, όπως καθορίζεται στον πίνακα που χαταρτίστηκε από το συµβουλιο σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 4, αντιπροσωπεύει το Ο, 146 ή λιγότερο των συνολικών καθαρών εισαγωγών, θα συνιισφεριι στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος ως εξης α) εάν το µερίδιό του στις συνολικές καθαρές εισαγωγές είναι µικρότερο από ή ίσο µε το Ο,14% αλλά µεγαλύτερο από Ο,05ύ%, το µελος αυτό θα συνεισφέρει ένα ποσό υπολογιζόµενο µε βάση το πραγµατικό του µερίδιο στις συνολικες καθαρες εισαγωγές: β) εάν το µερίδιό του στις συνολικές χαθαρες εισαγωγές είναι Ο,05% ή λυγότερο, το µέλος αυτό θα συνεισφέρει ένα ποσό υπολογιζοµενο µε βάση µερίδιο ίσο προς το Ο,054% των συνολικών καθαρων εισαγωγων 4. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία η συµφωνία αυτή ισχύει προσωρινά είτε σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή το στοιχείο ) της παραγράφου 4 του άρθρου 60, η οικονοµική υποχρέωση κάθε µέλους που εξάγει ή εισάγει στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέ-. µατος, δεν θα υπερβαΐίνει συνολικά τη συνειαφορά του µέλους αυτού, υπολογιζόµενη µε βάση τον αριθµό ψήφων που αντιστοιχεί στα ποσοστιαία µερίδια, όπως χαθορίζονται στους πίνακες που χατάρτισε το συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 4, στο σύνολο των 275.000 τόνων που αντιστοιχούν για τις κατηγορίες των µελών που εξάγουν χαι εισάγουν αντίστοιχα. Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των µελών, όταν η συµφωνία αυτή ισχύει προσωρινά, θα χατανέµονται εξ ίσου στις κατηγορίες των µελών που εξάγουν και εισάγουν. Οποιαδήποτε στιγµή κατά την οποία η συνολική υποχρέωση µιας χατηγορίας υπερβαίνει τη συνολική υποχρέωση της άλλης, το µεγαλύτερο αυνολικό µέγεθος από τα δύο θα εξισώνεται µε το µικρότερο ενώ παράλληλα οι φήφοι του κάθε µέλους σ' αυτό το συνολικό µ.εγεθος θα µειώνονται ανάλογα µε τα μεριδια ψήφων που προερχονται από τους πινακκ που θα. καταρτιστούν από το συµβουλιο συµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 4. Παρά τις διατάξεις αυτής της παραγράφου και της παραγράφου 1 του άρθρου 28, η συνεισφορά ενός µέλους δεν µπορεί να υπερβαΐίνει το 1254% του ποδού της συνολικης του συνεισφορας, οπως υπολογιζεται µε βάση το µ.ερΙδιο του στο παγχκόσµιο εµπόριο που εµφαΐνεται στο παραρτηµα Α ή Β της συµφωνίας αυτής. | 5. Οισυνάλικές ξαπάνες του χανονικού χαι του έκτακτου ρυθµιστικού αποθέµατος'των 550.000 τόνων θα χρηµατοδοτούνται από χρηµατικές συνεισφορές των µελών στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος. Τέτοιες συνεισφορές µπορούν, ανάλογα, να χαταβάλλονται από τις αρµόδιες χρατικές υπηρεσίες των ενδιαφεροµένων µελών. 6. Οι συνολικές δαπάνες των 550.000 τόνων διεθνοὺς ρύυθµιστικού αποθέµατος θα χαταβάλλονται από το λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος. Οι δαπάνες αυτές θα περιλαµβάνουν όλα τα έξοδαπου απαιτούνται για την αγορά και λειτουργία των ΄ 550.000 τόνων του διεθνούς ρυθµιστικού αποθέµατος. Στην περίπτωση που το υπολογιζόµενο χόστος, όπως δίνεται στο παράρτηµα Γ της συµφωνίας αυτής, δεν µπορεί να καλύφει πλήρως το συνολικό χόστος αγοράς και λειτουργίας του ρυθµιστικού αποθέµατος, το συµβούλιο θα συνεδριάσει και θα προβεί στις απαραίτητες ρυθµίσεις για την καταβολή των συνειαφορών που απαιτούνται για την χάλυφψη των δαπανών αυτών σύµφωνα µε τα ποσοστιαία µερίδια των φήφων. “Άρθρο 28 Καταβολή των συνεισφορών στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος. 1. Θα πρέπει να υπάρξει µια αρχική χρηµατική συνεισφορά στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθεματος ίση µε 70 εκατοµµύρια µαλαισιανά Το ποσό αύτό, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα αποθεµατικό κεφάλαιο κίνησης για τις λειτουργίες του ρυθµιστικού αποθέµατος, θα κατανεµηθεί ανάµεσα σε όλα τα µέλη σύµφωνα µε τα ποσοστιαία µερίδια των ψήφων τους, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 27 παράγραφος 3, και θα καταβληθεί µέσα σε 60 µέρες από την πρώτη σύνοδο του συµβουλίου µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας αυτής. Η αρχική συνεισφορά ενός µέλους που πρέπει να χαταβληθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, θα χαταβληθεί µε τη σύµφωνη γνώµη του µέλους αυτού, εξ ολοκλήρου µε µεταφορά του χρηµατικού µεριδίου του µέλους αυτού που τηρείται στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος στα πλαίσια της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό χαουτσούκ του 1979. 2. Ο διευθύνων σύµβουλος µπορεί σε οποιαδήποτε στιγµή, και ανεξάρτητα από τις ρυθµίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, να ζητήσει την καταβολή συνειαφορών µε την προδπόθωη ότι ο διαχειριστής του ρυθµιστιχου αποθέµατος έχει βεβαιωσει ότι ο λογαριασµος ρυθµιστικού αποθεµατος µπορεί να χρειαστει τα ποσά αυτά στους επόµενους τέσσερις µήγνες. 3. Όταν ζητείται να καταβληθει µια συνειαφορά, θα πρέποι να καταβάλλεται από τα µέλη µέσα σε 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία χοινοποίησης. Εφ' όσον ζητηθεί από κάποιο µέλος ή µέλη που διαθέτουν 200 φήφους στο συµβούλιο, το συµβούλιο θα συνεδριάσει σε ειδική σύνοδο και µπορεί να τροποποιήσει ή να µην εγκρίνει το αίτηµα µε βάση µια εκτίµηση των χρηµατικών αναγκών που απαιτούνται για την ενίσχυση των λειτουργιών του ρυθµιστικού αποθέµατος στους επόµενους τέασερις µήνες. Εάν το συμβουλιο δεν µπορεί να χαταληξει σε αποφαση, τότε οι συνειαφορές θα πρέπει να καταβληθούν από τα µελη σύµφωνα µε την κοινοποΐηση του διευθύνοντος συµβούλου. 4. Οισυνειαφορές που ζητήθηκαν για το χανονικό χαι έχτακτο ρυθµιστικό απόθεµα θα υπολογίζονται στη χαµηλότερη αρχική τιµή ενεργοποίησης που ισχύει τη στιγµή που αυτές οι αυνεισφορές ζητούνται. δ. Η πρόσχκληση για καταβολή συνειαφορών στο έχτακτο ρυθµιστικό απόθεµα θα ρυθµίζεται ως εξής: α) χατά την εξέταςχτων 300.000 τόνων που προβλέπεται στο άρθρο 31, το συµβούλιο θα προβεί σε όλες τις οικονοµικές χαι άλλες ρυθµίσεις που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη εφαρµογή του έχτακτου ρυθµιστικού αποθέµατος, συµπεριλαµβανόµενης και της πρόσκλησης καταβολής κεφαλαίων εάν χρειαστεί; β) στην εξέταση των 400.000 τόνων που προβλέπεται στο άρθρο 31 το συµβούλιο θα εξασφαλίσει όπως: ή όλα τα µέλη έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων µεριδίων τους στο έχτακτο ρυθµιστικό απόθεµα: και ι) το έχτακτο ρυθµιστικό απόθεµα έχει σχηµατιστεί και είναι πλήρως έτοιµο για λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 30. “Άρθρο 29 Κλίµακα τιµών. 1. Για τις λειτουργίες του ρυθµιστικού αποθέµατος θα πρέπει να καθοριστουν α) τιμη αναφορας κατωτερη τιµη παρέµβασης: Ὑ{) ανώτερη τιµή παρέµβασης: 8) κατώτερη τιµή ενεργοποΐησης: ε) ανώτερη τιµή ενεργοποΐησης: στ) χατώτερη ενδεικτική τιµή: και ὢ ανώτερη ενδεικτική τιµή. 2. Με την έναρξη ισχύος της συµφωνίας αυτής, η τιµή αναφοράς θα καθοριστεί αρχικά στα 201 ,66 ε=υίε Μαλαισίας ή Σιγκαπούρης ανά χιλιόγραµµο. Με την ευχκαιρία της αναθεώρησης της τιµής αναφοράς που ισχύει για τις 20 Μαρτίου 1987 από τη της διεθνούς συµφωνίας ΦΕΚ Ο| για το φυσικό χαουτσούχ του 1979, η τιµή αναφοράς θα προσαρµοστεί µε την έναρξη ισχύος της συµφωνίας αυτής στο επίπεδο που ισχύει κατά την περίοδο λήξης της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουτσού» του 79. . | 3. Θα υπάρχει ανώτερη τιµή παρέµβασης και κατώτερη τιµκή παρέµβασης υπολογιζοµενη αντίστοιχα κατά 15 % πάνω ή χάτω από την τιµή .αναφοράς, εκτός εάν το συµβούλιο, µε ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει διαφορεταα 4. Θα υπάρχει ανώτερη τιµή ενεργοποΐησης και κατώτερη τηµκή ενερ. γοποιησης υπολογιζόµενη αντίστοιχα κατά 2042 πάνω ή κάτω από την τιµκή αναφοράς, εκτός εάν το συµβούλιο, µε ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει διαφορετιχα 5. Οι τιµές που υπολογιζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού θα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο εκατο. στό. 6. Με την έναρξη ισχύος της συµφωνίας αυτής, ή κατώτερη και ανώτερη ενδεικτική τιµή θα καθοριστεί αρχικά στα 150 και 270 ε=υτ& Μαλαισίας ή Σιγκαπούρης ανά χιλιόγραµµο αντίστοιχα. Με την ευκαιρία της αναθεώρησης των ενδεικτικών τιµών που ισχύουν για τις 20 Μαρ.τίου 1987 πριν από τη λήξη της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουτσούχ του 1979, οι ενδεικτικές τιµές θα προσαρµοστούν µε την έναρξη ισχύος της συµφωνίας αυτής στα επίπεδα που ισχύουν χατά την περίοδο λήξης της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουταούχ του 1979. “Άρθρο 30 Λειτουργία του ρυθµιστικού αποθέµατος. 1. Εάν, σε σχέση µε την κλιμακα τιμων που προβλέπεται στο αρθρο 29, % όπως αναθεωρήθηκε αρτοτερα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και 39, ο δείκτης τιµών αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 32 είναι: α) ίσος ή µεγαλύτερος από την ανώτερη τιµή ενεργοποίησης, ο διαχειριστης του ρυθµιστικου αποθεματος θα προστατευσει την ανώτερη τιµή ενεργοποΐησης πουλώντας φυσικό καουτσούκ µέχρι ο δεικτης τιµών αγοράς να πέσει χάτω από την ανώτερη τιµή ενεργοποΐησης: β) µεγαλύτερος από την ανώτερη τιµή παρέµβασης, ο διαχειριστής του ρυθµιστικού αποθέµατος µπορεί να πουλήσει φυσικό καουτσού» για να προστατεύσει την ανώτερη τιµή ενεργοποΐησης: ) στην ανώτερη ή χατώτερη τιµή παρέµβασης, ή ανάµεσά τους, ο διαχειριστής του ρυθµιστικού αποθέµατος δεν θα αγοράσει ούτε θα πουΧήσει φυσικό χαουτσούχ παρά µόνον για να εκτελέσει τα καθήκοντά του όσον αφορά την ανακύκληση σύµφωνα µε το άρθρο 35 δ) χάτω από την κατώτερη τιµή παρέµβασης, ο διαχειριστής του ρυθµιστικού αποθέµατος µπορεί να αγοράσει φυσικό χκαουτσούχ για να προστατεύσει την κατώτερη τιμή ενερτοπο΄ιησης: ε) στην χατώτερη ή χκάτω από την κατώτερη τιµή ενεργοποΐησης, ο διαχειριστης του ρυθµιστιχου αποθέµατος θα προστατευσει την κατώτερη τιµή ενεργοποΐησης αγοράζοντας φυσικό καουτσούχ µέχρι ο δείκτης τιµών αγοράς να υπερβεί την χατώτερη τιµή ενεργοποΐησης. 2. οι πωλήσεις ή οι αγορές του ρυθµιστικού αποθέµατος φθάνουν το επίπεδο των #00.000 τόνων, το συµβούλιο, µε ειδική ψηφοφορία, θα αποφασίζει εάν θα πρέπει να ενεργοπουηθεί το έκτακτο ρυθµιστικό απόθεµα: α) στην κατώτερη ή ανώτερη τιµή ενεργοποΐήσης: ή β) σε οποιαδήποτε τιµή ανάµεσα στην κατώτερη τιµή ενεργοποΐησης και στην κατώτερη ενδεικτική τιµή, ή στην ανώτερη τιµή ενεργοποίησης και στην ανώτερη ενδεικτική τιµή. &. Εκτός εάν το συµβούλιο, µε ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει διαφορετικά στα πλαίσια της παραγράφου 2 του αρθρου αυτού, ο διαχειριστής του ρυθµιστικού αποθέµατος θα χρησιµοποιεί το έχτακτο ρυθµιστικό αποθεµα γιανα προστατεύει την κατώτερη ενδεικτική τιµκή ενεργοποιώντας το έχτακτο ρυθµιστικο απόθεµα όταν ο δείκτης τιµών αγοράς είναι µεταλυτερος κατά 2 εεπί& Μαλαισίας ή Σιγκαπούρης ανά χιλιογραµμο από την κατώτερη ενδειχτικη τιµή και για να προστατεύει την ανώτερη ενδεικτική τιµη ενεργοποιωντας το έκτακτο ρυθμιστικο απόθεµα όταν ο δείκτης τιµών αγοράς είναι µικρότερος κατά 2 Μαλαισίας ή Σιγκαπούρης ανά χιλιόγραµµο από την ανώτερη ενδεικτική τιµή,. 4. Οι συνολικές διευκολύνσεις του ρυθµιστικού αποθέµατος, συµπεριλαµβανοµένου του χανονικού ρυθµιστικού αποθέµατος και του έχκτακτου ρυθμιστιχου αποθέµατος, θα χρησιµοποιούνται πλήρως για να εξασφαλιζουν ότιο δεικτης τιµών αγοράς δεν θα πέσει χάτω από την κατώτερη ενδεικτική τηκή ή δεν θα ανέλθει πάνωναπό την ανώτερη ενδει-.κτικη τιµη. 5. Οιαγορές και πωλήσεις που γινονται από το διαχειριστη του ρυθµιστικού αποθεµατος θα πραγµατοποιουνται µέσω καθιερωµένων εµπορικών αγορών σε ισχύθουσες τιµές και όλες οι συναλλαγες του θα είναι σε φυσικό καουτσούχ µε την παράδοσης όχι περισσότερο από τρεις ηµερολογιακούς µήνες µετά. 6. Για τη διευκόλυνση της λειτουργιας του ρυθµ.ιστικου αποθέµατος, το συµβούλιο θα δηµιουργεί παραρτήµατα υπηρεσιών χαι κατάλληλες υπηρεσιακές διευκολύνσεις για το διαχειριστή του ρυθµιστικού αποθέµατος, όπου χρίνεται απαραίτητος, σε καθιερωµένες αγορές καουτσούχ χαι σε εγκεκριµένες τοποθεσίες αποθήκευσης. 7. Ο διαχειριστής του ρυθµιστικού αποθέµατος θα χαταρτίζει µηνιαία έκθεση για τις συναλλαγές επί του ρυθµιστικού αποθέµατος και την οικονοµική χατάσταση του λογαριασµού αποθέµατος. Τριάντα ηµέρες µετά το τέλος χάθε µήγνα, η έκθεση για το µήνα αυτόν θα διανέµεται στα µέλη. 8. Η ενηµέρωση για τις συναλλαγές επί του ρυθµιστικού αποθέµατος θα περιλαµβάνει ποσότητες, τιµές, τύπους, ποιότητες και αγορές όλων των λειτουργιών του ρυθµιστικού αποθέµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των ανακυκλήσεων που πραγµατοποιούνται. Η ενηµέρωση πάνω. στην οικονοµική χατάσταση του λογαριασµού ρυθµιστικού αποθέµατος θα περιλαµβάνει επίσης επιτόκια και όρους χαι συνθΐµκες των χκαταθέσεών, τα νοµίσµατα που χρησιµοποιούνται και άλλη σχετική πληροφόρηση για τα θέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2. “Άρθρο 31 Επανεξέταση και αναθεώρηση της κλίµακας τιµών. Α. Τιµή αναφοράς. 1. Η επανεξέταση και αναθεώρηση της τιµή2 αναφοράς θα βασίζεται στις τάσεις της αγοράς στις χαθαρές µεταβολές του ρυθµιστικού αποθέµατος, µε τον περιορισµό των διατάξεων του τµήµατος αυτού του αναφερόµενου άρθρου. Η τιµή αναφοράς θα επενεξετάζεται από το συµβούλιο 18 µήνες µετά από την τελευταία επανεξέταση σύµφωνα µε το αρθρο '32 παράγραφος 1 της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουταούχ του 1979, ή µε την ευκαιρία εναρξης ισχύος της συµφωνιας αυτής µετά την 1η Μαΐου 1988, κατά την πρώτή σύνοδο-του συµβουλιου στα πλαίσια αυτης της συµφωνίας και στο έξής χκάθε 15 µηνες ' α) εάν ο µέσος όρος των χαθηµερινων δεικτών τιµών αγοράς για την περίοδο έξι µηνών πριν από µια επανεξεταση είναι ατην ανώτερη τιµή παρεµβασης, στην κατώτερη τιµή παρέµβασης ή αναμεσα στις δύο αυτές τιµες, δεν θα πραγµατοποιηθει αναθεώρηση της τιµης αναφορας β) εάν ο μεσος όρος των καθημερινων δεικτών τιµών αγορας “για την περίοδο έξι µηνών πριν από επανεξέταση είναι κάτω από την κατώτερη τιµή παρέµβασης, η τιµή αναφοράς αυτόµατα θα αναθεωρείται προς τα΄ κάτω χατά 59% από το επίπεδύό της τη στιγµή της επανεξετασης, εκτός εάν το συµβούλιο, µε ειδική φηφοφορία, καταλήξει σ' ένα υφηλότερο πο σοστό προσαρµογής κάτω της τιµής αναφοράς: 7} εάν ο µέσος όρος των καθηµερινών δεικτών τιµών αναφοράς για την περίοδο έξι µηνών πριν από την επανεξέταση είναι µεγαλύτερος από την ανώτερη τιµκή παρέµβασης, η τιµή αναφοράς θα αναθεωρείται αυτόµατα προς τα πάνω χατά 5%% από το επίπεδό της τη στιγµή της επανεξέτασης, εκτός εάν το συµβούλιο, µε ειδική φηφοφορία, καταλήξει σε υφηλότερο ποσοστό προσαρµογής άνω της τιµής αναφοράς. 2. Μετά από µια χαθαρη µεταβολή του ρυθµιστικού αποθεματος κατά 100.000 τόνους από την τελευταία εκτιμηση στα πλαίσια του άρθρου 32 παράγραφος 2 της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό χαουτσούκ του 1979, ή στα πλαίσια αυτής της παραγράφου, ο διευθύγων συµβουλος θα συγκαλεί ειδική σύνοδο του συµβουλίου για να εκτιµήγσει την κατάσταση. Το συµβουλιο µπορεί, µε ειδαη φηφοφορια, να αποφασίσει τη Χήψη κατάλληλων µέτρων, τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν: α) ανάκληση των λειτουργιών του ρυθµιστικού αποθέµατος: β) α«λλαγή στο ρυθµό αγορών ή πωλήσεων του ρυθµιστικού αποθέµατος: και 7} αναθεώρηση της τιµής αναφοράς. 3. Εάν έχουν πραγµατοποιηθεί χαθαρες αγορές ή πωλησεις του ρυθµιστικού αποθέµατος ύψους 300.000 τόνων α) από την τελευταία επα. νεξέταση σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 3 της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουτσούχκ του 1979, 8) την τελευταία επανεξέταση σύµφωνα µε την παράγραφο αυτήν, ή 7} την τελευταΐα επανεξέταση συµφωνα µε την παράγραφο 2 του αρθρου αυτού, όποια τελικά είναι η πλέον πρόσφατη, η τιµή αναφοράς θα µειώνεται ή θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά 39 σε σχέση µε το τρέχον επίπεδό της εκτός ξάν το συµ->βούλιο, µε ειδική φψηφοφορία, καταλήξει σε µείωση ή αύξησή της αντίστοιχα, χατά ένα µεγαλύτερο ποσοστό. 4. Οποιεσδήποτε προσαρµογές της τιµής αναφοράς για οποιονδήποτε λόγο δεν θα είναι σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε να επιτρέπουν στις αρχικές τιµές ενεργοποΐησης να ξεπεράσουν τις κατώτερες ή ανώτερες ενδεικτικές τιµές. Β. Ενδεικτικές τιµές. 5. Το συµβούλιο µπορεί, µε ειδική φηφοφορία, να αναθεωρήσει τις κατώτερες και ανώτερες ενδεικτικές τιµές σε επανεξετάσεις που προβλέπονται στο τµήµα αυτό του αναφερόµενου άρθρου. 6. Το συµβούλιο θα εξασφαλίζει ότι κάθε αναθεώρηση των ενδεικτικών τιµών είναι σύµφωνη µε τις εξελισσόµενες τάσεις χαι συνθήκες της αγοράς. Στα πλαίσια αυτά, το συµβούλιο θα λαµβανει υπόψη την τάση των τιµών φυσικού καουταούχ, της κατανάλωσης, της προσφοράς, του κόστους παραγωγής καί τα αποθέµατα καθώς επίσης και την ποσότητα φυσικού καουτσούχ που βρίσκεται στο ρυθµιστικό απόθεµα και την σικονοµική χατάσταση του λογαριασµού του ρυθµιστικού αποθέµατος. 7. Οι κατώτερες και ανώτερες ενδεικτικές τιµές θα αναθεωρούνταις: . . α) 30 µήνες µετά από την τελευταία επανεξέταση σύµφωνα µε την παράγραφο 7 στοιχείο α) του άρθρου 32 της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουτσούχ του 1979, ή µε την ευχκαιρία της έναρξης ισχύος της συµφωνίας αυτής από την 1 η Μαΐου 1988, στην πρώτη σύνόδο του συµβουλίου σύµφωνα: µε τη συµφωνία αυτήν και στο εξής κάθε 30 µήνες: β) σε εξαιρετικές περιστάσεις, µετά από απαίτηση µέλους ή µελών που έχουν 200 ή περισσότερους ψήφους στο συµβούλιο: και Ὑ) όταν η τµή αναφοράς έχει αναθεωρηθεί () προς τα κάτω µετά την τελευταία αναθεώρηση της κατώτερης ενδεικτικής τιµής ή την έναρξη ισχύος της διέθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1979, ή ) προς τα πάνω µετά την τελευταία αναθεώρηση της ανώτερης ενδεικτικής τιµής ή την έναρξη ισχύος της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουτσούχ του 1979, τουλάχιστον κατά σύµφωνα µε την παράΤραφο 3 του άρθρου αυτού χαι τουλάχιστον κατά 59 σύµφωνα µε την παράγραφο άρθρου αυτού, ή τουλάχιστον κατά το επίπεδο που κα->θορίζεται στις παραγράφους 1,2 3 αυτού του άρθρου µε την προῦπόθεση ότι ο µέσος όρος του χκαθηµερινού δείκτη τιµών αγοράς για τις επόµενες 60 µέρες µετά την τελευταία αναθεώρηση της βάσης είναι είτε µεγαλύτερος από την ανώτερη τιµκή παρέµβασης, είτε µικρότερος από την κατώτερη τιµή παρέµβασης αντίστοιχα. . 8. Εχτός από τις παραγράφους 5,6 και 7 του άρθρου αυτού, δεν θα υπάρξει αναθεώρηση προς τα πάνω της κατώτερης ή ανώτερης ενδεικτικής τιµής εάν ο µέσος όρος των καθηµερινών δεικτών τιµών αγοράς, για µια περίοδο έξι µηνών πριν από µια επανεξέταση της Χλίµακας τιµών σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, είναι µικρότερος από την τιµή αναφοράς. Εποµένως, δεν θα υπάρξει αναθεώρηση προς τα χάτω της χατώτερης ή ανώτερης ενδεικτικής τιµής εάν ο µέσος όρος των χαθηµερινών δεικτών τιµών αγοράς, για µια περίοδο έξι µηνών πριν από µια επανεξέταση της κλίµακας τιµών σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, είναι µεγαλύτερος από την τιµή αναφοράς. “Άρθρο 32 Ενδεικτική τιµή αγοράς. 1. Θα καταρτίζεται χαθηµερινά µια ενδεικτική τιµή αγοράς, η οποία θα είναι µια σύνθεση, ένας σταθµικός µέσος όρος -που να αντανακλά την κατάσταση της αγοράς φυσικού χαουτσούχ.-- των χαθηµερινών επίσηµων τιµών του τρέχοντος µήνα στις αγορές της Κουάλα Λουµπούρ, του Λονδίνου, της Νέας Υόρχκης και της Συγκαπούρης. Αρχικά, η καθηµερινή ενδεικτική, τιµή αγοράς θα περιλαµβάνει ΒΞΞ3 χαι ΤΞΒ. 20 και ο συντελεστής στάθµισής τους θα είναι ίδιος. “Όλες οι τρέχουσες τιµές θα µετατρέπονται σε τιµές ίοὺῦ στα λιµάνια Μαλαισίας και πούρης σε νόµισµα Μαλαισίας και Σιγκαπούρης. 2. Οι συντελεστές στάθµισης για το συνδυασµό τύπου/ποιότητας και η µέθοδος υπολογισµού της καθηµερινής ενδεικτικής τιµής αγοράς θα επενεξετάζεται και µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να αναθεωρούνται από το συµβόύλιο προκειµένου να αντανακλούν την χατάσταση της αγοράς φυσικού καουτσούκ. 3. Η εΧνδει'χτική τιµκή αγοράς θα θεωρείται µεγαλύτερη ή µικρότερη από τα επίπεδα τιµών που προσδιορίζονται στη συµφωνία αυτήν, εάν ο µέσος όρος των καθηµερινών ενδεικτικών τιµών αγοράς για τις τελευταίες πέντε µέρες της αγοράς είναι µεγαλύτερος ή µικρότερος από αυτά τα επίπεδα τιµών. “Άρθρο 33 Σύνθεση των ρυθµιστικών αποθεµάτων. 1. Στην πρώτη του σύνοδο µετά την ένάρξη ισχύος της συµφωνίας αυτής, το συµβούλιο θα καθορίσει τους διεθνώς αναγνωρισµένους πρότυπους τύπους και ποιότητες των ραβδωτών χαπνισµένων φύλλων και τεχνικά προσδιορισµένων ελαστικών για να συµπεριληφθούν στο ρυθµιστικό απόθεµα, µε την προύπόθεση ότι τηρούνται τα εξής κριτήρια: α) οι κατώτατοι τύποι και ποιότητες φυσικού καουτσούχ που επιτρέπεται να συµπεριληφθούν στο ρυθµιστικό απόθεµα θα είναι Η 3 και .ΤΞΒ 20: και β) όλοι οι τύποι και ποιότητες που επιτρέπονται σύµφωνα µε το στοιχείο α) αυτής της παραγράφου, οι οποίοι αναλογούν τουλάχιστο στο 34% του διεθνούς εµπορίου φυσικού καουτσούκ του προηγούµενου ηµερολο.γιακού έτους, θα αναφέρονται. 2. Το συµβούλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να αλλάξει τα χριτήρια αυτά τους τύπους /ποιότητες που έχουν επιλεγεί,ζ εάν χάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι η σύνθεση του ρυθµιστι. . κού αποθέµατος αντανακλά την εξελισσόµενη κατάσταση της αγοράς, την επίτευξη των σταθεροπονητικών στόχων αυτής της συµφωνίας χαι την ανάγκη διατήρησης υψηλού εµπορικού προτύπου ποιότητας των ρυθµιστικών αποθεµάτων. 3. Ο διαχειριστής του ρυθµιστικού αποθέµατος θα πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι η σύνθεση του ρυθµιστικού αποθέµατος αντανακλά τα µοντέλα εξαγωγών/εισαγωγών φυσικού καουτσούχ, ενώ παράλληλα προωθεί τους σταθεροποιητικούς στόχους αυτής της συµφωνίας. 4. Το συµβούλιο µπορεί µε ειδική ψηφοφορία, να εξουσιοδοτήσει το δικχειριστή του ρυθµιστικού αποθέµατος να αλλάξει τη σύνθεση του ρυθµιστικού αποθέµατος εάν ο στόχος σταθεροποΐησης της τιµής το επιβάλλει. . “Άρθρο 34 Τόπος εγκατάστασης των ρυθµιστικών αποθεµάτων. 1. Ο τόπος εγκατάστασης των ρυθµιστικών αποθεµάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει οικονοµικές χαι αποδοτικές εµπορικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, τα ρυθµιστικά αποθέµατα θα πρέπει να εγκατασταθούν στην επικράτεια τόσο των µελών που εξάγουν όσο χαι των µελών που εισάγουν, εκτός εάν το συµβούλιο, µε ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει διαφορετικά. Η κατανοµή των ρυθµιστικών αποθεµάτων στα µέλη θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτευχθούν οι σταθεροπονητικοί στόχοι αυτής της συµφωνίας µε παράλληλη ελάχιστοποίηση του χόστους. 2. Προκειµένου να διάτηρηθούν εµπορικά πρότυπα υψηλής ποιότητας, τα ρυθµιστικά αποθέµατα θα πρέπει να αποθηκευθούν σε αποθήκες που έχουν εγκριθεί µε βάση κριτήρια που θα αποφασιστούν από το συµβούλιο. . 3. Μετά την έναρξη ισχύος αυτής της συµφωνίας, το συµβούλιο θα καταρτίσει και εγκρίνει τον κατάλογο των αποθηκών χαι τις απαραΐίτητες ρυθµίσεις για τη χρησιµοποϊησή τους. Το Συµβούλιο µπορεί, εάν Χριθεί απαραίτητο, να επανεξετάσει τον χατάλογο των αποθηκών που εγκρίθηκε από το συµβούλιο της διεθνούς συµφωνίας για το φυσικό καουτσούχ του 1979 και τα κριτήρια που καθορίστηκαν από το παραπάνω συµβούλιο και να τον διατηρήσει ή αναθεωρήσει αντίστοιχα. 4. Το συµβούλιο επίσης θα επανεξετάζει περιοδικά τον τόπο εγκατάστασης των ρυθµιστικών αποθεµάτων και µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να εξουσιοδοτεί το διαχειριστή του ρυθµιστικού αποθέµατος να µεταβάλλει τον τόπο εγκατάστασης των ρυθµιστικών αποθεµάτων. προ. κειµένου να εξασφαλιστούν οικονοµικές και αποδοτικές εµπορικές διακινήσεις. . ΄Άρθρο 35 Ανανέωση των ρυθµιστικών αποθεµάτων. Ο ξιαχειριστής του ρυθµιστικού αποθέµατος θα εξασφαλίζει όπως όλα τα ρυθµιστικά αποθέµατα αγοράζονται και διατηρούνται σ' ένα εµπορικό πρότυπο υψηλής ποιότητας. Θα προβαίνει σε ανανέωση του φυσικού χαουτσούχ που είναὶ αποθηκευµένο στο ρυθµιστικό απόθεµα προκειµένου να εξασφαλίζει τέτοια πρότυπα, λαµβάνοντας χατάλληλα υπόψη το κόστος αυτής της ανανέωσης και τις επιπτώσεις του στη σταθερότητα της αγοράς. Το χόστος της ανανέωσης θα επιβαρύνει το λογα. ριασµό του ρυθµιστικού αποθέµατος. “Άρθρο 36 Περιορισµός ή αναστολή των λειτουργιών του ρυθµιστικού αποθέµατος. 1. Εχκτός από τις διατάξεις του άρθρου 30, το συµβούλιο όταν συνεδριάζει µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να περιορίσει ή αναστείλει τις λειτουργίες του ρυθµιστικού αποθέµατος εάν κατά τη γνώµη του η υλοποίηση των υποχρεώσεων που ανατέθηκαν στο διαχειριστή του ρυθµιστικού αποθέµατος από αυτό το άρθρο δεν θα εκπληρώσει τους στόχους αυτούς της συµφωνίας. 2. Εάν το συµβούλιο δεν συνεδριάζει, ο διευθύνων σύµβουλος µπορεί, µετά από διαβούλευση µε τον πρόεδρο, να περιορίσει ή αναστείλει τις λειτουργίες του ρυθµιστικού αποθέµατος, εάν χατά τη γνώµη του η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανατέθηκαν στο διαχειριστή του ρυθµιστικού αποθέµατος από το άρθρο 30 δεν θα εκπληρώσει τους στόχους αυτής της συµφωνίας. 3. Αµέσως µετά από µια απόφαση να περιορίσει ή αναστείλει τις λειτουργίες του ρυθµιστικού αποθέµατος στα πλαίσια της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, ο διευθύνων σύµβουλος θα συγκαλεί σύνοδο του συµβουλίου για να εξετάσει µια τέτοια απόφαση. Εχκτός από τις διατάξεις του άρθρού 13 παράγραφος 4, το συµβούλιο θα συνέρχεται µέσα σε 10 µέρες µετά από την ηµεροµηνία περιορισµού ή αναστολης και θα επιβεβαιώνει ή ακυρώνει, µε ειδική φηφοφορια, αυτόν τον περιορισµο ή αναστολη Εάν το συµβούλιο δεν µπορεί να αποφασίσει σ' αυτήν τη σύνοδο, τότε οι λειτουργίες του ρυθµιστικού αποθέµατος θα επαναλαµβάνονται χωρίς χανένα περιορισµό που επιβάλλεται στα πλαίσια αυτού του άρθρου. 4. “Όσο διάστηµα παραµένει οποιοσδήποτε περιορισµός ή αναστολή των λειτουργιών του ρυθµιστικού αποθέµατος, που αποφασίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, το συµβούλιο θα επανεξετάζει αυτήν την απός φαση σε τακτά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των τριών µηνών. Εάν σε µια σύνοδο που πρόχειται να γίνει µια τέτοια επανεξέταση το συµβούλιο δεν επιβεβαιώσει, µε ειδική ψηφοφορία, τη συνέχιση του περιορισµού ή της αναστολής, ή δεν µπορεί να πάρει απόφαση, θα επαναλαµβάνονται οι λειτουργίες του ρυθµιστικού αποθέµατος χωρίς περιορισµό. 'Άρθρο 37 Ποινές σχετικά µε τις συνεισφορές στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος. 1. “Όταν ένα µέλος δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να συμβαλλει στο λογαριασµο ρυθµιστικού αποΘεµ.ατος µέχρι την τελευταία ηµέρα που πρέπει να καταβληθεί µια τέτοια συνεισφορά, θα θεωρείται ότι είναι εκτός προθεσµίας. Ένα µέλος που καθυστερεί τις πλχηρωµές του για 60 µέρες ή περισσότερο δεν θα υπολογίζεται σαν µέλος κατά την ψηφοφορία για θέµατα που αναφέρονται στην“ παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. 2. ψήφου χαι άλλα δικαιώµατα στο συµβούλιο ενός µελους που καθυστερει τις πληρωµές του για 60 µέρες ή περισσότερο συµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού θα ανακαλούνται, εκτός εάν το συµβούλιο, µε ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει διαφορετιξά, 3. Ένα µέλος εκτός προθεσµίας θα επιβαρύνεται µε τόχους, µε βάση το βασιχό επιτόχκιο της φιλοξενούσας χώρας, αρχίζοντας από την τελευταία µέρα που θα έπρεπε να έχει γίνει η πληρωµή. Η καλυφη των καθυστερούµενων οφειλών από τα υπόλοιπα µέλη που εισάγουν και εξάγουν θα είναι πάνω σε εθελοντική βάση. 4. 'Όταν η αδυναµία πληρωµής έχει καλυφθει ικανοποιητικά για το συµβούλιο, τα δικαιώµατα φήφου και τα άλλα δικαιωµατα του µέλους που χαθυστερεί τις πληρωµές του για 60 ηµέρες ή περισσότερο θα απο- χαθίστανται. Εάν οι καθυστερούµενες οφειλές χαλύπτονται από άλλα µέλη, τα µέλη αυτά θα αποζηµιώνονται εξ ολοκλήρου. “Άρθρο 38 Προσαρµογή των αυνεισφορών στο λογαρικσµό ρυθµιστικού αποθέµατος. 1. οι ψήφοι ανακατανέµονται στην πρώτη τακτική σύνοδο χάθε οικονοµικού έτους ή όταν ο αριθµός των µελών στον οργανισµό µεταβάλλεται. το συµβούλιο θα προβαίνει στην απαραίτητη προσαρµογή της συνεισφοράς χάθε µέλους στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος σύµφωνα µε τις. διατάξεις του άρθρου αυτού. Για το λόγο αυτόν, ο διευθύνων σύµβουλος θα χαθοριζει α) την ιαθαρη χρηµατική αυνειαφορά του χκάθε µέλους αφαιρώντας τις επιστροφές συνειαφορών του µέλους αυτού σύµφωνα µε την παρά-γραφο 2 του εν λογω άρθρου από το σύνολο όλων των συνοισφορών που καταβληθηιαν από το µέλος αυτό µετά την έναρξη ισχυος της συµφως νίας αυτής: β) το σύνολο των χαθαρών απαιτήσεων, προσθέτοντας τις διαδοχικές απαιτήσεις και αφαιρώντας το σύνολο των επιστροφών που έγιναν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού: ) την αναθεωρηµένη καθαρή συνεισφορά για κάθε µέλος, κατανέµοντας το σύνολο των χαθαρών απαιτήσεων ανάµεσα στα µέλη µε βάση το΄ αναθεωρηµένο µερίδιο ψήφων του χάθε µέλους στο συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 14, µε την προύπόθεση εφαρµογής του άρθρου 27 παράγραφος 3, δεδοµενου ότι το µερίδιο φηφου του κάθε µέλους, στα πλαίσια του άρθρου αυτού, θα υπολογιζεται χωρίς αναφορά στην αναστολη των.΄ διχαιωµατων φήφου κάποιου µέλους ή στην ανακατανοµή των ψήφων που προκύπτει. Όπου η κχαθαρή χρηµατική συνείαφορά ενός µελους υπερβαΐνει την αναθεωρηµένη καθαρή συνεισφορά του, η διαφορά µείον οποιουσδήποτε τόχους οφειλόµενους λόγω καθυστέρησης θα επιστρέφεται άτο µέλος αυτό από το λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος. “Όπου η αναθεωρηµένη καθαρή συνεισφορά ενός µ.έλους υπερβαίνει την κα>θαρή χρηµατική συνεισφορά του, το µελος αυτό θα χκαταβάλλει τη διαφορά συν οποιουσαδήποτε οφειλόµενους τόκους λόγω καθυστέρησης στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος. 2. Εάν το συµβούλιο, έχοντας υπόφη τις παραγράφους 2 και 3 του . άρθρου 28, αποφασίσει ότι υπάρχουν καθαρές χρηµατικές συνεισφορές που υπερβαΐνουν τα χεφάλαια που απαιτούνται για την ενίσχυση των λειτουργιών του ρυθµιστικού αποθέµατος µέσα στους επόµενους τέσσερις µήνες, το συµβούλιο θα πρέπει να επιστρέφει αυτές τις καθ“ υπέρβαση καθαρές χρηµατικές συνειαφορές αφαιρώντας τις αρχικές συνεισφορές, εκτός εάν αποφασίσει, µε ειδική ψηφοφορία, είτε να µην πραγµατοποιήσει αυτές τις επιστροφές ή να επιστρέφει µικρότερα ποσά. Τα µερίδια των µελών στα επιστρεφόµενα ποσά θα είναι ανάλογα των καθαρών χρηµατικών συνεισφορών τους µείον οποιουσδήποτε οφειλόµενους τόκους λόγω καθυστέρησης. Η υποχρέωση συνεισφοράς των καθυ΄ στερούντων θα µειώνεται κατά την ίδια αναλογία µε αυτήν του ποσού της επιστροφής σε σχέση µε τις συνολικές καθαρές χρηµατικές συνεισφο3. Μετά από αίτηση ενός µέλους, η επιστροφη που δικαιούται µ.πορει να παρακρατηθεί στο λογαριασµό ρυθµ.ιστικου αποθέµάτος. ένα µέλος ζητήσει το ποσό της επιστροφής του να παρακρατηθει στό λογαριασµό ρυθµιστικου αποθέµατος, το ποσό αυτό θα καταχωρηθιι σε πίστωση έναντι κάθε πρόσθετης συνεισφοράς που µπορεί να ζητηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 28. Η πίστωση που παρακρατείται στο λογαριασµό ρυθμισταου αποθέµατος µετά από αίτηση ενός µέλους θα τοκίζεται στο µέσο επιτόχιο που τοκίζονται τα κεφάλαια στο λογαριασµό ρυθµιστικου αποθεματος, αρχιζοντας από την τελευταία ημερα που το ποσό θα έπρεπε κανονικά να επιστραφεί στο µέλος αυτό µέχρι την ήµέρα που προηγείται της πραγµάτικής επιστροφής. 4. Ο διευθύνων συµβουλος αµέσως θα ενημερωνει τα µέλη για χαθε απαιτούµενη πλχηρωµή ή επιστροφή που προκύπτει από προσάρµογές οι οποίες έγιναν σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού. Τέτοες πληρωµές από µέλη ή επιστροφές σε µέλη θα καταβάλλονται µέσα σε 60 µέρες από την ηµεροµηνία που ο διευθύνων σύµβουλος εκδίδει µια τέτοια κοινοποΐηση. δ. Στην περίπτωση που το χρηµαταο ποσό στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος υπερβαίνει την αξία χαθαρών συνεισαφροών των µελών, τα πλεονασµατικά αυτά χεφάλαια θα χατανέµονται µε τη λήξη της συµφωνίας αυτής. '“Άρθρο 39 Το ρυθµιστικό απόθεµα και µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 1. Στην περίπτωση που η συναλλαγµατική ισοτιµία ανάµεσα στο τίηΕΕίι Μαλαισίας/δολλάριο Στγκαπούρης και στα νοµίσµατα των κυριότε- ρων µελών που εξάγουν και εισάγουν φυσικό µεταβάλλεται έτσυ ώστε οι λειτουργίες του ρυθµιστικού αποθέµατος να επηρεάζονται σηµαντικά, ο διευθύνων σύµβουλος, σύµφωνα µε το άρθρο 36, ή τα µέλη µπορούν, σύµφωνα µε το άρθρο 13, να καλούν το συµβούλιο σε ειδική σύνοδο. Το συµβούλιο θα πρέπει να συνεδριάσει µέσα σε 10 µέρες για να επιβεβαιώσει ή ακυρώσει τα µέτρα που έχουν ήδη Χχηφθεί από το διευθύνοντα σύµβουλο στα πλαίσια του άρθρου 36 και µπορεί, µε ειδική φηφοφορία, να αποφασίσει να λάβει χατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας αναθεώρησης της κλίµακας τιµών στο πλαξσιο των αρχών των πρώτων προτάσεων των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 31. ε2. Το συµβούλιο, µε ειδιχη φηφοφορία, θα χαταρτιζει διαδικασία προσδιορισµού µιας σηµαντικής µεταβολής στις ισοτιµίες των νοµισµάτων αυτών αποκλειστικά και µόνο για την εξασφάλιση της έγκαιρης σύγκλησης του συµβουλίου. 3. Στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση µεταξύ των τιµών τίηρΕρί Μαλαισίας και του δολλαρίου Σιγκαπούρης σε τέτοιο βαθµό που να επηρεάζονται σηµαντικά οι λειτουργίες του ρυθµιστικού αποθέµατος, το συµβούλιο θα πρέπει να συνεδριάσει για να επανεξετάσει την χατάσταση και µπορεί. να αποφχσίσει την. έγχριση µόνο ενός νοµίσµατος. “Άρθρο 40 Εχκκαθαριστικές διαδικασίες του λογαριασµού ρυθµιστικού αποθέµατος. 1. Με τη λήξη της συµφωνίας αυτής, ο διαχειριστής του ρυθµιστικού αποθέµατος θα υπολογίζει τη συνολική δαπάνη εκκαθάρισης ή µεταφοράς των στοιχείων ενεργητικού του λογαριασµού ρυθµιστικού «ποθέµατος σε µια νέα διεθνή συµφωνία φυσικού καουτσούχ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού και θα κρατά το ποσό αυτό σ' έναν ξεχωριστό λογαριασµό. Εάν τα ποσά αυτά δεν επαρκούν, ο διαχειριστής του ρυθµιστικού αποθέµατος θα µεταβιβάζει ικανοπουητική ποσότητα φυσικού καουτσούχ στο ρυθµιστικό απόθεµα για να συγκεντρώσει το ποσό που απαιτείται. 2. Το µερίδιο χάθε µέλους στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος θα υπολογίζεται ως εξής: α) η αξία του ρυθµιστικού αποθέµατος θα είναι ίση µε την αξία της συνολικής ποσότητας φυσικού χαουτσούχ χάθε τύπου/ποιότητας που υπάρχει, υπολογιζόµενη µε βάση τις χαµηλότερες τρέχουσες τιµές των αντίστοιχων τύπων/ποιοτήτων στις αγορές που αναφέρονται στο άρθρο 32 κατά τη διάρχκειοι των 30 ηµερών αγοράς που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης αυτής της συµφωνίας: β) η «ξία του λογαριασµού ρυθµιστικού αποθέµατος θα είναι ίση µε την αξία του ρυθµιστικού αποθέµατος συν τα ταµιακά στοιχεία ενεργητικού του λογαριασµού ρυθµιστικού αποθέµατος κατά την ηµεροµηνία Χήξης αυτής της συµφωνίας µείον κάθε ποσό που έχει παρακρατηθεί στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού: η καθαρή χρηµατική συνεισφορά κάθε µέλους θα είναι ίση µε το ποσό των συνεισφορών του που καταβλήθηκαν σε όλη τη διάρκεια αυτής της συµφωνίας µείον όλες τις επιστροφές που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του άρθρου 38. Η επιβάρυνση µε τόχους υπερηµερίας, σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 3, δεν θα αποτελεί συνεισφορά στο λογαριασμο ρυθµιστικού αποθέµατος: δ) εάν η «Έία του λογαριασµου ρυθµιστικού αποθεµατος είναι είτε µεγαλύτερη είτε µικρότερη από τις συνολικές καθαρές χρηµατικές συνεισφορές, το πλεόνασµα θα κχατανέµεται ανάµεσα στα µέλη ανάλογα µε το χρονικά σταθµισµένο µερίδιο καθαρής συνεισφοράς του χκάθε µέλους στα πλαίσια αυτής της αυµφωνίας. Κάθε έλλειµµα θα κατανέµεται ανάµεσα στα µέλη ανάλογα µε το µέσο αριθµό ψήφων που διαθέτει το κάθε µέλος κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι µέλος. Κατά τον υπολογισµό ' του µεριδίου των ελλειµµάτων, µε το οποίο πρέπει να επιβαρυνθεί κάθε µέλος, οι ψήφοι χάθε µέλους θα υπολογίζονται ανεξαρτήτως τυχόν αναστολής δικαιωµάτων ψήφου κάποιου µέλους ή επακόλουθης ανακατανοµής των ψήφων: ε) το µερίδιο κάθε µέλους στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος θα περιλαµβάνει την καθαρή χρηµατική συνεισφορά του, µειωµένη ή αυξηµένη ανάλογα µε τη συµµετοχή του στα ελλείµµατα ή πλεονάσµατα του λογαριασµού ρυθµιστικού αποθέµατος χαι µειωµένη κατά το ποσό των υποχρεώσεών του, εάν υπάρχουν, για οφειλόµενους τόχους υπερηµερίας. 3. Στην περιπτωση που αυτή η συµφωνια πρόχκειται να αντικάτασταθεί άµεσα µε µια νέα διεθνή- συµφωνία φυσικού καουτσούκ, το συµβούλιο, µε ειδική ψηφοφορία, θα εγκρίνει διαδικασίες για την εξασφάλιση “αποτελεσµατικής µεταφοράς στη νέα συµφωνία των µεριδίων που διαθέτουν στο λογαριο σµό ρυθµιστικου αποθεµατος τα μελη που προτιθενται να συµµετάσχουν στη νέα συµφωνία, όπως απαιτείται από τη συµφωνία αυτή. “Όποιο µέλος δεν επιθυµεί να συµµετάσχει στη νέα συµφωνία θα δικαιούται να εισπράξει το µερίδιό του: α)από τα διαθέοιµα χρηµατικά αποθεµατικά ανάλογα µε το ποσοστό του μεριδιου του σε σχέση µε τις συνολικές χαθαρες χρηµατικές συνεισφορές στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθεµατος, µέσα σε τρεις και β) από τις καθαρές εισπραξεις που προερχονται από τη διαθεση των ρυθµιστικών αποθεµάτων, µέσω κανονικών πωλήσεων ή µέσω µεταφοράς στη νέα διεθνή συµφωνία φυσικού καουτσσύχ στις τρέχουσες τιµές 'αγοράς, οι οποίες θα πρέπεί να ολοκληρωθούν µέσα σε 12 εκτός εάν το συµβούλιο, µε ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει να αυξήσει τις πληρωµές, στα πλαίσια του στοιχείου α) αυτής της παραγράφου. 4. Εάν η συµφωνία αυτή λήξει χωρίς να αντικατασταθεί από µια νέα διεθνή συµφωνία φυσικού καουτσούχ, η οποία να προβλέπει ρυθµιστικό απόθεµα, το συµβούλιο, µε ειδική φηφοφορία, θα εγκρίνει διαδικασίες κανονικής διάθεσης του ρυθµιστικού αποθέµατος µέσα στη µέγιστη περίοδο που προσδιορίζεται στο άρθρο 66 παράγραφος 6, µε τους εξής πε ριορισµούς: α) δεν θα πραγµατοποιηθουν άλλες ατορες φυσικού καουταούκ: β) ο οργανισµός δεν θα επιβαρυνθεί µε νέες δαπάνες εκτός από αυτές που είναι απαραίτητες για τη διάθεση του ρυθµιστικού αποθέµατος. 5. Με την προύπόθεση ότι κάθε µέλος µπορεί να επιλέξει να λάβει φυσικό καουτσούχ σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, ΄οποιαδηποτε χρηµατικά χεφαλαια παραµένουν στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθεματος θα κατανέµονται στο εξης στα µέλη αναλογα µε τα µερίδιά τους, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2 αυτού του αρθρου 6. Έναντι ολόκληρης χρηµατικής πλχηρωµής ή µέρους αυτής, κάθε µέλος µπορεί να επιλέξει το µερίδιό του στα στοιχεία ενεργητικού του λογαριασµού ρυθµιστικού αποθέµατος σε φυσικό καουτσούχ, µε βάση τις διαδικασίες που εγκρίθηκαν από το συµβούλιο. 7. Το συµβούλιο θα εγκρίνει χατάλληλες διαδικασίες για την προσαρµογή και πληρωµή των µεριδίων των µελών στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος. Η προσαρµογή αυτή θα αφορά: α) οποιαδήποτε διαφορά ανάµεσα στην τιµή του φυσικού χαουτσούκ που προσδιορίζεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και στις τιµές στις οποίες πωλείται ένα µέρος ή το σύνολο του ρυθµιστικού αποθέµατος σύµφωνα µε τις διαδικασίες διάθεσης του ρυθµιστικού αποθέµατος: και β) τη διαφορά ανάµεσα στις υπολογιζόµενες και τις πραγµατικές δαπάνες εκκαθάρισης. 8. Το συµβούλιο, µέσα σε 30 µέρες από τις τελικές διακινήσεις του λογαριασµού ρυθµιστικού αποθέµατος, θα συνεδριασει για να προβει στον τελικό διακανονισµό των λογαριασµών ανάµεσα στα µέλη µέσα σε 30 µέρες από τη συνεδρίαση αυτή, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Χ΄ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ “Άρθρο 41 Σχέση µε το χοινό ταµείο εµπορευµάτων. “Όταν αρχίσει η λειτουργία του χοινού ταµείου εµπορευµάτων, το συµβούλιο θα εκµεταλλευτεί πλήρως τις διευκολύνσεις του χοινού ταµείου σύµφωνα µε τις αρχές που χαθορίστηκαν στη συµφωνία περί ιδρύσεως κοινού ταµείου εµπορευµάτων. Το συµβούλιο, για το σκοπό αυτόν, θα διαπκραγµατευτεί µε το χκοινό ταµείο αµοιβαία αποδεκτούς όρους και διαδικασίες για την υπογραφή µιας συµφωνίας µε το κοινό ταµείο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ “Άρθρο 42 Προσφορά και πρόσβαση στην αγορά. 1. Τα µέλη που -εξάγουν αναλαµβάνουν, στη µεγαλυτερη δυνατή έκτασή, να εφαρµµόσουν τις πολιτικές και τα προγράµµατα που διατηρούν την προαφορά συνεχούς ροής φυσικού καουτσούχ προς τους χαταναλωτές., … 2. Τα µέλη τπου εισάγουν αναλαµβάνουν, στη µεγαλύτερη δυνατή έχκταση, να εφαρµόσουν τις πολιτικές που θα διατηρούν την πρόσβαση στις αγορές τους για το φυσικό χαουτσούχ. 'Αρθρο 43 “Άλλα µέτρα. 1. Για την επίτεµξη των στόχων αυτής της συµφωνίας, το συµβούλιο θα προσδιορίζει χαι προτείνει χατάλληλα µέτρα και τεχνικές µε στόχο να προωθήσει: α) την ανάπτυξη της οικονοµίας φυσικού καουτσούχ των παραγωγών µελών, µέσω της επέκτασης και βελτίωσης της παραγωγής, της παραγωγικότητας και της εµπορίας, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα από εξαγωγές των παραγωγών µελών, ενώ ταυτόχρονα µεριµνούν για τη βελτίωση της «ξιοπιστίας της προσφοράς. Για το λογο αυτόν, η επιτροπή άλλων µέτρων θα προβεί σε οικονοµικές και τεχνικές αναλυσεις προκειµένου να προσδιοριστούν; } ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα και σχέδια φυσιχου καουτσούχκ που να ωφελούν τα µέλη που εισάγουν καν εξάγουν, συµπεριλαµβανοµένης και της επιστηµονικης έρευνας σε συγχεχριμενους τοµείς: . 8) προγράµµατα και σχέδια βελτίωσης της παραγωγικοτητας βιοµηχανίας φυσικού καουτσούχκ: 11} τρόποι και µέσα ποιοτικής βελτίωσης της προσφοράς φυσικού καουτσούχ και επίτευξης οµοιοµορφίας στις ποιοτικές προδιαγραφές και την παρουσίαση του φυσικού καουτσούχκ;: και ) µέθοδοι βελτίωσης της επεξεργασίας, εµπορϊας και διανοµής του ακατέργαστου φυσικού χαουτσούχ: β) την αναπτυξη των τελικών χρησεων του φυσικού καουτσούχ. Για το λογο αυτόν, η επιτροπή άλλων µέτρων θα προβεί σε οικονοµικές χαι τεχνικές αναλχύσεις προκειµένου να προσδιορίσει προγράµµατα καίι σχέδια που να οδηγούν σε αυξανόµενες και νέες χρήσεις φυσικού καουτσούχ. 2. Το συμβούλιο θα εξετάσει τις οικονοµικές επιπτώσεις τέτοιων µέτρων και τεχνικών και θα προσπαθησει να προωθήσει και διευκολχύνει την παροχή ανάλογων επαρκών οικονοµικών πόρων, από πηγές, όπως τα διεθνη χρηµατοδοτικα ιδρυµατα και ο δεύτερος λογαριασµός του χοινού ταµείου εµπορευµατων, όταν δηµιουργηθει 3. Το συµβούλιο µπορεί να προβεί σε συστάσεις, όπως χρίνει, προς τα µέλη, τα διεθνή ιδρύµατα και άλλους οργανισµούς για να προωθΐσουν πην εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων στα πλαίσια του άρθρου αυτού. 4. Η επιτροπή άλλων µέτρων θα εξετάζει περιοδικά την πρόοδο των µέτρων αυτών που το συµβούλιο αποφασίζει να προωθήσει και να συστήσει και θα υποβάλλει σχετική. έχκθεση στο συµβούλιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΄ 'Άρθρο 44 Διαβουλεύσεις. Το συµβούλιο, µετά από αίτηση κάποιου µέλους, θα προβαινει σε διαβουλεύσεις σχετικά µε την κυβερνητιχη πολιτική φυσικού καουτσούχ που επηρεάζει την προαφορά και τη ζήτηση. Το συµβούλιο µπο. ρεί να υποβάλλει τις συστάσεις του στα µέλη για εξέταση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΠ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ “Άρθρο 45 Σπτατιστική και πληροφόρηση. 1. Το συµβούλιο θα αυγκεντρώνει, ταξινοµει και, όπου χρίνεται απαραίτητο, θα δηµοσιεύει κάθε στατιστιχη πληροφορηση για το φυσικό καουτσούχ χαι τους σχετικούς τοµείς που είναι απαραίτητοι για την ικανοπονητική λειτουργία αυτής της συµφωνίας. ΄ 2. Τα µέλη θα παρέχουν έγκαιρα και στον πληρέστερο δυνατό βαθμό στο συμβουλιο διαθέσιµα στοιχεια για συγκεκριµένους τύπους και ποιότητες σχετικα µε την παραγωγγή, χαταναλωση το διεθνές εµποριο φυσικού χαουτσούχ. 3. Το συµβούλιο µπορεί επίσης να ζητήσει από τα µέλη να παρέχουν κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφόρηση, συµπεριλαµβανοµένης της πλχήροφόρησης σε σχετικούς τοµείς που µπορεί να χρειαστούν για την κανοπονητική λειτουργία αυτης της συµφωνίας. 4. Τα µέλη θα παρεχουν όλα τα προαναφερθεντα στατιστικά στοιχεια και πληροφόρηση, µέσα σε λογικό χρόνο και στη µεγαλύτερη δυνατή έκταση, που να είναι σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία και µε τους καταλληλότερους για τα ίδια τα µέλη τρόπους. 5. Το συµβούλιο θα δηµιουργήσει στενές σχέσεις µε χατάλληλους διεθνείς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένης της διεθνούς οµάδας µελέτης του χαουτσούχ και µε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων, πρόκειµένου να βοηθήσει στην εξασφάλιση παροχής πρόσφατων και αξιόπιστων στοιχείων για την παραγωγή, την κατανάλώωση, τα αποθέµατα, το διεθνές εµπόριο και τις διεθνείς τιµές φυσικού χκαουτσούχ και για άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και ζήτηση του. φυσικού χαουτσούχ. 6. Το συµβούλιο θα προσπαθησει να εξασφαλιζεται ότι οι πληροφορίες που δηµοσιευονται δε θα βλαπτουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των ενεργειών των ατόµων ή εταιριών που παράγουν, επεξεργαζονται ή διακινούν φυσικό χαουτσούχ ή σχετικά προϊόντα.. “Άρθρο 46 Ετήσια έχκθεση, εκτιµήσεις και µελέτες. 1. Το συµβουλιο θα προετοιμαζει µια ετήσια εχθεση για την παγκόσµια κατάσταση στον τοµέα του φυσικού καουταούχ και στους σχετικούς τοµείς µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τα µέλη και από όλους τους σχετικούς διακυβερνητικούς και διεθνείς οργανισµούς. 2. Τουλάχιστο µια φορά κάθε εξάµηνο, το συµβούλιο θα εκτιµά επίσης την παραγωγή, κατανάλωση, τις εξαγωγές και εισαγωγές φυσικού καουτσούχ συγκεκριµένων τύπων χκαι ποιοτήτων, εάν είναιυ δυνατό, για τους επόµενους έξι µήγνες. Ανάλογα θα ενηµερώνει τα µέλη για τις εκτιµήσεις αυτές. 3. Το συµβούλιο θα αναλαµβάνει. ή θα προβαίνει στις απαραίτητες ρυθµίσεις για να αναλάβει, µελέτες των τάσεων της παραγωγής, κατανάλωσης, εµπορίου, διαχίνησης και των τιµών στον τοµέα του φυσικού καουτσούκ, χαθώς επίσης και µελέτες των βραχυπροθεσμων και µαχροπροθεσμων προβληματων της παγκόσµιας οικονοµίας φυσιχου καουτσούχ. “Άρθρο 47 Ετήσια ανασκόπηση. 1. Το συμβούλιο θα προβαίνει σε ετήσια ανασκόπηση της λειτουργίας αυτής της συµφωνίας µε βάση τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 1. Ανάλογα θα ενημερωνει τα µέλη για τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης. 2. Το συμβουλιο µπορεί τότε να διατυπωνει συστάσεις στα µέλη και κατά συνέπεια να λαµβάνει µέτρα στα πλαίσια της αρµοδιοτητας του για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργιας αυτης της συµφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ή ΔΙΑΦΟΡΑ “Άρθρο 48 Γενικά καθΐκοντα και υποχρεώσεις των µελών. 1. Στη διάρκεια αυτής της συµφωνίας τα µέλη θα χαταβάλλουν τις καλύτερες προσπάθειές τους χαι θα συνεργάζονται για την προώθηση της επίτευξης των στόχων της συµφωνίας αυτής και δεν θα αναλαµβάνουν καµιά δράση που να έρχεται σε αντίΘεση µε τους στόχους αυτούς. 2. Ιδιαίτερα τα µέλη θα προσπαθουν για τή βελτίωση των συνθηκών της οικονοµίας φυσικού καουτσούχ και για την ενθάρρυνση της παραγωγής και χρησιµοποΐησης του φυσικού καουτσούχ, προκειµένου να προωθηθει η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµος της οικονοµίας φυσικού καουτσούκ προς αµοιβαΐο όφελος παραγωγών χαι καταναλχωτών. 3. Τα µελη θα δέχονται σαν δεσμευτικες όλες τις αποφάσεις του συµβουλίου συµφωνα µε τη συµφωνία αυτην και δεν θα εφαρµόζουν µέτρα που θα µπορούσαν να έχουν περιοριστικές ή ανασταλτιιες επιπτώσεις στις αποφάσεις αυτές, 4. Η υποχρέωση των µελών που προκύπτει από τη λειτουργία της συµφωνίας αυτής, είτε απέναντι στον οργανισµό έίτε σε τρίτους, θα πε' ριοριζεται στην εχταση των υποχρεωσεων τους σχετιχα µε τις συνειαφορές στον πρόουπολογισµό διαχείρισης και στη χρηµατοδότηση του ρυθµιστικού αποθεµατος στα πλαίσια χαι σύµφωνα µε τα κεφαλαια ΥΉ και ΥΊΙΗ αυτής της και σε όποιες υποχρεώσεις µπορεί να αναληφθούν από το συµβούλιο στα πλαίσια του άρθρου 41. ΄τ ΄ “Άρθρο 49 | Εµπόδια στο εµπόριο. 1. Το συµβούλιο, σύµφωνα µε τήν ετήγσια έχθεση για την παγκόσµια χατάσταση στον τοµέα του φυσικού καουτσούχ που αναφέρεται στο άρθρο 46, θα προσδιορισει όὁποιά εμποδια υπάρχουν στην επεχταση του εµπορίου φυσικού καουτσούχ στην ακατέργαστη, ημιαχατεργαστη ή µεταποιηµένη µορφή του. 2. Το συµβούλιο, προκειµένου να- προωθήσει τους στόχους του άρθρου αυτού, µπορεί να.προβέί σε αυστάσεις προς τα µέλη για να επιδιώ-ξουν στα χκατάλληλα διεθνή Γοτυτο τη λήψη αµοιβαία αποδεκτών πρακτικών µέτρων, για το βαθµιαίο παραµερισµό και όπου είναι δυνατόν για την εξάλειψη αυτών των εµποδίων. Το συµβούλιο θα εξετάζει περιοδικά το αποτέλεσµα των συστάσεων αυτών.Μεταφορά και διάρθρωση της αγοράς του φυσικού χαουτσούχ. Το συµβούλιο θα πρέπευνα ενθαρρύνει και διευκολύνει την προώθηση λογικών και δίχαιων ναύλων χαι την προώθηση βελτιώσεων στο σύστηµα µεταφορών έτσι, ώστε να υπάρχει κανονικός εφοδιασµός των αγορών και να µειωθεί το κόστος των διακινούµενων προϊόντων. Άρθρο 51 Διακριτικά και διορθωτικά µέτρα. Αναπτυσσόµενα κράτη µέλη που εισάγουν και λνγότερο αναπτυγµένες χώρες µέλη, των οποίων τα συµφέροντα επηρεάζονται αρνητικά από µέτρα που λαµβάνονται στα πλαίσια αυτής της συµφωνίας, µπορούν να ζητήσουν από το συµβούλιο τη λήψη κατάλληλων διακριτικών και διορθωτικών µέτρων. Το συµβούλιο θα εξετάσει τη λήψη τέτοιων κατάλληλων µέτρων σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 χαι 4 του τµήµατος Π του φηφίσµατος 93 της Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη. “Άρθρο 52 Απαλλαγή από υποχρεώσεις. 1.Όπου είναι απαραίτητο, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή λόγοι έκταχτης ανάγκης ή ανωτέρας βίας που δεν προβλέπονται ρητά σ' αυτήν τη συµφωνία. το συμβουλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να απαλλαξει ένα µέλος από µια υποχρεωση στα πλαίσια της συµφωνίας αυτής, εάν η εξητηση που παρέχεται από το μελος αυτό θεωρηθει ικανοόσον αφορά τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί να εχ πληρώσει την υποχρέωση αυτή. 2.Το συµβούλιογκατά τη χορήγηση της απαλλαγής σ' ένα µέλος στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, θα αναφέρει ρητά τους όρους και τις συνθήκες, µε βάση τους οποίους απαλλάσσεται το µέλος από την υποχρέωση αυτήν, χαθώς και την περίοδο για την οποία απαλλάσσεται και τους λόγους για τους οποίους χορηγείται η απαλλαγή, “Άρθρο 53 Καλές συνθήχες εργασίας. Τα µέλη δηλώνουν ότι θα κάταβάλλουν προσπάθειες για τη διατήρηση των επιπέδων εργασίας που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων στους αντίστοιχους τοµείς φυσικού καουτσούχ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙν ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ “Άρθρο 54 Καταγγελίες. 1. Κάθε καταγγελία ότι ένα µέλος δεν µπόρεσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της συµφωνίας αυτής, µετά από αίτηµα του µέλους που διατυπώνει την χαταγγελία, θα µεταφέρεται στο συµβούλιο, το οποίο χαι θα αποφασίζει πάνω στο θέµα, µε την υποχρέωση προηγούµενης συνιννόησης µε τα ενδιαφερόµενα µέλη. 2. Κάθε απόφαση του συµβουλίου ότι ένα µέλος δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της συµφωνίας αυτής θα προσδιορίζει και τη φύση της αδυναµίας αυτής. 3. το συµβούλιο, είτε σαν αποτέλεσµα καταγγελίας είτε για άλλους λόγους, βρίσκει ότι ένα µέλος δεν είναι σε θέση να τηρήσει τη συµφωνία αυτήν, µπορεί, µε ειδική φηφοφορία και µε την επιφύλαξη τέτοιων άλλων µέτρων όπως συγκεκριµένα προβλέπονται σε άλλα άρθρα της συµφωνίας αυτής: α) να αναστείλει τα δικαιώµατα ψήφου του µέλους αυτού στο συµβούλιο και, εάν θεωρηθεί απαραίτητο, να αναστείλει οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα του µέλους αυτού, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος να έχει µια θέση στο συµβούλιο ή σε χκάποια επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 18 και να µπορεί να εκλεγεί µέλος σε τέτοιες επιτροπές, µέχρις ότου το µέλος αυτό εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του: ή β) να πάρει µέτρα στα πλαίσια του άρθρου 64, εάν αυτή η αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παρεµποδίζει τη λειτουργία της συµφωνίας αυτής. “Άρθρο 55 Διαφορές. 1. Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά µε την ερµηνεία ή εφαρµογή της συµφωνίας αυτής, που δεν διευθετείται ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα . µέλη θα µεταφέρεται. µετά από α«ίτηµα χάποιου µέλους που είναι ένα από τα µέρη που διαφωνούν, στο συµβούλιο για τη Χήψη απόφασης. 2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που η διαφορά έχει μεταφερθει στο συµβούλιο στα πλαίσια της παραγράφου 1 του αρθρου αυτού, µια πλειοψηφία µελών, που διαθέτει τουλαχιστον το ένα τρίτο των συνολικών ψήφων, µπορεί να ζητησει από το συµβούλιο, µετά από συζήτηση, να ζητήσει τη γνωµάτευση ενός συµ.βουλευταου οργάνου που δηµιουργηθηκε στα πλαίσια της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, για το αντικεΐµενο της διαφοράς πριν να εκδώσει την απόφασή του. 3. α) Εκτός εάν το συµβούλιο, µε ειδική ψηφοφορίάα, αποφασίσει διαφορετικά, το συµβουλευτικό όργανο θα αποτελείται από πέντε άτοµα ως εξής: 1} δύο άτοµα, το ένα να έχει µεγάλη εµπειρία σε θέµατα του είδους για το οποίο έχει προκύφει η διαφορά χαι το άλλο να έχει νοµική χατάρτιση και εµπειρία, διορίζονται από τα µέλη που εξάγουν;: 13} δύο τέτοια άτοµα διορίζονται από τα µέλη που εισάγουν: χαι ίίί) ένας πρόεδρος που επιλέγεται οµόφωνα από τα τέσσερα άτοµα, τα οποία διοριζονται στα πλαίσια των σηµείων } και 1} αυτού του στοιχείου, ᾗή, εάν δεν µπορεί να επιτευχθεί συµφωνια, από τον πρόεδρο του συµβουλίου: β) υπήκοοι των χωρών µελών και µη µελών µπορούν να επιλεγούν για να υπηρετήσουν το συµβουλευτικό όργανο: {) τα άτοµα που διορίζονται στο συµβουλευτικό όργανο θα ενεργούν ανεξάρτητα και χωρίς οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση: δ) οι δαπάνες του συµβουλευτικού οργάνου θα πληρώνονται από τον ΄ οργανισµό. 4. Η γνώµη του συμβουλευταου οργάνου και η αιτιολόγησή της θα υποβαλλονται στο συµβούλιο το οποίο, µετά από εξέταση όλων των σχετικών πληροφοριών, θα εκδίδει απόφαση πάνω στη διαφορα µε ειδική πλειοψφηφία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χν ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ “Άρθρο 56 Υπογραφή,. Η συµφωνία αυτή θα έιναι ανοικτή για υπογραφή, στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών από την 1 η Μαΐου µέχρι και τις 31 Δεκεµβρίου 1987, από τις χυβερνήσεις που προσκλήθηκαν στη Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το φυσικό χαουτσούχ του 1985. “Άρθρο 57 Θεµατοφύλακας. Ο Γενικός Τραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών ορίζεται στο εξής θεµατοφύλακας της συµφωνίας αυτής. “Άρθρο 58 Επικύρωση, αποδοχή και έγκριση. 1. Η συµφωνία αυτή θα υπόκειται στην επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τις χυβερνήσεις που υπογράφουν σύµφωνα µε τις αντίστοιχες συνταγµατικές ή θεσµικές διαδικασίες. 2. Οι πραξεις επικύρωσης, αποδοχης ή έγκρισης θα κατατίθενται στο θεµατοφυλαχα όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 1989. Το συµβουλιο µπορεί, ωστόσο, να χορηγήσει παράταση σε κυβερνήσεις που έχουν υπογράψει και οι οποίες δεν έχουν χατορθώσει να χκαταθέσουν τις πράξεις τους µέχρι την ηµεροµηνία αυτή,. 3. Κάθε χυβέρνηση που χαταθέτει µια πράξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα δηλώνει, τη στιγµή της κατάθεσης αυτής, εάν είναι µέλος που εξάγει ή µέλος που εισάγει.Κοινοποΐηση προσωρινής εφαρµογής. 1. Μια κυβέρνηση που έχει υπογράψει και η οποία προτίθεται να επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει τη συµφωνία αυτήν, ή µια κυβέρνηση για. την οποία το συµβούλιο έχει χαταρτίσει συνθΐµκες προσχώρησης αλλά η οποία δεν είναι ακόµη σε θέση να χαταθέσει την πράξη της, µπορεί οποιαδήποτε στυγµή να ενηµερώσει το θεµατοφύλακα ότι προσωρινά θα εφαρμόσει πλήρως τη συµφωνία αυτήν, είτε µε την έναρξη ισχύος της συµφωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 60 είτε, εάν ᾗδη ισχύει, σε συγχκεκριµένη- ηµεροµηνία. 2. Με την επιφύλαξη των διαταξεων της παραγραφου 1 του άρθρου αυτού, µια κυβέρνηση µπορεί να προβλέπει στην κοινοποΐηση της προσωριψής εφαρµογής ότι θα εφαρµόσει τη συµφωνία αυτή µόνο µέσα στα πλαίσια των συνταγµατικών ή/και νοµοθετικών της διαδικασιών. ΩΏστόσο, αυτή η κυβερνηση θα εκπληρώσει όλες τις χρηµατοδοτιχες της υποχρεώσεις όσον αφορά το λογαριασµό διαχείρισης. Η προσωρινή προσχώρησή µιας κυβέρνησης που αποστέλλει τέτοια κοινοποΐηση δεν θα ξεπερνά τους 12 µήγνες από την προσωρινή έναρξη ισχύος της συµφωνίας αυτής. Σε περίπτωση που χρειάζεται να ζητηθούν κεφάλαια για το λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος, µέσα στην περίοδο των 12 µηνών, το συµβούλιο θα αποφασίσει για το καθεστώς µιας κυβέρνησης που είναι προσωρινά µέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, “Άρθρο 60 ΄Έναρξη ισχύος. 1. Η συµφωνία αυτή θα αρχίσει να ισχύει οριστικά από τις 23 ΟΌχκτωβρίου 1987 ή όποια άλλη µετέπειτα ηµεροµηνία, εάν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή οι χυβερνήσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 8#04% των καθαρών εξαγωγών όπως καθορίζεται στο παράρτηµα Α της συµ- . φωνίας αυτής και οι κυβερνήσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 80% των χαθαρών εισαγωγών, όπως χαθορίζεται στο παράρτηµα Β αυτής της συµφωνίας, έχουν καταθέσει τις πράξεις επικύρωσης, αποδοΧής&. έγκρισης ή προσχώρησης, ή έχουν αναλάβει πλήρως τις χρηµατοδοτικές τους υποχρεώσεις στη συµφωνία αυτή, 2. Η συµφωνία αυτή θα αρχίσει να ισχύει προσωρινά από τις 23 Οχτωβριου 1987, ή όποια άλλη ημεροµηνια πριν από την 1η Ιανουαείου 1989, εάν οι κυβερνήσεις που συγκεντρώνουν τουλαχιστον το 75% των καθαρών εξαγωγών όπως καθορίζεται στο παράρτηµα Α αυτής της συµφωνίας και οι κυβερνήσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 75%% των χαθαρών εισαγωγών όπως χαθορίζεται στο παράρτηµα Β αυτής της συµφωνίας, έχουν χαταθέσει τις πράξεις επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή έχουν ενηµερώσει το θεµατοφύλακα στα πλαίσια του άρθρου 59 παράγραφος 1 ότι θα εφαρµόσουν τη συµφωνία αυτήν προσωρινά και θα αναλάβουν πλήρως τις χρηµατοδοτικές τους υποχρεώσεις για αυτήν τη συµφωνία. Η συµφωνία θα παραµείνει προσωρινά σε ισχύ όχι περισσότερο από 12 µήνες, εκτός εάν αρχίσει να ισχύει οριστικά σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ή εάν το συµβούλιο αποφασίσει διαφορετικά σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. 3. Εάν η συµφωνία αυτή δεν αρχίσει να ισχύει προσωρινά σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού από την 1 η Ιανουαρίου 1989, ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών θα καλέσει, µέσα στο συ΄ ντοµότερο χρόνο που αυτός θεωρεί εφικτό µετά την ηµεροµηνία αυτήν., τις κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν καταθέσει πράξεις επικύρωσης, αποδοΧής ή έγκρισης ή του έχουν κοινοποιήσει ότι θα εφαρµόσουν τη συµφωνία αυτήν προσωρινά, να συναντηθούν για να διατυπώσουν συστάσεις εάν θα πρέπει ή όχι όλες οι κυβερνήσεις αυτές ή ένα µέρος από αυτές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να θέσουν προσωρινά ή οριστικά σε ισχύ τη συµφωνία αυτή. Εάν η συνεδρίαση αυτή δεν καταλήξει σε χανένα συµπέρασµα, ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών µπορεί να συγκαλεί τέτοιες µελλοντικές συνεδριάσεις όποτε το χρίνει απαραίτητο. 4. Εάν οι προύποθέσεις για οριστική έναρξη ισχύθος της συµφωνίας αυτής στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν έχουν εχπληρωθεί µέσα σε 12 ηµερολογιακούς µήνες από την προσωρινή έναρξη ισχύος της συµφωνίας αυτής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, το συµβούλιο, όχι περισσότερο από ένα µήγνα πριν το τέλος της δωδεκάµηνης περιόδου που αναφέρθηκε παραπάνω, θα επανεξετάσει το µέλλον της συµφωνίας αυτής και, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, θα αποφασίσει µε ειδική ψηφοφορία: . - α)να θέσει οριστικά σε ισχύ τη συµφωνία αυτή για το σύνολο ή µέρος των υπαρχόντων µελών;β) να διατηρήσει προσωρινά σε ισχύ τη συµφωνία αυτή για το σύνολο ή µέρος των υπαρχόντων µελών για έναν ακοµη χρονο: ή να επανα8ιαπραγματευτει τη συμφωνια αυτή. Σε περίπτωση που δεν χηφθεί απόφαση από το συµβούλιο, η συµφωνία αυτή θα λήξει µε το τέλος της δωδεκάµηνης περιοδου Το συµβούλιο θα ενηµερώσει το θεµατοφυλακα για οποιαδήποτε αποφαση Χηφθεί στα πλαίσια αυτής της παραγράφου. 5. Για κάθε κυβέρνηση η οποία καταθέτει τις πραξεις επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης µετά την έναρξη ισχύος αυτής της συµφωνίας, η συµφωνία θα αρχίσει να ισχύει από την ηµεροµηνία της κατάθεσης αυτής. 6. Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµενων Εθνών θα συγχαλεσει την πρώτη σύνοδο του συµβουλίου το συντοµότερο δυνατό µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας αυτής.Προσχώρηση, 1. Η συµφωνία αυτή θα είναι ανοικτή για προσχώρηση της χυβέρνησης οποιουδήποτε χράτους. Η προσχώρηση θα υπόχκειται σε όρους που θα χαθοριστούν από το συµβούλιο, οι οποίοι, µεταξύ άλλων, θα περιλαµβάνουν ένα χρονικό όριο για την χατάθεση των πράξεων προσχώρησης, τον αριθµό φήφων που θα δοθούν χαι τις χρηµατοδοτικές υποχρεώσεις. Το συµβούλιο, ωστόσο, µπορεί να χορηγήσει χρονικές παρατάσεις στις κυβερνήσεις οι οποίες δεν µπορούν να καταθέσουν τις πράξεις προσχώρησης µέσα στα χρονικά όρια πόυ καθορίζονται στους όρους προσχώρησης. 2. Η προσχώρηση θα πραγµατοποιείται µε την κατάθεση µιας πράξης προσχωρησης στο θεµατοφύλακα. Οι πραξεις προσχώρησης θα αναφέρουν ότι η κυβέρνηση αποδέχεται όλους τους όρους που καθορίζονται από το συµβούλιο. ΄“Άρθρο ΄62 Τροποποιΐήσεις. 1. Το συµβουλιο µπορεί, µε ειδιχη φηφοφορία, να αυστήσει στα μελη την τροποποΐηση της συµφωνίας αυτής. 2. Το συμβουλιο θα ορίσει µια ηµεροµηνία κατά πήν οποία τα µελη θα γνωστοποιούν στο θεµατοφύλακα το εχν αποδέχονται την τροποποί3. Μια τροποποΐηση θα αποκτά ισχυ 90 µέρες από τη στιγµή που ο θεµατοφύλακας έχει λάβει γνωστοποιήσεις αποδοχής από τα µέλη που ΄ αποτελούν τα δύο τρίτα των µελών που εξάγουν χαι που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 859 των ψήφων των µελών αυτών, και από τα µέλη που αποτελούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των µελών που εισάγουν και που συγκεντρώνουν τουλάχιστον ο των ψήφων των µελών αυτών. - 4. Από τη στυγµή που ο θεµατοφύλακας ενηµερώσει το συµβουλιο ότι πληρούνται οι προύποθέσεις για την εφαρµογή της τροποποΐησης και µε την επιφύλαξη των διαταξεων της παραγράφου 2 αυτού του αρθρου σχετικά µε την ηµεροµηνία που καθορίστηκε από το συμβουλιο, ένα µέλος µπορεί ακόµη να γνωστοποιήσει στο θεµατοφυλαχα ότι αποδεχεται την τροποποΐηση, µε την ότι η γνωστοποΐηση αυτή πραγ.µατοποιείται πριν από την έναρξη ισχύος της τροποπκοΐησης. 5. Οποιοδήποτε µέλος το οποίο δεν έχει γνωστοποιήσει την αποδοχή της τροποποΐησης µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία η τροποποΐηση αυτή τίθεται σε ισχύ, παύει πλέον να θεωρείται συµβαλλόµενο µέρος, από την ηµεροµηνία αυτήν, εκτός αν το µέλος αυτό έχει δώσει ικανοποιητική εξίγγηση στο συµβούλιο ότι η αποδοχή του δεν µπορούσε να εξασφαλιστεί έγκαιρα εξ αιτίας δυσκολιών στην ολοκλήρωση των συνταγµατικών ή θεσµικών διαδικασιών και το συµβούλιο αποφασίσει να παρατείνει για το µέλος αυτό την περίοδο για την αποδοχή της τροποποΐησης. Το µέλος αυτό δεν θα δεσµεύεται από την τροποποΐηση πριν γνωστοποιήσει την αποδοχή του. 6. Αν δεν ἓ έχουν συµπληρωθεί οι προυποθεσεις για να τεθεί σε η τροποποΐηση µέχρι την ηµεροµηνία που έχει χαθοριστει από το συμβουλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η τροποποΐηση θα θεωρείται ότι. έχει αποσυρθεί.Αποχωρηση 1. Ένα µ.ελος µπορει να αποχωρησει από τη συµφωνία αυτήν οποιαδήποτε στυγµή µετά την έναρξη ισχύος της γνωστοποιώντας την απο-χώρηση στο θεµατοφυλακα Αυτό το µελος θα πληροφορήσει ταυτόχρονα το συμβουλιο σχετικά µε την απόφασή του. 2. Ένα χρόνο από τη στιγµή που η κοινοποϊησή του έχει επιδοθεί στο θεµατοφύλακα, το µέλος αυτό παύει να αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία αυτή,. “Άρθρο 64 Αποκλεισµός. Αν το συµβούλιο αποφασίσει ότι χάποιο µέλος δεν εκπληροί τις νποχρεώσεις του στα πλαίσια της συµφωνίας αυτής και αποφασίσει περαιτέρω ότι η αδυναµία αυτή παρεµποδίζει σηµαντικά τη λειτουργία αυτής της συµφωνίας, µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να αποκλείσει αυτό το µέλος από τη συµφωνία αυτή. Το συµβούλιο θα γνωστοποιήσει αµέσως την απόφασή του αυτή στο θεµατοφύλακα. Ένα χρόνο µετά από την ηµεροµηνία της απόφασης του συµβουλίου, το µέλος αυτό παύεινα αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος αυτής της συµφωνίας. “Άρθρο 65 Τακτοποΐηση λογαριασµών µε µέλη που έχουν αποχωρήσει ή αποκλειστεί ή µε µέλη που δε µπορούν να δεχθούν µια 1. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, το συµβούλιο θα προσδιορίζει χάθε τακτοποίηση λογαριασµών µε ένα µέλος το οποίο παύει να αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος σ' αυτήν τη συµφωνία εξ αιτίας: α) µη αποδοχής µιας τροποποΐησης σ' αυτήν τη συµφωνία σύµφωνα µε το άρθρο ό2: β) αποχώρησης από τη συµφωνία αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 63: ή Ὑ) αποκλεισµού από τη συµφωνία αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 64. 2. Το συµβούλιο θα παρακρατεί κάθε συνειαφορά που πλχηρώθηκε στο λογαριασµό διαχείρισης από ένα µέλος το οποίο παύει να αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος σ' αυτήν τη συµφωνία. 3. Το συµβούλιο θα επιστρέφει το μερίδιο στο λογαριασµό ρυθµιστικού αποθέµατος σύµφωνα µε το άρθρο 40 σ' ένα µέλος το οποίο παύει να αποτελεί συμβαλλοµενο µέρος εξ αιτίας της µη αποδοχής µιας τροποποΐησης στη Συµφώνία αυτή, αποχώρησης ή αποκλεισµού αφαιρουµένου του µεριδίου σε οποιαδήποτε πλεονάσµατα. α) Η επιστροφή αυτή σ' ένα µέλος που παύει να αποτελεί συμβαλλόµενο µέρος ε αιτίας της µκη αποδοχης µιας τροποποΐησης σ' αυτή τη συµφωνία θα πραγµατοποιείται ένα χρόνο µετά την έναρξη της ισχύος της σχετικής τροποποιησης β) Η επιστροφή αυτή σ' ένα µέλος το οποίο αποχωρεί θα πραγµατοποιείται µέσα σε 60 µέρες από τη στιγµή που το µέλος αυτό παύει να αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος σ' αυτήν τη συµφωνία, εκτός αν σαν αποτέλεσµα αυτής της αποχώρησης, το συµβούλιο αποφασίσει να λήξει τη συµφωνία αυτή στα πλαίσια του άρθρου 66 παράγραφος 5 πριν από την πραγµατοποΐηση της επιστροφής αυτής. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 40 και του άρθρου 66 παράγραφος 6. {) Η επιστροφή αυτή σ' ένα µέλος το οποίο αποκλείεται, θα πραγµατοποιείται µέσα σε 60 µέρες από τη στιγµή που ένα µέλος παύει να αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος σ' αυτή τη συµφωνία. 4. Στην περίπτωση που ο λογαριασµός ρυθµιστικού αποθέµατος δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσει την οφειλόµενη χρηµατική πληρωµή στα πλαίσια της παραγράφου 3 στοιχεία α), β) και γ) αυτού του άρθρου, χωρίς ούτε να διακινδυνεύεται η βιωσιµότητα του λογαριασµού ρυθµιστικού αποθέµατος ούτε να γίνεται προσφυγή σε πρόσθετες συνεισφορές από τα µέλη για να καλυφθούν οι επιστροφές αυτές, η πληρωµή θα αναβάλλεται µέχρι που το απαιτούµενο ποσό φυσικού χαουτσούχ στο ρυθµιστικό απόθεµα να µπορεί να πουληθεί σε τιµή ίση ή µεγαλύτερη της ανώτερης τιµής παρέµβασης. Στην περίπτωση που, πριν από το τέλος της περιόδου ενός έτους, όπως καθορίζεται στο άρθρο 63, το συµβούλιο ενηµερώνει ένα µέλος που αποχωρεί, ότι η πλχηρωµή θα πρέπει να αναβληθεί σύµφωνα µε την παράγραφο αυτήν, η περίοδος ενός έτους ανάµεσα στη γνωστοποΐηση της πρόθεσης αποχώρησης και της πραγµατιχής αποχώρησης µπορεί, εάν το ίδιο επιθυµεί και το µέλος που αποχωρεί, να παραταθεί µέχρι την περίοδο κατά την οποία το συµβουλιο ενηµερώνει το µελος αυτό ότι η πλχηρωµή του µεριδίου του µπορεί να πραγµατοπονηθεί µέσα σε 60 µερες 5. Ένα µέλος το οποίο έχει λάβει µια ανάλογη επιστροφή στα πλαίσια του άρθρου αυτού δεν θα δικαιούται µερίδιο από τις εχκαθαρίσεις του οργανισµού. Το µέλος αύτό δεν θα έχει, επίσης, υποχρεώσεις σε περίπτωση ύπαρξης ελλείµµατος στον οργανισµό από τη στιγµή που έχει πραγµατοποιηθεί η επιστροφή αυτή,. “Άρθρο 66 Διάρκεια, παράταση και λήξη. 1. Η συµφωνία αυτή θα παραµείνει σε ισχύ για µια περίοδο πέντε χρόνων µετά από την έναρξη ισχύος της, εκτός εάν παραταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή λήξει σύµφωνα µε την παράγραφο 4 ή 5 του άρθρου αυτού. 2. Πριν από τη λήξη της πενταετούς περιοδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, το συµβούλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία να αποφασίσει να επαναδιαπραγµατευτεί τη συµφωνία αυτή, 3. Το συµβούλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να παρατείνει τη συµφωνία αυτή για µια περίοδο ή περιόδους που να µην υπερβαίνουν τα δύο χρόνια συνολικά, αρχίζοντας από την ηµεροµηνία λήξης της πενταετούς περιόδου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 τόυ άρθρου αυτού. 4. Εάν ίνει διαπραγµάτευση για µια νέα διεθνή συµφωνία φυσικού χαουτσούχ και αρχίσει να ισχύει κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου παράτασης της συµφωνίας αυτής σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του αρΘρου αυτού, η συµφωνία αυτή όπως παρατάθηκε θα λήγει µε την έναρξη ισχύος της νέας συµφωνίας. 5. Το συµβουλιο µπορεί οποιαδηποτε στιγµή, µε ειδικη ψηφοφορία, να αποφασίσει τη λήξη αυτής της συµφωνίας η οποία να ισχύει από οποιαδήποτε ηµεροµηνία καθορίσει το ίδιο το συµβούλιο. 6. Παρά τη λήξη της συµφωνίας αυτής, το συµβούλιο θα συνεχίσει να υπάρχει, για µια περίοδο όχι µεγαλύτερη από τρία χρόνια, προκειµένου να προβεί στην εκκαθάριση του οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένου του διακανονισµού των λογαριασµών και της διάθεσης των στοιχείων ενεργητικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 και µε την προυπόθεση ότι θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις µε ειδική φηφοφορία χαι θα διαθέτει κατά τη διάρκεια της περιόδου τις εξουσίες και δικαιοδοσίες που είναι απαραίτητες για τους σκοπκούς αυτούς. 7. Το συµβούλιο θα γνωστοποιεί στο θεµατοφύλακα οποιεσδήποτε αποφάσεις λαµβάνονται στα πλαίσια του άρθρου αυτού. “Άρθρο 67 Περιορισµοί. Δεν µπορούν να τεθούν περιορισµοί όσον αφορά οποιεσδήποτε από τις διατάξεις της συµφωνίας αυτής. Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συµφωνία στις αναφερόµενες ηµεροµηνίες. στη Γενεύη, την εικοστή πρώτη Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά και τα χείµενα της συµφωνίας αυτής στην αραβική, κινε= ζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ Ποσοστά εξαγωγών για χάθε χώρα σε σχέση µε τις συνολικές καθαρές εξαγωγές όλων των χωρών, όπως χκαταρτίστηκαν για τους σκοπούς του άρθρου 60. Ο Βολιβία Ο,063 Μπούρµα 0381 Καµερούν Ο,494 Ακτή Ελεφαντοστού Ο,887 Γκάνα 0,009 Γουατεµάλα 0273 Ινδονησία 27,363 Λιβερία 2,304 Μαλαισία 44361 Νιγηρία Ο,827 Παπουασσία - Νέα Γουζάνα Ο,107 Φιλιππίνες Ο,241 Σρι Λάνκα 3,842 Ταϊλάνδη 17,253 Βιετνάµ 1,141 Ζαΐο Ο,454 Σύνολο 100,000 (1) Τα µερίδια αποτελούν ποσοστά στις συνολικές καθαρές εξαγωγές φυσικού καουτσούκ για την πενταετή περίοδο 1981--1985. ΦΕΚ 04 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΠΡΩΤΟ) . … 831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄... Ποσοστά εισαγωγών για κάθε χώρα και οµάδες χωρών σε σχέση µε τις συνολικές καθαρές εισαγωγές όλων των χωρών, όπως καταρτίστηκαν για τους σκοπούς του άρθρου 60 Αργεντυή Αυστραλία Αυστρία Βραζιλία Βουλγαρία Καναδάς Κίνα Κόστα Ρίκα Ταεχοσλοβακία Αζγυπτος Ενρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα Βέλγιο - Λουξεµβούργο Δανία Γαλλία Οµοσπονδιακή Δηµοκρατια της Γερµανίας Ελλάδα . . Ιρλανδία Ίταλία Κάτω Χώρες Πορτογαλία Ισπανία Ην. Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας ΄ και Βόρειας Ιρλανδίας Φινλανδία Ιράκ Τζαµάίκα Ιαπκωνία Μαδαγασκάρη Μάλτα Μεξικό Μαρόχκο . Νέα Ζηλανδία Νορβηγία Παναµάς Πολωνία Ρουµανία Σουηδία Ελβετία φφ Ο,936 1,146 0872 : 1,732,344 6,996 Ο,0760274 25,771 1,209 Ο,123 5,257 6,480 0,299 Ο,168 4,130 Ο,442΄ Ο,343 3,251 4,069 Ο,2670077 . Ο,023 17,540 Ο,000 Ο,000 1,782 Ο,195 Ο,222. Ο,110 Ο,030 . 1745 1,4720,095 ΄Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών ΄ 6821 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ο 24,420 Βενεζουέλα . ο ο 0425 Σύνολο ' … 100,000 (1) Τα μ.ιριδια αποτελούν ποσοστά στις συνολικές καθαρές εισατωγες φυσικού χαουτσούχ για την τριιη περίοδο 1983--1985. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Κόστος του ρυθµιστικού αποθέµατος σύµφωνα µε εκτίµηση του προέδρου της Συνδιασκεφης των Ηνωµένων Εθνών για το φυσικό χαουτασούχ του 1985 Με βάση το πραγµατικό χόστος σχηµατισµού χκαι λειτουργίας του υπάρχοντος ρυθµιστικού αποθέµατος ύψους 360.000 τόνων περίπου από το 1982 µέχρι το Μάρτιο 1987 , το χόστος σχηµατισµού και λειτουργίας ενός ρυθµιστικού αποθέµατος ύφοµς'550.000 τόνων µπορεί να υπολογιστει πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό αυτόν µε τη χαµηλοτερη αρχική τιµή ενεργοποΐησης 161 ςσπιίο Μαλαισιας/ Συγκαπούρης ανά χιλιογραµ.µο και προσθετσντας ένα 3042 επί πλέον. ι ΄“Άρθρο Δεύτερο Η ισχύς του ανωτέρω νόµου αρχίζει από την ηµερομηνια ιαταθωης από µέρους της Ελλάδας της δήλωσης προσωρινής εφαρµογής της Διο. θνούς Συµφωνίας του 1987 για το Φυσικο Καουτσουκ δηλαδή από 29 Δεκεµβρίου 1988. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία